Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016/20.10.2016 Αντικατάσταση του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ' αριθμ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΕΔΥΟ κοινοποίησης της αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015) Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Υποχρε

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016/20.10.2016 Αντικατάσταση του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ' αριθμ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΕΔΥΟ κοινοποίησης της αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015) Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Υποχρε

Αθήνα, 20/10/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'-ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Μυλωνά
Τηλέφωνο: 210 6987502
Fax: 210 6987504
e-mail: d18a@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ' αριθμ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΕΔΥΟ κοινοποίησης της αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015) Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων-Τήρηση αρχείου».

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΕΔΥΟ.

Με την παρούσα, αντικαθίσταται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III «ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΟΔΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ» της ανωτέρω σχετικής ΕΔΥΟ για περαιτέρω εναρμονισμένη και αποδοτική εφαρμογή λαμβάνοντας υπόψη:

-την ισχύουσα νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπό το φως της ερμηνείας του Νομικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

-τις θέσεις των τελωνειακών αρχών και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ερωτημάτων της υπηρεσίας μας σε σχέση με την υποβολή των υποστηρικτικών δικαιολογητικών στα παραστατικά εφοδιασμού και

-τις απόψεις των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα του εφοδιασμού φορέων. Ειδικότερα οι τροποποιήσεις αυτές εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:

i. Ως προς τις κατηγορίες φορτηγών πλοίων (04), δεξαμενόπλοιων (05) και λοιπών πλοίων

(14) μεταξύ των λοιπών προβλεπομένων υποστηρικτικών της διασάφησης δικαιολογητικών υποβάλλεται σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών-Ναυλοσύμφωνο για την απόδειξη της μεταφοράς φορτίου/εμπορευμάτων ή της παροχής υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αμοιβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 παρ. 1β) τοπ v. 2960/2001 «Εθνικός Tελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α) όπως ισχύει. Αντίστοιχα, για την κατηγορία ρυμουλκών πλοίων υποβάλλονται: σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών ή παραστατικά αξίας από την εκτέλεση εργασιών.

ii. Ως προς την κατηγορία των θαλασσίων ταξί πλοίων (06) προστίθενται οι ακόλουθοι νέοι κωδικοί συνημμένων εγγράφων:

1873: Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή αναφορικά με την περιοχή δραστηριοποίησης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.

1874: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με την έναρξη εργασίας.

1870: Κατάσταση καταχώρησης στα Βιβλία των εσόδων από παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών.

iii. Δίδεται νέος κωδικός συνημμένου δικαιολογητικού εγγράφου για το Πιστοποιητικό

Συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων. Παράλληλα, έχουν επικαιροποιηθεί τα πιστοποιητικά ασφάλειας και εθνικότητας ανά κατηγορία πλοίων

iv. Καταργούνται ο κωδικός 1867: Βεβαίωση εγκατάσταση AIS και ο κωδικός C621:

Πιστοποιητικό Τ2Μ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά την χρονική στιγμή υποβολής κάθε αιτήματος ατελούς εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα θα πρέπει -για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου - να εξετάζεται προσεκτικά η δυνατότητα ή μη απαλλαγής από τον κάθε φόρο (ΕΦΚ ή/και ΦΠΑ) σύμφωνα με τις κείμενες περί ΕΦΚ και ΦΠΑ διατάξεις. Συνεπώς, ο παρών ΠΙΝΑΚΑΣ τυγχάνει εφαρμογής μόνο εφόσον τηρούνται κατά τα λοιπά οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζουν οι ως άνω διατάξεις.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΟΔΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
ΚΩΔ. ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ Συνημμένα δικαιολογητικά και εθνικοί κωδικοί
1 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1825: Π.Γ.Ε. ή 1875: Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή 1857:
Αδεια εκτέλεσης πλόων
1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 
1813: Βιβλίο Ατελείας 
1809: Δελτίο Στατιστικής Αλιείας 
1855: Επαγγελματική άδεια αλιείας 
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου
2 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1825: Π.Γ.Ε. ή 1875: Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 
1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 
1813: Βιβλίο Ατελείας 
1809: Δελτίο Στατιστικής Αλιείας 
1855: Επαγγελματική άδεια αλιείας 
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 
1856:Σπογγαλιευτικό Σύμφωνο
3

 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Α) ME ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1825: Π.Γ.Ε. ή 1875: Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 
1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 
1813: Βιβλίο Ατελείας 
1809: Δελτίο Στατιστικής Αλιείας 
1855: Επαγγελματική άδεια αλιείας 
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου
Β) ME ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 
1855: Επαγγελματική άδεια αλιείας 
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
4 ΦΟΡΤΗΓΑ Α) Εκτελούντα πλόες εσωτερικού ή μικτούς Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας 1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 
1813: Βιβλίο Ατελείας
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 
1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών - Ναυλοσύμφωνο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
Β) Εκτελούντα πλόες εξωτερικού Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου (certificate of registry) 
1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 
1858: Δήλωση Πρακτόρευσης/Αφιξης 
1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών - Ναυλοσύμφωνο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
5

 

 
ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

 

 
A) Εκτελούντα πλόες εσωτερικού ή μικτούς Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας 1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 
1813: Βιβλίο Ατελείας
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 
1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών - Ναυλοσύμφωνο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
Β) Εκτελούντα πλόες εξωτερικού Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου, 
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 
1858: Δήλωση Πρακτόρευσης/Αφιξης 
1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών - Ναυλοσύμφωνο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
Ν380: Τιμολόγιο(στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου,
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας 1813: Βιβλίο Ατελείας 
1853: Απόφαση ΥΕΝ για δρομολόγηση 1854:Κατάσταση Δρομολόγησης 
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου
6

 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ/ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ:
Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου (certificate of registry) 
1863: Πλάνο χρονοπρογραμματισμένων κρουαζιερόπλοιων από ΟΛΠ (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΑΞΙ
Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου
1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας ή 1857: Αδεια
εκτέλεσης πλόων
1859: Αδεια εκτέλεσης θαλασσίων εκδρομών 1813: Βιβλίο Ατελείας 
1811: Ημερολόγιο Γέφυρας
1864: Υπεύθυνη Δήλωση με το υπόλοιπο του καυσίμου
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 
1817: Παραστατικά αξίας από την εκτέλεση εργασιών (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
1873: Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή αναφορικά με την περιοχή δραστηριοποίησης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου. 
1874: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με την έναρξη εργασίας. 
1870: Κατάσταση από την οποία προκύπτει η καταχώρηση των εσόδων στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βιβλία βάσει των παραστατικών αξίας από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
7

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Ν. 4256/2014 - Ν. 2743/1999

 

Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας 1813: Βιβλίο Ατελείας
1811: Ημερολόγιο Γέφυρας, ή 1868: Υπεύθυνη Δήλωση ωροδεικτών (για πλοία μικρότερα των 24 μέτρων) 
1815: Ναυλοσύμφωνο θεωρημένο από λιμεναρχείο 
1816: Αδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, 1817: Παραστατικά αξίας από την εκτέλεση εργασιών (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 1818: Κατάσταση επιβατών αθεώρητη 
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 
1865: Ειδικό Εντυπο Πληροφοριακών στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΕΠΣΕΠΠΑ)
1864: Υπεύθυνη Δήλωση με το υπόλοιπο του καυσίμου 
1869: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής καταχώρησης στα Βιβλία Μητρώου ΝΕΠΑ και μελών ΔΣ ή Καταστατικό για τυχόν άλλες μορφές εταιρειών που εκμεταλλεύονται το πλοίο.
Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ME ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου, 
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1858: Δήλωση Πρακτόρευσης/Αφιξης 
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1815: Ναυλοσύμφωνο 
1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου
1817: Παραστατικά αξίας από την εκτέλεση εργασιών (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 1818: Κατάσταση επιβατών
1823: Υπεύθυνη Δήλωση από πράκτορα ή πλοίαρχο ότι τα
στοιχεία του ναυλοσυμφώνου και της λίστας επιβατών είναι αληθή
1864: Υπεύθυνη Δήλωση με το υπόλοιπο του καυσίμου
9 ΡΥΜΟΥΛΚΑ A) Εκτελούντα πλόες εσωτερικού ή μικτούς Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας 1822: Έγγραφο εθνικότητας Πλοίου 
1813: Βιβλίο Ατελείας 
1811: Ημερολόγιο Γέφυρας
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 
1817: Παραστατικά αξίας από την εκτέλεση εργασιών (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
1864: Υπεύθυνη Δήλωση με το υπόλοιπο του καυσίμου 
1812: Βεβαίωση Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών της Γεν. Γραμ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση των επί κέρδει εργασιών εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (για κοχ 5-10 κόρων)
Β) Εκτελούντα πλόες εξωτερικού Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1858: Δήλωση Πρακτόρευσης/Αφιξης 
1817: Παραστατικά αξίας από την εκτέλεση εργασιών (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
11

 

 
ΒΥΘΟΚΟΡΟΙ

 

 
Α) Εκτελούντα πλόες εσωτερικού ή μικτούς Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1813: Βιβλίο Ατελείας 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου
1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας 1811: Ημερολόγιο Γέφυρας
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 
1860: Σύμβαση έργου /παροχής υπηρεσιών-Ναυλοσύμφωνο 
1812: Βεβαίωση Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών της Γεν. Γραμ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση των επί κέρδει εργασιών εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (για κοχ 5-10 κόρων)
Β) Εκτελούντα πλόες εξωτερικού Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας
1860: Σύμβαση Έργου/παροχής υπηρεσιών-Ναυλοσύμφωνο
1822: Έγγραφο Εθνικότητας
1858: Δήλωση Πρακτόρευσης/Άφιξης
12 ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ν380: Τιμολόγιο
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1813: Βιβλίο Ατελείας 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας 1811: Ημερολόγιο Γέφυρας
1861 :Βεβαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου
13 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1809: Δελτίο Στατιστικής Αλιείας 
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1825: Π.Γ.Ε. ή 1875: Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 
1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 
1813: Βιβλίο Ατελείας
1845: Έγκριση αλίευσης στα χωρικά ύδατα τρίτης χώρας 
1846: Άδεια απόπλου για την αλίευση στα διεθνή ύδατα 
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 
1855: Επαγγελματική άδεια αλιείας
14 ΑΛΛΑ ΠΛΟΙΑ Α) Εκτελούντα πλόες εσωτερικού ή μικτούς Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας 1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 
1813: Βιβλίο Ατελείας
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 
1812: Βεβαίωση Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών της Γεν. Γραμ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση των επί κέρδει εργασιών εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα
1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών-Ναυλοσύμφωνο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) ή 1817: Παραστατικά αξίας από την εκτέλεση εργασιών (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
Β) Εκτελούντα πλόες εξωτερικού Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1862: Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας 
1858: Δήλωση Πρακτόρευσης/Αφιξης
1860:Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών-Ναυλοσύμφωνο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) ή 1817: Παραστατικά αξίας από την εκτέλεση εργασιών (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
15

 

ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ

 

Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1825: Π.Γ.Ε.
1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 
1813: Βιβλίο Ατελείας
1860: Σύμβαση Έργου/παροχής υπηρεσιών- Ναυλοσύμφωνο
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 
1812: Βεβαίωση Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών της Γεν. Γραμ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση των επί κέρδει εργασιών εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (για κοχ 5-10 κόρων).
16 ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση)
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1813: Βιβλίο Ατελείας 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου 
1825: Π.Γ.Ε.
1811: Ημερολόγιο Γέφυρας
1860: Σύμβαση Έργου/παροχής υπηρεσιών-Ναυλοσύμφωνο 
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου 
1812: Βεβαίωση Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών της Γεν. Γραμ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση των επί κέρδει εργασιών εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα
20 ΠΛΟΙΑ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν380: Τιμολόγιο (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά περίπτωση) 
1866: Εντυπο σήμα παραγγελίας 
1813: Βιβλίο Ατελείας 
1811: Ημερολόγιο Γέφυρας
21 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

 
Ν380: Τιμολόγιο
1806: Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου
1915: Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (στην ΕΧΑ ή ΕΧΧ κατά
περίπτωση)
1807: Εγγύηση Μεταφοράς Καυσίμου 
1822: Έγγραφο Εθνικότητας Πλοίου
1825: Π.Γ.Ε. ή 1862: Πιστοποιητικό Ασφαλείας, ή Αδεια Πλόων 
1811: Ημερολόγιο Γέφυρας 
1813: Βιβλίο Ατελείας
1824: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας αλιείας της Νομαρχία
1851: ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου
1872: Βεβαίωση Λιμενικών αρχών ότι το σκάφος ανήκει στην
  εταιρεία υδατοκαλλιέργειας
1911: Υπεύθυνη Δήλωση
Πηγή: Taxheaven