Αρ. πρωτ.: 105265/ 10.10.2016 Κατάργηση της ΥΑ Α3-5262/2004 (ΦΕΚ 1572/Β/2004) «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών προϊόντων και υποχρεώσεις εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (Ν.3054/2002)»

Αρ. πρωτ.: 105265/ 10.10.2016 Κατάργηση της ΥΑ Α3-5262/2004 (ΦΕΚ 1572/Β/2004) «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών προϊόντων και υποχρεώσεις εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (Ν.3054/2002)»

Αθήνα, 10-10-2016
Αρ. Πρωτ.: 105265
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Πλατ. Κάνιγγος 101 81 Αθήνα
Πληροφορίες :Ν. Καλογεροπούλου
Τηλέφωνο :213-15 14 206
Fax :210-38 05 769
E-mail:nkalogeropoulou@gge.gr

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της ΥΑ Α3-5262/2004 (ΦΕΚ 1572/Β/2004) «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών προϊόντων και υποχρεώσεις εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (Ν.3054/2002)».


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
β) Του Π.Δ 69/2015 (ΦΕΚ 113/Α/2015) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος του «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) ως Πρωθυπουργού».
γ) Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
δ) Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
ε) Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
στ) Της ΥΑ 117036-17/11/2015 (ΦΕΚ 2490/Β/2015) «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
ζ) Του Ν.4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α/2013).
η) Των άρθρων 6, 7 και 17 του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
θ) Του αρ. 115 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (ΥΑ Α2-718/28.7.2014, ΦΕΚ 2090/Β/2014).
ι) Του αρ. 21 του ν. 2690/1999.

2. Το γεγονός ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε η ΥΑ Α3/5262/20.10.04, καθώς έχουν ήδη καταργηθεί οι αγορανομικές διατάξεις Α.Δ. 14/1989 και οι ρυθμίσεις που αφορούν τα Ανεξάρτητα Πρατήρια (Ν.4254/2014, ΥΠΟΠΑΡΑΓ. ΣΤ.2). Τα ζητήματα αυτά ρυθμίζονται στο αρ. 115 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (ΥΑ Α2-718/28.7.2014, ΦΕΚ 2090/Β/2014).

3. Το γεγονός ότι από τις δαπάνες της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ. αριθμ. ΥΑ Α3/5262/20.10.04 (ΦΕΚ Β' 1572) Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 2

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven