Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1143260 ΕΞ 2016 Περί της ισχύος των διατάξεων της από 11.5.1938 Σύμβασης μεταξύ της Ελλάδος και της Γερμανίας «περί αμοιβαίας δικαστικής αντιλήψεως επί υποθέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου», η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Α

Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1143260 ΕΞ 2016 Περί της ισχύος των διατάξεων της από 11.5.1938 Σύμβασης μεταξύ της Ελλάδος και της Γερμανίας «περί αμοιβαίας δικαστικής αντιλήψεως επί υποθέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου», η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Α

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016
Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1143260 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο : 210-32.22.577
Fax : 210-32.30.829

ΘΕΜΑ: Περί της ισχύος των διατάξεων της από 11.5.1938 Σύμβασης μεταξύ της Ελλάδος και της Γερμανίας «περί αμοιβαίας δικαστικής αντιλήψεως επί υποθέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου», η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Α.Ν. 1432/1938 (Α’ 399), ως προς την επικύρωση των δημοσίων εγγράφων.


ΣΧΕΤ.: Το αριθ.54249, 57715/29.7.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

1.- Στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του προαναφερθέντος εγγράφου, που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και αφορά στο παραπάνω σε περίληψη θέμα.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι:

α) Σύμφωνα και με το αριθ. Φ. 8737/ΑΣ 34743/25.7.2016 απαντητικό έγγραφο του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών προς την Διεύθυνση Οργάνωσης, στα πλαίσια της αλληλογραφίας τους για το ίδιο θέμα, η από 11.5.1938 Σύμβαση μεταξύ της Ελλάδος και της Γερμανίας «περί αμοιβαίας δικαστικής αντιλήψεως επί υποθέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου», η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Α.Ν. 1432/1938 (Α’ 399), ανεστάλη λόγω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με τον Α.Ν. 3320/1944, αλλά επανήλθε σε ισχύ από την 1 η Φεβρουαρίου 1952, κατόπιν συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, μεταξύ των Κυβερνήσεων των δύο χωρών (σχετική η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών «περί επαναφοράς εν ισχύι Ελληνογερμανικών προπολεμικών Συμβάσεων», ΦΕΚ Α’ 338) και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και σήμερα.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 3 της «Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων», η οποία συνομολογήθηκε το 1961 και κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α’ 188, γνωστή και ως Σύμβαση της Χάγης) «Η διατύπωση που προβλέπεται ωστόσο στην προηγούμενη παράγραφο δεν είναι δυνατό να απαιτηθεί αν είτε οι νόμοι, οι κανονισμοί ή οι συνήθειες που ισχύουν στο Κράτος όπου προσάγεται το έγγραφο, είτε συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων συμβαλλόμενων Κρατών την αποκλείουν, την απλοποιούν ή απαλλάσσουν το έγγραφο από την επικύρωση». 2.- Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επισημαίνουμε ότι:
α) Τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί, εκδοθεί ή επικυρωθεί από γερμανικό Πρωτοδικείο (Λάνδγκεριχτ) ή από γερμανικό ανώτερο Δικαστήριο ή από ανώτατη γερμανική διοικητική αρχή ή από ανώτατο γερμανικό διοικητικό Δικαστήριο, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Α.Ν. 1432/1938 και φέρουν την σφραγίδα ή το ένσημο αυτών, γίνονται αποδεκτά από τις ελληνικές διοικητικές Αρχές, συνεπώς και από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωση ή νομιμοποίησή τους.
β) Τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί, εκδοθεί ή επικυρωθεί από γερμανικό Δικαστήριο, που δεν αναφέρεται στην προαναφερθείσα παράγραφο, από το Γραφείο Μεταγραφών και το Ταμείο Παρακαταθηκών του Γερμανικού κράτους, καθώς και από γερμανούς δικαστικούς κλητήρες ή συμβολαιογράφους, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου του ίδιου νόμου, για να γίνουν αποδεκτά από τις ελληνικές διοικητικές Αρχές, συνεπώς και από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη επικύρωση από τον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου του Γερμανικού κράτους και να έχει επιτεθεί επί αυτών η επίσημη σφραγίδα ή ένσημο, δεδομένου ότι η διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης είναι σαφής. Η ίδια επικύρωση απαιτείται και για τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί, εκδοθεί ή επικυρωθεί από γραμματέα γερμανικού Δικαστηρίου και στην περίπτωση που ο γραμματέας ανήκει σε ανώτερο Δικαστήριο η επικύρωση γίνεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου αυτού.

γ) Εφόσον, η διαδικασία επικύρωσης των δημοσίων εγγράφων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Α.Ν. 1432/1938 της διμερούς συμβάσεως είναι αυστηρότερη σε σχέση με την πολυμερή «Σύμβαση της Χάγης του 1961», καλό θα είναι να προτιμάται η πολυμερής Σύμβαση, δηλαδή η επίθεση επισημείωσης επί των εγγράφων αυτών (σφραγίδα apostille), κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1497/1984, ως πλέον ευέλικτη. Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο, μόνο στις Δ.Ο.Υ.ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven