Αριθμ. 105290 οικ./10.10.2016 Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Ζ1-404 (ΦΕΚ 827 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης - Αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊ

Αριθμ. 105290 οικ./10.10.2016 Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Ζ1-404 (ΦΕΚ 827 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης - Αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊ

Αριθμ. 105290 οικ.

(ΦΕΚ Β' 3415/24-10-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

β) Του Π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/Α/2015) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος του «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) ως Πρωθυπουργού».

γ) Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

ε) Του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

στ) Της υπ’ αριθμ. 117036-17/11/2015 (ΦΕΚ 2490/Β/2015) υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

ζ) Του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α/2013).

η) Του αρ. 2 της υπ’ αριθμ. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ)».

θ) Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999.

ι) Το Ν. 1338/1983 και ιδίως το αρ. 1, 2 παρ. 1 περ η΄ και 3.

2. Το γεγονός ότι τα ζητήματα της αναγραφής των τιμών στα προϊόντα που προσφέρονται στους καταναλωτές, κωδικοποιούνται και εμπεριέχονται στους Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ, για την ορθή νομοθέτηση και την εξυπηρέτηση των εμπόρων και των καταναλωτών.

3. Το γεγονός ότι από τις δαπάνες της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. Ζ1-404/14-6-2001 (ΦΕΚ 827 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16/2/1998 περί προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές (ΕΕ αριθμ. L.80 της 18/3/1998, σελ. 27-31)».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven