ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 345/7.10.2016 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 345/7.10.2016 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

Καλλιθέα, 07/10/2016
Αριθμός απόφασης: 345

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα
Τηλ.    : 213 1604 523
FAX    : 213 1604 524

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»».
γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014).

2.    Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3.    Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής».

4.    Την από 08/09/2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου     , κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ. Σύρου, ενδικοφανή προσφυγή των: α)      του      με Α.Φ.Μ    και β)     του     , συζ         με Α.Φ.Μ    και το συνυποβαλλόμενο με αυτή αίτημα αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των από 29/6/2016 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος με αριθμούς ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... και ..., οικονομικών ετών 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 αντιστοίχως (αριθ. εντολής    /30-11-2015) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σύρου με τα συνημμένα αυτών.

5.    Την από 14/09/2016 Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σύρου.

6.    Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.
 
Με την από 08/09/2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου    αίτησή τους ο    με Α.Φ.Μ.     και η      συζ     με Α.Φ.Μ    , αμφότεροι κάτοικοι .... νήσου Μυκόνου, ζητούν την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού των από 29/6/2016 ως άνω Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος (αριθ. εντολής ...730-11-2015) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σύρου, συνολικού ποσού 189.279,64 ευρώ, ήτοι 94.639,82 ευρώ (189.279,64 Χ 50%).

Επί της κρινόμενης αίτησης, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου, «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι' αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει : α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής    

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών».

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1069/04.03.2014, παράγραφος Γ': «...2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. .. 3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο . ».

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, οι αιτούντες, με την υπ' αρ. πρωτ    /08-09-2016 αίτησή τους, ζητούν την αναστολή της καταβολής του ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού των προσβαλλομένων πράξεων, καθώς ισχυρίζονται ότι η καταβολή του ποσού αυτού θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη τους, ειδικά όταν το ποσό αυτό αφορά ανύπαρκτη φορολογική υποχρέωση.

Επειδή, ωστόσο, οι αιτούντες, δεν προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά τους από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και την περιουσιακή κατάσταση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής τους των ιδίων και των τέκνων αυτών, ενώ ουδεμία αναφορά γίνεται, έστω και με αρνητικό περιεχόμενο, σε έσοδα ή εισοδήματα από άλλες πηγές, καθώς και σε περιουσιακά στοιχεία που τυχόν αυτοί διαθέτουν, όπως ιδίως, εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων ευρισκόμενων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και συναφή τραπεζικά προϊόντα, επενδύσεις σε κινητές αξίες, μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, δάνεια, δωρεές, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Συνεπώς, οι αιτούντες δεν έχουν υποβάλλει κανένα έτερο συγκεκριμένο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι η οικονομική ζημία που θα υποστούν, θα έχει τέτοια έκταση, ώστε να τους προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη.

Επειδή, ελλείψει των ανωτέρω στοιχείων, δεν μπορεί να συναχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, η υπό κρίση αίτηση είναι απορριπτέα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

Επειδή, περαιτέρω, κατά πάγια νομολογία, η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται η στέρηση των μέσων βιοπορισμού των αιτούντων (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, ΣτΕ 1041/2009, ΣτΕ 732/2007, 463, 698, ΣτΕ 707/2006, 181, ΣτΕ 661/2001, ΣτΕ 208/2000). Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ.Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή, ο ισχυρισμός των αιτούντων, ότι η καταβολή του ποσοστού 50% του ποσού των προσβαλλομένων πράξεων θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη τους, δεν εξειδικεύεται, διότι δεν επικαλούνται συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η οικονομική ζημία που θα υποστούν θα έχει τέτοια έκταση, ώστε θα μπορούσε να προκληθεί η ανεπανόρθωτη βλάβη τους.

Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, ο ισχυρισμός των αιτούντων περί πρόκλησης ανεπανόρθωτης οικονομικής βλάβης λόγω καταβολής του ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού είναι απορριπτέος ως αορίστως προβαλλόμενος και αναπόδεικτος, κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει να απορριφθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 και στο άρθρο 2 της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη του αιτήματος των: α)     του ... με Α.Φ.Μ    και β)     του ...., συζ    με Α.Φ.Μ    για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των από 29/6/2016 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος (αριθ. εντολής    /30-11-2015) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σύρου.


Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣΠηγή: Taxheaven