Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1718 ΕΞ 31.8.2016 Γλώσσα Τήρησης βιβλίων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1718 ΕΞ 31.8.2016 Γλώσσα Τήρησης βιβλίων

Αθήνα, 31.08.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1718 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1718/2016

ΘΕΜΑ: «Γλώσσα Τήρησης βιβλίων»


ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Δεδομένα

Ο εντολέας μας είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία («Εταιρεία») που ανήκει σε διεθνή όμιλο επιχειρήσεων. Οι εταιρείες του ομίλου ανά τον κόσμο τηρούν κοινό λογιστικό σύστημα τήρησης βιβλίων. Περαιτέρω, η Εταιρεία έχει επιλέξει να δημοσιεύει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Σε περίπτωση που για κάποια συναλλαγή ή γεγονός προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε σχέση με τα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζει ο όμιλος, η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων υποστηρίζεται με κατάλληλες εγγραφές εντός του λογιστικού συστήματος της οντότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν. 4308/2014. Ωστόσο, για την ενιαία παρακολούθηση των βιβλίων όλων των εταιρειών του ομίλου που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 170 χώρες ανά τον κόσμο, αλλά και για τη διευκόλυνση της ενοποίησης των λογαριασμών από τη μητρική εταιρεία έχει επιλεγεί η μηχανογραφική τήρηση των λογιστικών βιβλίων όλων των εταιρειών του ομίλου στην ίδια μηχανογραφική πλατφόρμα στην αγγλική γλώσσα. Εξυπακούεται ότι για κάθε ενοποιούμενη επιχείρηση διασφαλίζεται από την μηχανογραφική πλατφόρμα η αυτοτελής δημιουργία ημερολογίου, αναλυτικών καθολικών και ισοζυγίων ώστε να υποστηρίζεται η σύνταξη των ατομικών τους οικονομικών καταστάσεων.

2. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Το άρθ. 3§7 του ν. 4308/2014 ορίζει ότι:

«Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα, άλλη από την Ελληνική. Τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.»

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθ. 3§1 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι:

«Η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματος της, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.»

Περαιτέρω, το άρθ. 5§1 του ν.4308/2014 ορίζει ότι:

«Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της τήρησης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ή, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση. Το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλόλητά τους για τους σκοπούς αυτού του νόμου».

Η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι:

«Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για:
α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάδε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους.
β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής».

Τέλος, το άρθ. 5§17 του ν. 4308/2014 ορίζει ότι:

«Η οντότητα πρέπει να παρέχει στις αρμόδιες αρχές και στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όταν ζητηθεί, μετάφραση κάθε αρχείου που έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα ή που έχει εκφραστεί σε ποσά ξένου νομίσματος, στην ελληνική γλώσσα και στο εθνικό νόμισμα, αντίστοιχα. Η μετάφραση αυτή δίδεται εντός εύλογου χρόνου που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές....»

3. Ερώτημα

Βάσει των ανωτέρω, για την ορθή εφαρμογή του ν. 4308/2014, παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι:

Τα λογιστικά βιβλία της ελληνικής οντότητας μπορούν να τηρούνται πρωτογενώς στην αγγλική γλώσσα με την προϋπόθεση ότι η οντότητα εφαρμόζει τις απαραίτητες δικλίδες αναφορικά με την τεκμηρίωση των συναλλαγών και τη δυνατότητα συσχέτισης των συναλλαγών με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ότι διαθέτει για κάθε περίοδο αναφοράς (μήνας) ισοζύγιο μεταφρασμένο στα ελληνικά, το οποίο θα προκύπτει από το μηχανογραφικό σύστημα και θα τηρείται εντός του λογιστικού συστήματος, και ότι οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές θα διαθέτει μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα τα λογιστικά αρχεία (λογιστικές εγγραφές) που υποστηρίζουν την τεκμηρίωση των συναλλαγών και τη συσχέτιση τους με τις οικονομικές καταστάσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Με βάση το νόμο 4308/2014, στα λογιστικά αρχεία της οντότητας παρακολουθούνται οι συναλλαγές και τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου (παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου).

2. Οι συναλλαγές και τα γεγονότα καταχωρούνται με λογιστικές εγγραφές κατά το διπλογραφικό σύστημα στο λογιστικό σύστημα (διάφορα αρχεία της οντότητας). Στη συνέχεια, παράγονται άλλα λογιστικά αρχεία (βιβλία – ημερολόγια, καθολικά και ισοζύγια), που παρουσιάζουν με συγκεκριμένη δομή τις αξίες που διαμορφώνονται βάσει των λογιστικών εγγραφών (παράγραφος 10 του άρθρου 3 του νόμου).

3. Βάσει των ανωτέρω, εφόσον τα αναλυτικά λογιστικά αρχεία (λογιστικές εγγραφές) και τα ισοζύγια διατίθενται μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, άσχετα με το γεγονός ότι αρχικά δημιουργούνται στην αγγλική γλώσσα, και ταυτόχρονα υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων μεταξύ αυτών των λογιστικών εγγραφών και των βιβλίων που παράγονται από αυτά αλλά τηρούνται στην Αγγλική γλώσσα, η απαίτηση του νόμου για τήρηση των βιβλίων στην Ελληνική γλώσσα (παράγραφος 7 του άρθρου 3) εκπληρούται.

4. Για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πηγή: Taxheaven