Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 10/22.9.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 8/ 4.8.2016 απόφασης «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α'161), όπως ισχ

Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 10/22.9.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 8/ 4.8.2016 απόφασης «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α'161), όπως ισχ

Αριθμ. 10

(ΦΕΚ Β' 3313/14-10-2016)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του Ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 4350/2015 (Α'161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του Ν. 4350/2015 (Α'161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του Ν. 4350/2015 (Α'161).

3. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001133 ΕΞ2015/Χ.Π. 2524/17.8.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1721), αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2100) και τροποποιήθηκε με την περίπτωση (2) της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/11.3.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 684).

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ:ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ- Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ) και ισχύει.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την απόφαση 8/4.8.2016 απόφασης «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α'161), όπως ισχύει» ( Β'2415).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

8. Την αναγκαιότητα καθορισμού του μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α'161), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 8/ 4.8.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών συναλλαγών «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α'161), όπως ισχύει» (Β'2415) ως ακολούθως:

1. Η παρ. Α της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
"Α Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84) στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων ευρώ (€42.871.000)."

2. Ο πίνακας II της παραγ. Β της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
"II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:

Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών και χώρα έδρας

Καθαρό μηνιαίο ποσό εξερχόμενων εμβασμάτων (σε ευρώ)

MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

12.000.000

WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED, Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.)

2.032.000

XPRESS MONEY SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

1.500.000

LCC TRANS-SENDING LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

1.000.000

SIGUE GLOBAL SERVICES LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

244.000

NEC MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO S.A., Ισπανία

0

GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

800.000

AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

301.000

BRAC SAAJAN EXCHANGE LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

69.000

EASY PAY AD, Βουλγαρία

75.000

IFS CURRENCY LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

50.000

ΣΥΝΟΛΟ

18.071.000


Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 8/ 4.8.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών συναλλαγών «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του Ν. 4350/2015 (Α'161), όπως ισχύει».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠηγή: Taxheaven