Αριθμ. απόφ. 218/2/22.9.2016 Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Αριθμ. απόφ. 218/2/22.9.2016 Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Αριθμ. απόφ. 218/2/22-9-2016

(ΦΕΚ Β' 3404/21-10-2016)

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 3229/2004 (Α' 38) και ιδίως του άρθρου 16 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Ν. 4038/2012 (Α' 14), του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 (Α' 180), του άρθρου 23 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), του άρθρου 34 του Ν. 4223/2013 (Α' 287) και του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α' 107),

β) του Ν. 4002/2011 (Α' 180) και ιδίως των άρθρων 29 παρ. 2 περίπτωση α', όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 4141/2013 και ισχύει και του άρθρου 54 παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 παρ. 6 του Ν. 4021/2011 (Α' 218) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 20 του Ν. 4038/2012 (Α' 14) και ισχύει,

γ) του Ν. 3051/2002 (Α' 220), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Την με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την με αριθμό 2/63389/0004/21.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, με τίτλο: «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων».

3. Την με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β' 2910).

4. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στο άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 (Α' 180) Προεδρικό διάταγμα περί Οργανισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

5. Την με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β' 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει.

6. Την ανάγκη για ανασχεδιασμό της εσωτερικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Ε.Ε.Ε.Π. και αναδιοργάνωση των οργανικών μονάδων, με σκοπό:
α. την προσαρμογή των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας της ρυθμιζόμενης αγοράς παιγνίων,
β. τη βέλτιστη ανταπόκριση στο μεσοπρόθεσμο στρατηγικό προσανατολισμό της Αρχής, έτσι όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στο 3ετές σχέδιο δράσης της Ε.Ε.Ε.Π. 2016-2018, καθώς και
γ. την ενσωμάτωση του οράματος και των πολιτικών της νέας Διοίκησης στην οργανωτική δομή της Αρχής.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας είναι δυνατόν να προκληθεί επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. έτους 2016, για την οποία έχει προβλεφθεί και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση, ενώ θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στους προϋπολογισμούς της Ε.Ε.Ε.Π. κάθε επόμενου έτους.

9. Το γεγονός ότι επιπρόσθετη δαπάνη, η οποία είναι δυνατόν να προκληθεί, σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. έτους 2016, καθώς και κάθε επόμενου έτους, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Ε.Ε.Ε.Π..

10. Την από 20 Σεπτεμβρίου 2016 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π..

11. Τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται ο Κανονισμός Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ως εξής:

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού

Με τον Κανονισμό αυτό καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιών της Ε.Ε.Ε.Π., οι αρμοδιότητες κάθε μίας, ο αριθμός του προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις και ρυθμίζονται συναφή θέματα.

Άρθρο 2 - Ερμηνεία των διατάξεων του Κανονισμού

Οι διατάξεις του Κανονισμού ερμηνεύονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των επιμέρους Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π. δεν αποκλείει την ανάθεση στους υπαλλήλους τους και άλλων καθηκόντων, που ανάγονται στις αρμοδιότητες και τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 3 - Οργανωτική διάρθρωση της Ε.Ε.Ε.Π.

3.1 Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. ως συλλογικού οργάνου, τα ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της είναι:
3.1.1 Ο Πρόεδρος.
3.1.2 Η Διεύθυνση.
3.1.3 Η Υποδιεύθυνση.
3.1.4 Το Τμήμα.

3.2 Οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π., σε επίπεδο Διεύθυνσης, είναι:
3.2.1 Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου (ΓΝΣ).
3.2.2 Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ)
3.2.3 Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών (ΔΙΠΡΥΜ).
3.2.4 Η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης (ΔΙΑΣΥ).
3.2.5 Η Διεύθυνση Τεχνολογικών Υποδομών (ΔΙΤΥ).
3.2.6 Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπο-θέσεων (ΔΙΟΔΥ).

3.3 Οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π., σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης, είναι οι Υποδιευθύνσεις των Διευθύνσεων, όπως καθορίζονται παρακάτω ανά Διεύθυνση.

3.4 Οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π., σε επίπεδο Τμήματος, είναι:
3.4.1 Τα Τμήματα των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων, όπως καθορίζονται παρακάτω, ανά Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση.
3.4.2 Η Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π.
3.4.3 Το Γραφείο Προέδρου (ΓΠ).

3.5 Στις Υπηρεσιακές Μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, προΐστανται οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης αντίστοιχα, στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ο Νομικός Σύμβουλος, στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ο Προϊστάμενος της Μονάδας, στις Υπηρεσιακές Μονάδες επιπέδου Τμήματος οι Προϊστάμενοι Γραφείου ή Τμήματος και στη Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π. ο Γραμματέας. Ως Γραμματέας μπορεί να ορισθεί και υπάλληλος της Ε.Ε.Ε.Π., που υπηρετεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα, με παράλληλα καθήκοντα.

3.6 Oι Υπηρεσιακές Μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π., πέραν των ειδικών αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τον Οργανισμό για την κάθε μία από αυτές, έχουν την ευθύνη να καταρτίζουν τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό στον τομέα δραστηριότητάς τους, να συμμετέχουν στην εκπόνηση του σχεδίου δράσης και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Ε.Ε.Ε.Π., να παρακολουθούν τις καλές πρακτικές στον τομέα δραστηριότητάς τους, να τηρούν το αρχείο τους και να μεριμνούν για κάθε θέμα, σχετικό με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.

Άρθρο 4 - Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

4.1. Στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. υπάγονται απευθείας οι ακόλουθες Υπηρεσιακές Μονάδες:
4.1.1 Οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π., επίπεδου Διεύθυνσης του άρθρου 3.2, του παρόντος.
4.1.2 Το Γραφείο Προέδρου (ΓΠ).
4.1.3 Η Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π.

4.2 Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι ο επικεφαλής της ιεραρχίας, έχει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη γενική αρμοδιότητα και εποπτεία της Ε.Ε.Ε.Π. και ασκεί όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες. Ιδίως:
4.2.1 Εκπροσωπεί την Ε.Ε.Ε.Π., δικαστικώς και εξωδίκως και μπορεί να αναθέτει τη νομική υποστήριξη και διεκπεραίωση δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων ή/ και την παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, σε εξειδικευμένους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο ή νομικούς συμβούλους, των οποίων η αμοιβή συμφωνείται κατά υπόθεση ή ομάδα υποθέσεων ή κατά γνωμοδότηση.
4.2.2 Συντονίζει και κατευθύνει τις Υπηρεσίες της.
4.2.3 Εποπτεύει και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π..
4.2.4 Είναι ο διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού και εκδίδει τις ατομικές πράξεις που το αφορούν.
4.2.5 Συγκροτεί το Υπηρεσιακό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
4.2.6 Είναι ο διατάκτης των δαπανών, εγκρίνοντας κάθε επιμέρους δαπάνη του εγκεκριμένου από την Ε.Ε.Ε.Π. προϋπολογισμού.
4.2.7 Αποφασίζει, κατά τις κείμενες διατάξεις, τις αποσπάσεις, από και προς την Ε.Ε.Ε.Π., τις τοποθετήσεις, μετακινήσεις και αναθέσεις καθηκόντων, στους υπαλλήλους.
4.2.8 Εισηγείται στην Ε.Ε.Ε.Π. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4.2.9 Ορίζει τον Γραμματέα της Ε.Ε.Ε.Π. και τους αναπληρωτές του.
4.2.10 Έχει την ευθύνη για τη δημόσια εικόνα της Ε.Ε.Ε.Π., ορίζει την επικοινωνιακή της πολιτική και συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση των επικοινωνιακών της δράσεων.
4.2.11 Οργανώνει και συντονίζει τη συνεργασία της Ε.Ε.Ε.Π. με τις ομόλογες ρυθμιστικές Αρχές του εξωτερικού καθώς και με άλλες Αρχές, υπηρεσίες, φορείς, δίκτυα ή ενώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
4.2.12 Μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ε.Ε.Ε.Π. σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
4.2.13 Υπογράφει μνημόνια και συμφωνίες συνεργασίας της Ε.Ε.Ε.Π. με άλλους φορείς και Αρχές, της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού.
4.2.14 Προωθεί και συντονίζει την εφαρμογή μεθόδων, συστημάτων και πρακτικών για την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
4.2.15 Ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει η Ε.Ε.Ε.Π., κατά τις κείμενες διατάξεις.

4.3 Με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί Μέλη ή Προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π. να υπογράφουν «με Εντολή Προέδρου» πράξεις ή έγγραφα. Με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του, περιλαμβανομένων και όσων μεταβιβάσθηκαν σε αυτόν από την Ε.Ε.Ε.Π, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιακών Μονάδων και το προσωπικό της, με παράλληλη ή μη, άσκησή τους.

