Κ.Υ.Α. αριθμ. 100004/ΕΥΘΥ 935/2016 Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντικατάσταση των υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/ 67343/22.12.2000 (ΦΕΚ Β' 1620) και 43/09.01.2001 (ΦΕΚ Β' 7) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύου

Κ.Υ.Α. αριθμ. 100004/ΕΥΘΥ 935/2016 Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντικατάσταση των υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/ 67343/22.12.2000 (ΦΕΚ Β' 1620) και 43/09.01.2001 (ΦΕΚ Β' 7) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύου

Αριθμ. 100004/ΕΥΘΥ 935

(ΦΕΚ Β' 3296/13-10-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 16,17,18 και 58 παρ. 3 αυτού.

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α' 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ' αριθμ. Υ21/6.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2144) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη».

8. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2222) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως ισχύει.

9. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/22.12.2000 (ΦΕΚ Β' 1620) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Πολιτισμού με τίτλο "Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Πολιτισμός""», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την υπ' αριθμ. 43/09.01.2001 (ΦΕΚ Β' 7) κοινή υπουργική απόφαση "Καθορισμός προσόντων προσωπικού Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Πολιτισμός»" και τις τροποποιήσεις αυτής υπ' αριθμ. 535/1.3.2001 (ΦΕΚ Β' 248) και ΕΥΤ0Π/Δ/ΦVIIIΑ/451/17.2.2011 (ΦΕΚ Β' 426) κοινή υπουργική απόφαση.

11. Την υπ' αριθμ. ΕΥΤ0Π/Δ/ΦVIIIα/2107/27.6.2016 πρόταση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

12. Την από 28.07.2016 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη,

αποφασίζουμε:


Τον καθορισμό του οργανωτικού επιπέδου, των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αναδιάρθρωση ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Αποστολή


1. Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (ΕΥΤΟΠ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/22.12.2000 (ΦΕΚ Β'1620) όπως ισχύει, μετονομάστηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 18 του Ν. 4314/2014, σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», εφεξής «ΕΔΕΠΟΛ».

2. Η ΕΔΕΠΟΛ υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η ΕΔΕΠΟΛ έχει ως αποστολή, την υποστήριξη των υπηρεσιών και φορέων του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών, με την προοπτική της εξασφάλισης της χρηματοδότησης της υλοποίησης των πολιτικών, από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Έχει επίσης ως αποστολή την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών και φορέων του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου, σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και την παρακολούθηση των δράσεων του τομέα Πολιτισμού που υλοποιούνται από άλλους φορείς στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνεργασία μαζί τους. Ειδικότερα, έχει την αρμοδιότητα της υποστήριξης των υπηρεσιών και φορέων του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου στις διαδικασίες του σχεδιασμού των πολιτικών, του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων του τομέα Πολιτισμού που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων. Επιπλέον ασκεί τις αρμοδιότητες που της εκχωρήθηκαν ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της ΕΔΕΠΟΛ


1. Η ΕΔΕΠΟΛ διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Μονάδες, ως εξής:
Ι. Μονάδα Α: Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Στόχων Τομέα Πολιτισμού στα Ε.Π.
ΙΙ. Μονάδα Β1: Παρακολούθησης της Εφαρμογής των πράξεων Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Υποστήριξης Δικαιούχων.
III. Μονάδα Β2: Παρακολούθησης της Εφαρμογής των πράξεων Τομέα Σύγχρονου Πολιτισμού και Υποστήριξης Δικαιούχων.
IV. Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

2. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Μονάδων, είναι δυνατή με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΔΕΠΟΛ η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών ή Ομάδων Έργου ή Εργασίας (χωρίς αμοιβή) από προσωπικό της ΕΔΕΠΟΛ για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων, ιδίως κατά το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής συγκεκριμένων έργων/δράσεων. Στις ως άνω επιτροπές ή ομάδες είναι δυνατόν να μετέχουν και υπάλληλοι που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου, καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Στην περίπτωση αυτή η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων της ΕΔΕΠΟΛ


