Αριθ. πρωτ.: ΔΝΣ α'/οικ. 68559/Φ. ΕΓΚΥΚΛ./ 19.10.2016 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Αριθ. πρωτ.: ΔΝΣ α'/οικ. 68559/Φ. ΕΓΚΥΚΛ./ 19.10.2016 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Αθήνα, 19/10/2016
Αρ. πρωτ.: ΔΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κωδ.: 101 78
Πληροφορίες: Χ.Παπαθανασίου
E-mail: dnsl7ypomedi@gmail.com

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)


ΣΧΕΤ: Η με αριθ. Πρωτ. ΔΝΣβ7οικ.58220/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/7.9.2016 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.

Σε σχέση με ερωτήματα που επανειλημμένα έχουν υποβληθεί προς την υπηρεσία μας, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1) Αναφορικά με την εφαρμογή Προτύπων τευχών δημοπράτησης έργων και μελετών ήδη εκδόθηκε η με Α.Π. 4584/30.9.2016 εγκύκλιος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.) την οποία μπορείτε να κατεβάσετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20160930_4584-Apanthsh-Protypa-Teyxh-n4412.pdf, σύμφωνα με την οποία οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς που ενδιαφέρονται να δημοπρατήσουν έργα και μελέτες μπορούν να προχωρήσουν στις σχετικές δημοπρατήσεις με τα ήδη ισχύοντα τεύχη, κάνοντας ταυτοχρόνως τις αναγκαίες προσαρμογές, ώστε για τις αναθέσεις έργων και μελετών άνω των ορίων της οδηγίας να ενσωματωθούν οι προβλέψεις των διατάξεων της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ όπως αυτή μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147)) και για κάτω των ορίων της οδηγίας να περιληφθούν τυχόν τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το νέο νόμο (παρ. 13 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016).

Προς διευκόλυνσή σας, τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τεύχους διακήρυξης.

2) Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν με εξουσιοδότηση των νόμων 3669/2008 και 3316/2005, οι οποίες δεν καταργούνται ρητά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 377 του ν.4412/2016 και δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ν.4412/2016, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την έκδοση των νέων προβλεπομένων αποφάσεων. Σχετική προς αυτό είναι και η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του ν.4412/2016: «η απλή κατάργηση της εξουσιοδοτικής διάταξης δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια και την κατάργηση των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν βάσει αυτής.»

Προς τούτο ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των νόμων 3669/2008 και 3316/2005 όπως: (α) ο «Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών», ο οποίος εγκρίθηκε με την ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/06/4.7.2006 Αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, εξακολουθεί να εφαρμόζεται αναλογικά στις συμβάσεις του ν.4412/2016, μέχρι την έκδοση της Υ. Α. της περίπτωσης (δ) της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν.4412/2016. (β) Η με αρ. πρωτ. 3434/15.11.2005 Εγκύκλιος 38: «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων», σύμφωνα με τον ν.3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

(γ) Ομοίως, μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του ν.4412/2016, ισχύουν τα ενιαία τιμολόγια που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του ν.3669/2008.

3) Αναφορικά με την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 και με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί και λειτουργήσει το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων (παρ.6 του σχετικού άρθρου) μέσω του οποίου θα διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις, οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς μπορούν να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 117 (συνοπτικός διαγωνισμός) μέχρι την ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος. Συμπληρωματικά των όσων αναφέρονται στο σημείο (1) εναπόκειται στην κρίση της ΕΑΑΔΗΣΥ το αν θα εκδοθεί πρότυπο τεύχος απλοποιημένης προκήρυξης για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς του άρθρου 117 του ν.4412/2016.

4) Σχετικά με το άρθρο 153 του ν.4412/2016 σας πληροφορούμε ότι αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ διορθώσεων, προκειμένου να αποτυπωθεί η ψηφισθείσα (ορθή) διάταξη (η οποία και είναι αναντίστοιχη με την τελικώς δημοσιευθείσα).

5) Διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την 8/8/2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου) συνεχίζονται, ολοκληρώνονται και εκτελούνται με βάσει το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης των διαδικασιών ή τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης προσδιορίζεται στα άρθρα 61 και 120 του νόμου για συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων αντίστοιχα.

Για όσες αναθέτουσες αρχές δεν έχουν αναρτήσει στο ΚΗΜΔΗΣ προκήρυξη της σχετικής σύμβασης, αν και προβλεπόταν με βάση το προϊσχύσαν καθεστώς, πριν τις 8.8.2016 οφείλουν να προβούν αμελλητί στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία καταχωρήσεις των σχετικών στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.

6) Όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις κρίσιμο σημείο για την εφαρμογή του παλιού ή του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης απευθείας ανάθεσης από το αρμόδιο όργανο (άρθρο 23 ν.2690/1999).

7) Στην περίπτωση που ένας διαγωνισμός, του οποίου η διακήρυξη είχε δημοσιευτεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4412/2016, κηρύσσεται άγονος μπορούν να επαναληφθούν οι διαδικασίες άλλες δύο φορές με την ίδια διακήρυξη σε εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.3669/2008. Αν και στις δύο επαναλήψεις δεν υπάρξει συμμετοχή τότε γίνεται νέα δημοσίευση της διακήρυξης και εφαρμόζεται πλέον ο ν. 4412/2016.

8) Όσον αφορά τον ορισμό των εννοιών «έργο», «εργασία», «παροχή υπηρεσιών» κ.α., πέρα από τους ορισμούς που παρατίθενται στο άρθρο 2 του νόμου, οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων γίνονται με τη χρήση του «Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)», σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4412/2016.

9) Το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/1987 δεν έχει καταργηθεί ρητά (βλ. περ.67 άρθρου 377) από τον νέο νόμο επομένως εξακολουθεί να ισχύει για τους ΟΤΑ Α' βαθμού. Αντιθέτως, τα άρθρα 9, 10, 14, 16, και 17 του Π.Δ. 171/1987 έχουν ήδη καταργηθεί με την περ. 67 της παρ.1 του ν. 4412/2016.

10) Για την εφαρμογή του άρθρου 52 δεν προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου διαφοροποίηση που να σχετίζεται με τα κατώτερα όρια που ορίζονται στο άρθρο 5 αυτού.

11) Γνωμοδοτούντα όργανα για την εξέταση των ενστάσεων του άρθρου 127 του νόμου είναι οι επιτροπές που κάθε φορά καθορίζονται με βάση τις οργανικές διατάξεις του κάθε φορέα.

12) Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα, π.χ. φυσικές καταστροφές, είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 32 του νόμου, για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αντί του άρθρου 118.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Πηγή: Taxheaven