Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1153327 ΕΞ 2016 Γνωστοποίηση των νέων Πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την αποστολή των εγγράφων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1153327 ΕΞ 2016 Γνωστοποίηση των νέων Πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την αποστολή των εγγράφων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2016
Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1153327 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μπάκα
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των νέων Πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την αποστολή των εγγράφων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

1. Σας στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας τους νέους Πίνακες αποδεκτών (Α΄ έως ΚΓ΄), για την αποστολή των εγγράφων σας, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί από την Διεύθυνση Οργάνωσης, κατά ομάδες ομοειδών Υπηρεσιών ή φορέων παραληπτών. Για την οριστική διαμόρφωση των ως άνω Πινάκων έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σχετικές προτάσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), καθώς και τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής.

2. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι οι Πίνακες Α’ έως και ΣΤ’ των Πινάκων αποδεκτών έχουν επανακαθοριστεί και περιλαμβάνουν μόνο τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρακάτω ομαδοποίηση:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία της Κ.Υ. της Γ.Γ.Δ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ B΄: Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Γενικό Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄: Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Φορολογικές Υπηρεσίες

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄: Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Τελωνειακές Υπηρεσίες

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄: Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται και από τον Γενικό Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε.

Οι ανωτέρω Πίνακες αποδεκτών είναι καταχωρημένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Κ.Υ.) – Livelink., σύμφωνα με την παραπάνω ομαδοποίηση.

3. Επισημαίνεται, επίσης, ότι στο Ο.Π.Σ.Κ.Υ. - Livelink., έχουν επέλθει και οι παρακάτω μεταβολές:

α) Έχουν δημιουργηθεί οι Ομάδες: ΦΟΡ. ΠΕΡ. ΑΘΗΝΩΝ, ΦΟΡ. ΠΕΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΦΟΡ. ΠΕΡ. ΠΑΤΡΩΝ και ΦΟΡ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, οι οποίες, περιλαμβάνουν τις Δ.Ο.Υ. ανά Φορολογική Περιφέρεια, για την υποβοήθηση του έργου αυτών, στην ορθή αποστολή των εγγράφων τους. Επισημαίνεται, ότι συνολικά οι Δ.Ο.Υ. είναι καταχωρημένες στον ΠΙΝΑΚΑ Γ΄. Συνεπώς, είναι προφανές ότι για την ορθή αποστολή των εγγράφων σας, προς τις Δ.Ο.Υ. θα επιλέγεται ένας μόνο από τους δυο Πίνακες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της αλληλογραφίας σας, ώστε να αποφεύγεται η πολλαπλή αποστολή του ίδιου εγγράφου προς αυτές.

β) Οι υπόλοιπες Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Οικονομικών και η Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. αυτού αποτελούν, πλέον, ξεχωριστές Ομάδες ανά Γενική/Ειδική Γραμματεία, οι οποίες περιλαμβάνουν τις επιμέρους Υπηρεσίες τους.

Ως ξεχωριστές Ομάδες εμφανίζονται και οι Υπηρεσίες που υπάγονται στον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα και οι Ανώνυμες Εταιρείες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

γ) Η Ομάδα: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και πρέπει να επιλέγεται μόνο από το συγκεκριμένο Τμήμα.

δ) Οι Ομάδες: ΟΔΕ και ΕΠΙΤΡΟΠΗ έχουν δημιουργηθεί, ύστερα από αιτήματα Προέδρων και Συντονιστών συλλογικών οργάνων προς την αρμόδια Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ., προκειμένου να αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία για το χρονικό διάστημα, από την σύστασή τους μέχρι την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο έχουν συσταθεί. Μετά από την ολοκλήρωση του έργου, οι Πρόεδροι και οι Συντονιστές των Επιτροπών, ΟΔΕ, Ομάδων Εργασίας και Έργου και κάθε συλλογικού οργάνου, οφείλουν να ενημερώνουν την παραπάνω Υπηρεσία, ώστε η εν λόγω ΟΔΕ ή ΕΠΙΤΡΟΠΗ να παύσει να εμφανίζεται στην αντίστοιχη Ομάδα.

4. Ύστερα από τα παραπάνω και με αφορμή ερωτήματα υπαλλήλων Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. προς την Διεύθυνση Οργάνωσης, αναφορικά με τον τρόπο επιλογής των αποδεκτών των Πινάκων για την αποστολή των εγγράφων που συντάσσουν, υπενθυμίζουμε ότι:

α) Στις περιπτώσεις που το έγγραφο αποστέλλεται σε πολλούς αποδέκτες, όπως, στις περιπτώσεις αποφάσεων και εγκυκλίων, ο συντάκτης του σχεδίου, πρέπει, με ιδιαίτερη επιμέλεια, κάτω από τον τελικό υπογράφοντα, να καταρτίζει τον Πίνακα διανομής, ο οποίος κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Ε.Δ.Υ.), στις σελίδες 44-46 αυτού, ο οποίος είναι καταχωρημένος στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Γ.Γ.Δ.Ε., στην θεματική ενότητα Πληροφοριακό Υλικό/ Ενημερωτικό Υλικό (Εγχειρίδια, Οδηγοί Διαδικασιών, Φυλλάδια):
αα) τους Αποδέκτες για Ενέργεια,
ββ) τους Αποδέκτες για Κοινοποίηση και
γγ) την Εσωτερική Διανομή

β) Ο συντάκτης του εγγράφου θα αναγράφει στον Πίνακα διανομής αυτού, τον τίτλο του οικείου πίνακα αποδεκτών αντί των επιμέρους ομοειδών Υπηρεσιών, ή φορέων παραληπτών του πίνακα αυτού. Ενδεικτικά, για παράδειγμα, εάν πρέπει να αποστείλει το έγγραφο σε όλους τους αποδέκτες του Πίνακα Α’, δεν θα τους αναγράψει αναλυτικά, αλλά θα τους αναφέρει, όπως κατωτέρω, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1) Αποδέκτες Πίνακα Α ́

2) ..........................

3) ..........................

γ) Σε περίπτωση, κατά την οποία το έγγραφο αποστέλλεται σε αποδέκτες, περισσότερων του ενός Πινάκων αποδεκτών, αντί της αναλυτικής καταχώρισης στον Πίνακα διανομής αυτού, των επί μέρους Πινάκων αποδεκτών (Πίνακας Αποδεκτών Α ́, Πίνακας αποδεκτών Β ́ κ.λπ.), θα

αναγράφονται οι Πίνακες αποδεκτών συγκεντρωτικά, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1) Αποδέκτες Πινάκων Α ́, Β ́ Γ ́......

2) ..............................................

3) ..............................................

δ) Εφόσον σε κάποιον από τους Πίνακες, που θα χρησιμοποιήσετε, περιλαμβάνονται και ένας ή ελάχιστος αριθμός αποδεκτών, στους οποίους δεν κρίνετε αναγκαίο να κοινοποιηθεί το έγγραφό σας (όπως, για παράδειγμα από τον Πίνακα Δ’, θέλετε να μην κοινοποιηθεί στον 3ο παραλήπτη αυτού, δηλαδή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού), ο σχετικός Πίνακας αποδεκτών θα αναγραφεί στον Πίνακα διανομής του εγγράφου, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1) Αποδέκτες Πίνακα Δ ́, εκτός του αριθ. 3 αυτού

2) ..........................

3) ............................

ε) Όταν οι αποδέκτες ενός από τους παραπάνω Πίνακες είναι πολλοί και το έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί σε έναν ή ελάχιστους από τους αποδέκτες αυτού, προτείνεται να γραφεί στον Πίνακα διανομής ο συγκεκριμένος/οι παραλήπτης/ες που απευθύνεται το έγγραφο, αντί του τίτλου του Πίνακα με τους εξαιρούμενους αποδέκτες αυτού. Ενδεικτικά, για παράδειγμα, αν πρέπει το έγγραφο να αποσταλεί μόνο στις Δ.Ο.Υ., θα αναγράφεται ΠΡΟΣ: Δ.Ο.Υ. ή ΠΡΟΣ: Αποδέκτες με α/α 5 του Πίνακα Γ ́ (και όχι Αποδέκτες Πίνακα Γ ́ , εκτός των αριθ. 1 έως 4 αυτού).

στ) Οι Πίνακες αποδεκτών δεν περιορίζουν τον συντάκτη του εγγράφου να περιλάβει στον Πίνακα διανομής αυτού και άλλους αποδέκτες που δεν είναι καταχωρημένοι στους ως άνω Πίνακες. Στην περίπτωση αυτή, με μέριμνα του συντάκτη, πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας των αποδεκτών (Υπηρεσίες, φορείς ή πολίτες) και πρωτίστως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όταν αυτή δεν υφίσταται, κατά περίπτωση, τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας τους (οδός, αριθμός, ταχ. κώδικας ή ΦΑΞ).

ζ) Όταν ο συντάκτης του εγγράφου κρίνει ότι πρέπει να κοινοποιηθεί σε μεγάλες ομάδες δημόσιων Υπηρεσιών, όπως, σε όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. ή τα Ν.Π.Ι.Δ., οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους Πίνακες αποδεκτών αλλά εποπτεύονται από κάποιο Υπουργείο ή άλλη Προϊστάμενη Διοικητική Αρχή, το έγγραφο πρέπει να κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση (Διοικητικού ή Προσωπικού ή Οργάνωσης, ανάλογα με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων τους) της υπερκείμενης Διοικητικής Αρχής ή φορέα αυτών, προκειμένου να ενημερώσει τους παραπάνω παραλήπτες. Στις περιπτώσεις αυτές θα αναγράφεται εντός παρενθέσεως, παραπλεύρως ή κάτω από τον παραπάνω αποδέκτη, η φράση: «με την παράκληση να κοινοποιηθεί...» και θα συμπληρώνεται ανάλογα, με τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα αυτού, στα οποία πρέπει να κοινοποιηθεί αυτό.

Όταν το έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες ή σε όλους τους Δήμους της χώρας, θα στέλνεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, κατ’ αντίστοιχο τρόπο με τα προαναφερθέντα, θα αναγράφεται η φράση: «με την παράκληση να κοινοποιηθεί... (δηλ. στις Περιφέρειες ή στους Δήμους, ανάλογα)». Σχετικό για το θέμα αυτό είναι το αριθ. Δ6Δ 1084368 ΕΞ 2011/10.6.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ίδια ως άνω διαδικασία και τρόπος αποστολής θα ακολουθείται και για τις περιπτώσεις κοινοποίησης του εγγράφου σας σε μέλη συλλόγων, ενώσεων, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών φορέων. Ειδικότερα, το έγγραφο θα στέλνεται στον αρμόδιο επαγγελματικό ή συνδικαλιστικό φορέα και θα γράφεται παραπλεύρως ή κάτω απ’ αυτόν, μέσα σε παρένθεση η φράση (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στα μέλη του). Π.χ. Ελληνική Ένωση Τραπεζών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις Τράπεζες, μέλη της) ή Π.Ο.Ε.- Δ.Ο.Υ. (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τους συλλόγους - μέλη της).

η) Σε πολλές περιπτώσεις, δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς διαμαρτύρονται ότι περιλαμβάνονται σε Πίνακες αποδεκτών εγγράφων υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., τα οποία δεν τους αφορούν. Η παραλαβή των εγγράφων για τις ως άνω Υπηρεσίες και τους Φορείς, όπως μας έχει αναφερθεί, συνεπάγεται απώλεια πολύτιμου χρόνου και πόρων, δεδομένου ότι το έγγραφο πρέπει να εκτυπωθεί, να μελετηθεί και να χρεωθεί, αρμοδίως, για την αρχειοθέτησή του. Προς τούτο, οι συντάκτες των εγγράφων δεν πρέπει να γενικεύουν την χρήση των παραπάνω Πινάκων αποδεκτών και να τα αποστέλλουν μαζικά στις εκτός του Υπουργείου Οικονομικών Υπηρεσίες και τους Φορείς, αλλά να εξαιρούν απ’ αυτούς, κατά περίπτωση, όσους αποδέκτες δεν θεωρούν αναγκαίο να κοινοποιηθεί το έγγραφο.

Επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι τα έγγραφα (αποφάσεις και εγκύκλιοι) που εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και αφορούν σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, λαμβάνουν την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα, δεδομένου ότι με μέριμνα αυτών καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.: www.publicrevenue.gr, καθώς και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής.

5. Στην συνέχεια, μετά από την υπογραφή του σχεδίου από τον τελικό υπογράφοντα, κατά την εισαγωγή του εγγράφου στο Ο.Π.Σ.Κ.Υ. -

Livelink, ο αρμόδιος υπάλληλος επιλέγει τους αποδέκτες από τους οικείους Πίνακες, στα αντίστοιχα πεδία, όπως έχουν αποτυπωθεί στο έγγραφο.

6. Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι:

α) Με μέριμνα της Διεύθυνσης Οργάνωσης, έχει συμπληρωθεί στην πλειονότητα των αποδεκτών των Πινάκων η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτών, ώστε να παραλαμβάνουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση τα έγγραφα που τους αποστέλλονται μέσω του Ο.Π.Σ.Κ.Υ. - Livelink.

Οι συντάκτες των εγγράφων πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι στα Υποθηκοφυλακεία, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΑ, δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) αυτών. Συνεπώς, πρέπει να επιλέγονται μόνο στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες πρέπει να λάβουν, πράγματι γνώση των εγγράφων.

β) Οι Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., στις οποίες δεν έχει εγκατασταθεί το Ο.Π.Σ.Κ.Υ. -Livelink., οφείλουν με μέριμνα των Προϊσταμένων τους να γνωστοποιούν, αμέσως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ypoik.d6d@1988.syzefxis.gov.gr της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., κάθε μεταβολή που τυχόν επέρχεται στα στοιχεία επικοινωνίας τους και πρωτίστως στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

γ) Τυχόν αιτήματα για ένταξη στους υφιστάμενους Πίνακες, νέων αποδεκτών και για δημιουργία επιμέρους Ομάδων στο Ο.Π.Σ.Κ.Υ. –Livelink, όταν προκύπτει ανάγκη ή για την διαγραφή τους, πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και όχι μεμονωμένοι υπάλληλοι αυτών,να απευθύνονται μόνο στην Διεύθυνση Οργάνωσης (και όχι στην προαναφερθείσα Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης) για τις δικές της κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες.

δ) Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ. παρακαλείται να γνωστοποιεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά τα προαναφερθέντα, τις περιπτώσεις μεταβολών στα στοιχεία επικοινωνίας των Υπηρεσιών και Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών, του τομέα αρμοδιότητάς της.

7. Επειδή από την 1.1.2017 θα γίνει έναρξη λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 43 του ν.4389/2016(Α’ 94), θα αποσταλούν από την Διεύθυνση Οργάνωσης στην Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης, οι νέοι τίτλοι των επιμέρους Ομάδων του Ο.Π.Σ.Κ.Υ. –Livelink., που θα αφορούν στην Α.Α.Δ.Ε. Από την ως άνω ημερομηνία, με μέριμνα της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης, πρέπει να πραγματοποιηθούν οι μεταβολές, κατά τα προαναφερθέντα και να εξασφαλιστεί για την Α.Α.Δ.Ε. η συνέχεια της ιστορικότητας των εγγράφων της Γ.Γ.Δ.Ε., ανά Υπηρεσία.

8. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε., στους οποίους απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται να μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν γνώση αυτού ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών τους και για την ορθή εφαρμογή του.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven