Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ/ Φ.16/ οικ. 25674/2016 Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιολογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ/ Φ.16/ οικ. 25674/2016 Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιολογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.16/οικ.25674

(ΦΕΚ Β' 3421/25-10-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α' 102) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α' 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α' 195) «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το πρώτο άρθρο του αριθμ. 63/2005 Π.δ. (ΦΕΚ Α' 98).

5. Τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 73/2015 Π.δ. (ΦΕΚ 116/Α/ 23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β' 1301) απόφασης Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

8. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 (ΦΕΚ Β' 1227) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθμ. Δ27/οικ.7943/263/12.3.2014 (Β' 701) και Δ22/οικ. 7110/222/16.2.2016 (ΦΕΚ Β'555) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ21/6-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2144) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη».

10. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/ 8-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2169) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο».

11. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ. 131360/23274/ 8-10-2014 (ΦΕΚ 2659 Β') απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Πρόσβαση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου».

12. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 131360/1055/15-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ4Ν-540) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Πρόσβαση φορέων του δημόσιου τομέα στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου».

13. Τα υπ' αριθμ. 43999/26-10-2015 και 4811/ 09-02-2016 έγγραφα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων αναφορικά με την πρόσβαση του στο Εθνικό Δημοτολόγιο.

14. Την υπ' αριθμ. ΓΝ/ΕΞ/303-1/31-03-2014 άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

15. Τη μελέτη διαλειτουργικότητας στα πλαίσια του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις σε ΟΤΑ μη ενταγμένους στο Εθνικό Δημοτολόγιο και Προσαρμογή του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου στις απαιτήσεις του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

16. Το γεγονός ότι το Εθνικό Δημοτολόγιο συγκροτείται από το σύνολο των εγγραφών και μεταβολών των Ελλήνων Δημοτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του υπ' αριθμ. 497/1991 Π.δ (ΦΕΚ Α' 180) και τα στοιχεία του έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με εκείνη των στοιχείων που περιέχονται στο Δημοτολόγιο του οικείου Δήμου.

17. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, τον περιορισμό του διοικητικού κόστους και τη χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

18. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιολογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, αρμοδιότητας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

2. Οι υπηρεσίες του ΟΓΑ υποχρεούνται να αναζητούν οι ίδιες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αρμοδιότητας τους, μέσω της πλήρους πρόσβασης στην κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου. Κατόπιν τούτου, δεν επιτρέπεται οι υπηρεσίες αυτές να ζητούν από τους πολίτες την υποβολή των δικαιολογητικών, στα οποία περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχονται στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής των ανωτέρω επιδομάτων.

3. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, αίρονται οι περιορισμοί της παραγράφου 4 (α) της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών υπ' αριθμ. Φ. 131360/23274/ 8-10-2014 (ΦΕΚ 2659 Β'), ύστερα από την προβλεπόμενη, στην ίδια διάταξη, πρόταση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΔ) και σύμφωνη γνώμη του ΟΓΑ.

4. Οι υπηρεσίες του ΟΓΑ επιτρέπεται να ζητούν από τον ενδιαφερόμενο την υποβολή του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άντληση των ηλεκτρονικών στοιχείων για τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, τους οποίους θα πρέπει αποδεδειγμένα να αναφέρει ο ΟΓΑ στους Δήμους.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven