Αριθμ. ΔΤΔΒ 1142883 ΕΞ 2016 Καθορισμός όρων πώλησης τροχοφόρων οχημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού

Αριθμ. ΔΤΔΒ 1142883 ΕΞ 2016 Καθορισμός όρων πώλησης τροχοφόρων οχημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού

Αριθμ. ΔΤΔΒ1142883 ΕΞ2016

(ΦΕΚ Β' 3420/25-10-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.    Την υπ' αριθμ. Δ6Β1036140ΕΞ2012 (ΦΕΚ 606/Β/ 5-3-12) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών περί «Κατάργησης του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.)Α.Ε.»

2.    Την υπ' αριθμ. Δ6Α1058824ΕΞ2014/8-4-2014 (Β' 865,1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.    Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29-8-14)«Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει

4.    Την υπ' αριθμ. Δ6Α1015213ΕΞ2013 (ΦΕΚ Β' 130 και 372/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.    Την Π.Υ.Σ.1/20-01-2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/18).

6.    Την υπ' αριθμ. ΔΔΑΔΓ1138770ΕΞ2016/23-9-16 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης, ως Αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

7.    Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» άρθρο 177 παρ. 9.

8.    Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3763/2009 (ΦΕΚ Α' 80/27-5-09) «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.

9.    Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α'54/20-3-02) «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

10.    Την υπ' αριθμ. 2/55307/0026 (ΦΕΚ Β' 517/2015) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την αποζημίωση ιδιωτών για ελλείψεις ή και ζημιές που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή των οχημάτων και οι οποίες δεν υπήρχαν κατά τη δημοπράτηση αυτών.»

11.    Το Π.δ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81/2004) {Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000.}

12.    Την ανάγκη καθορισμού των όρων πώλησης των τροχοφόρων οχημάτων τα οποία δημοπρατούνται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, τα Τελωνεία και κατά περίπτωση από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

13.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των όρων πώλησης κατασχεμένων, αποσυρόμενων και εγκαταλελειμμένων οχημάτων μέσω δημοπρασιών, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.

Άρθρο 2
Τόπος, χρόνος και διακηρύξεις δημοπρασιών


1. Οι δημοπρασίες οχημάτων είναι δημόσιες, προφορικές και πλειοδοτικές και διενεργούνται στην Αθήνα από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, στην Θεσσαλονίκη από το Α' Τελωνείο Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, στην Πάτρα από το Τελωνείο Πατρών και στην Λάρισα από το Τελωνείο Λάρισας. Στις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις, από τα αρμόδια Τελωνεία, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), κατά περίπτωση.
Οι δημοπρασίες διεξάγονται από νόμιμα διορισμένες Επιτροπές στον τόπο, την ημέρα και ώρα που ορίζονται στην διακήρυξη.

2. Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών αναρτώνται στις σχετικές ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομικών [www.gsis.gr (διαδρομή: Διαγωνισμοί/Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες), www.oddy.gr], τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την δημοπρασία, ενώ οι διακηρύξεις των εκάστοτε δημοπρατούμενων οχημάτων, με τις τιμές εκκίνησης για κάθε όχημα χωριστά, αναρτώνται και διατίθενται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, από τις υπηρεσίες που διενεργούν τις δημοπρασίες.

Άρθρο 3
Επισκεπτήριο δημοπρατούμενων οχημάτων


1.    Επιτρέπεται η ελεύθερη επίσκεψη και εξέταση των δημοπρατούμενων οχημάτων από τους ενδιαφερόμενους πριν από την διεξαγωγή της δημοπρασίας σε ώρες και ημέρες που καθορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία.
Η τελευταία ημέρα επίσκεψης είναι η προηγούμενη της δημοπρασίας.

2.    Οι ενδιαφερόμενοι κατά την είσοδο τους επιδεικνύουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ ( διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.).

3.    Η εξέταση μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής του και περιλαμβάνει ότι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα.
Ο περιορισμός αυτός υφίσταται για λόγους ασφαλείας και λόγω αντικειμενικών συνθηκών (π.χ. κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, αδυναμία κίνησης οχήματος κ.λπ.).

4.    Δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας, παρά μόνο μετά το πέρας αυτής, για τριάντα (30) λεπτά παρουσία του προσωπικού της υπηρεσίας, σε όσους εκ των ανακηρυχθέντων πλειοδοτών το επιθυμούν.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις συμμετοχής


1. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των οχημάτων για κυκλοφορία έχουν όλοι ανεξαιρέτως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εφόσον είναι ικανοί προς δικαιοπραξία, δεν είναι ανήλικοι και δεν τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.
Η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί είναι πειθαρχικό παράπτωμα. (άρθρο 107 του Δ. Κ.)

2.    Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) όπως χαρακτηρίζονται από το Π.δ. 116/2004 και τα οποία δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά έχουν μόνο φορείς αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε.

3.    Δικαίωμα συμμετοχής για τα οχήματα προς διάλυση ήτοι των οχημάτων που κρίνονται ακατάλληλα για κυκλοφορία και δεν περιλαμβάνονται στο Π.δ. 116/2004 και δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά, έχουν εκτός από φορείς αδειοδοτημένους από την Ε.Δ.Ο.Ε. και όσοι ασκούν δραστηριότητα συναφή με την διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας της οποίας προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), χωρίς απαραίτητα να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

4.    Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων προς κυκλοφορία μόνο αυτοπροσώπως.
Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

5.    Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από συμβολαιογράφο για τα οχήματα προς κυκλοφορία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για τα υπόλοιπα οχήματα προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.
Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας ήτοι επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης - καταστατικό, στο οποίο μεταξύ των άλλων θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του, ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ αυτών.

6.    Δεν επιτρέπεται η από κοινού πλειοδοσία και αγορά κατά συγκυριότητα οχημάτων προς κυκλοφορία από περισσότερα του ενός πρόσωπα, εκτός εάν οι από κοινού πλειοδότες είναι σύζυγοι μεταξύ τους ή συγγενείς εξ αίματος μέχρι και του δευτέρου βαθμού και εφόσον είναι παρόντες στη δημοπρασία ή έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί ο ένας απ' αυτούς.

7.    Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στις δημοπρασίες πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.).
Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη.

Άρθρο 5
Εγγύηση συμμετοχής


Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται πριν την έναρξη αυτής να καταβάλουν, εγγύηση συμμετοχής:
α) 300 ευρώ για τα προς κυκλοφορία επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία,
β) 100 ευρώ για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και για τα οχήματα προς διάλυση (φορτηγά, βυτιοφόρα, λεωφορεία, απορριμματοφόρα κ.λπ.), ανεξαρτήτως αν εκποιούνται μεμονωμένα ή ομαδικά,
γ) 100 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για κυκλοφορία,
δ) 50 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για διάλυση, ανεξαρτήτως αν εκποιούνται μεμονωμένα ή ομαδικά.
Η καταβολή της εγγύησης γίνεται για τα μεν φυσικά πρόσωπα με μετρητά ή προσωπική επιταγή για τα δε νομικά πρόσωπα μόνο με προσωπική επιταγή.
Στην περίπτωση συμμετοχής δια πληρεξουσίου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, το αποδεικτικό κατάθεσης της εγγύησης εκδίδεται στο όνομα του πληρεξουσίου ή του εξουσιοδοτημένου.
Η Επιτροπή δημοπρασίας τηρεί το δικαίωμα κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας και σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής να αναπροσαρμόζει κατά την κρίση της την εγγύηση συμμετοχής για μεμονωμένο όχημα και να ζητά την κατάθεση ανάλογου χρηματικού ποσού και μέχρι ποσοστού 20% επί της προσφερόμενης τιμής.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί, χάνει την εγγύηση συμμετοχής του και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με βάση την προηγούμενη προσφορά και σε κάθε περίπτωση η εξακολούθηση ή μη της συγκεκριμένης δημοπράτησης είναι στην κρίση της Επιτροπής διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

Άρθρο 6
Διαδικασία δημοπράτησης


1.    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας κηρύσσει την έναρξη αυτής την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα. Εάν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι δύναται να καθυστερήσει την έναρξη της δημοπρασίας.
Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία ματαιωθεί ή εξαιρεθεί η δημοπράτηση οχήματος, που περιλαμβάνεται στη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες δεν έχουν ούτε διατηρούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης, για τους πιο πάνω λόγους, κατά της Υπηρεσίας.

2.    Η Επιτροπή της Δημοπρασίας φέρει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της δημοπρασίας και μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει αυτήν προσωρινά ή οριστικά.
Ο κήρυκας εκφωνεί, αργά και καθαρά το κάθε δημοπρατούμενο όχημα χωριστά καθώς και την τιμή εκκίνησης, με την σειρά που αναγράφεται στην διακήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον έχουν καταβάλει την εγγύηση συμμετοχής, υποβάλλουν τις προσφορές τους, οι οποίες επαναλαμβάνονται από τον κήρυκα.

3.    Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη τουλάχιστον κατά:
α) 50 ευρώ για τα προς κυκλοφορία οχήματα,
β) 20 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες και τα μοτοποδήλατα για κυκλοφορία,
γ) 20 ευρώ για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. και όλα τα οχήματα για διάλυση.
Η Επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.
Οι προσφορές πλειοδοσίας που ανακοινώνονται από τρίτους δεν γίνονται δεκτές, εφόσον εκείνος, για τον οποίο γίνονται οι προσφορές είναι παρών στη δημοπρασία.

4. Τελευταίος πλειοδότης αναδεικνύεται εκείνος που, μετά την τρίτη πρόσκληση του κήρυκα και πριν από το κτύπημα του σφυριού, προσέφερε τη μεγαλύτερη τιμή.
Η πλειοδοσία δεν επαναλαμβάνεται για οχήματα, που κατά την εκφώνηση τους στην κανονική σειρά αναγραφής τους στην διακήρυξη, δεν εκδηλώθηκε αγοραστικό ενδιαφέρον.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές μετά το πέρας της δημοπράτησης κάθε οχήματος.

Άρθρο 7
Επιστροφή εγγύησης συμμετοχής


Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε όλους τους συμμετέχοντες που δεν ανακηρύσσονται πλειοδότες με την επίδειξη της απόδειξης καταβολής της.
Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία δεν εισπράξουν άμεσα την εγγύηση, δύνανται να εισπράξουν αυτή από την υπηρεσία διενέργειας της δημοπρασίας σε διάστημα εξήντα (60) ημερών, προσκομίζοντας την απόδειξη καταβολής της.
Μετά το πέρας της άνω προθεσμίας, οι εγγυήσεις που τυχόν δεν έχουν αναζητηθεί, καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και αποτελούν έσοδο αυτού.

Άρθρο 8
Υπογραφή πρακτικού και προκαταβολή


1.    Μετά το πέρας της πλειοδοσίας κάθε οχήματος, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.
Η πληρωμή της προκαταβολής πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες για το Δημόσιο τρόπους.

2.    Ο πλειοδότης που συμμετέχει στη δημοπρασία ως πληρεξούσιος άλλου, οφείλει, μαζί με την προκαταβολή, να καταθέσει στην Επιτροπή το έγγραφο πληρεξουσιότητας ή υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης.
Στην περίπτωση αυτή, το αποδεικτικό είσπραξης της προκαταβολής, καθώς και το πρακτικό δημοπρασίας εκδίδονται στα ονόματα του πληρεξουσίου ή εξουσιοδοτημένου και για λογαριασμό του παρέχοντος την πληρεξουσιότητα ή την εξουσιοδότηση, δηλαδή αναγράφονται και τα δύο ονόματα.
Αν δεν αποδεικνύεται νόμιμα η πληρεξουσιότητα ή η εξουσιοδότηση, θεωρείται ότι ενήργησε για δικό του λογαριασμό και το δημοπρατούμενο όχημα κατακυρώνεται στο όνομά του.

3.    Αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη ή να καταβάλει την προκαταβολή, η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και το όχημα επαναδημοπρατείται αμέσως στην ίδια δημοπρασία με τιμή εκκίνησης εκείνη, της αμέσως προηγούμενης προσφοράς εφόσον διαπιστωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι για το συγκεκριμένο όχημα δεν έχουν αποχωρήσει.
Στην περίπτωση που έχουν αποχωρήσει η Επιτροπή αναβάλει την δημοπράτηση του για την αμέσως επόμενη δημοπρασία.
Την ίδια ως άνω κύρωση έχει και εκείνος, που πλειοδότησε ως πληρεξούσιος ή ως εξουσιοδοτημένος άλλου, η πληρεξουσιότητα ή η εξουσιοδότηση του οποίου δεν αποδεικνύεται και αρνείται να υπογράψει το πρακτικό στο όνομα του.

Άρθρο 9
Ενστάσεις


Ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας συγκεκριμένου οχήματος έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μόνο όσοι συμμετείχαν με προσφορές κατά τη δημοπράτηση του συγκεκριμένου οχήματος.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Γραμματέα της Επιτροπής Δημοπράτησης μετά το πέρας της δημοπρασίας.

Άρθρο 10
Έγκριση αποτελεσμάτων δημοπρασίας


Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας με όλα τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών προς έγκριση, η οποία εξετάζει την τήρηση των όρων πώλησης, τις τυχόν ενστάσεις-αιτήσεις των συμμετεχόντων στην δημοπρασία καθώς και τις τυχόν εισαγγελικές παραγγελίες απόδοσης οχημάτων που παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά την δημοπράτηση αυτών και εγκρίνει συνολικώς ή μερικώς το αποτέλεσμα αυτής.
Στις περιπτώσεις μη έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας, οι ανακηρυχθέντες πλειοδότες δεν έχουν κανένα δικαίωμα αποζημίωσης και τους επιστρέφεται το ποσό της προκαταβολής που κατέβαλαν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την έγκριση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας από τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρμόδιες για την πώληση των οχημάτων.
Η κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στους πλειοδότες δεν είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 11
Προθεσμία διακανονισμού του υπολοίπου τιμήματος


1. Ο διακανονισμός του τιμήματος των δημοπρατηθέντων οχημάτων, που απομένει μετά την πληρωμή της προκαταβολής του 20%, ήτοι ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας. Η καταβολή του τιμήματος γίνεται εφάπαξ ή με δόσεις.
Ο πλειοδότης των οχημάτων για κυκλοφορία δύναται να εκπροσωπηθεί με οριζόμενο από συμβολαιογράφο πληρεξούσιο κατά τον διακανονισμό του τιμήματος καθώς και την υπογραφή του πιστοποιητικού μεταβίβασης κυριότητας χωρίς να δεσμεύεται από τους περιορισμούς συγγένειας του άρθρου 4.
Ο πλειοδότης των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των οχημάτων για διάλυση δύναται να εκπροσωπηθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή καθώς και τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις του αγοραστή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 της παρούσας.

2. Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει να διακανονίσει το υπόλοιπο του τιμήματος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, τότε εκπίπτει από τα αγοραστικά του δικαιώματα και η προκαταβολή του 20% της τιμής πλειοδοσίας, που κατέβαλε κατά τη δημοπρασία, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και το όχημα δημοπρατείται σε επόμενη δημοπρασία.
Ο αγοραστής που κηρύσσεται έκπτωτος δύναται να αιτηθεί την αποκατάσταση των αγοραστικών του δικαιωμάτων εφόσον δεν έχει αναρτηθεί η διακήρυξη της νέας δημοπρασίας του οχήματος.

Άρθρο 12
Παράταση διακανονισμού


Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας που διενήργησε τη δημοπρασία, η προθεσμία διακανονισμού των 30 ημερολογιακών ημερών δύναται να παραταθεί και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες συνολικά, ύστερα από εμπρόθεσμη έγγραφη αίτηση του αγοραστή, ο οποίος οφείλει να καταβάλει κατά το διακανονισμό του υπολοίπου τιμήματος τις προσαυξήσεις που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ για χρέη προς το Δημόσιο, καθώς και τις ανάλογες επιβαρύνσεις που θα προκύψουν για κάθε μέρα καθυστέρησης παραλαβής του οχήματος, λόγω της παράτασης του διακανονισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 των όρων της παρούσας.

Άρθρο 13
Τρόποι διακανονισμού


Ο αγοραστής δύναται να διακανονίσει το υπόλοιπο του τιμήματος ως ακολούθως:
α) Με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται έκπτωσης σε ποσοστό 30% επί του συνόλου (100%) της τιμής πλειοδοσίας.
Η πληρωμή αναλόγως του ποσού πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες για το Δημόσιο τρόπους.
β) Σε είκοσι (24) τριμηνιαίες δόσεις προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή και Ν.Π.Ι.Δ., που έχει δικαίωμα από το νόμο να εκδίδει εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14.
γ) Σε εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις αν είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα και μόνο για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων ή μοτοσυκλετών για κυκλοφορία προσκομίζοντας βεβαίωση της Υπηρεσίας του, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 15.
Σε όλες τις περιπτώσεις διακανονισμού με δόσεις, η καταβολή των δόσεων αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
Στην τιμή πώλησης εμπεριέχεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.

Άρθρο 14
Διακανονισμός με εγγυητική επιστολή


1.    Η εγγυητική επιστολή για να γίνει δεκτή πρέπει να έχει περιεχόμενο σύμφωνο με το υπόδειγμα που χορηγείται από την υπηρεσία, και να εξασφαλίζει την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων, αλλά και όλων των παρεπόμενων και συναφών αξιώσεων της υπηρεσίας, που ανακύπτουν σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των δόσεων ή άλλης αντισυμβατικής συμπεριφοράς του πλειοδότη.
Οι δόσεις δεν μπορούν να είναι κατώτερες των 240 ευρώ για τα προς κυκλοφορία οχήματα ή των 80€ για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. και όλα τα προς διάλυση οχήματα.
Το πλήθος των δόσεων διαμορφώνεται αναλόγως.

2.    Ο αγοραστής περισσοτέρων του ενός οχημάτων στην ίδια δημοπρασία, έχει το δικαίωμα, εφόσον τα διακανονίζει με εγγυητική επιστολή, να ζητήσει την ενοποίηση των τιμημάτων αυτών προκειμένου για την εξόφληση αυτών σε περισσότερα τρίμηνα (και πάντως όχι πέραν των 24), υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο διακανονισμός θα αφορά το σύνολο της αγοράς του.
Σε περίπτωση μερικού διακανονισμού, οι δόσεις διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος του ποσού που δια-κανονίζεται κάθε φορά.

