Αριθ. πρωτ.: 16459/ 17.10.2016 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης εσόδων - δαπανών των υποψήφιων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθ. πρωτ.: 16459/ 17.10.2016 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης εσόδων - δαπανών των υποψήφιων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθ.:
Πρωτ. 16459
Διεκπ. 11562


(ΦΕΚ Β' 3376/19-10-2016)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) την παράγραφο 2 περίπτωση γ' του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 33 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ Α' 234/ 23.10.2014),

β) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3023/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 33 του Ν. 4304/2014,

γ) τις διατάξεις των άρθρων 7Β και 16Α του Ν. 3023/ 2002, όπως αυτά προστέθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 13 του Ν. 4304/2014,

δ) τις διατάξεις των άρθρων 8 και 15 του Ν. 3023/2002, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 7, 11 και 33 του Ν. 4304/2014,

ε) τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ Α' 146/25.6.2002),

στ) την παράγραφο 2 περ. α' του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 225 του Ν. 4281/2014 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 175 παρ. 2 περ. α' του Ν. 4389/2016,

ζ) την υπ' αριθμ. 11109/27.7.2016 (ΦΕΚ 409 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Προέδρου της Βουλής με την οποία ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και

η) την από 26 Σεπτεμβρίου 2016 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003, με την οποία ενέκρινε το έντυπο αναλυτικής κατάστασης,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το περιεχόμενο του εντύπου αναλυτικής κατάστασης των εσόδων - δαπανών των υποψήφιων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 16Α του Ν. 3023/2002.

Ειδικότερα, η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥΠηγή: Taxheaven