Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1153383 ΕΞ 2016/25.10.2016 Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής (μη προτιμησιακής) που απαιτείται για το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΤ- Στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικ

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1153383 ΕΞ 2016/25.10.2016 Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής (μη προτιμησιακής) που απαιτείται για το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΤ- Στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικ

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1153383 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛ/ΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο: 210 6987541
Fax: 210 6987506
e-mail: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής (μη προτιμησιακής) που απαιτείται για το ευεργέτημα των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΤ- Στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Σχετ.: Η αρ.πρωτ.ΔΔΘΤΟΚ Β 1074943 ΕΞ 2016/16.5.2016 ΔΥΟ

1. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε επιπροσθέτως ότι, σύμφωνα με το αρ.ΤAΧUD 5960171/29.9.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας επισημαίνουμε ότι στα πλαίσια της εφαρμογής από 01-05-2016 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, τα άρθρα 57-59 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 (UCC-IA) αντικαθιστούν τα άρθρα 55 έως 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/1993 σε σχέση με την προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής που απαιτείται για την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προϊόντων που επωφελούνται από μη προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις.

Ωστόσο, υπήρξε παράλειψη στο να συμπεριληφθεί στον κανονισμό 2015/2447 μια μεταβατική διάταξη που να επιτρέπει αυτήν την αλλαγή στα πλαίσια μίας νομικής βάσης χωρίς να χρειαστεί να τροποποιηθούν όλοι οι κανονισμοί που αναφέρονται σε αυτή τη διαδικασία της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προϊόντων που επωφελούνται από μη προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις. Ως εκ τούτου, προτείνεται η τροποποίηση της νομοθεσίας, με στόχο να καταστεί δυνατή η αποδοχή των πιστοποιητικών που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 55 - 65 του Καν. 2454/93 αντί για το νέο έντυπο του παραρτήματος 22-14 του Καν. 2015/2447, έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα των προϊόντων ή το αργότερο μέχρι τέλος του 2019.

Μέχρι οι εν λόγω τροπολογίες να εγκριθούν και να δημοσιευτούν, συνιστάται οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών να αποδέχονται τα «παλιά» πιστοποιητικά που είναι συμβατά με το παράρτημα 13 του Καν.2454/93 προς όφελος των δασμολογικών ποσοστώσεων - όπου προβλέπονται. Οι αλλαγές στη μορφή του πιστοποιητικού αφορούν μόνο τυπικά θέματα όπως το όνομα του εγγράφου, και δεν έχουν συνέπεια στην πιστοποίηση της καταγωγής των προϊόντων που καλύπτονται από τα εν λόγω πιστοποιητικά.

Με την επιφύλαξη, προφανώς, της δυνατότητας των Τελωνειακών Αρχών να απαιτούν ανά πάσα στιγμή πρόσθετη απόδειξη της δηλωθείσας στην τελωνειακή διασάφηση καταγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (UCC).

Οι εν λόγω Κανονισμοί είναι οι ακόλουθοι:

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.937/2006 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2006 σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση μιας κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης γλουτένης αραβοσίτου καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.341/2007 της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων καθώς και την καθιέρωση καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και πιστοποιητικών καταγωγής για τα σκόρδα και ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.536/2007 της Επιτροπής της 15ης Μαΐου 2007 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης κρέατος πουλερικών που χορηγείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.616/2007 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών καταγωγής Βραζιλίας, Ταϊλάνδης και άλλων τρίτων χωρών.

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.1475/2007 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με το άνοιγμα κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης από το 2008 για μανιόκα καταγωγής Ταϊλάνδης.

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.442/2009 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2009 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα χοιρινού κρέατος.

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.891/2009 της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης.

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.1085/2010 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή γλυκοπατάτας, μανιόκας, αμύλου μανιόκας και άλλων προϊόντων τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0714 90 11 και ΣΟ 0714 90 19 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1000/2010.

2. Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠηγή: Taxheaven