Άρθρο 5 - Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου (ΓΝΣ)

5.1 Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου έχει την ευθύνη της εν γένει νομικής υποστήριξης της Ε.Ε.Ε.Π., τόσο δικαστικά όσο και εξώδικα. Στις αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται:
α. Η έκδοση γνωμοδοτήσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα που υποβάλλει ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.
β. Η παρακολούθηση των διατάξεων της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και νομολογίας που έχουν σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τα θέματα διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων, η ενημέρωση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. και των υπηρεσιακών μονάδων της για τα σχετικά θέματα, η παροχή των αναγκαίων, κάθε φορά, νομικών συμβουλών και η διατύπωση σχετικών προτάσεων.
γ. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, με αντικείμενο την κατάρτιση εισηγήσεων θέσπισης ή τροποποίησης νομοθετικών διατάξεων που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο, τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Ε.Ε.Ε.Π.
δ. Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των εισηγήσεων που παραπέμπονται σε αυτό από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π.
ε. Η συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής σε κάθε νομικό ζήτημα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
στ. Η κατάρτιση και ο έλεγχος των κάθε είδους συμβάσεων, συμφωνητικών, διακηρύξεων, εκθέσεων απόψεων, καθώς και κάθε άλλου νομικού εγγράφου που παραπέμπεται σε αυτό από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π.
ζ. Η παράσταση ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή Αρχής και η διεκπεραίωση των αναγκαίων διαδικασιών για τη νομική και δικαστική υποστήριξη της Ε.Ε.Ε.Π. και των οργάνων της, εφόσον αυτά εμπλέκονται σε δικαστικές υποθέσεις εξαιτίας της ιδιότητάς τους.
η. Η κατανομή του έργου και ο συντονισμός της δραστηριότητας των συνεργαζόμενων με την Ε.Ε.Ε.Π. δικηγόρων και νομικών συμβούλων ως εξωτερικών συνεργατών.
θ. Η εισήγηση για τη δικαστική εκπροσώπηση της Ε.Ε.Ε.Π. από πληρεξούσιους δικηγόρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου απαιτείται.
ι. Η παρακολούθηση της πορείας των νομοσχεδίων και των σχεδίων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόμου και αφορούν στο αντικείμενο και στις δραστηριότητες της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και η επεξεργασία σχετικών προτάσεων.
ια. Η παράσταση στις συνεδριάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων και πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας για τη λήψη απόφασης.

Άρθρο 6 - Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ)

6.1 Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη σχεδιασμού, ανάπτυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης μεθόδων, συστημάτων και πρακτικών εσωτερικού ελέγχου, καθώς και ενίσχυσης της εφαρμογής των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας της Αρχής. Στις αρμοδιότητες της Μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με τις υπηρεσιακές μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και ο συντονισμός τους για την εφαρμογή του.
β. H αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π., ο εντοπισμός και η ανάλυση κινδύνων και αστοχιών, καθώς και η διατύπωση σχετικών προτάσεων βελτίωσης.
γ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και προώθηση των αρχών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, κατά τη λειτουργία και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.
δ. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των μηχανισμών και πρακτικών θέσπισης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της Ε.Ε.Ε.Π. και κατάρτισης των προγραμμάτων δράσης της, καθώς και η διατύπωση σχετικών προτάσεων βελτίωσης.
ε. Η διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
στ. Η αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π. και η διατύπωση σχετικών προτάσεων βελτίωσης.
ζ. Η αξιολόγηση της αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης των υλικών και ανθρώπινων πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.
η. Η κατάρτιση και εφαρμογή της διαδικασίας διαπίστευσης των Μελών, του προσωπικού και των συνεργαζόμενων με την Ε.Ε.Ε.Π. κατά επίπεδο εμπιστευτικότητας και ο έλεγχος τήρησης των κανόνων εχεμύθειας.
θ. Ο εντοπισμός, η καταγραφή και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών, μέσω των οποίων πιθανολογείται η ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων.
ι. Η συνεργασία με άλλες Αρχές, υπηρεσίες και φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 7 - Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών (ΔΙΠΡΥΜ).

7.1 Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών καταρτίζει το Σχέδιο Δράσης της Αρχής, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και το στρατηγικό σχεδιασμό που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π. και παρακολουθεί την πρόοδο της υλοποίησής του, καταρτίζει τη έκθεση πεπραγμένων της Αρχής, εισηγείται τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Παιγνίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π.. Επιπλέον η Διεύθυνση, πραγματοποιεί κάθε είδους μελέτες και έρευνες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π, εισηγείται, τη θέσπιση ή υιοθέτηση συστημάτων και προτύπων διοίκησης ποιότητας και αξιολογεί την απόδοσή τους, επεξεργάζεται τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων και πολιτικών για το υπεύθυνο παιχνίδι και συνεργάζεται με άλλες Αρχές, υπηρεσίες και φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα της αρμοδιότητάς της.

7.2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, κατά Τμήμα, περιλαμβάνονται:

7.2.1 Τμήμα Προγραμματισμού και Διοίκησης Ποιότητας

α. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με το Γραφείο Προέδρου, του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε.Ε.Π., στο οποίο καθορίζονται και εξειδικεύονται οι στόχοι, οι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας, ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων και των έργων της Αρχής, καθώς και ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών.
β. Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και η εισήγηση τυχόν αναθεωρήσεών του.
γ. Η κατάρτιση και έκδοση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων της Ε.Ε.Ε.Π.
δ. Ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, συστημάτων διοίκησης ποιότητας, προτύπων ποιότητας και σχετικών εργαλείων, η εισήγηση για την υιοθέτησή τους, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσής τους και η εισήγηση για την υλοποίηση των απαιτούμενων βελτιώσεων και διορθωτικών ενεργειών.
ε. Η υποβολή προτάσεων για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίησή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ποιότητας στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων.
στ. Ο σχεδιασμός μεθόδων και διαδικασιών μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (διαδικασίες, δείκτες κ.λπ.).
ζ. Η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π. και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων βελτίωσης.

7.2.2 Τμήμα Ρύθμισης

α. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης και τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες, του Κανονισμού Παιγνίων, των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων, καθώς και της τροποποίησης αυτών.
β. Η στάθμιση και αξιολόγηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου και τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες, της αναγκαιότητας θέσπισης ή τροποποίησης των νομοθετικών διατάξεων, που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο, τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Ε.Ε.Ε.Π. και η υποβολή σχετικής εισήγησης.
γ. Η μέριμνα για την κωδικοποίηση των διατάξεων του Κανονισμού Παιγνίων, των κατευθυντήριων οδηγιών, κανόνων και προδιαγραφών διοργάνωσης, διεξαγωγής και ελέγχου των παιγνίων, καθώς και η κατάρτιση των κωδικοποιημένων κειμένων.
δ. Η μέριμνα για την απλούστευση και βελτίωση των διατάξεων του Κανονισμού Παιγνίων, όπου απαιτείται.
ε. Η εκπόνηση αναλύσεων κανονιστικών επιπτώσεων και αιτιολογικών εκθέσεων των προς εισαγωγή ρυθμίσεων, όπου απαιτείται.
στ. Ο συντονισμός και η υλοποίηση της διαβούλευσης με την αγορά, τους φορείς και το κοινό, με αντικείμενο τις προς εισαγωγή ρυθμίσεις, καθώς και η επεξεργασία, ταξινόμηση και κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων της, όπου απαιτείται.
ζ. Η συνδρομή στις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες, για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.
η. Η δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και το νομολογιακό υλικό, που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π.

7.2.3 Τμήμα Μελετών, Κοινωνικής Ευθύνης και Συνεργασιών

α. Η πραγματοποίηση ερευνών, σχετικών με την αγορά των παιγνίων και η κατάρτιση κάθε είδους μελετών της Ε.Ε.Ε.Π., είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσιακές Μονάδες της Αρχής.
β. Η καταγραφή, ανάλυση και συγκριτική μελέτη των στοιχείων, που αφορούν στη διάρθρωση και εξέλιξη της εγχώριας και διεθνούς αγοράς παιγνίων, καθώς και η δημοσίευση, σε συνεργασία με το Γραφείο Προέδρου και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, στατιστικών στοιχείων.
γ. Η διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τη χρηματοδότηση μελετών, ερευνών, δράσεων και ενεργειών της Ε.Ε.Ε.Π., η διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων για την υλοποίησή τους, καθώς και η σύνταξη των σχετικών προτάσεων υπαγωγής προς τους φορείς χρηματοδότησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων.
δ. Η παρακολούθηση και η καταγραφή των εξελίξεων, καλών πρακτικών και εργαλείων για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
ε. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών, εθνικών ή διακρατικών, για την προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
στ. Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών ενεργειών σε σχέση με το Υπεύθυνο Παιχνίδι καθώς και ενημερωτικών εκ-δόσεων κοινωνικού χαρακτήρα.
ζ. Η δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης με επιστημονικό υλικό, συγκριτικά δεδομένα, μελέτες και καλές πρακτικές που αφορούν στο πεδίο δράσης της Ε.Ε.Ε.Π..
η. Η διοργάνωση, σε συνεργασία με το Γραφείο Προέδρου και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, κοινών δράσεων και συνεργασιών με τις ομόλογες ρυθμιστικές Αρχές του εξωτερικού, καθώς και φορείς, δίκτυα ή ενώσεις η δραστηριότητα των οποίων σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π., σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 8 - Η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης (ΔΙΑΕΣΥ).

8.1. Η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης, έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης αδειών και χορήγησης των πιστοποιήσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των παιγνίων, την έγκριση της εμπορικής επικοινωνίας και τον έλεγχο συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών παιγνίων με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους προβλεπόμενους, κατά περίπτωση, ειδικούς όρους αδειοδότησης και λειτουργίας τους. Η Διεύθυνση υποβάλλει προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του τομέα ευθύνης της και την εισαγωγή ή τροποποίηση νομοθετικών διατάξεων ή ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων, για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές της. Τέλος, η Διεύθυνση συνεργάζεται με άλλες Αρχές, υπηρεσίες και φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα της αρμοδιότητάς της.

8.2 Η Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης, διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις με δέκα (10) συνολικά Τμήματα. Στις αρμοδιότητες, κατά Υποδιεύθυνση και Τμήμα, περιλαμβάνονται:

8.2.1 Υποδιεύθυνση Αδειοδότησης
8.2.1.1 Τμήμα Αδειών και Εγκρίσεων
α. Η αξιολόγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, των αιτήσεων χορήγησης ή τροποποίησης αδειών εκμετάλλευσης των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και η εισήγηση στην Ε.Ε.Ε.Π. για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
β. Η αξιολόγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, των αιτήσεων χορήγησης ή τροποποίησης των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο και η εισήγηση στην Ε.Ε.Ε.Π. για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
γ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγκρισης ή τροποποίησης των όρων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων ή και των όρων των συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων διοργάνωσης και διεξαγωγής, η αρμοδιότητα επί των οποίων ανήκει στην Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου ή και του δικτύου προώθησης ή και διανομής των σχετικών με τη διοργάνωση και διεξαγωγή υπηρεσιών και η εισήγηση στην Ε.Ε.Ε.Π. ή στις, κατά περίπτωση, αρμόδιες υπηρεσίες και Αρχές.
δ. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, της εφαρμογής των όρων αδειοδότησης, λειτουργίας ή/και παραχώρησης των δικαιωμάτων διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, κατ' αποκλειστικότητα ή μη και ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου ή και του δικτύου προώθησης ή και διανομής των σχετικών με τη διοργάνωση και διεξαγωγή υπηρεσιών.
ε. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, της τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων από τα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α' 180).
στ. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, της καταλληλότητας και επάρκειας κάθε προσώπου που αιτείται ή κατέχει άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων ή αποκτά το σχετικό δικαίωμα, με οποιονδήποτε τρόπο, κατ' αποκλειστικότητα ή μη, των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση, διαχείριση ή και εκπροσώπησή του, των μετόχων ή εταίρων του, του προσωπικού του, καθώς και των προστηθέντων του.
ζ. Η εφαρμογή, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Συμμόρφωσης, μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνων για τα πρόσωπα που αιτούνται άδειες εκμετάλλευσης ή διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων, η κατάταξη αυτών σε κατηγορίες επικινδυνότητας, η παροχή ειδικών οδηγιών και συστάσεων σε αυτά, όπου απαιτείται, καθώς και η επαλήθευση της συμμόρφωσής τους.
η. Η κατάρτιση και δημοσιοποίηση καταλόγου με τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή διεξάγουν νόμιμα τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
θ. Η εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών και η ανάληψη των ενεργειών που απαιτούνται για τη θέση των αδειών ή των σχετικών δικαιωμάτων διοργάνωσης ή και διεξαγωγής, σε προσωρινή αναστολή ή παύση, εφόσον έχουν επιβληθεί οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις.
ι. Ο έλεγχος, ο χαρακτηρισμός και η ταξινόμηση κάθε δραστηριότητας ως τυχερό παίγνιο ή μη, καθώς και κάθε τύπου παιγνίου ή/και του λογισμικού τους, συμπεριλαμβανομένης της ηλικιακής διαβάθμισης, όπου απαιτείται, με βάση τον Κανονισμό Παιγνίων.
ια. Η παροχή πληροφοριών προς το κοινό και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του Τμήματος.
8.2.1.2 Τμήμα Πιστοποίησης και Μητρώων
α. Η αξιολόγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, των αιτήσεων χορήγησης πιστοποιήσεων κατασκευαστών, τεχνικών, καθώς και των τεχνικών μέσων και υλικών διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων και η εισήγηση στην Ε.Ε.Ε.Π. για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
β. Η έκδοση και χορήγηση στους δικαιούχους των σημάτων αδειοδότησης ή πιστοποίησης, όπου απαιτείται.
γ. Η κατάρτιση, τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση μητρώου, στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με τη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση παιγνίων, καθώς επίσης και κάθε άλλη πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο που κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π.
δ. Η κατάρτιση, τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση των μητρώων στα οποία εγγράφονται τα πιστοποιημένα παίγνια, τα παιγνιομηχανήματα, καθώς και τα καταστήματα ή εγκαταστάσεις, όπου αυτά είναι τοποθετημένα.
ε. Η κατάρτιση, τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση των μητρώων, στα οποία εγγράφονται, μετά από ειδική πιστοποίηση, οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και διακινητές των τεχνικών μέσων και υλικών διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης των τυχερών παιγνίων, καθώς και οι τεχνικοί των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών και των τυχερών παιγνίων.
στ. Η κατάρτιση, τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση του μητρώου διαπιστευμένων ή αναγνωρισμένων από την Αρχή, φορέων πιστοποίησης.
ζ. Η κατάρτιση, τήρηση, ενημέρωση και επικαιροποίηση κάθε άλλου μητρώου που απαιτείται για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
η. Η παροχή στοιχείων των τηρούμενων μητρώων, στις υπηρεσιακές μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π.
θ. Η επεξεργασία, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Υποδομών, προτάσεων ανάπτυξης εφαρμογών διαχείρισης μητρώων και βάσεων δεδομένων.
ι. Η πραγματοποίηση, δειγματοληπτικά, επαληθεύσεων των στοιχείων που περιλαμβάνονται ή συνυποβάλλονται στις αιτήσεις χορήγησης αδειών ή στις αιτήσεις χορήγησης πιστοποιήσεων.
ια. Η μέριμνα για τη σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιήσεων με αντίστοιχες Αρχές άλλων χωρών.
ιβ. Η παροχή πληροφοριών προς το κοινό και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του Τμήματος.

8.2.1.3 Τμήμα Υποστήριξης της Αγοράς και Διευθέτησης Διαφορών

α. Η υποδοχή και διαχείριση αιτημάτων πληροφόρησης για το θεσμικό περιβάλλον και τις συνθήκες υλοποίησης επενδύσεων στον τομέα της διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και η ενημέρωση και καθοδήγηση των ενδιαφερομένων.
β. Η υποδοχή, αξιολόγηση και ταξινόμηση των αιτημάτων, παραπόνων ή/και καταγγελιών και η προώθησή τους στις εμπλεκόμενες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες, συναρμόδιες Αρχές ή/και φορείς της αγοράς για περαιτέρω ενέργειες.
γ. Η παρακολούθηση των σταδίων διαχείρισης των αιτημάτων, παραπόνων ή/και καταγγελιών από τις εμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π. και η μέριμνα για την τήρηση των σχετικών προθεσμιών.
δ. Η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων, καθώς και η σύνταξη και προώθηση των απαντήσεων επί αιτημάτων, παραπόνων ή/και καταγγελιών, στους ενδιαφερόμενους.
ε. Η μέριμνα για τη διευθέτηση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των παικτών και προσώπων διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων.
στ. Η διαχείριση βάσεων δεδομένων και εφαρμογών για την υποδοχή, αξιολόγηση, ταξινόμηση και διεκπεραίωση αιτημάτων, παραπόνων ή/και καταγγελιών και τη διευθέτηση των διαφορών.
ζ. Η διαχείριση βάσεων δεδομένων αποκλεισμού παικτών και εν γένει απαγορεύσεων ή και περιορισμών συμμετοχής αυτών στα παίγνια, όπου απαιτείται.

8.2.2 Υποδιεύθυνση Συμμόρφωσης

8.2.2.1 Τμήμα Ανάλυσης και Πρόληψης της Παραβατικότητας

α. Η εποπτεία κάθε προσώπου που κατέχει άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων η αρμοδιότητα επί των οποίων ανήκει στην Ε.Ε.Ε.Π., ή αποκτά το σχετικό δικαίωμα με οποιονδήποτε τρόπο, κατ' αποκλειστικότητα ή μη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, καθώς και των προστηθέντων αυτών, ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου ή και του δικτύου προώθησης ή και διανομής των σχετικών με τη διοργάνωση και διεξαγωγή υπηρεσιών.
β. Η εποπτεία των παιγνίων που διοργανώνονται ή και διεξάγονται από τα παραπάνω πρόσωπα καθώς και των συστημάτων διοργάνωσης ή και διεξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και πρακτικών που εφαρμόζονται.
γ. Η εκπόνηση ανάλυσης κινδύνων για τα παραπάνω πρόσωπα και συστήματα και η κατάταξη αυτών σε κατηγορίες επικινδυνότητας.
δ. Η απεύθυνση συστάσεων και οδηγιών στα παραπάνω πρόσωπα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί.
ε. Η υλοποίηση κάθε απαραίτητης ενέργειας για την επαλήθευση της επιτυχούς συμμόρφωσης των παραπάνω προσώπων προς τις συστάσεις και οδηγίες αντιμετώπισης των κινδύνων.
στ. Η αναθεώρηση της ανάλυσης κινδύνων μετά από στάθμιση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και επαληθεύσεων.
ζ. Η κατάρτιση πλαισίου μέτρων συμμόρφωσης ανά πρόσωπο, σύστημα, είδος και κατηγορία παιγνίων.

8.2.2.2 Τμήμα Συμμόρφωσης Αδειοδοτημένων Παρόχων

α. Η κατάρτιση Εγχειριδίων Ελέγχου ανά είδος και κατηγορία παιγνίων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π.
β. Ο έλεγχος της απόδοσης των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου από τη συμμετοχή του στα μικτά κέρδη των τυχερών παιγνίων, καθώς της απόδοσης των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους δικαιούχους φορείς του, από τις επιχειρήσεις καζίνο και κάθε πρόσωπο που διοργανώνει ή και διεξάγει τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
γ. Ο έλεγχος της απόδοσης πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την κτήση, ανανέωση και διατήρηση των αδειών ή και πιστοποιήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
δ. Η κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος ελέγχων διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων, η αρμοδιότητα επί των οποίων ανήκει στην Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
ε. Η συγκρότηση των κλιμακίων των εντεταλμένων υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π. για τον έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο, καθώς και κάθε άλλου προσώπου που διοργανώνει ή και διεξάγει τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, ο συντονισμός τους, η κατάρτιση, παρακολούθηση και βεβαίωση του προγράμματος εργασίας τους, καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσής τους.
στ. Η στάθμιση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
ζ. Η εισήγηση στα αρμόδια όργανα για την επιβολή μέτρων συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων.
η. Η διενέργεια ελέγχων με σκοπό την επαλήθευση της επιτυχούς εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων συμμόρφωσης.
θ. Η διαβίβαση των υποθέσεων που χρήζουν επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή όπου τα μέτρα συμμόρφωσης που επιβλήθηκαν δεν εφαρμόστηκαν, στις αρμόδιες για την εφαρμογή των διαδικασιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων υπηρεσιακές μονάδες.
ι. Η επεξεργασία, ταξινόμηση και κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
ια. Η συνεργασία και ο συντονισμός της ελεγκτικής διαδικασίας με άλλες συναφείς κρατικές και διεθνείς υπηρεσίες.

8.2.2.3 Τμήμα Εμπορικής Επικοινωνίας

α. Η κατάρτιση οδηγού υποβολής σχεδίων εμπορικής επικοινωνίας κάθε προσώπου που διοργανώνει ή και διεξάγει τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
β. Η υποδοχή και αξιολόγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων, των σχεδίων εμπορικής επικοινωνίας και η εισήγηση στην Ε.Ε.Ε.Π. για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
β. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης των σχεδίων εμπορικής επικοινωνίας.
γ. Η τήρηση βάσης δεδομένων για τα εγκεκριμένα σχέδια εμπορικής επικοινωνίας.
δ. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των σχεδίων εμπορικής επικοινωνίας και η καταγραφή ενδείξεων και στοιχείων για το επίπεδο της συμμόρφωσής τους με τους σχετικούς κανόνες.
ε. Η διαβίβαση των υποθέσεων που χρήζουν περαιτέρω έρευνας, συμμόρφωσης και ελέγχου στις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.

8.2.2.4 Τμήμα Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και Πραγματογνωμόνων

α. Η κατάρτιση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του σώματος ελεγκτών παιγνίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, η εισήγηση για την έκδοσή της και η υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.
β. Η κατάρτιση και τήρηση του μητρώου ελεγκτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων.
γ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων για τη διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ. Η συμβολή στο σχεδιασμό και την οργάνωση της υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του σώματος ελεγκτών παιγνίων, καθώς και των πραγματογνωμόνων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π. και η εισήγηση στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων.
ε. Η καταγραφή και ο έλεγχος της εξειδίκευσης των πραγματογνωμόνων για την εκπόνηση πραγματογνωμοσυνών συγκεκριμένων κατηγοριών.
στ. Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτών και των πραγματογνωμόνων.
ζ. Η εισήγηση για τη διαγραφή μελών από το σώμα ελεγκτών παιγνίων ή για την αναστολή της ιδιότητάς τους.
η. Η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων βάσει των οποίων προκύπτει η διαθεσιμότητα των μελών του σώματος ελεγκτών παιγνίων για τη συμμετοχή τους σε ελέγχους.
θ. Η συγκέντρωση των αναγκαίων εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις δαπάνες μετακίνησης των ελεγκτών εκτός έδρας, την τυχόν απασχόλησή τους κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και η βεβαίωση πραγματοποίησής τους, προς υποβολή στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων για τον έλεγχο και την εκκαθάρισή τους.

8.2.3 Υποδιεύθυνση Ασφάλειας και Διοικητικών Κυρώσεων

8.2.3.1 Τμήμα Ερευνών και Εντοπισμού μη Αδειοδοτημένων Παρόχων

α. Η κατάρτιση μεθοδολογίας εντοπισμού της διοργάνωσης ή και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.
β. Η κατάρτιση προγράμματος ελέγχων για τον εντοπισμό της διοργάνωσης ή και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.
γ. Η διεξαγωγή ελέγχων και ερευνών σχετικών με τη διοργάνωση ή και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, η κατάρτιση του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων και η εισήγηση για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ. Η μέριμνα για τη δημοσιοποίηση του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων.
ε. Ο έλεγχος διακοπής της πρόσβασης στους ιστοτόπους/ονόματα χώρου που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
στ. Ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων πληρωμών έναντι της Ε.Ε.Ε.Π., για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με συναλλαγές και πληρωμές που έχουν διενεργηθεί από και προς λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά μη αδειοδοτημένοι πάροχοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ζ. Η συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου για τη διενέργεια των ελέγχων και επαληθεύσεων της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, ο συντονισμός τους, η κατάρτιση, παρακολούθηση και βεβαίωση του προγράμματος εργασίας τους, καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσής τους.

8.2.3.2 Τμήμα Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων

α. Η συνεργασία με τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες διωκτικές υπηρεσίες και Αρχές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την καταγραφή και παρακολούθηση θεμάτων που άπτονται εγκλημάτων, τα οποία τελούνται κατά τη διοργάνωση ή και διεξαγωγή των παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β. Η καταγραφή και αξιολόγηση των υποθέσεων αμφισβήτησης της ακεραιότητας των στοιχηματικών γεγονότων, τα οποία προσφέρονται από τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια, μετά από αναφορά ή παραπομπή αρμόδιων υπηρεσιών, Αρχών και φορέων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διατύπωση και υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων κατά περίπτωση, αναφορικά με τα απαιτούμενα μέτρα ή ενέργειες, που θα οδηγήσουν στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης.
γ. Ο εντοπισμός, η καταγραφή και αξιολόγηση των ρυθμίσεων, πρακτικών και εργαλείων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αθλητικών γεγονότων, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην αγορά των παιγνίων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η διατύπωση και υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων κατά περίπτωση, αναφορικά με τα απαιτούμενα μέτρα ή ενέργειες, που θα οδηγήσουν στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης.
δ. Ο συντονισμός και η υλοποίηση των ενεργειών και πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων και τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην αγορά των παιγνίων.
ε. Η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών, στοιχείων, καταγγελιών και αναφορών που εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητάς του.
στ. Ο εντοπισμός ενδείξεων και στοιχείων περί μη συμμόρφωσης των προσώπων που διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια και η διατύπωση εισηγήσεων για τη διαβίβαση των υποθέσεων που χρήζουν περαιτέρω έρευνας ή ελέγχου στις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.
ζ. Η συμβολή στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων για τα θέματα της αρμοδιότητάς του.
η. Η συνεργασία με άλλες Αρχές, υπηρεσίες και φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα της αρμοδιότητάς του.

8.2.3.3 Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων

α. Η επεξεργασία των πορισμάτων των ελέγχων που διαβιβάζονται σε αυτό για την επιβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις διοικητικών κυρώσεων.
β. Η εισήγηση στην Ε.Ε.Ε.Π. για την κλήση σε ακρόαση των διοικουμένων, όπου απαιτείται και η μέριμνα για την επίδοσή τους στα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται.
γ. Η υποδοχή των υπομνημάτων των κληθέντων προσώπων και η αξιολόγηση της βασιμότητας των ισχυρισμών τους.
δ. Η συνεκτίμηση της βαρύτητας των παραβάσεων, τυχόν υποτροπής, καθώς και των παραγόντων και μεταβλητών επιμέτρησης των προστίμων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
ε. Η σύνταξη εισηγήσεων προς την Ε.Ε.Ε.Π. για την επιβολή των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό Παιγνίων διοικητικών κυρώσεων.
στ. Η μέριμνα για τη δημοσιοποίηση των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων, την ανάρτηση τους στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. και τη σχετική ενημέρωση των συναρμόδιων Αρχών, υπηρεσιών και φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ζ. Η τήρηση αρχείων και βάσεων δεδομένων των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων ανά πρόσωπο.

Άρθρο 9 - Η Διεύθυνση Τεχνολογικών Υποδομών (ΔΙΤΥ)

9.1 Η Διεύθυνση Τεχνολογικών Υποδομών, έχει την ευθύνη για την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π.. Ειδικότερα, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, αναβάθμιση, συντήρηση και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων, μητρώων και βάσεων δεδομένων, τη συντήρηση και καλή λειτουργία των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και για την υλοποίηση των σχετικών με αυτές έργων υποδομής και τη φροντίδα για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους. Επιπλέον, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την τήρηση και μηχανοργάνωση, κατά τις κείμενες διατάξεις, του αρχείου προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε.Ε.Π., τη μηχανοργάνωση αυτού και τη διασφάλιση του απορρήτου. Η Διεύθυνση υποβάλλει προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του τομέα ευθύνης της και την εισαγωγή ή τροποποίηση νομοθετικών διατάξεων ή ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων, για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές της. Τέλος η Διεύθυνση συνεργάζεται με άλλες Αρχές, υπηρεσίες και φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα της αρμοδιότητάς της.

9.2 Η Διεύθυνση Τεχνολογικών Υποδομών διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, κατά Τμήμα, περιλαμβάνονται:

9.2.1 Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων

α. Η αποτύπωση και καταγραφή των λειτουργικών
αναγκών και απαιτήσεων του Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), καθώς και των απαραίτητων, για τη λειτουργία και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής, εφαρμογών και μηχανογραφικών συστημάτων.
β. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Π.Σ.Ε.Ε., καθώς και των απαραίτητων, για τη λειτουργία και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής, εφαρμογών και μηχανογραφικών συστημάτων.
γ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και αναμόρφωση του διαδικτυακού τόπου της Αρχής.
δ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της μετάπτωσης των δεδομένων στα συστήματα πληροφορικής που αναπτύσσει ή με τα οποία διασυνδέεται η Ε.Ε.Ε.Π.
ε. Η μέριμνα για την ένταξη των συστημάτων σε παραγωγική λειτουργία, καθώς και για την έκδοση των απαραίτητων τεχνικών οδηγιών.
στ. Ο επανασχεδιασμός των εφαρμογών για τη βελτίωση της λειτουργίας τους, όπου κρίνεται απαραίτητο.
ζ. Η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων κατά τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνει.
η. Η μελέτη των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων και η διαρκής μέριμνα για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων.

9.2.2 Τμήμα Λειτουργίας και Υποστήριξης Συστημάτων

α. Η εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Π.Σ.Ε.Ε. και των συστημάτων (υπολογιστών, δικτύων και εφαρμογών), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών και τις αντίστοιχες συμφωνίες παροχής του πληροφοριακού υλικού από συστήματα τρίτων.
β. Η λειτουργία και διαχείριση του διαδικτυακού τόπου της Ε.Ε.Ε.Π.
γ. Η σύνταξη, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων, των τεχνικών εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας των συστημάτων και η τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης εγχειριδίων εξοπλισμού και λοιπών τεχνικών βιβλίων.
δ. Η τήρηση ιστορικού αρχείου με τις αναφορές για τις εμφανιζόμενες βλάβες των συστημάτων και η παρακολούθηση της προόδου επίλυσής τους.
ε. Ο ποιοτικός έλεγχος των συστημάτων που αναπτύσσονται.
στ. Η ασφαλής τήρηση των επιχειρησιακών δεδομένων και αρχείων της Ε.Ε.Ε.Π., σε ηλεκτρονική μορφή και η παραγωγή των αντιγράφων ασφαλείας τους.
ζ. Ο έλεγχος και η επαλήθευση των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληροφοριών σε μηχανογραφική ή μη μορφή.
η. Η μέτρηση της απόδοσης (performance) των συστημάτων και εφαρμογών και η υποβολή προς το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων, τυχόν προτάσεων βελτίωσης.
θ. Η ενημέρωση των εφαρμογών και των μηχανογραφικών συστημάτων με νέες εκδόσεις λογισμικού.
ι. Η συντήρηση των βάσεων δεδομένων και όλης εν γένει της μηχανογραφικής και δικτυακής υποδομής της Ε.Ε.Ε.Π.
ια. Η συμβολή στον καθορισμό της αρχιτεκτονικής και στον υπολογισμό της δυναμικότητας των μηχανογραφικών συστημάτων, καθώς και η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του προς προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ανάπτυξης των συστημάτων.
ιβ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολιτικής συντήρησης και η μέριμνα για τις διαδικασίες ανάκτησης από τυχόν καταστροφές (disaster recovery).
ιγ. Ο έλεγχος λειτουργίας και η συντήρηση του εσωτερικού δικτύου, η επιτήρηση λειτουργίας των διασυνδεδεμένων εξωτερικών συστημάτων και η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, του κλιματισμού και των συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής.
ιδ. Η ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π., η εισήγηση για τα σχετικά θέματα και η επίβλεψη της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.
ιε. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε εργασίας που αφορά στην αναδιαρρύθμιση, βελτίωση ή/και ευπρεπισμό των χώρων των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.
ιστ. Ο εντοπισμός εγκαταστάσεων που καλύπτουν τις ανάγκες στέγασης ή και λειτουργίας της Αρχής και των παραρτημάτων της, η εισήγηση για την αγορά ή μίσθωσή τους, καθώς και η μέριμνα για την προμήθεια, εγκατάσταση και καλή λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού και της υλικοτεχνικής υποδομής.
ιζ. Η μέριμνα για την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλούς λειτουργίας και πυρασφάλειας των χώρων και εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.

9.2.3 Τμήμα Ασφάλειας Πληροφορικών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων

α. Η μέριμνα για την ασφάλεια του δικτύου, των πληροφορικών υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών της Ε.Ε.Ε.Π., με την καθιέρωση και εφαρμογή αρχών, διαδικασιών, τεχνικών και μέτρων προστασίας των στοιχείων και των συστημάτων από κάθε τυχαία ή σκόπιμη απειλή.
β. Η εφαρμογή προτύπων ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου των Πληροφορικών Συστημάτων της Αρχής.
γ. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων προστασίας, η αξιολόγηση αποτελεσματικότητάς τους και η εισήγηση για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και διορθωτικών ενεργειών.
δ. Η μέριμνα για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας σε υφιστάμενα ή νέα συστήματα και υποδομές.
ε. Η υποστήριξη και καθοδήγηση των Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π. για την ορθή εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας.
στ. Η παρακολούθηση των συστημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. και η επαλήθευση του τρόπου λειτουργίας τους προ-κειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητά τους με την πολιτική ασφαλείας και τα σχετιζόμενα πρότυπα.
ζ. Ο καθορισμός και ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων και διαδικασιών προστασίας, αποθήκευσης και αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων που δια-χειρίζεται η Ε.Ε.Ε.Π.
η. Η παρακολούθηση, η καταγραφή και η διερεύνηση περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας.
θ. Η ανάπτυξη σχεδίου συνέχισης της λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. και επαναφοράς αυτών σε περίπτωση καταστροφής τους, καθώς και η προληπτική εφαρμογή σχεδίου επαλήθευσης της ορθότητας και καλής λειτουργίας αυτών.
ι. Η μέριμνα για τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας που επιβάλλει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
ια. Η μέριμνα για την προαγωγή της ευαισθητοποίησης και την ενημέρωση των χρηστών σε θέματα ασφάλειας διαχείρισης δεδομένων.

9.2.4 Τμήμα Ανάλυσης, Εξαγωγής Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας
α. Η ανάπτυξη υποδομών υποδοχής, ενοποίησης, μετασχηματισμού και κατηγοριοποίησης των επιχειρησιακών δεδομένων της Αρχής.
β. Η ανάλυση και μοντελοποίηση των δεδομένων της Αρχής.
γ. Η ανάπτυξη και η υποστήριξη δημιουργίας και διαχείρισης κεντρικού αποθετηρίου των επιχειρησιακών δεδομένων της Αρχής χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές (π.χ. data warehousing, big data).
δ. Η ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνικών συνεχούς βελτιστοποίησης της υποδομής αποθήκευσης των επιχειρησιακών δεδομένων της Αρχής.
ε. Η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης δεδομένων μεγάλης κλίμακας
στ. Η ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνικών εξαγωγής δεδομένων.
ζ. Ο σχεδιασμός και η δημιουργία αναφορών για την βέλτιστη αναπαράσταση και οπτικοποίηση των δεδομένων.
η. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξειδικευμένων αναφορών με χρήση μοντέλων στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων.
θ. Η ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων και αντιφάσεων των δεδομένων.
ι. Ο σχεδιασμός λύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας με σκοπό τη σύνθεση (fusion) των λειτουργικών δεδομένων της Αρχής και των εξωτερικών δεδομένων με τελικό στόχο την παραγωγή στατιστικών αναφορών και προτύπων για την υποστήριξη λήψης διοικητικών αποφάσεων.
ια. Η συνεχής αναθεώρηση των παραπάνω διαδικασιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες της Αρχής.

Άρθρο 10 - Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων (ΔΙΟΔΥ)

10.1 Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων, έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π. Παρακολουθεί την πορεία των εσόδων και των εξόδων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, την περιουσιακή κατάσταση, συντάσσει τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις και πραγματοποιεί τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση. Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης, υπηρεσιακής κατάστασης και αξιολόγησης του προσωπικού, όπως και για τη διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιακών Μονάδων. Επιπλέον, σχεδιάζει και εκτελεί τις αναγκαίες γενικές προμήθειες. Η Διεύθυνση υποβάλλει προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του τομέα ευθύνης της και την εισαγωγή ή τροποποίηση νομοθετικών διατάξεων ή ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων, για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές της. Τέλος η Διεύθυνση συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις άλλων Αρχών, υπηρεσίες και φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα της αρμοδιότητάς της.

10.2 Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων, διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, κατά Τμήμα, περιλαμβάνονται:

10.2.1 Τμήμα Οικονομικού Σχεδιασμού και Λογιστηρίου

α. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών.
β. Η οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση του λογιστηρίου και η τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία Βιβλίων και Στοιχείων.
γ. Η λογιστικοποίηση των βεβαιωμένων εσόδων και των εγκεκριμένων εξόδων, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθώς και η χορήγηση βεβαιώσεων ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων πριν την ανάληψη δεσμεύσεων για την εκτέλεση δαπανών.
δ. Η κατάρτιση των πινάκων μισθοδοσίας και η εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού και των κάθε είδους αποζημιώσεων.
ε. Η εκκαθάριση των μετακινήσεων εκτός έδρας.
στ. Η διαμόρφωση και σύνταξη των στοιχείων του ισολογισμού και των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων.
ζ. Η έκδοση όλων των απαιτούμενων στοιχείων (ΧΕΠ, Πράξεις Ανάληψης Υποχρεώσεων, κ.λπ.), με βάση τα οποία το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ταμείου διενεργεί τις αναγκαίες εισπράξεις και πληρωμές.
η. Η μέριμνα για την από κοινού εισήγηση με το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ταμείου, σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης ή αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ως προς το σκέλος των δαπανών.
θ. Η μέριμνα για τον έγκαιρο προσδιορισμό οφειλών της Ε.Ε.Ε.Π. προς άλλους φορείς, καθώς και ο έγκαιρος προσδιορισμός των προς είσπραξη ποσών από τους οφειλέτες.
ι. Η εκτέλεση των κάθε φύσης εργασιών οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς.

10.2.2 Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ταμείου

α. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και υλοποίησης
του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών.
β. Η οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση του Ταμείου.
γ. Η καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και όλων των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, καθώς και των κάθε είδους αποζημιώσεων.
δ. Ο ταμειακός προγραμματισμός για την εκτέλεση των πάσης φύσεως οικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
ε. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της είσπραξης ή μη των πάσης φύσης εσόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.
στ. Η μέριμνα για την έγκαιρη πληρωμή των οφειλών της Ε.Ε.Ε.Π. προς άλλους φορείς, καθώς και η έγκαιρη είσπραξη των ποσών από τους οφειλέτες.
ζ. Η σύνταξη εγγράφων που αφορούν σε αποστολή κάθε είδους οικονομικών στοιχείων της Ε.Ε.Ε.Π. προς άλλους φορείς.
η. Η διενέργεια κάθε είδους εισπράξεων και κάθε είδους πληρωμών με βάση τα αντίστοιχα παραστατικά και έλεγχο των δικαιολογητικών τους, ενημερώνοντας με τις αντίστοιχες ταμειακές εγγραφές το λογιστικό πρόγραμμα.
θ. Η έκδοση και μέριμνα για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
ι. Η μέριμνα για την από κοινού εισήγηση με το Τμήμα Οικονομικού Σχεδιασμού και Λογιστηρίου, σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης ή αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ως προς το σκέλος των εσόδων.

10.2.3 Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων

α. Η εφαρμογή των κανόνων που διέπουν το προσωπικό.
β. Η τήρηση των μητρώων του προσωπικού, η συγκέντρωση και καταγραφή των ατομικών και υπηρεσιακών μεταβολών, καθώς και των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό των τακτικών και έκτακτων αποδοχών του προσωπικού.
γ. Η διεξαγωγή των διαδικασιών που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, μεταφορές, άδειες κ.λπ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.
δ. Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας.
ε. Η εκτίμηση των αναγκών των Υπηρεσιακών Μονάδων σε προσωπικό, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.
στ. Η έκδοση των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού, των Μελών της Ε.Ε.Ε.Π. και συνεργατών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ζ. Η τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης της εξέλιξης και των επιδόσεων αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π.
η. Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης προσωπικού και η μέριμνα για τη βελτίωση ή αναθεώρησή του.
θ. Η μέριμνα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού.
ι. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως διαμορφώνονται και καταγράφονται από τις Υπηρεσιακές Μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π. και σε συνεργασία με αυτές.
ια. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.
ιβ. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση των πάσης φύσεως εξωτερικών εργασιών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
ιγ. Η παρακολούθηση και η τήρηση κανόνων δημοσιότητας και διαφάνειας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. ιδ. Η μέριμνα κίνησης των οχημάτων. ιε. Η μέριμνα της εφαρμογής της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και η εποπτεία της υγιεινής των χώρων εργασίας.
ιστ. Η εποπτεία των συνεργείων καθαριότητας και η ευθύνη της τήρησης των όρων των σχετικών συμβάσεων.
ιζ. Η διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας, κατόπιν σχετικής εντολής του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

10.2.4 Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

α. Η συγκέντρωση όλων των αιτημάτων που αναφέρονται σε προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών για την κατάρτιση του ετήσιου Προγράμματος Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών της Ε.Ε.Ε.Π. και η διεξαγωγή των προβλεπόμενων ενεργειών και διαδικασιών για την ικανοποίησή τους.
β. Η εκτέλεση των διαδικασιών προμηθειών.
γ. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αναλώσιμων υλικών και η διακίνηση τους στους αποδέκτες τους.
δ. Ο έλεγχος και η τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας.
ε. Η τήρηση των διαδικασιών αποθήκευσης όλων των αναλωσίμων και των παγίων αγαθών.
στ. Η τήρηση αρχείων αποθήκης και η διενέργεια απογραφών.
ζ. Η διαχείριση του εξοπλισμού, καθώς και των μέσων εργασίας του προσωπικού.
η. Η τήρηση αρχείων χρέωσης πάγιου εξοπλισμού στο προσωπικό, στα Μέλη και στους συνεργάτες της Ε.Ε.Ε.Π.
θ. Η τήρηση του αρχείου προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών.

10.2.5 Τμήμα Κεντρικού Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

α. Η τήρηση του κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Ε.Ε.Ε.Π.
β. Η τήρηση του αρχείου των σχεδίων των εξερχομένων εγγράφων.
γ. Η επικύρωση των ακριβών αντιγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ. Η εσωτερική διακίνηση των εγγράφων και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
ε. Η διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας των Υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π. προς τους αποδέκτες.

Άρθρο 11 - Η Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π.

11.1 Η Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π. έχει την ευθύνη για την ορθή και ακριβή αποτύπωση των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τη διατήρηση των αρχείων που αποδεικνύουν την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της. Στις αρμοδιότητες της Γραμματείας περιλαμβάνονται:

α. Η προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσιακές Μονάδες.
β. Η σύνταξη και η κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων στα Μέλη της Ε.Ε.Ε.Π.
γ. Η πρόσκληση των Μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
δ. Η τήρηση των πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.
ε. Η επιμέλεια και έκδοση των πρακτικών, καθώς και η μέριμνα για την υπογραφή τους.
στ. Η έκδοση των επίσημων αντιγράφων των πρακτικών ή/και των αποσπασμάτων αυτών.
ζ. Η διαβίβαση των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π. στις εμπλεκόμενες Υπηρεσιακές Μονάδες.
η. Η τήρηση των Βιβλίων Αποφάσεων και Γνωμοδοτήσεων της Ε.Ε.Ε.Π.
θ. Η τήρηση του Βιβλίου καταχώρησης των προσκλήσεων των συνεδριάσεων.
ι. Η τήρηση αρχείου των εισηγήσεων, καθώς και των πρακτικών και αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.
ια. Η διοικητική υποστήριξη των Μελών της Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 12 - Το Γραφείο Προέδρου (ΓΠ).

12.1 Το Γραφείο Προέδρου υποστηρίζει τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και έχει την ευθύνη για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη δημόσια επικοινωνία της Ε.Ε.Ε.Π. Στις αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται:

α. Η κατάρτιση και αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Ε.Ε.Ε.Π., ο καθορισμός των στρατηγικών της στόχων και η εξειδίκευση αυτών σε επιχειρησιακούς στόχους.
β. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολιτικής δημόσιας επικοινωνίας της Ε.Ε.Ε.Π. και η μέριμνα για τη δημόσια εικόνα της.
γ. Ο σχεδιασμός και συντονισμός της ανάπτυξης, καθώς και η διαχείριση του περιεχομένου του ιστοτόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Αρχής, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες.
δ. Ο συντονισμός, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της συνεργασίας της Ε.Ε.Ε.Π. με τις ομόλογες ρυθμιστικές Αρχές του εξωτερικού καθώς και με άλλες Αρχές, υπηρεσίες, φορείς, δίκτυα ή ενώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
ε. Ο συντονισμός της συμμετοχής και εκπροσώπησης της Ε.Ε.Ε.Π. σε συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις και εν γένει εκδηλώσεις που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
στ. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προέδρου.
ζ. Η μέριμνα για την καθημερινή αποδελτίωση του Τύπου, σχετικά με θέματα που αφορούν στην Ε.Ε.Ε.Π.
η. Η σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου.
θ. Η σύνταξη και αποστολή των θέσεων της Αρχής επί ερωτημάτων που διαβιβάζονται σε αυτήν και αφορούν στην άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.
ι. Η μέριμνα για την ορθή χρήση του σήματος και των συμβόλων της Ε.Ε.Ε.Π.
ια. Η διεκπεραίωση ειδικών υπηρεσιακών θεμάτων που ανατίθενται με εντολή του Προέδρου.
ιβ. Η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Ε.Ε.Ε.Π., διαβαθμισμένου χαρακτήρα. ιγ. Η τήρηση της εθιμοτυπίας.

Άρθρο 13 - Οργανικές θέσεις - Κατηγορίες και κλάδοι προσωπικού - Πλήρωση θέσεων.

13.1 Οι οργανικές θέσεις της Ε.Ε.Ε.Π. είναι συνολικά ογδόντα (80), διακρίνονται σε θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, και καταλαμβάνονται από προσωπικό, μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

13.2 Οι οργανικές θέσεις επιστημονικού προσωπικού, είναι κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή/και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ορίζονται σε πενήντα τρεις (53) και, ανά κατηγορία και κλάδο, κατανέμονται ως εξής:

13.2.1 Κλάδος ΠΕ ή/και ΤΕ Διοικητικού ή/και Οικονομικού ή/και Διοικητικού-Λογιστικού: θέσεις είκοσι τέσσερεις (24).
13.2.2 Κλάδος ΠΕ ή/και ΤΕ Μηχανικών: θέσεις δέκα πέντε (15).
13.2.3 Κλάδος ΠΕ ή/και ΤΕ Πληροφορικής: θέσεις δέκα τέσσερις (14).

13.3 Οι οργανικές θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και δημοσιογράφων ορίζονται σε επτά (7) και κατανέμονται ως εξής:
13.3.1 Νομικός Σύμβουλος: θέση μία (1). 13.3. 2 Δικηγόροι: θέσεις πέντε (5). 13.3.3 Δημοσιογράφοι: θέση μία (1).

13.4 Οι οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού ορίζονται σε είκοσι (20) και, ανά κατηγορία και κλάδο, κατανέμονται ως εξής:
13.4.1 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις δέκα έξι (16), ως εξής:

α. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: θέσεις έντεκα (11).
β. Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής: θέση μία (1).
γ. Κλάδος ΔΕ Οδηγών: θέσεις δύο (2).
δ. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών: θέση δύο (2).

13.4.2 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις τέσσερις (4), ως εξής:

α. Κλάδος Επιμελητών: θέσεις δύο (2).
β. Κλάδος Γενικών Καθηκόντων: θέσεις δύο (2).

13.5. Οι παραπάνω κλάδοι αφορούν σε όλες τις ειδικότητες που ανήκουν σε αυτούς.

13.6 Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3051/2002, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και με μετάταξη ή μεταφορά μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ, τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τις Δ.Ε.Κ.Ο. ή τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

13.7 Ως προς τα προσόντα διορισμού για την πλήρωση των οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο και τους τρόπους απόδειξής τους, εφαρμόζεται το Π.Δ. 50/2001, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας.

13.8 Για την υποστήριξη του έργου της Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να αποσπώνται σε αυτήν υπάλληλοι από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

13.9 Κάθε εργαζόμενος στην Ε.Ε.Ε.Π. κατέχει μία θέση εργασίας, ο τίτλος της οποίας αντιστοιχεί, κατά το δυνατό, στο πραγματικό της περιεχόμενο. Η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων μπορεί να πραγματοποιείται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

13.10 Η τοποθέτηση και η μετακίνηση του προσωπικού στις επιμέρους Υπηρεσιακές Μονάδες γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

13.11 Όλες οι θέσεις του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. ανήκουν σε μία και την αυτή διοικητική αρχή.

Άρθρο 14 - Θέσεις ευθύνης και προϋποθέσεις κάλυψης.

14.1 Στην Ε.Ε.Ε.Π. συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις ευθύνης:
14.1.1. Νομικός Σύμβουλος: μία (1) θέση.
14.1.2. Προϊστάμενοι επιπέδου Διεύθυνσης: πέντε (5) θέσεις
14.1.3 Προϊστάμενοι επιπέδου Υποδιεύθυνσης: τρεις (3) θέσεις.
14.1.3. Προϊστάμενοι επιπέδου Τμήματος: είκοσι τέσσερις (24) θέσεις.

14.2 Για την κάλυψη των θέσεων των Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, απαιτούνται:
14.2.1 Τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (κατηγορία προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ, αντίστοιχα) ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και να:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτό ή,
γ) κατέχουν το βαθμό Α' και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτό. (άρθρο 87 παρ. 2 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016).

14.3 Για την κάλυψη των θέσεων των Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος, απαιτούνται:
14.3.1 Τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορία προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, αντίστοιχα) και να: α) κατέχουν το βαθμό Α ή
β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος. (άρθρο 87 παρ. 3 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016).

14.4 Επιπλέον προσόντα που συνεκτιμώνται για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης, των παραγράφων 14.2 και 14.3:

α. Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης, καθώς και σχετικές δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή επιστημονικές ανακοινώσεις,
β. Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το περιεχόμενο της θέσης, που μπορεί να περιλαμβάνει: προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης διοίκησης με αποφασιστική αρμοδιότητα και εκτελεστικά καθήκοντα, συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας, συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων, ερευνητικό, μελετητικό ή εκπαιδευτικό έργο.
γ. Η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, η παρακολούθηση συνεδρίων σχετικών με τα παίγνια, η γνώση της αγοράς των παιγνίων, η γνώση εφαρμογών πληροφορικής, η γνώση ξένων γλωσσών.
δ. Διοικητικές ικανότητες, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η επαγγελματική ευσυνειδησία, η αποτελεσματικότητα και η συμπεριφορά του υπαλλήλου.

14.5 Η θέση του Νομικού Συμβούλου καταλαμβάνεται από δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με συνολική ενεργή δικηγορική προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών, με εμπειρία στο ελληνικό διοικητικό δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και με άριστη γνώση της αγγλικής και τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μίας ακόμα επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα επιπλέον προσόντα που ορίζονται ανωτέρω στην υποπαράγραφο 14.4 της παραγράφου αυτής.

14.6 Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει.

Άρθρο 15 - Διαδικασία επιλογής σε θέση ευθύνης.

15.1 Η επιλογή των Προϊσταμένων γίνεται, από το προσωπικό, είτε μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π. είτε κατέχοντας οργανική θέση είτε με απόσπαση. Με ανακοίνωσή της, η Ε.Ε.Ε.Π. καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν αίτηση για επιλογή, μέσα σε προθεσμία που ειδικώς ορίζεται στη ανακοίνωση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Στην ανακοίνωση προσδιορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν.

15.2 Οι υποψήφιοι επιλέγονται και αναλαμβάνουν καθήκοντα με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Η επιλογή γίνεται μετά από τη γνώμη τριμελούς επιτροπής, η οποία αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Η τριμελής επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. και η σύνθεση της μπορεί να περιλαμβάνει Μέλη της ή/και υπηρεσιακά στελέχη που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π.

15.3 Οι Προϊστάμενοι, των οποίων η θητεία λήγει, εξακολουθούν να διατηρούν τη θέση τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους έως την ολοκλήρωση, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, της διαδικασίας νέας επιλογής και ορισμού, η οποία σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες.

15.4 Η επιλογή του Νομικού Συμβούλου γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

15.5 Με πράξη του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου, δύναται να διακόπτεται, πριν τη λήξη της, η θητεία των Προϊσταμένων και να απαλλάσσονται αυτοί των καθηκόντων τους για λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους, για πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, για μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία στην εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με λοιπούς Προϊσταμένους και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση ή άλλο πολύ σοβαρό λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση ή αν μείνει κενή οποιαδήποτε θέση ευθύνης, για άλλο λόγο, η Ε.Ε.Ε.Π. επιλέγει νέο Προϊστάμενο σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 15.1 έως και 15.3 του άρθρου αυτού. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας νέας επιλογής και ορισμού, η οποία σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες, με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου, καθήκοντα Προϊσταμένου μπορεί να ανατίθενται στον αρχαιότερο των Προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων της εν λόγω Διεύθυνσης.

15.6 Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής αναπλήρωσης Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Μονάδων, με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα Διευθυντή στον αρχαιότερο των υποκείμενων οργανικών μονάδων της εν λόγω Διεύθυνσης.

15.7 Μέχρι την εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, οι θέσεις Προϊσταμένων, είναι δυνατόν να καλυφθούν από προσωπικό με μικρότερο βαθμό και εμπειρία μικρότερου χρόνου.

15.8 Προϊστάμενος Διεύθυνσης, που τοποθετήθηκε ύστερα από επιλογή κατά τις διατάξεις του παρόντος και δεν επανεπιλέγεται μετά τη λήξη της θητείας του, καταλαμβάνει αυτοδίκαια την πρώτη κενή θέση Προϊσταμένου Τμήματος.

Άρθρο 16 - Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο.

16.1 Στην Ε.Ε.Ε.Π. συνιστώνται Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Πειθαρχικό συμβούλιο, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου της. Στη σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μετέχουν με διετή θητεία:
16.1.1 Ένα μέλος της Ε.Ε.Ε.Π. και ένα μέλος άλλης ανεξάρτητης Αρχής, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση. Η κλήρωση διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. Το ένα μέλος από τα ανωτέρω ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π..
16.1.2 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του και
16.1.3 Δύο αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π. και οι αναπληρωτές τους κατά τη σειρά εκλογής τους.
Χρέη εισηγητή προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκτελεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων.

16.2 Στη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου μετέχουν με διετή θητεία:
16.2.1 Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.
16.2.2 Δύο Πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

16.3 Με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζονται οι γραμματείς του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους.

Άρθρο 17 - Αξιολόγηση προσωπικού και φύλλα ποιότητας.

17.1. Για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσεται τον Ιανουάριο κάθε έτους φύλλο ποιότητας, το οποίο αφορά στο προηγούμενο έτος και καταχωρείται στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του εργαζόμενου (μητρώο).

17.2 Τα φύλλα ποιότητας των Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης συντάσσονται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π..
Τα φύλλα ποιότητας των Προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος και του υπόλοιπου προσωπικού συντάσσονται από τον, κατά περίπτωση, ιεραρχικά ανώτερο Προϊστάμενο.

17.3 Στα φύλλα ποιότητας βαθμολογούνται:
17.3.1 Η γνώση του αντικειμένου και τα επιστημονικά προσόντα, λαμβανομένης υπόψη και της εξέλιξης των προσόντων αυτών κατά τη διάρκεια απασχόλησης στην Ε.Ε.Ε.Π.
17.3.2 Η επαγγελματική ευσυνειδησία και δραστηριότητα στην Ε.Ε.Ε.Π.
17.3.3 Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα εκτέλεσης του έργου ή της εργασίας.
17.3.4 Οι διοικητικές ικανότητες και η ανάληψη πρωτοβουλιών.
17.3.5 Η ικανότητα για συνεργασία και ομαδική εργασία.
17.3.6 Η συμπεριφορά στον χώρο εργασίας.

17.4 Ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά του φύλλου ποιότητας που τον αφορά. Η προσφυγή αυτή είναι δυνατή μόνο για το πιο πρόσφατο φύλλο ποιότητας και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του.

17.5 Το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π., για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, υπάγεται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή του Π.Δ. 410/1988, ανάλογα με τη φύση της σχέσης που το συνδέει με την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν κάθε φορά.

17.6 Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού.

Άρθρο 18 - Λοιπές ρυθμίσεις.

18.1 Με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. είναι δυνατόν να συγκροτούνται Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας, από το προσωπικό ή/και τα Μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. ή/και από τρίτους, με καθήκοντα, αντικείμενο και έργο που διατρέχουν αρμοδιότητες περισσοτέρων της μιας Υπηρεσιακών Μονάδων και απαιτούν συνθετική εργασία ή για θέματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις ειδικότητες του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού ή για αντικείμενα στα οποία η Ε.Ε.Ε.Π. δεν έχει αναπτύξει επαρκή τεχνογνωσία. Με την απόφαση συγκρότησης καθορίζονται τα καθήκοντα, το αντικείμενο, το έργο, ο χρόνος λειτουργίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

18.2 Η Ε.Ε.Ε.Π., μετά από εισήγηση του Προέδρου της, δύναται να συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη ειδικών αναγκών, καθώς και με έκτακτο προσωπικό για κάλυψη εποχικών και έκτακτων αναγκών. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αποδεδειγμένη εμπειρία του συνεργάτη στο θέμα για το οποίο συνάπτεται η συνεργασία.

18.3 Οι Διευθύνσεις της Ε.Ε.Ε.Π., το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, η Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π., το Γραφείο Προέδρου (ΓΠ), η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), καθώς και τα Κλιμάκια των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο των Καζίνων υπαλλήλων διαθέτουν εσωτερικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Τα εσωτερικά πρωτόκολλα δεν λαμβάνουν ούτε διακινούν απευθείας εισερχόμενα ή εξερχόμενα έγγραφα από και προς το εξωτερικό περιβάλλον της Ε.Ε.Ε.Π.

18.4 Τα εσωτερικά πρωτόκολλα των Κλιμακίων των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο των Καζίνων υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π. λαμβάνουν, αποστέλλουν και διαβιβάζουν έγγραφα αποκλειστικά και μόνο προς την Ε.Ε.Ε.Π., τις ελεγχόμενες από αυτά επιχειρήσεις καζίνων και τους παίκτες.

18.5 Το Γραφείο του Προέδρου διαθέτει πρωτόκολλο, μέσω του οποίου λαμβάνονται, διακινούνται και εξέρχονται έγγραφα από και προς τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον της Ε.Ε.Ε.Π.

18.6 Ο Νομικός Σύμβουλος, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν εκ των δικηγόρων που υπηρετούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου.

18.7 Οι τακτικές αποδοχές του προσωπικού και τα επιδόματα των θέσεων ευθύνης καθορίζονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

18.8 Ο Πρόεδρος και το εν γένει προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. δεν υπέχουν προσωπικά αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου για πράξεις ή/και παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για πράξεις ή/και παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Άρθρο 19 - Μεταβατικές διατάξεις.

19.1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις προβλέπεται να πληρωθούν με τη διαδικασία που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως κάθε φορά ισχύει.

19.2. Η τοποθέτηση του υπηρετούντος προσωπικού στις Υπηρεσιακές Μονάδες θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

19.3 H επιλογή Προϊσταμένων, με τη διαδικασία του άρθρου 15, για τις συσταθείσες με την παράγραφο 14.1 του άρθρου 14 του κανονισμού αυτού θέσεις ευθύνης, θα λάβει χώρα το αργότερο εντός εξαμήνου από την πλήρωση των 3/5 των οργανικών θέσεων της παραγράφου 13.1, όπως κάθε φορά ισχύει. Μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων, κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, και προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, μπορεί με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. να ανατίθενται τα καθήκοντα Προϊσταμένων σε προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π.

19.4. Εάν με μεταγενέστερες διατάξεις ανατεθούν στην Αρχή νέες αρμοδιότητες, αυτές κατανέμονται στις Υπηρεσιακές Μονάδες με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 20 - Ισχύς του Κανονισμού.

20.1 Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2016 και λήγει με την έναρξη ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 29, παρ. 1, εδάφιο α', του Ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως κάθε φορά ισχύει.

20.2 Με την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού παύει να ισχύει η με αριθμό 133/2/3-12-2014 (Β' 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Πηγή: Taxheaven