Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΔ/ Φ. 40/ 26794/ 2016 Καταληκτική ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων κατ' εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΔ/ Φ. 40/ 26794/ 2016 Καταληκτική ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων κατ' εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΔ/Φ. 40/ 26794

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Βασιλίσσης Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας : 106 74 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ελίνα Σαλαβράκου, Έλενα Αγγελακοπούλου
Τηλέφωνο : 2131313 493, 435
E-mail : diavgeia@yap.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: ‘‘Καταληκτική ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια’’.


Με την εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (ΔΗΔ/Φ. 40/ 25067/29.9.2016, ΑΔΑ:ΩΣΓΤ465ΦΘΕ-ΦΝΛ) ενημερώσαμε για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής του άρθρου 10Β Διαύγεια καθώς και για τις σχετικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr/.

Υπενθυμίζουμε ότι, βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016, ΦΕΚ Β’ 1507) η καταληκτική ημερομηνία για την δημοσίευση είναι η 31η.10.2016. Για την αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων λόγω αυξημένου όγκου δηλώσεων, κατά τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας, παρακαλούμε όπως προβείτε στις σχετικές καταχωρήσεις το συντομότερο δυνατό. Τονίζουμε ότι τυχόν μη δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών έως την καταληκτική ημερομηνία έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υπόχρεου φορέα από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών (ΥΔΕ, Υπηρεσίες Επιτρόπων κ.ο.κ), καθώς και σε κάθε επιχορηγούμενο από την Υπηρεσία σας φορέα που εμπίπτει, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 10Β του Προγράμματος Διαύγεια.Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Νίκος Μιχαλόπουλος

Πηγή: Taxheaven