Αριθ. πρωτ.: 2/73117/0004/ 2016 Συγκρότηση και ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Αριθ. πρωτ.: 2/73117/0004/ 2016 Συγκρότηση και ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/73117/0004

(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 568/24-10-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Ε'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο : 210-33.38.283
Fax. : 210-33.38.202
e-mail : m.matzoraki@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.2074/1992 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης κ.λπ.» (Α'128).
β) του άρθρου 3 του π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α'76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) του άρθρου 102 του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» (Α'94).
δ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α'196).
ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.
στ) των άρθρων 21, 22 και 28 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176).
ζ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116). 

2. α) Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β'2168).
β) Την αριθ. οικ. 2/5943/0094/31.1.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Επανακαθορισμός της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β'145), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/45630/0004/15.7.2015 (Β'1627) και 2/49937/0004/10.6.2016 (Β'1705) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
γ) Την αριθ. οικ. 2/96580/0022/30.12.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός μηνιαίας αντιμισθίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΥΟΔΔ 547).
δ) Την αριθ. 2/7514/0022/4.5.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης Μελών, Γραμματέα και λοιπών μετεχόντων στο Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΥΟΔΔ 229).

3. α) Το αριθ. (0)86600_16/29.8.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ1 Διοικητικού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
β) Το αριθ. 338/4.10.2016 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπηρεσιών (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
γ) Το αριθ. 2787/29.9.2016 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
δ) Το αριθ. 29732/4.10.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

4. Το γεγονός ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έληξε στις 2.10.2016.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ορίζουμε τα μέλη του, ως εξής:

α) Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ........., Οικονομολόγο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Ψυχάρη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ........., Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου

β) Ιουλία Αρμάγου του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.......... , Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονιομικής Πολιτικής, με αναπληρωτή της το Χρήστο Γιαννακόπουλο του Μιλτιάδη, με Α.Δ.Τ. ........., Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης

γ) Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ........., Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρωτή του το Νικόλαο Χατζηεργάτη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ........., Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ίδιου Υπουργείου

δ) Δημήτριο Τσιαντή του Στεφάνου, με Α.Δ.Τ. ........., Δήμαρχο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, με αναπληρωτή του το Γεώργιο Κοτρωνιά του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ........., Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Λαμιέων

ε) Οδυσσέα Ντριβαλά του Θεμιστοκλή, με Α.Δ.Τ. ........., Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αναπληρωτή του το Δημήτριο Λιάτσο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ........., Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας

στ) Αργυρώ Ελευθεριάδου του Ιορδάνη, με Α.Δ.Τ. ........., Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αναπληρώτριά της τη Βασιλική Αρβανιτοπούλου του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ........., Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου

ζ) Κυριακή Μανωλοπούλου του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. ........., Στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), με αναπληρώτριά της τη Φανή Καραμήτσα του Αλεξάνδρου, με Α.Δ.Τ. ........., Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

η) Πηνελόπη Παγώνη του Σωτηρίου, με Α.Δ.Τ. ........., Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Κατσούδα του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ........., Δικηγόρο

θ) Ιωάννη Ψυχάρη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ........., Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Νικολαϊδη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ........., Οικονομολόγο, Ειδικό Σύμβουλο στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

ι) Χρήστο Σπανό του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ........., Οικονομολόγο, με αναπληρωτή του το Νικόλαο Χρήστου του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. ........., Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό

ια) Αλέξη Αλεξόπουλο του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ........., Αναλυτή Συστημάτων, με αναπληρώτριά του την Ελπίδα-Νικολέτα Βασιλειάδου του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ........., Δικηγόρο

II. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven