Αριθ. πρωτ.: 2/84174/0004/2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Επισκόπηση Δαπανών (Spending Review) του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθ. πρωτ.: 2/84174/0004/2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Επισκόπηση Δαπανών (Spending Review) του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/84174/0004
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε'

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες :Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο :210-33.38.283
fax :210-33.38.202
e-mail:m.matzoraki@glk.gr
 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Επισκόπηση Δαπανών (Spending Review) του Υπουργείου Οικονομικών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)
β) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει.
γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει
δ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει

2. Το από 3.10.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3. Την ανάγκη επισκόπησης των δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Ομάδα Εργασίας για την Επισκόπηση των Δαπανών (Spending Review) του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Ι. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Πηνελόπη Παγώνη του Σωτηρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, με βαθμό Α', που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣκαιΔΥ), ως Συντονίστρια, με αναπληρώτριά της την Κυράτσω Κοτζιά του Παρασκευά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ίδιας Γενικής Γραμματείας

2. Ασπασία Κωστοπούλου-Σαραντίδη του Ευσταθίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Β', που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Α' Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΓΠΣκαιΔΥ

3. Νικολέτα Δελχανίδου του Ευαγγέλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, με βαθμό Α', που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Δ' Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΓΠΣκαιΔΥ

4.    Αικατερίνη Καλλιγέρη του Εμμανουήλ, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Α', που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Α' Τμήματος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών της ΓΓΠΣκαιΔΥ

5. Σταυρούλα Παναγάκη του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Α', που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Α' Τμήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΓΠΣκαιΔΥ

6. Κωνσταντίνο Φλώρο του Εμμανουήλ, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Α', που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Γ' Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΓΠΣκαιΔΥ

7. Κυράτσω Κοτζιά του Παρασκευά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΓΠΣκαιΔΥ

8. Κωνσταντίνο Γκορόγια του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΓΠΣκαιΔΥ

9. Μαρίνα Κολυβοδιάκου του Νικολάου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Α', που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ)

10. Ευαγγελία Ανδρικοπούλου του Παύλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Γ', που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

11. Κωνσταντίνο Σπηλιωτόπουλο του Ιωάννη, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

12. Ευαγγελία Μπουλουγούρη του Αντωνίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Γ', που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

Χρέη γραμματέα θα ασκεί το μέλος που θα οριστεί από τη Συντονίστρια.

ΙΙ. Έργο της ομάδας εργασίας είναι η εκ βάθρων επισκόπηση των δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών.

IΙΙ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και η διάρκειά της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου

Πηγή: Taxheaven