Ρ.Α.Ε. αριθμ. απόφ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, καταμερισμός της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα και πρ

Ρ.Α.Ε. αριθμ. απόφ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, καταμερισμός της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα και πρ

Αριθμ. απόφ. 353/2016

(ΦΕΚ Β' 3314/14-10-2016)

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση 11ης Οκτωβρίου 2016)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'94/27.05.2016), ως ισχύει, στα άρθρα 133 έως και 141 του οποίου ορίζεται η θέσπιση μηχανισμού πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, όπως ισχύει και ιδίως την εξουσιοδοτική διάταξη του {start}άρθρου 138{end} του νόμου αυτού.

2. Την υπ' αριθμ. 35/20.05.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β' 1473/25.05.2016).

3. Την υπ' αριθμ. 38/06.06.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β' 1593/06.06.2016).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α' 94/14.08.2015), ως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις της {start}παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ' του άρθρου 3{end} του νόμου αυτού.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 32, 118 και 120 του νόμου αυτού.

6. Τις «Τελικές Προτάσεις ΡΑΕ για την Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Νοέμβριος 2012», ως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής (http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/ factsheets/general/03122012_1?p=file&i=0).

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΣΗΕ»), όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ»), όπως ισχύουν.

9. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπ' αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/ Φ1/οικ. 182348/24.08.2016 με θέμα: «Καθορισμός της μεθοδολογίας προσδιορισμού κατώτατης τιμής προσφοράς δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και της εξ' αυτής προκύπτουσας τιμής για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του μηχανισμού» (δημοπρασιών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας) (ΦΕΚ Β' 2848/07.09.2016, υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 210966/15.09.2016).

10. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων, ο οποίος εκδόθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 329/ 23.09.2016 (ΦΕΚ Β' 3164/30.09.2016).

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕΙ-212783/ 05.10.2016 εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον καθορισμό ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016, τον καταμερισμό αυτής σε προθεσμιακά προϊόντα και το πρόγραμμα διεξαγωγής δημοπρασιών.

12. Τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της υπό σχετ. 11 εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στις 06.10.2016, καθώς και τις παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν στα πλαίσια αυτής και ειδικότερα με:
(α) Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-212923/10.10.2016 επιστολή της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ),
(β) Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-212961/ 11.10.2016 επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε.,
(γ) Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-212962/11.10.2016 επιστολή του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ).

13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:

Επειδή, με τη διάταξη της {start}παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ' του άρθρου 3{end} του Ν. 4336/2015 (σχετ. 4) ρητώς προβλέφθηκε ο σχεδιασμός συστήματος δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, με ρυθμιστικό στόχο, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Επειδή, για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων και με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, εξεδόθη ο Ν. 4389/2016 (σχετ. 1), με το {start}άρθρο 135{end} του οποίου θεσπίστηκε μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης.

Επειδή, κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της {start}παρ. 2 του άρθρου 140{end} «Οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρασιών» του ίδιου νόμου, η ΡΑΕ με την υπ' αριθμ. 329/2016 απόφασή της εξέδωσε τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ») (σχετ. 10).

Επειδή, περαιτέρω κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της {start}παρ. 1 του άρθρου 138{end} «Ετήσια ποσότητα, καταμερισμός, πρόγραμμα δημοπράτησης και τεχνικά χαρακτηριστικά προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση» του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «1. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς, καθορίζονται: (α) Η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των ανωτέρω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, (β) ο καταμερισμός, για κάθε δημοπρασία, της ανωτέρω ετήσιας ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, (γ) το πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών...».

Επειδή, κατά τη {start}παρ. 1 του άρθρου 135{end} του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «...Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ' έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του διασυνδεδεμένου συστήματος, πολλαπλασιασμένο με το συνολικό όγκο στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον προηγούμενο χρόνο: (α) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%)...».

Επειδή, για την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») απέστειλε στη ΡΑΕ σχετική εισήγηση με την υπό σχετ. 11 επιστολή του.

Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε την υπό σχετ. 11 εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση από τις 07.10.2016 έως και τις 10.10.2016. Σε συνέχεια και αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, προέβη στις νομοτεχνικές και άλλες βελτιώσεις που έκρινε απαραίτητες.

Επειδή, στη διάταξη της {start}παρ. 2 του άρθρου 138{end} του Ν. 4389/2016, εισάγεται χρονικός περιορισμός για τη φυσική παράδοση των προϊόντων της πρώτης δημοπρασίας εντός του τέταρτου τριμήνου του 2016, ο οποίος σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες προθεσμίες οργάνωσης και λειτουργίας των δημοπρασιών, όπως αυτές προβλέπονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β' 3164/30.09.2016), δεν καθιστούν εφικτή τη διενέργεια πλέον της μιας δημοπρασίας εντός του έτους 2016 για προθεσμιακά προϊόντα φυσικής παράδοσης όμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών (χρονικός ορίζοντας φυσικής παράδοσης 12.2016-11.2017).

Για τους παραπάνω λόγους,

αποφασίζει:


Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα {start}άρθρα 138 παρ. 1{end} του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) και 32 παρ. 1 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179):

(α) Επί της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των ανωτέρω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση:

Η Ετήσια Ποσότητα Προθεσμιακών Προϊόντων για το έτος 2016 υπολογίζεται ως εξής:


 και ανέρχεται σε :(β) επί του καταμερισμού της ετήσιας ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση:(γ) επί του προγράμματος διεξαγωγής των δημοπρασιών:

Ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας ορίζεται η Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016.

Ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να αναβάλει την ανωτέρω προγραμματισμένη Δημοπρασία για άλλη ημέρα και ώρα, αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον οι ημέρες της αναβολής δεν υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης την οποία υποβάλει προς τη ΡΑΕ, άλλως υποβάλλει νέα εισήγηση προς τη ΡΑΕ, για τη λήψη απόφασης σχετικά με την διεξαγωγή της συγκεκριμένης Δημοπρασίας. Σε περίπτωση αναβολής της δημοπρασίας εντός των ανωτέρω προθεσμιών ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ΚΣΔΠΠΗΕ (ΦΕΚ Β' 3164/2016).

Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4001/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Πηγή: Taxheaven