Οι αρμοδιότητες της ΕΔΕΠΟΛ εξειδικεύονται και κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της, ως εξής:
Ι. Μονάδα Α Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Στόχων Τομέα Πολιτισμού στα Ε.Π.
1.1 Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013
Για την Προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 η Μονάδα Α, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Ασκεί καθήκοντα σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων του τομέα Πολιτισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
2. Εξειδικεύει, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες συντονισμού τους στρατηγικούς στόχους του τομέα Πολιτισμού. Παρέχει στις εμπλεκόμενες Διαχειριστικές Αρχές τις εξειδικευμένες κατευθύνσεις και προτεραιότητες για την ικανοποίηση των παραπάνω στρατηγικών στόχων.
3. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του Προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για δράσεις τομέα Πολιτισμού.
4. Έχει την ευθύνη ενημέρωσης και παρακολούθησης της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του τομέα Πολιτισμού, οι οποίες υλοποιούνται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του
ΕΣΣΑΑΛ, κατάρτισης των προτάσεων χρηματοδότησης και υποβολής των προτάσεων κατανομής χρηματοδοτήσεων στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ στο πλαίσιο της κατάρτισης του ΠΔΕ και της παρακολούθησης της διαδικασίας χρηματοδότησης των πράξεων.
5. Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και της καθ' ύλην αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Μεριμνά επίσης για την εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που της έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
6. Συντάσσει και υποβάλλει, εφόσον αυτό απαιτείται, στη Διαχειριστική Αρχή για λογαριασμό της οποίας ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, προτάσεις για αναθεώρηση του οικείου Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 για πράξεις της αρμοδιότητας της.
7. Παρέχει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ την αναγκαία εξειδίκευση του τομέα Πολιτισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τις σχετικές θεματικές προτεραιότητες.
8. Οργανώνει και παρακολουθεί σε συνεργασία με την οικεία Διαχειριστική Αρχή τη δημοσιότητα των κατηγοριών των πράξεων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
9. Επεξεργάζεται και εισηγείται στην καθ' ύλην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
10. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.
11. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, για λογαριασμό της οποίας ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα, για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων και της τελικής έκθεσης εκτέλεσης του αντίστοιχου Ε.Π., τη διενέργεια των προβλεπόμενων αξιολογήσεων, την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την προετοιμασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος κ.λπ.
12. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδο τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξης τους και εισηγείται στην αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή προτάσεις αναθεώρησής τους.
13. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή για λογαριασμό της οποίας ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.
14. Καταρτίζει σε συνεργασία με τη Μονάδα Γ' και κοινοποιεί στην οικεία Διαχειριστική Αρχή το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, καθώς και εκθέσεις ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε.
15. Μεριμνά για την εφαρμογή και εξειδίκευση των οριζόμενων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκάστου Επιχειρησιακού Προγράμματος για μέρος του οποίου έχει αναλάβει τη διαχείριση, στο πλαίσιο της υλοποίησής του.
16. Παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών για τον Πολιτισμό, όπως διατυπώθηκαν στο ΕΣΠΑ για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
17. Μεριμνά για τη διασφάλιση της συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των πράξεων που δια-χειρίζεται και των πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
18. Εισηγείται, εφόσον απαιτείται, την εκπόνηση μελετών στη Μονάδα Γ, καθώς και εγχειριδίων διαδικασιών, ερευνών και εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με τις αρμοδιότητές της.
19. Προετοιμάζει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων της αρμοδιότητας της, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν, την πορεία των ήδη ενταγμένων πράξεων καθώς και - τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται μια την έκδοση της πρόσκλησης.
20. Εκδίδει τις προκηρύξεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων που διαχειρίζεται από τους άξονες προτεραιότητας των σχετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
• τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ε.Π.,
• τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων,
• τα αρμόδια στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση,
• την υποχρέωση δημοσιοποίησης, εφόσον η πρόταση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.
21. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων τους.
22. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης, κριτήρια ένταξης.
23. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης. Μεριμνά για την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής, κατόπιν σχετικής συνεργασίας με τη Μονάδα Β'. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδα, καθώς και όπου αλλού απαιτείται, με βάση τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, σε συνεργασία με τη Μονάδα Γ.
24. Συντονίζει και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πράξεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που διαχειρίζεται σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
25. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων αρμοδιότητας της που καταχωρεί στο ΟΠΣ.
26. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της - Ελλάδας ή, της Ε.Ε. και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικές ή επιτόπιες επιθεωρήσεις από την οικεία Διαχειριστική Αρχή και παρέχει σε αυτή όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κατά τον δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.
Ι.2. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
1. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες και τους φορείς του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των πολιτικών του Υπουργείου στον Τομέα Πολιτισμού, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον Τομέα, καθώς και την παρακολούθηση και αναθεώρηση αυτού. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την Ε.Ε. όταν αφορούν θέματα εφαρμογής της πολιτικής του Τομέα Πολιτισμού. Προετοιμάζει την συμμετοχή των εκπροσώπων του Τομέα Πολιτισμού στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, συμμετέχει στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, κωδικοποιεί τα θέματα αρμοδιότητας του Τομέα Πολιτισμού που συζητούνται σε αυτές και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των σχετικών με τα θέματα αυτά αποφάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης.
2. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών δράσης των ΕΠ που αντιστοιχούν στις πολιτικές του Τομέα Πολιτισμού, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
3. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για πράξεις που εμπίπτουν στον Τομέα Πολιτισμού, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή.
4. Υποστηρίζει τις υπηρεσίες και τους φορείς του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά το σχεδιασμό των πράξεων/δράσεων που εναρμονίζονται με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου και υποστηρίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του.
5. Υποστηρίζει τις υπηρεσίες και τους φορείς του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην ωρίμανση των εν δυνάμει επιλέξιμων πράξεων/δράσεων τους. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διαδικασία τεκμηρίωσης της συμβατότητας των στοιχείων των έργων/δράσεων, με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων.
6. Συνδράμει τους φορείς υλοποίησης των έργων/ δράσεων στην παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και στην υποβολή όλων των απαραιτήτων εγγράφων, που είναι αναγκαία για την ένταξη σε Επιχειρησιακά Προγράμματα πράξεων των υπηρεσιών και φορέων του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η ΕΔΕΠΟΛ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης των πράξεων/δράσεων αυτών στα Προγράμματα.
7. Προδιαγράφει και εισηγείται τη σκοπιμότητα για την εκπόνηση μελετών, ερευνών και εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της ΕΔΕΠΟΛ.
8. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που περιλαμβάνουν δράσεις, που αφορούν και επηρεάζουν τον τομέα Πολιτισμού, αποτιμά τα αποτελέσματα τους και διατυπώνει εισηγήσεις για την τροποποίηση/βελτίωσή τους.
9. Παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών του Τομέα Πολιτισμού, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου, που τις υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα και τις κοινοποιεί στην αρμόδια ΔΑ ΕΠ, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.
10. Μεριμνά, σε συνεργασία με τη Μονάδα Γ, για την ορθή υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας των υλοποιούμενων δράσεων.
11. Μονάδα Β1 Παρακολούθησης της Εφαρμογής των πράξεων Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Υποστήριξης Δικαιούχων
ΙΙ.1. Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013
1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των πράξεων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία και ειδικότερα την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τη χρηματοοικονομική πρόοδο τους, τους ποσοτικόποιημένους δείκτες καθώς και τις προοπτικές εξέλιξης τους. Διαβιβάζει, κατά την κρίση της, αίτημα τροποποίησης στη Μονάδα Α για επαναξιολόγηση μιας πράξης, αν κατά την πορεία υλοποίησης της πράξης διαπιστωθεί ανάγκη τροποποίησης της. Επικαιροποιεί την απόφαση ένταξης καθώς και το Τεχνικό Δελτίο πράξης, σε περίπτωση όπου κατά την πορεία υλοποίησης μιας πράξης επέρχονται αλλαγές που δεν απαιτούν την επαναξιολόγησή της. Μεριμνά για την υλοποίηση των πράξεων με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη συμμόρφωση τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο της υλοποίησης τους. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Συλλέγει τις περιοδικές εκθέσεις προόδου που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, παρακολουθεί συστηματικά και μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων το χρονοδιάγραμμα και την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυσή τους.
(γ) Συλλέγει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία παρακολούθησης της προόδου των πράξεων που υποβάλλουν οι δικαιούχοι.
(δ) Εξετάζει το βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους της απόφασης ένταξης ή χρονικών καθυστερήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, προβαίνει σε επανεξέταση της πράξης και στην περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται να εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. Οι αποφάσεις ένταξης πράξεων που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.
(ε) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού 1828/06, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
(στ) Προτείνει μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
(ζ) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.
(η) Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
2. Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα μεγάλα έργα πληροφορίες με βάση το άρθρο 40 του Κανονισμού 1083/2006.
3. Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Η Ειδική Υπηρεσία εκφράζει τη γνώμη της εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω, προθεσμίας, λογίζεται ότι η Ειδική Υπηρεσία έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη, φέρουσα τη σχετική ευθύνη για τη σύμφωνη αυτή γνώμη. Η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας ή η τεκμαιρόμενη σύμφωνη γνώμη αυτής, αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.
4. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 τον Ν. 3614/2007 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο των διοικητικών επαληθεύσεων συλλέγει τα δελτία δήλωσης δαπανών που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και τα καταχωρεί στο ΟΠΣ, μετά από τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται με τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:
- η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με την απόφαση ένταξης,
- οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς,
- η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,
- τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά η εθνικά χρηματοδοτικά μέσα η από άλλη προγραμματική περίοδο.
Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματοληψίας κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Καθορίζει το μέγεθος του δείγματος, προκειμένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Επανεξετάζει τη μέθοδο δειγματοληψίας σε ετήσια βάση.
5. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευση, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενημερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία.
6. Συντάσσει τις εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης που διενεργεί και εισηγείται την έγκριση τους από το αρμόδιο όργανο.
7. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιεί σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
8. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ.
9. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΠΑΣΥΔ.
10. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Κανονισμού και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
11. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις τήρησης στοιχείων στο επίπεδο των δικαιούχων για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
12. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται για σκοπούς πιστοποίησης και ενημερώνει σχετικά τη Διαχειριστική Αρχή.
13. Πριν από την υποβολή των εγγράφων κλεισίματος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μεριμνά για την αφαίρεση τυχόν καθαρών εσόδων που δημιουργούνται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα και τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή των δηλώσεων δαπανών στην Επιτροπή.
14. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων όπου αυτό απαιτείται.
15. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
16. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού καθώς και την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία συντονισμού για θέματα ΕΚΤ και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.
17. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ε.Ε. και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικές ή επιτόπιες επιθεωρήσεις από την οικεία Διαχειριστική Αρχή και παρέχει σε αυτή όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κατά τον δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.
18. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εκάστου Επιχειρησιακού Προγράμματος για λογαριασμό της οποίας ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης και την Εθνική Αρχή Συντονισμού στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από τα προαναφερόμενα όργανα, και μεριμνά για την υποβολή απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται σε συμμόρφωση με τις συστάσεις των πορισμάτων αυτών.
19. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για:
α. διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1083/2006,
β. διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του μερικού κλεισίματος,
γ. τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.
20. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται από τη Διαχειριστική Αρχή και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν. 1828/2006 για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.
21. Τηρεί επί τρία έτη μετά την πληρωμή από την Επιτροπή του τελικού υπολοίπου και όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που αφορούν στα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα οποία ασκεί αρμοδιότητες ΕΦΔ και παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρμόδιο φορέα. Η προθεσμία αυτή διακόπτεται σε περίπτωση δικαστικών διώξεων ή κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.
22. Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων επί διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξης στα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα οποία ασκεί αρμοδιότητες ΕΦΔ, προβαίνει στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων, παρακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και ενημερώνει όπου απαιτείται τα αρμόδια όργανα και την Επιτροπή
ΙΙ.2. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
1. Συνεργάζεται με τις οικείες διαχειριστικές αρχές και παρακολουθεί τη διαδικασία και τα αποτελέσματα υλοποίησης των προσκλήσεων, που αφορούν στον Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των έργων/δράσεων που υλοποιούν άλλοι φορείς και οι οποίες αφορούν στον Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Η παρακολούθηση οργανώνεται κατά πηγή χρηματοδότησης (όπως ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Προγράμματα διασυνοριακής ή διακρατικής ή διευρωπαϊκής συνεργασίας, ΕΣΣΑΑ, ΕΣΣΑΑΛ, ΣΔΙΤ κ.λπ.).
2. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων/δράσεων του Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των εποπτευόμενων φορέων του, στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα και με το ισχύον κατά περίπτωση κανονιστικό πλαίσιο.
3. Στις περιπτώσεις που υπηρεσία ή φορέας του Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι Δικαιούχος έργων/δράσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η Μονάδα Β συνδράμει την αρμόδια υπηρεσία/φορέα, παρέχοντας υπηρεσίες «διοίκησης έργου», μεριμνώντας ιδίως για:
α) την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώσεων για την χρηματοδότηση των πράξεων,
β) την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης σε τρίτους της υλοποίησης έργων δράσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προκηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων), κ.λπ.,
γ) την διασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων/δράσεων,
δ) την εποπτεία της διαδικασίας πιστοποίησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου των έργων/δράσεων,
ε) την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών προς τους αναδόχους των έργων/δράσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
στ) την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη,
ζ) την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων/δράσεων.
Η ΕΔΕΠΟΛ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.
4. Συμβάλλει στην προετοιμασία του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων Εγχειριδίων Διαδικασιών Εκτέλεσης Έργων και άλλων μεθοδολογικών εργαλείων) για την υλοποίηση πράξεων/δράσεων του Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κυρίως ως προς τους Κανονισμούς των Ταμείων, την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
5. Υποστηρίζει τις ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων του Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε τεχνικά και οργανωτικά θέματα, για τη διασφάλιση της ορθής, απρόσκοπτης και έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων/ δράσεων που υλοποιούν.
6. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο για τα έργα/δράσεις, αρμοδιότητας υπηρεσιών και φορέων Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και άλλων φορέων που υλοποιούν έργα/δράσεις του Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα.
7. Δύναται να υλοποιεί ως Δικαιούχος πράξεις του Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στις περιπτώσεις πράξεων ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.
8. Δύναται, σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων πράξεων αρμοδιότητας Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Μονάδα Β' να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.
III. Μονάδα Β2 Παρακολούθησης της Εφαρμογής των πράξεων Τομέα Σύγχρονου Πολιτισμού και Υποστήριξης Δικαιούχων Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 παρ. Π.2 της παρούσας στον Τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού.
IV. Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης
IV.1 Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013
1. Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την υποβολή του προς έγκριση. Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.
2. Καταρτίζει σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες και υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέχρι την 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς, στόχους με βάση τον στρατηγικό προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες.
3. Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Ειδική Υπηρεσία και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.
4. Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερόμενους για θέματα σχετικά με τις κατηγορίες πράξεων για τις οποίες η Ειδική Υπηρεσία έχει αναλάβει την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης, και ιδίως για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται, τις ειδικότερες απαιτήσεις για τις επί μέρους προκηρύξεις πράξεων, τις απαιτήσεις τήρησης χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται και να αποστέλλονται στην Ειδική Υπηρεσία.
5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.
6. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό (χορήγηση πάσης φύσεως αδειών, έλεγχος παρουσιών κ.λπ.) και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης.
7. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της.
8. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει φωτοαντίγραφα.
9. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επιθεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ε.Ε. και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.
Αποδέχεται διοικητικές ή επιτόπιες επιθεωρήσεις από την οικεία Διαχειριστική Αρχή και παρέχει σε αυτή όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κατά τον δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.
10. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται από τη Διαχειριστική Αρχή και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του Καν. 1828/2006 για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται.
11. Τηρεί επί τρία έτη μετά την πληρωμή από την Επιτροπή του τελικού υπολοίπου για το ΕΠ Πολιτισμός 2000-2006 όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που αφορούν το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία στην Επιτροπή καθώς και σε κάθε αρμόδιο φορέα. Η προθεσμία αυτή διακόπτεται σε περίπτωση δικαστικών διώξεων ή κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.
12. Διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων της ως τελικός δικαιούχος επί διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξης, στο πλαίσιο του ΕΠ Πολιτισμός 2000-2006, προβαίνει στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος, παρακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και ενημερώνει όπου απαιτείται τα αρμόδια όργανα και την Επιτροπή.
IV.2 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
1. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα, καθώς και τα θέματα οργάνωσης της ΕΔ και εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΔΕΠΟΛ. Στο πλαίσιο αυτό επιμελείται και διεκπεραιώνει τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες για τη στελέχωση της ΕΔΕΠΟΛ σύμφωνα με τον Νόμο 4314/2014.
2. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της ΕΔΕΠΟΛ και μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΔΕΠΟΛ.
3. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ΕΔΕΠΟΛ και είναι αρμόδια για τη διακίνηση και την αρχειοθέτηση των εγγράφων, καθώς και για την επικύρωση ακριβών αντιγράφων, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και τη βεβαίωση της ακρίβειας φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και εν γένει δικαιολογητικών που αφορούν στην ΕΔΕΠΟΛ.
4. Επιμελείται τον συντονισμό του ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της ΕΔΕΠΟΛ, με την πληροφοριακή υποδομή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ο.Π.Σ. (Ε.Σ.Π.Α.). Εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη της, τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ.
5. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔΕΤΤ.
6. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α για την ορθή υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας των υλοποιούμενων έργων/δράσεων.
7. Σχεδιάζει και υλοποιεί έργα/δράσεις Τεχνικής Βοήθειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 48 του Ν. 4314/2014, συμμετέχοντας ως δικαιούχος έργων/ δράσεων τεχνικής βοήθειας, στους αντίστοιχους άξονες προτεραιότητας ΕΠ του ΕΣΠΑ ή στο ΕΠ Τεχνική Βοήθεια. Ειδικότερα, η Μονάδα Γ μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας και ιδίως για:
α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώσεων για την χρηματοδότηση των έργων/δράσεων
β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης έργων/ δράσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προκηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων, κ.λπ.)
γ) Τη διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων/δράσεων
δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου των έργων/δράσεων
ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών προς τους αναδόχους των έργων/δράσεων ως αρμόδια οικονομική υπηρεσία
στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με το έργο/δράση
ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλων των απαραίτητων πληροφοριών που ζητούνται για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων/δράσεων η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλεκτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότητας των πληροφοριών με το Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α. Παράλληλα, καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.
8. Διαχειρίζεται και συντηρεί το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της ΕΔΕΠΟΛ.

Άρθρο 4
Στελέχωση της ΕΔΕΠΟΛ


1. Η στελέχωση της ΕΔΕΠΟΛ γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα του Κεφαλαίου Ο' του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει.

2. Το προσωπικό της ΕΔΕΠΟΛ ανέρχεται σε τριάντα δύο (32) άτομα, τα οποία είναι:
α) Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι οχτώ (28) άτομα.
β) Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τέσσερα (4) άτομα.

3. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της ΕΔΕΠΟΛ και των Προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014 όπως ισχύει.

4. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της ΕΔΕΠΟΛ, αυτός αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Μονάδας που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Μονάδας.

Άρθρο 5
Προσόντα για την στελέχωση της ΕΔΕΠΟΛ


1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται: 1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 10ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης δετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής δετής
γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης για τουλάχιστον 1 έτος.
1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Μονάδων: α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου διπλώματος ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής δετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης δετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 5ετής
1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ καλή γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού ή/ και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η πολύ καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα.

2. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
2.1 α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 3ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 2ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 1ετής.
2.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών internet.

3. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
3.1 Απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμου και δετής επαγγελματική εμπειρία.
3.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΔΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών Internet.

4. Με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις


Η παρούσα αντικαθιστά τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/22.12.2000 (ΦΕΚ Β' 1620) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Πολιτισμού με τίτλο "Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτισμός"» και υπ' αριθ. 43/ 9.1.2001 (ΦΕΚ Β'7) «Καθορισμός προσόντων προσωπικού Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμός», όπως ισχύουν, οι οποίες και καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven