Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αριθ. πρωτ.: 142869/14.10.2016 Δικαιολονητικά έγγραφα για την καλλιεργητική περίοδο 2016/2017

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αριθ. πρωτ.: 142869/14.10.2016 Δικαιολονητικά έγγραφα για την καλλιεργητική περίοδο 2016/2017

Αθήνα, 14/10/2016
Πρωτ.: 142869

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ KΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
KOIΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Δικαιολονητικά έγγραφα για την καλλιεργητική περίοδο 2016/2017»

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου υπ'αριθμ. 4308/2014 {ΦΕΚ Α' 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και ΠΟΛ.1003/31.12.2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α'251), για τους γεωργούς που είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς σπόρου.

Για τους γεωργούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου υπ' αριθμ. 4308/2014, για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης), αντί έκδοσης τιμολογίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, oι γεωργοί που επιθυμούν να καλλιεργήσουν εκτάσεις με καλλιέργειες που σύμφωνα με τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς σπόρου προκειμένου να κριθούν επιλέξιμοι σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας των καθεστώτων, κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2017, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

Είτε

- Τιμολόγιο πιστοποιημένου σπόρου και καρτέλες πιστοποιημένου σπόρου

Είτε

- Απόδειξη λιανικής πώλησης, καρτέλες πιστοποιημένου σπόρου και βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια (συνημμένο Υπόδειγμα I)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven