Αριθμ. ΔΤΔΒ 1142884 ΕΞ 2016 Καθορισμός όρων πώλησης υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού

Αριθμ. ΔΤΔΒ 1142884 ΕΞ 2016 Καθορισμός όρων πώλησης υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού

Αριθμ. ΔΤΔΒ1142884ΕΞ2016

(ΦΕΚ Β' 3420/25-10-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.    Την υπ' αριθμ. Δ6Β1036140ΕΞ2012 (ΦΕΚ 606/Β/ 5-3-12) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών περί «Κατάργησης του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.)Α.Ε.»
2.    Την υπ' αριθμ. Δ6Α1058824ΕΞ2014/8-4-2014(Β' 865,1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.    Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29-8-14)«Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
4.    Την υπ' αριθμ. Δ6Α1015213ΕΞ2013 (ΦΕΚ Β' 130 και 372/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.    Την Π.Υ.Σ. 1/20-01-2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/18).
6.    Την υπ' αριθμ. ΔΔΑΔΓ1138770ΕΞ2016/23-9-16 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης, ως Αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»
7.    Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» άρθρο 177 παρ. 9.
8.    Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3763/2009 (ΦΕΚ Α' 80/27-5-09) «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.
9.    Την ανάγκη καθορισμού των όρων πώλησης των υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων τα οποία δημοπρατούνται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, τα Τελωνεία και κατά περίπτωση από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
10.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των όρων πώλησης υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.

Άρθρο 2
Τόπος, χρόνος και διακηρύξεις δημοπρασιών

1. Οι δημοπρασίες των υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων είναι δημόσιες, προφορικές, πλειοδοτικές και διεξάγονται αποκλειστικά από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού με ταυτόχρονη τηλεφωνική επικοινωνία με το Α' Τελωνείο Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, το Τελωνείο Πατρών, το Τελωνείο Λάρισας και κατά περίπτωση με τα υπόλοιπα Τελωνεία, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) των περιοχών που ευρίσκονται τα δημοπρατούμενα υλικά,πλωτά και εναέρια μέσα.

2. Οι δημοπρασίες διεξάγονται από νόμιμα διορισμένες Επιτροπές στον τόπο, την ημέρα και ώρα που ορίζονται στην διακήρυξη.
Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών αναρτώνται στις σχετικές ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομικών [www.gsis.gr (διαδρομή: Διαγωνισμοί/ Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες),www.oddy.gr], τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την δημοπρασία, ενώ οι διακηρύξεις των εκάστοτε δημοπρατουμένων υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων με τις τιμές εκκίνησης διατίθενται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, από τις υπηρεσίες που διενεργούν τις δημοπρασίες.

Άρθρο 3
Επισκεπτήριο δημοπρατούμενων υλικών, πλωτών και εναερίων μέσων

1.    Επιτρέπεται η ελεύθερη επίσκεψη και εξέταση των δημοπρατουμένων υλικών, πλωτών και εναερίων μέσων από τους ενδιαφερομένους πριν από την διεξαγωγή της δημοπρασίας σε ώρες και ημέρες που καθορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία.
Η τελευταία ημέρα επίσκεψης είναι η προηγούμενη της δημοπρασίας.

2.    Οι ενδιαφερόμενοι κατά την είσοδο τους επιδεικνύουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ ( διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.).

3.    Η εξέταση μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής του και περιλαμβάνει ότι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθούν σε κίνηση οι μηχανές δημοπρατουμένων ειδών (π.χ. πλωτά, εναέρια μέσα). Ο περιορισμός αυτός υφίσταται λόγω ασφαλείας και λόγω αντικειμενικών συνθηκών (π.χ. κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς κ.λπ.).

4.    Δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας και μετά από αυτήν μέχρι τον διακανονισμό του τιμήματος.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις συμμετοχής

1.    Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες έχουν όλοι ανεξαιρέτως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εφόσον είναι ικανοί προς δικαιοπραξία, δεν είναι ανήλικοι και δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.
Η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί είναι πειθαρχικό παράπτωμα. (άρθρο 107 του ΔΚ)

2.    Η συμμετοχή στη δημοπρασία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επιτρέπεται με την προϋπόθεση, ότι ο εξουσιοδοτημένος θα καταθέσει στον Γραμματέα της Επιτροπής όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την σχετική εντολή (υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή πληρεξούσιο).

3.    Τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες, συνεταιρισμοί, κ.λπ.) συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα διορισμένο εκπρόσωπο της ελεύθερης επιλογής τους, οφείλουν όμως να προσκομίσουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας ήτοι επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης - καταστατικό, στο οποίο μεταξύ των άλλων θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του, ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ αυτών.

4.    Περισσότερα από ένα πρόσωπα μπορούν να πλειοδοτήσουν από κοινού και εξ αδιαιρέτου κατά τη δημοπράτηση οποιουδήποτε υλικού, πλωτού και εναέριου μέσου μόνο με κοινό αντιπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτούς νόμιμα, ανεξάρτητα αν παρευρίσκονται ή όχι στη δημοπρασία.

5.    Για τα υλικά τα οποία εμπίπτουν στο νομικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης (Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3854/2010 και τα κατά εξουσιοδότηση αυτού Π.δ. και κοινή υπουργική απόφαση) οι πλειοδότες οφείλουν να κατέχουν, όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, νομιμοποιητικά έγγραφα οργάνωσης ή συμμετοχής σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

6.    Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στις δημοπρασίες πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.).

7.    Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή:
α) των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη, β) ότι έχουν εξετάσει τα προς δημοπράτηση υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα και τα έχουν βρει της απόλυτης αρεσκείας τους,
γ) ότι γνωρίζουν πολύ καλά το είδος, την ποιότητα και την κατάσταση των δημοπρατουμένων υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων,
δ) ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που τα προορίζουν,
ε) ότι γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκονται τα υλικά, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα και δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλισμένα τα μέσα και τον τρόπο της έγκαιρης μεταφοράς τους,
στ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους για ακύρωση, υπαναχώρηση, αναστροφή της αγοραπωλησίας, μείωση της τιμής του εκπλειστηριάσματος, καθώς και από κάθε αξίωση τους για αποζημίωση εξ αιτίας φανερών ή κρυμμένων ελαττωμάτων ή ιδιοτήτων που λείπουν από τα υλικά, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα.

Άρθρο 5
Εγγύηση συμμετοχής

1. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται, πριν την έναρξη αυτής, να καταβάλουν εγγύηση συμμετοχής ίση με το 20% της καθορισμένης τιμής εκκίνησης του δημοπρατούμενου υλικού, πλωτού και εναέριου μέσου.
Η καταβολή του ποσού και αναλόγως του ύψους αυτού γίνεται κατά περίπτωση με μετρητά ή προσωπική επιταγή.

2.    Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου συμμετέχει με αντιπρόσωπο η επιταγή που καταθέτει ο πληρεξούσιος, πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του εντολέα του (αντιπροσωπευόμενου).

3.    Μετά την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης της κάθε μίας από τις κατηγορίες των υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων που αναφέρονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσέλθει, νομιμοποιηθεί και δηλώσει συμμετοχή πριν από το τέλος της, δηλαδή πριν από την τρίτη κλήση του κήρυκα.

Άρθρο 6
Διαδικασία δημοπράτησης

1.    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοπρασίας κηρύσσει την έναρξη αυτής την οριζόμενη στην διακήρυξη ώρα. Εάν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι δύναται να καθυστερήσει την έναρξη της δημοπρασίας.
Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία ματαιωθεί ή εξαιρεθεί η δημοπράτηση κάποιου υλικού, πλωτού και εναέριου μέσου που περιλαμβάνεται στη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες δεν έχουν ούτε διατηρούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης για τους πιο πάνω λόγους κατά της Υπηρεσίας.

2.    Η Επιτροπή της Δημοπρασίας φέρει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της δημοπρασίας και μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει αυτήν προσωρινά ή οριστικά εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

3.    Ο κήρυκας εκφωνεί, αργά και καθαρά το κάθε δημοπρατούμενο υλικό, πλωτό και εναέριο μέσο χωριστά καθώς και την τιμή εκκίνησης, με την σειρά που αναγράφεται στην διακήρυξη.

4.    Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει:
α) για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας μέχρι 300€, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 10€.
β) για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας άνω των 300€ και μέχρι 3.000€, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 20€.
γ) Για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας άνω των 3.000€, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 50€.
Η Επιτροπή, όμως, κατά το χρόνο δημοπράτησης, δύναται κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.
Προσφορές πλειοδοσίας που ανακοινώνονται από τρίτους δεν γίνονται δεκτές, εφόσον εκείνος, για τον οποίο γίνονται οι προσφορές είναι παρών στην δημοπρασία και δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί νομίμως.

5.    Τελευταίος πλειοδότης αναδεικνύεται εκείνος που, μετά την τρίτη πρόσκληση του κήρυκα και πριν από το κτύπημα του σφυριού, προσέφερε την μεγαλύτερη τιμή.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές μετά το πέρας της δημοπρασίας κάθε υλικού, πλωτού και εναέριου μέσου.
Η πλειοδοσία δεν επαναλαμβάνεται για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα που κατά την εκφώνηση τους στην κανονική σειρά αναγραφής τους στην διακήρυξη, δεν εκδηλώθηκε αγοραστικό ενδιαφέρον.

Άρθρο 7
Επιστροφή εγγύησης συμμετοχής

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε όλους τους συμμετέχοντες που δεν ανακηρύσσονται πλειοδότες με την απόδειξη καταβολής της.
Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία δεν φροντίσουν άμεσα να εισπράξουν την εγγύηση, μπορούν τις επόμενες εξήντα (60) ημέρες να προσέλθουν στα γραφεία των υπηρεσιών που συμμετείχαν στην δημοπρασία για να εισπράξουν την εγγύηση συμμετοχής που κατέβαλαν, προσκομίζοντας την απόδειξη καταβολής της. Μετά το πέρας των εξήντα (60) ημερών, οι εγγυήσεις που τυχόν δεν έχουν αναζητηθεί, καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και αποτελούν έσοδο αυτού.

Άρθρο 8
Υπογραφή πρακτικού και προκαταβολή

1.    Μετά το πέρας της πλειοδοσίας κάθε υλικού, πλωτού και εναέριου μέσου καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.

2.    Η πληρωμή της προκαταβολής πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες για το Δημόσιο τρόπους.
Με την υπογραφή του πρακτικού ο πλειοδότης δηλώνει ότι κατά την παραλαβή των αγορασθέντων υλι-κών, πλωτών και εναέριων μέσων θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος του χώρου αποθήκευσης από τυχόν μολύνσεις του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από την δημιουργία αποβλήτων καθώς και της ατμοσφαίρας από τυχόν διαφυγή επικινδύνων αερίων.

3.    Όταν ο πλειοδότης συμμετέχει στη δημοπρασία ως πληρεξούσιος άλλου, οφείλει, μαζί με την προκαταβολή, να καταθέσει στην Επιτροπή και το πληρεξούσιο έγγραφο ή την υπεύθυνη δήλωση της εξουσιοδότησης.
Στην περίπτωση αυτή, το αποδεικτικό είσπραξης της προκαταβολής, καθώς και το πρακτικό δημοπρασίας εκδίδονται στα ονόματα του πληρεξουσίου ή εξουσιοδοτημένου και για λογαριασμό του παρέχοντος την πληρεξουσιότητα ή την εξουσιοδότηση, δηλαδή αναγράφονται και τα δύο ονόματα.
Αν δεν αποδεικνύεται νόμιμα η πληρεξουσιότητα ή η εξουσιοδότηση, θεωρείται ότι ενήργησε για δικό του λογαριασμό και το δημοπρατούμενο υλικό, πλωτό και εναέριο μέσο κατακυρώνεται στο όνομα του.

4.    Η εγγύηση συμμετοχής που ήδη κατέβαλε ο υπερθεματιστής για να συμμετάσχει στη δημοπρασία, συνυπολογίζεται για το σχηματισμό του 20% της προκαταβολής.

5.    Αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη ή να καταβάλει την προκαταβολή, η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και το υλικό, πλωτό και εναέριο μέσο επαναδημοπρατείται αμέσως στην ίδια δημοπρασία με τιμή εκκίνησης εκείνη, της αμέσως προηγούμενης προσφοράς, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι για το συγκεκριμένο υλικό, πλωτό και εναέριο μέσο δεν έχουν αποχωρήσει. Στην περίπτωση που έχουν αποχωρήσει η Επιτροπή αναβάλει την δημοπράτησή του για την αμέσως επόμενη δημοπρασία.
Την ίδια ως άνω κύρωση έχει και εκείνος, που πλειοδότησε ως πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένος άλλου και η πληρεξουσιότητα η εξουσιοδότηση του οποίου δεν αποδεικνύεται και αρνείται να υπογράψει το πρακτικό στο όνομά του.

Άρθρο 9
Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας συγκεκριμένου υλικού, πλωτού και εναέριου μέσου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μόνο όσοι συμμετείχαν με προσφορές κατά τη δημοπράτηση του. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Γραμματέα της Επιτροπής μετά το πέρας της δημοπρασίας.

Άρθρο 10
Έγκριση αποτελεσμάτων δημοπρασίας

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας με όλα τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών προς έγκριση, η οποία εξετάζει την τήρηση των όρων πώλησης, τις τυχόν ενστάσεις-αιτήσεις των συμμετεχόντων στην δημοπρασία και εγκρίνει συνολικώς ή μερικώς το αποτέλεσμα αυτής.
Στις περιπτώσεις μη έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας, οι ανακηρυχθέντες πλειοδότες δεν έχουν κανένα δικαίωμα αποζημίωσης, τους επιστρέφεται όμως το ποσό της προκαταβολής που κατέβαλαν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την έγκριση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας από τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρμόδιες για την πώληση των υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων. Η κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στους πλειοδότες δεν είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 11
Προθεσμία και τρόποι διακανονισμού

1. Ο διακανονισμός του τιμήματος των δημοπρατούμενων υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων που απομένει μετά την προκαταβολή του 20%, δηλ. η πληρωμή του 80% της τιμής κατακύρωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας κατακύρωσης του υλικού, πλωτού και εναέριου μέσου
Αν ο αγοραστής δεν προσέλθει να διακανονίσει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τότε κηρύσσεται έκπτωτος από τα αγοραστικά του δικαιώματα και η προκαταβολή του 20% της τιμής κατακύρωσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και τα υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα δημοπρατούνται σε επόμενη δημοπρασία.
Ο αγοραστής που κηρύσσεται έκπτωτος δύναται να αιτηθεί την αποκατάσταση των αγοραστικών του δικαιωμάτων εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί η διακήρυξη της νέας δημοπρασίας.

2.    Ο αγοραστής δύναται να διακανονίσει το υπόλοιπο του τιμήματος δηλαδή το 80% της τιμής κατακύρωσης ως ακολούθως:
α) Με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται έκπτωσης ανάλογης με το ποσό που καταβάλλεται η οποία ανέρχεται σε ποσοστό: αα) 10% για καταβαλλόμενο ποσό έως 3.000 €. αβ) 15% για καταβαλλόμενο ποσό από 3.001€ έως 10.000 €.
αγ) 20% για καταβαλλόμενο ποσό από 10.001 € και άνω.
β) Με εγγυητική επιστολή χωρίς έκπτωση σε ισόποσες τριμηνιαίες άτοκες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται ως εξής: βα) δύο (2) δόσεις για ποσά έως 3.000€. ββ) τέσσερις (4) δόσεις για ποσά από 3.001 € έως 10.000€.
βγ) έξι (6) δόσεις για ποσά από 10.001 € έως 18.000€. βδ) οκτώ (8) δόσεις για ποσά από 18.001€ και άνω. Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας κατακύρωσης του υλικού, πλωτού και εναερίου μέσου.

3.    Η δημοπράτηση κάθε κατηγορίας υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων έχει αυτοτέλεια και δεν επιτρέπεται ο συνυπολογισμός της αξίας διαφόρων κωδικών υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων για τον καθορισμό των δόσεων ή του ποσοστού της έκπτωσης, έστω και αν το ίδιο πρόσωπο πλειοδότησε στην ίδια δημοπρασία για περισσότερες από μία κατηγορίες.

4.    Στις περιπτώσεις διακανονισμού του τιμήματος με δόσεις η εγγυητική επιστολή, για να γίνει δεκτή, πρέπει να έχει περιεχόμενο σύμφωνο με υπόδειγμα που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία δημοπράτησης και να εξασφαλίζει την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων, αλλά και όλων των παρεπομένων και συναφών αξιώσεων της Υπηρεσίας που ανακύπτουν σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των δόσεων ή άλλης αντισυμβατικής συμπεριφοράς του πλειοδότη.

5.    Κατά τον διακανονισμό του τιμήματος ανεξάρτητα με ποιο τρόπο γίνεται αυτός, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει εφάπαξ και χωρίς καμία έκπτωση τον προβλεπόμενο από το νόμο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

6.    Πριν την παραλαβή των μη κοινοτικών πλωτών και εναέριων μέσων ο αγοραστής υποχρεούται στην καταβολή των αναλογούντων δασμών στα κατά τόπους Τελωνεία.

7.    Τα μη κοινοτικά σκάφη αναψυχής για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία απαιτείται πιστοποίηση συμμόρφωσης τους με τις προϋποθέσεις ασφάλειας των διατάξεων των Καν. (ΕΚ) 765/2008 και της οδηγίας 2013/53/ ΕΕ η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την υπ' αριθμ. Οικ.13926/Δ.Τ.Β.Ν216 (ΦΕΚ/Β/273/11-2-2016) κοινή υπουργική απόφαση.
Τα έξοδα που πιθανόν προκληθούν για την έκδοση της ανωτέρω πιστοποίησης επιβαρύνουν τον αγοραστή.
Η διαπίστωση της συμμόρφωσης θα πραγματοποιείται από το αρμόδιο τελωνείο για την θέση των σκαφών σε ελεύθερη κυκλοφορία.

8. Τα έξοδα και οι απαιτήσεις μεσεγγυούχων πλωτών ή εναέριων μέσων δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή αλλά την Υπηρεσία που τους όρισε.

Άρθρο 12
Πληρωμή δόσεων-προεξόφληση δόσεων

Αν ο αγοραστής κατά τον διακανονισμό εξοφλήσει μέρος του ποσού και διακανονίσει το υπόλοιπο σε δόσεις τότε το μεν ποσοστό της έκπτωσης καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2. περ. α μόνο επί του ποσού των μετρητών που καταβάλλει, ο δε αριθμός των δόσεων της εγγυητικής επιστολής υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2. περ. β.
Αν ο αγοραστής μετά τον διακανονισμό θελήσει να προεξοφλήσει όλες ή μέρος των δόσεων που οφείλει, τότε του παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό επί του συνολικού ποσού των προεξοφλουμένων δόσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2. περ. α.
Το ποσό της τρέχουσας δόσης δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του ποσοστού έκπτωσης. Ως τρέχουσα δόση νοείται η δόση που είναι απαιτητή κατά την ημέρα πληρωμής.

Άρθρο 13
Παράδοση υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων

1.    Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, με τα έγγραφα που εκδίδονται κατά τον διακανονισμό και μετά από συνεννόηση για τον καθορισμό της ημέρας και ώρας παραλαβής.
Κατά την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής που υπογράφεται από τον αγοραστή, τον εκπρόσωπο της διακατέχουσας -αναγγέλλουσας υπηρεσίας, εφόσον τα εκποιηθέντα υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα ευρίσκονται ή φυλάσσονται σε χώρους της και από έναν αρμόδιο υπάλληλο των υπηρεσιών που συμμετέχουν στην δημοπρασία των συγκεκριμένων υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων.

2.    Όταν η αξία των εκποιηθέντων ειδών που ευρίσκονται και φυλάσσονται στην διακατέχουσα - αναγγέλλουσα Υπηρεσία, δεν υπερβαίνει τα 1.000€ και εφόσον δεν απαιτείται ζυγολόγιο, τότε, κατά την κρίση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, το πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής υπογράφεται μόνο από τον αγοραστή και τον εκπρόσωπο της διακατέχουσας Υπηρεσίας, η οποία οφείλει αμέσως να το διαβιβάσει άμεσα στην Υπηρεσία Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.

3.    Τα εκποιηθέντα υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα παραδίδονται πάντοτε στον τόπο αποθήκευσης - φύλαξης τους χωρίς να υφίστανται διαλογή και οι δαπάνες μεταφοράς, περισυλλογής και ζύγισης όσες φορές αυτή απαιτηθεί, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή.
Ο αγοραστής κατά την παραλαβή των υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων, είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε ατύχημα που θα προκληθεί στο προσωπικό του, καθώς και στο προσωπικό των υπηρεσιών που παρίστανται κατά την παραλαβή.
Ο αγοραστής ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά που τυχόν προξενήσει αυτός ή το προσωπικό του στα υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα καθώς και στις εγκαταστάσεις που ευρίσκονται και φυλάσσονται αυτά όσο διαρκούν οι εργασίες της παραλαβής.

4. Εάν κατά την παράδοση των υλικών διαπιστωθεί, ότι τα υλικά είναι λιγότερα από όσα αναφέρονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας ο αγοραστής υποχρεούται να τα παραλάβει και δεν δικαιούται να αιτηθεί την αναστροφή της αγοραπωλησίας. Μετά την παραλαβή αυτών μειώνεται ανάλογα το τίμημα.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποσότητα των πωληθέντων υλικών είναι μεγαλύτερη της αναφερομένης στη διακήρυξη, ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει την επιπλέον ποσότητα εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει τα 900 € αφού καταβάλει το σχετικό ποσό στην αρμόδια υπηρεσία δημοπράτησης, σύμφωνα με την τιμή της κατακύρωσης. Επιπλέον ποσότητα υλικών η αξία της οποίας υπερβαίνει τα 900€ δύναται ο αγοραστής να παραλάβει μετά από αίτηση του στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού η οποία εγκρίνει ή όχι την παραλαβή της.

Άρθρο 14
Επιπτώσεις και ποινική ρήτρα εκπρόθεσμης παραλαβής
   
1. Μετά το πέρας της προθεσμίας που αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 13, ο αγοραστής καθίσταται υπερήμερος και οφείλει να καταβάλει κατά την παραλαβή των υλικών, πλωτών, και εναέριων μέσων ποινική ρήτρα εκπρόθεσμης παραλαβής υπολογιζόμενη σε ποσοστό 0,2% της προκύπτουσας αξίας των υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων μετά τον διακανονισμό, για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
   
2. Το ποσό της ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να συμψηφισθεί με τυχόν απαιτήσεις του αγοραστή κατά της Υπηρεσίας Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, όπως επιστροφές χρημάτων που τυχόν οφείλονται από άλλες αγορές κ.λπ.
Τον αγοραστή βαρύνουν όλοι οι κίνδυνοι για απώλεια, καταστροφή ή χειροτέρευση των πωληθέντων υλικών πλωτών και εναέριων μέσων.
   
3. Στην περίπτωση που οι ποινικές ρήτρες εκπρόθεσμης παραλαβής ανέλθουν στο ύψος της αξίας πώλησης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού δικαιούται οποτεδήποτε και μετά από έγγραφη ενημέρωση του υπερήμερου αγοραστή να εκποιήσει τα υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα με τιμή εκκίνησης που θα καθορίζεται από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών μετά από πρόταση -εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.
Στις δημοπρασίες αυτές δεν μπορεί να συμμετάσχει ο υπερήμερος αγοραστής ούτε εταιρεία στην οποία μετέχει αυτός με οποιαδήποτε ιδιότητα.
Τα καταβληθέντα από τον υπερήμερο αγοραστή ποσά καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου.
Ο υπερήμερος αγοραστής δύναται να παραλάβει τα υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί η διακήρυξη δημοπράτησης αυτών και αφού προκαταβάλει τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
Μετά την έκδοση της διακήρυξης δημοπρασίας των υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων, ο υπερήμερος αγοραστής δεν δικαιούται να παραλάβει τα είδη, έστω και αν προκαταβάλει την ανωτέρω ποινική ρήτρα.

Άρθρο 15
Παρατάσεις διακανονισμού -παραλαβής

Παρατάσεις προθεσμίας διακανονισμού ή παραλαβής υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι λόγοι που επικαλείται ο αγοραστής στην αίτηση του είναι σοβαροί και δικαιολογούν την χορήγηση τους, για διάστημα έως δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, εκτός αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αγοραστή.
Οι ανωτέρω παρατάσεις χορηγούνται με τις νόμιμες επιβαρύνσεις, εκτός αν η καθυστέρηση του διακανονισμού ή παραλαβής των ειδών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αγοραστή.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη των προθεσμιών διακανονισμού ή παραλαβής κατά περίπτωση.
Στις περιπτώσεις παρατάσεων προθεσμίας οι κίνδυνοι απώλειας, καταστροφής ή χειροτέρευσης των εκποιηθεντων υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων βαρύνουν τον αγοραστή.

Άρθρο 16
Συμβάσεις-Ειδικοί όροι

1.    Τα υλικά των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.ΤΑ. όπως χαρτί, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μπαταρίες, σκραπ κ.α., δύνανται να εκποιούνται υπό μορφή συμβάσεων συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει από τις οριζόμενες στη σύμβαση υπηρεσίες, όλη την ποσότητα των υλικών που συγκεντρώνεται στο καθορισμένο χρονικό διάστημα.

2.    Για την εκποίηση των υλικών υπό τη μορφή συμβάσεων εφαρμόζονται εκτός των αναφερομένων στην παρούσα όρων, ειδικοί όροι, η έγκριση των οποίων πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.

3.    Ειδικοί όροι δύναται να εφαρμοστούν και για μεμονωμένα υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα, στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 17
Αποκλεισμός από δημοπρασίες

1.    Ο πλειοδότης που θα κηρυχθεί έκπτωτος τρεις (3) φορές αποκλείεται για ένα έτος από τις δημοπρασίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού και των υπηρεσιών που την εκπροσωπούν (Τελωνεία, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου).

2.    Με απόφαση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού μπορεί να αποκλεισθούν για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος όσοι κατά σύστημα δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των δημοπρασιών ή κατά σύστημα επιδεικνύουν συμπεριφορά που μειώνει το κύρος και την αξιοπιστία της Υπηρεσίας και των οργάνων αυτής καθώς επίσης και όσοι κατά εξακολούθηση πλειοδοτούν για δημοπρατούμενα υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα και δεν τα παραλαμβάνουν.

Άρθρο 18
Καταργούμενες και Μεταβατικές διατάξεις

Οι όροι πώλησης υλικών και πλωτών μέσων που είχαν θεσπισθεί με αποφάσεις του Δ.Σ. του τ. Ο.Δ.Δ.Υ.Α.Ε. αριθμ. 1506/20-11-86, 2027/11-05-95 και 62/16-05-2001 καταργούνται. Πωλήσεις υλικών και πλωτών μέσων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας εξακολουθούν να διέπονται από τους προϊσχύοντες όρους.

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗΠηγή: Taxheaven