Κ.Υ.Α. αριθμ. 100008/ΕΥΘΥ 936/2016 Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος» και αντικατάσταση των υπ' αριθμ. 19883/10.09.2008 (ΦΕΚ 1957/Β'/2008) και 23813/03.06.2009 (ΦΕΚ

Κ.Υ.Α. αριθμ. 100008/ΕΥΘΥ 936/2016 Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος» και αντικατάσταση των υπ' αριθμ. 19883/10.09.2008 (ΦΕΚ 1957/Β'/2008) και 23813/03.06.2009 (ΦΕΚ

Αριθμ. 100008/ΕΥΘΥ 936

(ΦΕΚ Β' 3296/13-10-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη, όπως κάθε φορά ισχύουν:

1. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α'/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α') και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συγκεκριμένα τα άρθρα 16, 17, 18 και 58 παρ. 3 αυτού.

2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α'/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ.Α'/22.04.2005).

5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22.09.2015), περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων.

6. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α'/23.09.2015) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

7. Την υπ' αριθμ. Υ21/6.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β'/ 6.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη».

8. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/Β'/ 15.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως ισχύει.

9. Την με αριθμ. 19883/10-09-2008 (ΦΕΚ 1957/Β/ 10.09.2008) κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5γ του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007», όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση αρ. 15078/22.03.2012 (ΦΕΚ 980/Β/29.3.2012).

10. Την με αριθμό 23813/03.06.2009 (ΦΕΚ 1170/Β'/ 17.6.2009) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».

11. Την υπ' αριθμ. ΟΙΚ. 160870/31.08.2016 πρόταση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Την από 05.09.2016 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη,

αποφασίζουμε:

τον καθορισμό του οργανωτικού επιπέδου, των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση και αποστολή της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος» (Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος)


Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος», εφεξής «Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος», η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την παρ. 7β του άρθρου 18 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει, υπάγεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος:
• Έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων της περιβαλλοντικής πολιτικής και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υ.Π.ΕΝ. και των εποπτευομένων φορέων, σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού των πολιτικών του Υ.Π.ΕΝ., του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλα προγράμματα.
• Λειτουργεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Δικαιούχος πράξεων συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως, κάθε φορά, ορίζεται από το σχετικό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
• Εκπροσωπεί το Υ.ΠΕ.Ν στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 καθώς και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
• Είναι αρμόδια για τη διαχείριση θεματικών Πεδίων των Περιοχών Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και άλλων Προγραμμάτων και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και έχει όλες υποχρεώσεις, που απορρέουν από τον Κανονισμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 (εφεξής Κανονισμός) και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού.
• Υποστηρίζεται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της από την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος


Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος διαρθρώνεται σε τρεις (3) Μονάδες, ως ακολούθως:
Μονάδα Α: Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Πολιτικών
Μονάδα Β: Εφαρμογής και Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Πολιτικών, Παρακολούθησης και Υλοποίησης Πράξεων/Δράσεων
Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Υποστήριξης

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος


Οι αρμοδιότητες της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής: Μονάδα Α': Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Πολιτικών
1. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος, τις Υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ. και τους εποπτευόμενους φορείς του, καθώς και τους κατά περίπτωση αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των περιβαλλοντικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου, για τον τομέα του περιβάλλοντος, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων. Υποστηρίζει το Υ.Π.ΕΝ. στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού αυτού Σχεδίου.
2. Παρακολουθεί την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης των κοινοτικών και εθνικών πολιτικών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 20142020 και σε άλλα προγράμματα.
3. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 20142020, που αντιστοιχούν στις περιβαλλοντικές πολιτικές, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 17 και 19 του Ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
4. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για πράξεις που εμπίπτουν στις περιβαλλοντικές πολιτικές, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή και παρακολουθεί τη διαδικασία και τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.
5. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 στον περιβαλλοντικό τομέα και την κάλυψη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί στις στρατηγικές των ΕΠ. Συμμετέχει στο Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και των Διαχειριστικών Αρχών των Προγραμμάτων για σχετικά θέματα του τομέα αρμοδιότητάς της.
6. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση Δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος.
7. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά τον σχεδιασμό πράξεων/δράσεων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υ.Π.ΕΝ. για τους τομείς του Περιβάλλοντος, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα των σχετικών ενεργειών για την υλοποίηση των πράξεων/ δράσεων στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
8. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση των πράξεων/δράσεων του τομέα Περιβάλλοντος.
9. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β', τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υ.Π.ΕΝ., για τον τομέα του Περιβάλλοντος, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης, παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους των ΕΠ και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων, και τις υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κοινοποίηση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
10. Παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων, των υποχρεώσεων και των προτεραιοτήτων, που τίθενται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με το Περιβάλλον, μέσω των πράξεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων. Υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ. και τους εποπτευόμενους φορείς στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που άπτονται του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (ΕΠεΚ).
11. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του Υ.Π.ΕΝ. στους τομείς του Περιβάλλοντος, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλα Προγράμματα, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ όταν αφορούν σε θέματα εφαρμογής των περιβαλλοντικών πολιτικών.
12. Συμμετέχει στα θεματικά δίκτυα, με βάση το Άρθρο 25 του Νόμου 4314/2014, για θέματα αρμοδιότητας της Μονάδας Α'.
13. Υποστηρίζει το Υ.Π.ΕΝ. στη δημόσια διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε θέματα αρμοδιότητάς της.
14. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις λοιπές υπηρεσίες και φορείς που έχουν αρμοδιότητες στα θέματα Περιβάλλοντος, για κάθε συναφές προς τις αρμοδιότητες της θέμα. Προτεραιότητα στη συνεργασία αυτή έχουν τα θέματα περιβαλλοντικής πληροφόρησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα και μη προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους στον τομέα του περιβάλλοντος.
15. Οργανώνει τη λειτουργία του περιβαλλοντικού δικτύου μεταξύ των Υπηρεσιών που είναι αρμόδιες σε θέματα Περιβάλλοντος. Το περιβαλλοντικό δίκτυο απαρτίζεται από εκπροσώπους - σημεία επαφής από όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης και έχει ως στόχο τη συλλογή και διάχυση της πληροφορίας για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής με τα έργα και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους στη χώρα.
16. Συνεργάζεται με τις συναφείς αρχές άλλων Κρατών - Μελών για ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφόρησης, στους τομείς αρμοδιότητάς της.
17. Επεξεργάζεται προτάσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ., και εισηγείται σχετικά προς την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων, των δημοσιονομικών προοπτικών, των στρατηγικών κειμένων και των προγραμμάτων για θέματα σχετικά με το Περιβάλλον.
18. Ασκεί τις αρμοδιότητες και έχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014, ως Διαχειριστής Προγράμματος (Programme Operator), όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω:
α. Συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ - Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΧ (Εθνικό Σημείο Επαφής - NFP), στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Μνημονίου Κατανοήσεως (MoU) και των Παραρτημάτων αυτού,
β. Ετοιμάζει και υποβάλλει στην Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (Financial Mechanism Committee), μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής (NFP), επίσημη πρόταση Προγράμματος, στη βάση του σχετικού εγκεκριμένου Μνημονίου Κατανοήσεως (MoU).
γ. Έχει την υποχρέωση να λειτουργεί με βάση το «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου», το οποίο υποβάλλεται από το Εθνικό Σημείο Επαφής (NFP), στην Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ.
δ. Έχει την ευθύνη προετοιμασίας και εφαρμογής του Προγράμματος, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.
ε. Διασφαλίζει ότι το Πρόγραμμα θα συνεισφέρει στους γενικούς στόχους του ΧΜ του ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 και τα αποτελέσματα και οι στόχοι του Προγράμματος θα είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό, την Προγραμματική Συμφωνία (άρθρο 5.8 του Κανονισμού), καθώς επίσης και με την εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, σε όλες τις φάσεις εφαρμογής.
στ. Προετοιμάζει και υποβάλλει στην Αρχή Πιστοποίησης οικονομικές εκθέσεις, τελική οικονομική έκθεση και εκθέσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 8.3, 8.4 και 8.7 του Κανονισμού.
ζ. Υποβάλλει στην Αρχή Πιστοποίησης προβλέψεις των πιθανών αιτήσεων πληρωμής, απαραίτητες για να πραγματοποιηθούν σχετικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 8.5. του Κανονισμού.
η. Προετοιμάζει και υποβάλλει, μέσω της Αρχής Πιστοποίησης, στην Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ και το Εθνικό Σημείο Επαφής τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις του προγράμματος, σύμφωνα με τα άρθρα 5.11 και 5.12, αντίστοιχα, του Κανονισμού.
θ. Συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην Προγραμματική Συμφωνία (άρθρο 5.8 του Κανονισμού).
ι. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του Προγράμματος (Παράρτημα 4 του Κανονισμού), παρέχοντας πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τους στόχους και την εφαρμογή του, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις για τις Διμερείς σχέσεις με τις Δότριες Χώρες (Κεφάλαιο 4 του Κανονισμού).
ια. Περιγράφει και δικαιολογεί κάθε προτεινόμενη τροποποίηση (Άρθρο 5.9 του Κανονισμού), που κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο του Προγράμματος, καθώς επίσης και την επίπτωση της τροποποίησης στα οικονομικά δεδομένα, την «εκτίμηση κινδύνου» και τα αποτελέσματα του Προγράμματος.
ιβ. Έχει την ευθύνη για την Προετοιμασία των Προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων προς ένταξη έργων.
Μονάδα Β': Εφαρμογής και Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Πολιτικών, Παρακολούθησης και Υλοποίησης πράξεων/δράσεων
1. Υποστηρίζει τις υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ. και των εποπτευόμενων φορέων του στην ωρίμανση των εν δυνάμει επιλέξιμων για συγχρηματοδότηση, στο πλαίσιο των Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020, έργων τους, στον τομέα του Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μιας πράξης/Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή τον εποπτευόμενο φορέα του Υ.Π.ΕΝ., που θα αναλάβει τον ρόλο του Δικαιούχου.
2. Δύναται να συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υ.Π.ΕΝ. στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την αξιολόγηση και ένταξη πράξεων/δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Μονάδα Β' της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των πράξεων/δράσεων και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία/εποπτευόμενο φορέα.
3. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υ.Π.ΕΝ. στην παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων/δράσεων του τομέα Περιβάλλοντος, που υλοποιούν ως Δικαιούχοι, μετά την ένταξη αυτών στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Μονάδα Β' της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού.
4. Παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου» προς το Υ.Π.ΕΝ. και τους εποπτευόμενους φορείς για τα έργα τους. Η Μονάδα Β' της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος "αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού.
5. Δύναται να υλοποιεί, ως Δικαιούχος, πράξεις στον τομέα του Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.
6. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υ.Π.ΕΝ. για πράξεις/Δράσεις του τομέα Περιβάλλοντος στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Μονάδα Β' της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμοδιότητα του Δικαιούχου ασκείται μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας ή του εποπτευόμενου φορέα και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού.
7. Παρακολουθεί την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής μέσω των έργων και δράσεων που εκτελούνται στο πλαίσιο των τομεακών και περιφερειακών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και των Εθνικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, καθώς και των έργων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς (π.χ. Πράσινο Ταμείο) ή αμιγώς κοινοτικούς πόρους (π.χ. Life+) ή μέσω Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με στόχο τη διασφάλιση της αναγκαίας συνέργειας και συμπληρωματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος, όπου απαιτείται.
8. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ. για την έκδοση οδηγιών και κατευθύνσεων, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας.
9. Στις περιπτώσεις που η Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος είναι Δικαιούχος πράξεων/δράσεων ή υποστηρίζουν Δικαιούχους του Υ.Π.ΕΝ. στον τομέα του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η
Μονάδα Β' της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει να ασκεί τις αρμοδιότητες δικαιούχου έως την ολοκλήρωση των πράξεων/δράσεων.
10. Συμμετέχει στα θεματικά δίκτυα, με βάση το Άρθρο 25 του Νόμου 4314/2014, για θέματα αρμοδιότητας της Μονάδας Β'.
11. Ασκεί τις αρμοδιότητες και έχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014, ως Διαχειριστής Προγράμματος (Programme Operator), όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω:
α. Επαληθεύει την ποιότητα εφαρμογής του εγκεκριμένου Προγράμματος του ΧΜ του ΕΟΧ και την πρόοδο των έργων-δράσεων προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα
β. Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
γ. Διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη διαθεσιμότητα των εγγράφων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8.8 του Κανονισμού
δ. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει όλη την απαραίτητη πληροφορία για τις διαδικασίες και επαληθεύσεις που πραγματοποιήθηκαν, σχετικά με τη Δαπάνη της Πιστοποίησης
ε. Λειτουργεί, όσον αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες, με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού.
Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Υποστήριξης
1. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος.
2. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος.
3. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος.
4. Μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος.
5. Εξασφαλίζει, στα αρμόδια στελέχη της, τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ.
6. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της Υπηρεσίας. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74).
7. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος.
8. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενο της
Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων της Υπηρεσίας.
9. Είναι δικαιούχος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών (Υποπρόγραμμα Α'), του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Υπηρεσίας, που χρηματοδοτείται αμιγώς από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β'), σε συνεργασία με την Ε.Υ. Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», και έχει την ευθύνη υλοποίησης αυτού.
10. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση έργων Τεχνικής Βοήθειας, στους τομείς του Περιβάλλοντος καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων και, ως Δικαιούχος πράξεων/ δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Μονάδα Γ εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014, όπως ισχύει, και από το ΣΔΕ υποχρεώσεις.
11. Για πράξεις/ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, η Μονάδα Γ της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει να ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες, που είχαν ανατεθεί στην Υπηρεσία, έως την ολοκλήρωση των πράξεων/ενεργειών.
12. Υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία του περιβαλλοντικού δικτύου, που αναφέρεται στο σημείο 18 των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Α'.
13. Μεριμνά για τη λειτουργία Helpdesk της Υπηρεσίας, διαβιβάζοντας τα ερωτήματα του κοινού αρμοδίως ή απαντώντας σε αυτά, σε συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες.
14. Μεριμνά για τη δημιουργία και την ενημέρωση ιστοσελίδας σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.
15. Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των πράξεων: «Διαχείριση Προγράμματος» (management cost), «Διμερείς Σχέσεις», και «Συμπληρωματικές Δράσεις» του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ, ευθύνης της Υπηρεσίας. Υποστηρίζει τη Μονάδα Α' στην εφαρμογή των μέτρων Δημοσιότητας και Πληροφόρησης και στην υλοποίηση του σχεδίου των διμερών σχέσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού.
16. Υποστηρίζει τη συγκέντρωση και διάχυση της πληροφορίας στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές ομάδες αυτού, σε σχέση με κάθε μελέτη, έρευνα και επεξεργασμένη πληροφορία που συγκεντρώνεται από την Υπηρεσία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, και σε σχέση πάντα με έργα και δράσεις, που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους στους τομείς του Περιβάλλοντος.

Άρθρο 4
Προσωπικό της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος


i. Η Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα του Κεφαλαίου Θ του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), όπως ισχύει.
ii. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε τριάντα (30) άτομα, τα οποία, κατά κατηγορία, είναι:
Α. Κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι οκτώ (28) άτομα.
Β. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δύο (2) άτομα.
iii. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014 όπως ισχύει.
iv. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας, αυτός αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Μονάδας που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Μονάδας.

Άρθρο 5
Προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος


1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 10ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης δετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 6ετής
γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης για τουλάχιστον 1 έτος.
1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Μονάδων:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου διπλώματος ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής δετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 6ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 5ετής
1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ καλή γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού ή/ και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η πολύ καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα.
2. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
2.1 α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 3ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 2ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 1ετής.
2.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών internet.
3. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
3.1 Απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμου και δετής επαγγελματική εμπειρία.
3.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΔΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών Internet.
4. Με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις


Η παρούσα αντικαθιστά τις υπ' αριθ. 19883/10.09.2008 (ΦΕΚ 1957/Β/2008) «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5γ του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007» και υπ' αριθ. 23813/03.06.2009 (ΦΕΚ 1170/Β/2009) «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν, οι οποίες και καταργούνται. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven