Αριθ. πρωτ.: Φ.10043/30188/792/20.10.2016 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.4387/2016 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης

Αριθ. πρωτ.: Φ.10043/30188/792/20.10.2016 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.4387/2016 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης

Αθήνα, 20 / 10 / 2016
Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / 30188 / 792

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14)
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο: 210 - 3368109
FAX: 210 - 3368116

ΘΕΜΑ: «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.4387/2016 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης»

Σε συνέχεια της αριθ. Φ.80000/οικ.29336/1164/30-6-2016 εγκυκλίου μας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.4387/2016 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο νέο καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τον ανωτέρω νόμο, και κατόπιν ερωτημάτων που υπεβλήθησαν από τις Υπηρεσίες σας με τα οποία ζητούνται περαιτέρω διευκρινήσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων, σας γνωρίζουμε ανά θέμα τα εξής:

Α. Συνυπολογισμός της πρόσθετης εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 14 του ν.3986/2011

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 14 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα καταβάλλουν από 1/7/2011 και μετά για την κύρια ασφάλισή τους πρόσθετη εισφορά ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των π.δ. 124/1993, 125/1993 και 126/1993, δηλαδή μηνιαίως εισφορά ύψους €13,87 (€693,35 x 2%).
Δεδομένου ότι η ανωτέρω πρόσθετη εισφορά καταβάλλεται υπέρ του κλάδου κύριας ασφάλισης, θα συνυπολογίζεται με την κύρια εισφορά για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης. Ευνόητο είναι ότι δεν θα συνυπολογίζεται στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν.4331/2016 και έχουν εξαιρεθεί από την καταβολή της πρόσθετης εισφοράς μέχρι 31/12/2016.

Όσον αφορά στην εισφορά ύψους €10,00 που προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ. 2 του ν.3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν.4144/2013, αυτή καταβάλλεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους του ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλυφθεί ο κίνδυνος της ανεργίας. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης και δεν θα συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης.

Β. Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε ασφαλισμένους που κατά το τελευταίο 12μηνο ασφάλισης είχαν ασφάλιση μισθωτού και ελεύθερου επαγγελματία

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4387/2016 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της προσωρινής σύνταξης, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει απασχοληθεί ως μισθωτός (περίπτωση α) ή ως αυτοαπασχολούμενος (περίπτωση β). Στους μεν μισθωτούς η προσωρινή σύνταξη αντιστοιχεί στο 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, στους δε αυτοαπασχολούμενους στο 50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ενώ στις περιπτώσεις που η καταβαλλόμενη εισφορά δεν είναι συνάρτηση του μηνιαίου εισοδήματος προβλέπεται διαδικασία αναγωγής της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς σε μηνιαίο εισόδημα.

Στις περιπτώσεις που κατά το τελευταίο 12μηνο υπάρχει χρόνος μισθωτού και ελεύθερου επαγγελματία, για τον καθορισμό της προσωρινής σύνταξης θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών μισθωτού και του μηνιαίου εισοδήματος για το χρόνο ελεύθερου επαγγελματία που προκύπτει βάσει των σχετικών υπολογισμών. Ως προσωρινή σύνταξη θα χορηγείται το 50% του ανωτέρω μέσου όρου.

Ειδικά στην περίπτωση των μέχρι 31/12/1992 εμμίσθων ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ, όπου η εισφορά του ασφαλισμένου είναι σταθερό ποσό και η εργοδοτική εισφορά συνάρτηση των καταβαλλόμενων αποδοχών (13,33% επί των αποδοχών), ως μηνιαίες αποδοχές θα θεωρούνται αυτές που αντιστοιχούν στο άθροισμα της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, με συνολικό ασφάλιστρο ύψους 20%.

Γ. Συνυπολογισμός εισφορών που έχουν καταβληθεί από εμμίσθους για Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας

Για τους εμμίσθους ασφαλισμένους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη επί των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Δεδομένου ότι για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ασφάλισης (12μηνο πριν την υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης), εάν κατά το χρονικό αυτό διάστημα έχουν παρακρατηθεί ασφαλιστικές εισφορές επί των ληφθέντων δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, τα σχετικά ποσά θα συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ύψους της προσωρινής σύνταξης και θα προσαυξάνουν τις συντάξιμες αποδοχές του μήνα που καταβλήθηκαν.

Δ. Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε συνταξιούχους βάσει του ν.612/1977

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4387/2016, δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη εάν ο αιτών λαμβάνει και άλλη κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που ο αιτών την προσωρινή σύνταξη λαμβάνει ή έχει υποβάλλει αίτηση για να λάβει σύνταξη γήρατος με τις ειδικές διατάξεις του ν.612/1977, δεν δικαιούται να λάβει προσωρινή σύνταξη για δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος, καθώς και στις δύο περιπτώσεις η σύνταξη χορηγείται για την κάλυψη του κινδύνου του γήρατος.

Ε. Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε δικαιούχους της Ειδικής Προσαύξησης του ΤΣΜΕΔΕ και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑ Υ

Με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του ν.4387/2016, η Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ καταργήθηκαν αναδρομικά από 1/1/2016. Ως εκ τούτου υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υφίσταται μέχρι 31/12/2015.

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ που έχουν υπαχθεί αντίστοιχα στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, και εντός του 12μηνου που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης υπάρχει σχετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, η καταβληθείσα εισφορά στην Ειδική Προσαύξηση ή τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων θα συνυπολογίζονται με την εισφορά για την κύρια ασφάλιση για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης. Εξυπακούεται ότι η πρόβλεψη αυτή αφορά κατ' ουσία αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβάλλονται εντός του 2016. Για αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το 2017, δεν προκύπτει καταβολή εισφοράς στην Ειδική Προσαύξηση ή τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων κατά το προηγούμενο 12μηνο, και ως εκ τούτου ζήτημα συνυπολογισμού εισφοράς.

Επισημαίνουμε ότι κατά τον ίδιο τρόπο θα συνυπολογίζεται και η πρόσθετη εισφορά που προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ. 14 του ν.3986/2011 για την Ειδική Προσαύξηση (ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ. 124/1993) και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων (ύψους 1% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ. 126/1993).

Για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων, σας παραθέτουμε τα εξής παραδείγματα:

Παράδειγμα 1

Παλαιός ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα υποβάλλει αίτηση για τη λήψη προσωρινής σύνταξης (δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος), η οποία θα υπολογιστεί με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016.

  Εισφορά για Κύρια Σύνταξη Πρόσθετη Εισφορά για Κύρια Σύνταξη Εισφορά για Πρόσθετη Εισφορά για Ειδική Προσαύξηση Σύνολο Εισφοράς
Ειδική Προσαύξηση
Ιούνιος 2015 € 138,67 € 13,87 € 83,20 € 13,87 € 249,61
Ιούλιος 2015 € 138,67 € 13,87 € 83,20 € 13,87 € 249,61
Αύγουστος 2015 € 138,67 € 13,87 € 83,20 € 13,87 € 249,61
Σεπτέμβριος 2015 € 138,67 € 13,87 € 83,20 € 13,87 € 249,61
Οκτώβριος 2015 € 138,67 € 13,87 € 83,20 € 13,87 € 249,61
Νοέμβριος 2015 € 138,67 € 13,87 € 83,20 € 13,87 € 249,61
Δεκέμβριος 2015 € 138,67 € 13,87 € 83,20 € 13,87 € 249,61
Ιανουάριος 2016 € 138,67 € 13,87 € 0,00 € 0,00 € 152,54
Φεβρουάριος 2016 € 138,67 € 13,87 € 0,00 € 0,00 € 152,54
Μάρτιος 2016 € 138,67 € 13,87 € 0,00 € 0,00 € 152,54
Απρίλιος 2016 € 138,67 € 13,87 € 0,00 € 0,00 € 152,54
Μάιος 2016 € 138,67 € 13,87 € 0,00 € 0,00 € 152,54

Συνολικά, το 12μηνο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές ύψους €2.509,97 (€249,61 x 7 + €152,54 x 5), και συνεπώς, κατ' εφαρμογή της παρ. 1β του άρθρου 29 του ν.4387/2016, το μέσο μηνιαίο εισόδημα ανέρχεται σε €1.045,82 (€2.509,97 δια του 20% και στη συνέχεια δια του 12), και η προσωρινή σύνταξη σε €522,91 (50% x €1.045,82).

Παράδειγμα 2

Παλαιός ασφαλισμένος του ΤΣΑΥ που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα υποβάλλει αίτηση για τη λήψη προσωρινής σύνταξης (δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος), η οποία θα υπολογιστεί με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016.

  Εισφορά για Κύρια Σύνταξη Πρόσθετη Εισφορά για Κύρια Σύνταξη Εισφορά για Κλάδο Μον/χων Πρόσθετη Εισφορά για Κλάδο Μον/χων Σύνολο Εισφοράς
Ιούνιος 2015 € 188,30 € 13,87 € 94,10 € 6,93 € 303,20
Ιούλιος 2015 € 188,30 € 13,87 € 94,10 € 6,93 € 303,20
Αύγουστος 2015 € 188,30 € 13,87 € 94,10 € 6,93 € 303,20
Σεπτέμβριος 2015 € 188,30 € 13,87 € 94,10 € 6,93 € 303,20
Οκτώβριος 2015 € 188,30 € 13,87 € 94,10 € 6,93 € 303,20
Νοέμβριος 2015 € 188,30 € 13,87 € 94,10 € 6,93 € 303,20
Δεκέμβριος 2015 € 188,30 € 13,87 € 94,10 € 6,93 € 303,20
Ιανουάριος 2016 € 188,30 € 13,87 € 0,00 € 0,00 € 202,17
Φεβρουάριος 2016 € 188,30 € 13,87 € 0,00 € 0,00 € 202,17
Μάρτιος 2016 € 188,30 € 13,87 € 0,00 € 0,00 € 202,17
Απρίλιος 2016 € 188,30 € 13,87 € 0,00 € 0,00 € 202,17
Μάιος 2016 € 188,30 € 13,87 € 0,00 € 0,00 € 202,17

Συνολικά, το 12μηνο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές ύψους €3.133,25 (€303,20 x 7 + €202,17 x 5), και συνεπώς, κατ' εφαρμογή της παρ. 1β του άρθρου 29 του ν.4387/2016, το μέσο μηνιαίο εισόδημα ανέρχεται σε €1.305,52 (€3.133,25 δια του 20% και στη συνέχεια δια του 12), και η προσωρινή σύνταξη σε €652,76 (50% x €1.305,52).

Παράδειγμα 3

Παλαιός ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ υποβάλλει αίτηση για τη λήψη προσωρινής σύνταξης (δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος), η οποία θα υπολογιστεί με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016. Ο εν λόγω ασφαλισμένος για το διάστημα Ιούνιος 2015 έως Δεκέμβριος 2015 παρείχε εξαρτημένη εργασία με αποδοχές €2.500,00 μηνιαίως.

  Εισφορά Ασφαλισμένου για Κύρια Σύνταξη Εισφορά Εργοδότη για Κύρια Σύνταξη Πρόσθετη Εισφορά για Κύρια Σύνταξη Μηνιαίες Αποδοχές Μηνιαίο Εισόδημα
Ιούνιος 2015 € 166,75 € 333,25 € 0,00 € 2.500,00  
Ιούλιος 2015 € 166,75 € 333,25 € 0,00 € 2.500,00  
Αύγουστος 2015 € 166,75 € 333,25 € 0,00 € 2.500,00  
Σεπτέμβριος 2015 € 166,75 € 333,25 € 0,00 € 2.500,00  
Οκτώβριος 2015 € 166,75 € 333,25 € 0,00 € 2.500,00  
Νοέμβριος 2015 € 166,75 € 333,25 € 0,00 € 2.500,00  
Δεκέμβριος 2015 € 166,75 € 333,25 € 0,00 € 2.500,00  
Ιανουάριος 2016 € 138,67 € 0,00 € 13,87   € 762,70
Φεβρουάριος 2016 € 138,67 € 0,00 € 13,87   € 762,70
Μάρτιος 2016 € 138,67 € 0,00 € 13,87   € 762,70
Απρίλιος 2016 € 138,67 € 0,00 € 13,87   € 762,70
Μάιος 2016 € 138,67 € 0,00 € 13,87   € 762,70

Το ύψος των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα Ιούνιος 2015 έως Δεκέμβριος 2015 είναι γνωστό (€2.500,00 μηνιαίως). Για το διάστημα Ιανουάριος 2016 έως Μάιος 2016 το μηνιαίο εισόδημα με βάση τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ανέρχεται σε €762,70 (€152,54 δια του 20%). Συνεπώς, ο μέσος όρος συντάξιμων αποδοχών και εισοδήματος για το διάστημα Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016 είναι €1.776,13 [(€2.500,00 x 7 + €762,70 x 5)/12]. Η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε €888,07 (50% x €1.776,13), η οποία όμως υπερβαίνει το ανώτατο όριο, και συνεπώς ως προσωρινή σύνταξη θα καταβληθεί το ποσό των €768,00.

Παράδειγμα 4

Παλαιός ασφαλισμένος του ΤΣΑΥ υποβάλλει αίτηση για τη λήψη προσωρινής σύνταξης (δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος), η οποία θα υπολογιστεί με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016. Ο εν λόγω ασφαλισμένος για το διάστημα Ιούνιος 2015 έως Δεκέμβριος 2015 παρείχε εξαρτημένη εργασία με αποδοχές €2.500,00 μηνιαίως (ο ασφαλισμένος κατέβαλε εισφορά σταθερού ύψους €188,30 και ο εργοδότης εισφορά ύψους 13,33% επί των αποδοχών).

  Εισφορά Ασφαλισμένου για Κύρια Σύνταξη Εισφορά Εργοδότη για Κύρια Σύνταξη Πρόσθετη Εισφορά για Κύρια Σύνταξη Μηνιαίες Αποδοχές Μηνιαίο Εισόδημα
Ιούνιος 2015 € 188,30 € 333,25 € 0,00 € 2.607,75  
Ιούλιος 2015 € 188,30 € 333,25 € 0,00 € 2.607,75  
Αύγουστος 2015 € 188,30 € 333,25 € 0,00 € 2.607,75  
Σεπτέμβριος 2015 € 188,30 € 333,25 € 0,00 € 2.607,75  
Οκτώβριος 2015 € 188,30 € 333,25 € 0,00 € 2.607,75  
Νοέμβριος 2015 € 188,30 € 333,25 € 0,00 € 2.607,75  
Δεκέμβριος 2015 € 188,30 € 333,25 € 0,00 € 2.607,75  
Ιανουάριος 2016 € 188,30 € 0,00 € 13,87   € 1.010,85
Φεβρουάριος 2016 € 188,30 € 0,00 € 13,87   € 1.010,85
Μάρτιος 2016 € 188,30 € 0,00 € 13,87   € 1.010,85
Απρίλιος 2016 € 188,30 € 0,00 € 13,87   € 1.010,85
Μάιος 2016 € 188,30 € 0,00 € 13,87   € 1.010,85

Για το διάστημα Ιούνιος 2015 έως Δεκέμβριος 2015, υπολογίζεται το ύψος των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών με βάση το άθροισμα της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη. Συνολικά, μηνιαίως έχει καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά €521,55 (€188,30 + €333,25), και συνεπώς οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές ανέρχονται σε €2.607,75 (€521,55 δια του 20%).

Για το διάστημα Ιανουάριος 2016 έως Μάιος 2016, μηνιαίως έχουν καταβληθεί εισφορές ύψους €202,17 (€188,30 + €13,87), και συνεπώς το μηνιαίο εισόδημα με βάση τις εισφορές ανέρχεται σε €1.010,85 (€202,17 δια του 20%).

Συνεπώς, ο μέσος όρος συντάξιμων αποδοχών και εισοδήματος για το διάστημα Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016 είναι €1.942,38 [(€2.607,75 x 7 + €1.010,85 x 5)/12]. Η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε €971,19, η οποία όμως υπερβαίνει το ανώτατο όριο, και συνεπώς ως προσωρινή σύνταξη θα καταβληθεί το ποσό των €768,00.

Παράδειγμα 5

Παλαιός ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ υποβάλλει αίτηση για τη λήψη προσωρινής σύνταξης (δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος), η οποία θα υπολογιστεί με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016. Ο εν λόγω ασφαλισμένος για το εν λόγω χρονικό διάστημα παρείχε εξαρτημένη εργασία με αποδοχές €2.500,00 μηνιαίως, και έλαβε Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας.

  Εισφορά Ασφαλισμένου για Κύρια Σύνταξη Εισφορά Εργοδότη για Κύρια Σύνταξη Μηνιαίες Αποδοχές
Ιούνιος 2015 € 166,75 € 333,25 € 2.500,00
Ιούλιος 2015 € 166,75 € 333,25 € 2.500,00
Αύγουστος 2015 € 166,75 € 333,25 € 2.500,00
Επίδομα Αδείας 2015 € 83,38 € 166,63 € 1.250,00
Σεπτέμβριος 2015 € 166,75 € 333,25 € 2.500,00
Οκτώβριος 2015 € 166,75 € 333,25 € 2.500,00
Νοέμβριος 2015 € 166,75 € 333,25 € 2.500,00
Δεκέμβριος 2015 € 166,75 € 333,25 € 2.500,00
Δώρο Χριστουγέννων 2016 € 166,75 € 333,25 € 2.500,00
Ιανουάριος 2016 € 166,75 € 333,25 € 2.500,00
Φεβρουάριος 2016 € 166,75 € 333,25 € 2.500,00
Μάρτιος 2016 € 166,75 € 333,25 € 2.500,00
Απρίλιος 2016 € 166,75 € 333,25 € 2.500,00
Δώρο Πάσχα 2016 € 83,38 € 166,63 € 1.250,00
Μάιος 2016 € 166,75 € 333,25 € 2.500,00

Οι συντάξιμες αποδοχές του Αυγούστου 2015 και Απριλίου 2016 διαμορφώνονται σε €3.750,00 (€2.500,00 μηνιαίες αποδοχές και €1.250,00 Επίδομα Αδείας ή Δώρο Πάσχα), του Δεκεμβρίου 2015 σε €5.000,00 (€2.500,00 μηνιαίες αποδοχές και €2.500,00 Δώρο Χριστουγέννων), ενώ τους λοιπούς 9 μήνες οι συντάξιμες αποδοχές ανέρχονται σε €2.500,00.

Συνεπώς, ο μέσος όρος των συντάξιμων αποδοχών του 12μηνου ανέρχεται σε €2.916,67 [(€2.500,00 x 9 + €3.750,00 x 2 + €5.000.00)/12], και συνεπώς η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε €1.458,36 (50% x €€2.916,67). Δεδομένου όμως ότι υπερβαίνει το ανώτατο όριο ο ασφαλισμένος θα λάβει ως προσωρινή σύνταξη το ποσό των €768,00.


Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Α. Πετρόπουλος
Πηγή: Taxheaven