Άρθρο 15
Διακανονισμός δημοσίων υπαλλήλων


1. Οι εν ενεργεία μόνιμοι ή δόκιμοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α., αλλά και οι υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ. των περιπτώσεων β και γ του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, εφόσον επιθυμούν να διακανονίσουν με δόσεις δύνανται, αντί εγγυητικής επιστολής, να προσκομίσουν στην υπηρεσία η οποία διενεργεί τον διακανονισμό πρόσφατη βεβαίωση της υπηρεσίας τους.
Από την ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να προκύπτει η ιδιότητα του υπαλλήλου και η σχέση, με την οποία υπηρετεί, καθώς και το ποσό των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του και των κρατήσεων.
Στην ίδια βεβαίωση η υπηρεσία του πρέπει να δηλώνει:
α. Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρακρατεί εκ των μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου και να αποδίδει στην αρμόδια υπηρεσία Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, το ανάλογο ποσό των δόσεων προς εξόφληση του αγορασθέντος οχήματος.
β. Ότι θα ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού για τυχόν μετάθεση του υπαλλήλου ή τυχόν συνταξιοδότηση του, μόνιμη διεύθυνση και αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα βεβαίωσης που θα χορηγείται από την υπηρεσία δημοπράτησης.
γ. Σε περίπτωση που το ποσό της δόσης υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των καθαρών αποδοχών του υπαλλήλου, απαραίτητα θα πρέπει από την υπηρεσία του να αναφέρεται στη βεβαίωση το ακριβές ποσό της δόσης που θα παρακρατείται.
Οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορούν να είναι κατώτερες των 60 ευρώ. Στην περίπτωση που προκύπτει ποσό μικρότερο αυτού, το πλήθος των δόσεων διαμορφώνεται αναλόγως.

2.    Στην περίπτωση που οι μηνιαίες αποδοχές του υπαλλήλου είναι μικρότερες από το ποσό των οφειλόμενων μηνιαίων δόσεων ή που η υπηρεσία του υπαλλήλου αναλαμβάνει την υποχρέωση με την ανωτέρω βεβαίωση να παρακρατεί μόνο μέρος της οφειλόμενης μηνιαίας δόσης, υποχρεούται ο υπάλληλος να καλύψει τη συνολική διαφορά των δόσεων εφάπαξ, επί των οποίων έχει έκπτωση 20%.
Αν επιθυμεί δόσεις και για το ποσό, που δεν καλύπτει η βεβαίωση της υπηρεσίας του, οφείλει να προσκομίσει για το ποσό αυτό εγγυητική επιστολή κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσης.
Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στην Υπηρεσία δημοπράτησης κατά τον διακανονισμό του τιμήματος.

3.    Ο υπάλληλος που διακανόνισε με βάση βεβαίωση της υπηρεσίας του είναι προσωπικά υπεύθυνος για την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων και δεν μπορεί να επικαλεσθεί άγνοια στην περίπτωση καθυστερημένης ή ελλιπούς καταβολής των δόσεων από την υπηρεσία του για να απαλλαγεί των προσαυξήσεων της εκπρόθεσμης πληρωμής.
Οι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται, υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι, το ποσό των μηνιαίων δόσεων, όταν ο συνταξιοδοτικός τους φορέας δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρακρατεί και να καταβάλλει τις οφειλόμενες δόσεις.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής πέραν των πέντε (5) δόσεων, καθίστανται όλες ληξιπρόθεσμες και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους.

4.    Οι μετακλητοί υπάλληλοι δεν δύνανται να διακανονίσουν το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις με την προσκόμιση βεβαίωσης της υπηρεσίας τους, παρά μόνο με εγγυητική επιστολή.
Οι υπηρετούντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου, καθώς και οι επί θητεία υπάλληλοι μπορούν να διακανονίσουν με δόσεις χωρίς να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή, αλλά μόνο με τη βεβαίωση της Υπηρεσίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο 80% του τιμήματος θα εξοφληθεί με ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι τη λήξη της σύμβασης τους ή της θητείας τους. Αν επιθυμούν τις προβλεπόμενες για τους υπαλλήλους δόσεις (72 μηνιαίες στο σύνολο), οφείλουν να καλύψουν το ποσό των δόσεων, που απομένει, μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία τους, με εγγυητική επιστολή, την οποία καταθέτουν κατά τον διακανονισμό.

5.    Οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά τον διακανονισμό πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν οφείλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού από την αγορά άλλου οχήματος και ότι σε περίπτωση συνταξιοδότησης τους ή αποχώρησης τους για οποιοδήποτε άλλο λόγο από την υπηρεσία τους, θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή τραπέζης ή να καταβάλουν οι ίδιοι το ποσό της μηνιαίας δόσης στην αρμόδια υπηρεσία.

6. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που διακανόνισαν με δόσεις, χωρίς να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή δεν μπορούν να μεταβιβάσουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή το όχημα που αγόρασαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού επί τρία (3) συνολικά έτη από την ημερομηνία υπογραφής του πιστοποιητικού μεταβίβασης κυριότητας, εκτός αν εξοφλήσουν ενωρίτερα ολόκληρο το τίμημα.
Η δέσμευση αυτή αναγράφεται υποχρεωτικά και στο πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας και στο συμφωνητικό αγοραπωλησίας του αυτοκινήτου.

Άρθρο 16
Πληρωμή και προεξόφληση δόσεων

   
1. Αν ο αγοραστής κατά το διακανονισμό πληρώσει μέρος του ποσού εφάπαξ και διακανονίσει το υπόλοιπο με δόσεις, δικαιούται έκπτωσης 20% επί του ποσού που καταβάλει εφόσον το καταβληθέν ποσό αντιστοιχεί σε δόσεις ενός έτους τουλάχιστον.
Η πρώτη δόση των αγοραστών με εγγυητική επιστολή είναι πληρωτέα στην Υπηρεσία που διενήργησε τη δημοπρασία έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδοποίηση του οφειλέτη.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, εφόσον η Υπηρεσία τους για οποιοδήποτε λόγο παραλείψει να παρακρατήσει από τον μισθό τους εντός της ανωτέρω προθεσμίας τη μηνιαία δόση τους.
   
2. Οι επόμενες δόσεις είναι πληρωτέες κατά τον ίδιο, ως άνω τρόπο, στις ημερομηνίες που καθορίζονται στο συμφωνητικό αγοραπωλησίας του οχήματος.
Η πληρωμή των δόσεων αναλόγως του ποσού πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες για το Δημόσιο τρόπους.
Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δόσης, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από τον ΚΕΔΕ για οφειλές προς το Δημόσιο, προσαυξήσεις.
Σε περίπτωση που η ημερομηνία διακανονισμού ή πληρωμής δόσης λήγει σε αργία αυτομάτως μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
   
3. Αν ο αγοραστής που διακανόνισε με δόσεις θελήσει εν συνεχεία οποτεδήποτε να προεξοφλήσει τις δόσεις τουλάχιστον ενός έτους, έχει έκπτωση 20% επί του ποσού που προεξοφλεί.
Κατά την προεξόφληση δόσεων δεν συμπεριλαμβάνεται η τρέχουσα δόση (τριμηνιαία ή μηνιαία). Ως τρέχουσα δόση νοείται η δόση που είναι απαιτητή κατά την ημέρα πληρωμής.
Ειδικά στην περίπτωση προεξόφλησης τελευταίων οφειλόμενων δόσεων (οριστικής αποπληρωμής ) ο αγοραστής τυγχάνει της ανωτέρω έκπτωσης του 20%, μόνον όταν το οφειλόμενο ποσόν αφορά χρονικό διάστημα έξι μηνών και άνω.
Αν το όχημα έχει αγορασθεί από περισσότερους του ενός κατά συγκυριότητα, οι προεξοφλούμενες δόσεις του ενός έτους πρέπει να αφορούν τη συνολική αξία του οχήματος.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι για να προεξοφλήσουν τις δόσεις ενός έτους τουλάχιστον, υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση της Υπηρεσίας τους, από την οποία να προκύπτει ο μήνας, μέχρι τον οποίο έχουν παρακρατηθεί οι δόσεις από την υπηρεσία τους.

Άρθρο 17
Πρόσθετες υποχρεώσεις αγοραστών


1.    Ο αγοραστής υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι κατά την παραλαβή των αγορασθέντων τροχοφόρων θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη προστασία του περιβάλλοντος του χώρου αποθήκευσης από τυχόν μολύνσεις του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από την δημιουργία αποβλήτων καθώς και της ατμοσφαίρας από τυχόν διαφυγή επικινδύνων αερίων.

2.    Οι αγοραστές των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των οχημάτων για διάλυση κατά τον διακανονισμό υποχρεούνται επιπλέον να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα αγοραζόμενα οχήματα θα διαλυθούν και δεν θα τεθούν σε κυκλοφορία.
Επίσης πριν την παραλαβή των οχημάτων αυτών και εφόσον αυτά είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί σε χώρες εκτός Ε.Ε. υποχρεούνται στην καταβολή των αναλογούντων δασμών στα κατά τόπους αρμόδια Τελωνεία.

3.    Οι αγοραστές των οχημάτων που προορίζονται για εξαγωγή σε χώρε εκτός Ε.Ε. υποχρεούνται για την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής με την υποβολή διασάφησης.

Άρθρο 18
Μεταβίβαση κυριότητας


1.    Μετά τον διακανονισμό του τιμήματος, εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας για τα προς κυκλοφορία οχήματα (επιβατικά, μοτοσυκλέτες και φορτηγά μέχρι 4 τόνους) το οποίο πριν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες Τελωνείων και Μεταφορών πρέπει να συμπληρωθεί και να βεβαιωθεί από ιδιώτη πτυχιούχο μηχανολόγο ή μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ως προς τον κυβισμό του οχήματος, με έξοδα του αγοραστή.

2.    Για τα φορτηγά οχήματα άνω των 4 τόνων και για τα λεωφορεία, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας, αλλά απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου από συμβολαιογράφο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και η έκδοση του σχετικού βιβλιαρίου κατοχής και κυριότητας.
Για τα ανωτέρω οχήματα, ο αγοραστής υποχρεούται να προσκομίσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, δύο επικυρωμένα αντίγραφα του συμβολαίου και αντίγραφα του φύλλου βιβλιαρίου. Όλα τα έξοδα (συμβολαιογραφικά, τέλη μεταβίβασης και έξοδα παραστάσεως δικηγόρου, όπου απαιτείται κ.λπ.) βαρύνουν τον αγοραστή.

3. Για όλα τα οχήματα για διάλυση καθώς και για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. δεν εκδίδεται πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας, αλλά στο αποδεικτικό είσπραξης στο οποίο καταχωρούνται τα αγοραζόμενα οχήματα και η αξία τους αναγράφεται ρητά ότι τα οχήματα είναι προς διάλυση.
Για τα μοτοποδήλατα για κυκλοφορία δεν εκδίδεται πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας και δεν απαιτείται άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Μεταφορών αλλά άδεια της Τροχαίας. Στο αποδεικτικό είσπραξης αυτών αναγράφονται όλα τα στοιχεία του μοτοποδηλάτου και η αξία του καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή.

Άρθρο 19
Παράδοση-Παραλαβή οχήματος


1.    Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών διακανονισμού του τιμήματος και μεταβίβασης της κυριότητας, παραδίδεται στον αγοραστή το όχημα, σύμφωνα με τα έγγραφα που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες διακανονισμού.
Κατά την παράδοση του οχήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, εκδίδεται πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής του οχήματος, το οποίο υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και τον αγοραστή του οχήματος.

2.    Ο αγοραστής πριν την παραλαβή του οχήματος, έχει το δικαίωμα να ελέγξει το όχημα που αγόρασε και να το αντιπαραβάλει με το πρωτόκολλο παράδοσης του στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και στην περίπτωση, που εκ της αντιπαραβολής διαπιστωθούν ελλείψεις οργάνων ή εξαρτημάτων ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, και τον αγοραστή, ο οποίος έχει στη συνέχεια το δικαίωμα να ζητήσει από την Υπηρεσία την αξία των οργάνων ή εξαρτημάτων, που τυχόν έχουν απολεσθεί ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής.
Η Υπηρεσία υποχρεούται να αποζημιώσει τον αγοραστή, μόνο εφόσον οι απώλειες δεν είχαν διαπιστωθεί με δημόσιο έγγραφο πριν την έκθεση του οχήματος στην δημοπρασία.
Το ύψος της αποζημίωσης προσδιορίζεται σύμφωνα με την αξία των ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων ως μεταχειρισμένων, σε συνδυασμό με την αξία και την παλαιότητα του οχήματος.

3.    Κατά την παραλαβή του οχήματος από τον αγοραστή για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η ενεργοποίηση του κινητήρα του εντός του χώρου της Υπηρεσίας.
Ο αγοραστής κατά την παραλαβή του οχήματος που αγόρασε, είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε φθορά ή ατύχημα που θα προκαλέσει ο ίδιος ή το προσωπικό που χρησιμοποιεί.

Άρθρο 20
Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης παραλαβής


1. Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει το όχημα εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
Την ίδια ως άνω υποχρέωση έχει και ο αγοραστής που έχει πάρει παράταση διακανονισμού.
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας ο αγοραστής καθίσταται υπερήμερος και οφείλει να καταβάλει κατά την παραλαβή του οχήματος επιβαρύνσεις εκπροθέσμου παραλαβής που ανέρχονται στο ποσό των:
α) Δέκα (10) ευρώ ημερησίως για κάθε φορτηγό άνω των 4 τόνων για κυκλοφορία ή για διάλυση.
β) Πέντε (5) ευρώ ημερησίως για κάθε επιβατικό και φορτηγό μέχρι 4 τόνους για κυκλοφορία ή Ο.Τ.Κ.Ζ.
γ) Τρία (3) ευρώ ημερησίως για κάθε μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο είτε είναι για κυκλοφορία είτε για διάλυση.

2.    Στην περίπτωση που οι επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης παραλαβής ανέλθουν στο ύψος της αξίας πώλησης, η Υπηρεσία δικαιούται οποτεδήποτε και μετά από έγγραφη ενημέρωση του υπερήμερου αγοραστή να εκποιήσει το όχημα, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την τιμή εκκίνησης. Η τιμή εκκίνησης καθορίζεται από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών μετά από πρόταση - εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.
Στις δημοπρασίες αυτές δεν μπορεί να συμμετάσχει ο υπερήμερος αγοραστής, ούτε εταιρεία, στην οποία μετέχει αυτός με οποιαδήποτε ιδιότητα. Τα καταβληθέντα από τον υπερήμερο αγοραστή ποσά, καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου.
Ο υπερήμερος αγοραστής δύναται να παραλάβει το όχημα, εφόσον δεν έχει ακόμη αναρτηθεί η διακήρυξη της νέας δημοπρασίας του οχήματος και εφόσον καταβάλει στην Υπηρεσία τις επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης παραλαβής για κάθε ημέρα καθυστέρησης παραλαβής του οχήματος.

3.    Για τα οχήματα που παραμένουν στους χώρους των Υπηρεσιών Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού πέραν των σαράντα πέντε (45) ημερών, οι κίνδυνοι απώλειας, καταστροφής ή χειροτέρευσης αυτών βαρύνουν τον αγοραστή.

Άρθρο 21
Παρατάσεις χωρίς επιβαρύνσεις


Αιτήσεις για παρατάσεις προθεσμιών διακανονισμού και παραλαβής χωρίς επιβαρύνσεις, δύνανται να εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία, μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, που θα αποδεικνύονται από νόμιμα δικαιολογητικά έγγραφα.
Σε κάθε περίπτωση οι παρατάσεις αυτές δίδονται για μία και μόνον φορά.

Άρθρο 22
Κατάσταση οχημάτων-επισκευές-τεχνικός έλεγχος


1. Τα οχήματα πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται κατά την ημέρα της δημοπρασίας και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν φανερά ή κρυμμένα ελαττώματα, αφού ο αγοραστής είχε την ευχέρεια να εξετάσει τα δημοπρατούμενα οχήματα πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας μόνος ή με τεχνικό της επιλογής του.
Οι οποιεσδήποτε επισκευές που απαιτούνται για να κυκλοφορήσει το όχημα, γίνονται από τον αγοραστή και η Υπηρεσία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης, η οποία βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή.

2. Τα εκποιούμενα οχήματα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, πριν κυκλοφορήσουν, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.).
Οι τυχόν ελλείψεις και φθορές, που θα επισημανθούν κατά τον έλεγχο, αποκαθίστανται με ευθύνη και με δα-πάνες του αγοραστή.
Στην περίπτωση όμως, που από τον τεχνικό έλεγχο ή την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών βεβαιωθεί ότι οι τυχόν ελλείψεις και φθορές δεν δύνανται να επισκευασθούν και ότι το όχημα είναι για οποιοδήποτε λόγο ακατάλληλο προς κυκλοφορία και εφόσον βεβαίως, δεν έχουν προκληθεί με δική του υπαιτιότητα, τότε ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει την αναστροφή της αγοραπωλησίας.
Οι τυχόν δαπάνες που έγιναν προς επισκευή του οχήματος πριν από τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.) και εφόσον το όχημα δεν καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να τεθεί σε κυκλοφορία, υποβάλλονται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση αναστροφής της αγοραπωλησίας, στην αρμόδια Υπηρεσία που διενήργησε την δημοπρασία.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει τα οχήματα, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι προς τούτο.
Στην περίπτωση της αναστροφής αγοραπωλησίας, το όχημα πρέπει να επιστραφεί στην Υπηρεσία στην κατάσταση που παρελήφθη. Οι τυχόν ελλείψεις και φθορές, που θα διαπιστωθούν, θα κοστολογούνται και η αξία τους θα εκπίπτει από το επιστρεφόμενο ποσό.

Άρθρο 23
Θέση του οχήματος σε κυκλοφορία, ταξινόμηση


Για τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία ο αγοραστής υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να ολοκληρώσει τις διαδικασίες καταβολής του τέλους ταξινόμησης, την έκδοση νέων πινακίδων και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πριν λάβουν μέρος στις δημοπρασίες πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών για τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς την ταξινόμηση, το είδος του καυσίμου, τον τόπο ταξινόμησης τα όρια εκπομπής καυσίμων κ.λπ. και των οποίων άγνοια δεν μπορούν να επικαλεστούν μετά την αγορά των οχημάτων.

Άρθρο 24
Αποκλεισμός από δημοπρασίες


Ο πλειοδότης που θα κηρυχθεί έκπτωτος τρεις (3) φορές αποκλείεται από τις δημοπρασίες των αρμόδιων Υπηρεσιών δημοπράτησης για ένα έτος.
Με απόφαση της Υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία μπορεί να αποκλεισθούν για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος όσοι κατά σύστημα δημιουργούν προ-βλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των δημοπρασιών ή κατά σύστημα επιδεικνύουν συμπεριφορά που μειώνει το κύρος και την αξιοπιστία της Υπηρεσίας και των οργάνων αυτής καθώς επίσης και όσοι κατ' εξακολούθηση πλειοδοτούν για δημοπρατούμενα οχήματα και δεν τα παραλαμβάνουν.

Άρθρο 25
Καταργούμενες και Μεταβατικές διατάξεις


Οι όροι πώλησης τροχοφόρων που είχαν θεσπισθεί με αποφάσεις του Δ.Σ. του τ. ΟΔ.Δ.Υ.Α.Ε. αριθμ. 2073/15-05-96, 2074/22-05-96 και 96/16-01-2002 καταργούνται. Πωλήσεις οχημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί πριν
την ημερομηνία ισχύος της παρούσας εξακολουθούν να διέπονται από τους προϊσχύοντες όρους.

Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευση της στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗΠηγή: Taxheaven