Υπ. Υγείας αριθμ. A2δ/Γ.Π. οικ.73126/2016 Τήρηση ξεχωριστής σειράς προτεραιότητας για ειδίκευση

Υπ. Υγείας αριθμ. A2δ/Γ.Π. οικ.73126/2016 Τήρηση ξεχωριστής σειράς προτεραιότητας για ειδίκευση

Αριθμ. A2δ/Γ.Π. οικ.73126

(ΦΕΚ Β' 3419/25-10-2016)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του Ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 172 τ. Α΄).

β. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «΄Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Του άρθρου 98 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ.185 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Του άρθρου 18 του Ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.261 τ. Α΄).

ε. Της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕ.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ.38 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Του άρθρου 50 του Ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ.145 τ. Α΄).

ζ. Του άρθρου 27 του N. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ.29 τ. Α΄).

η. Του Π.δ/τος 106/14 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ.173 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ. Του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ3α/οικ.1143/95 κοινή υπουργική απόφαση «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον περιορισμό των τριών υπογραφών» (ΦΕΚ.951 τ. Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ.2144/2015 τ. Β΄).

4. Την υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π οικ.9106/5-2-2016 υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 314 Β).

5. Την από 15-9-2016 Σύμφωνη Γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τήρηση ξεχωριστής σειράς προτεραιότητας για ειδίκευση, ανά οργανική μονάδα των ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας, στην περιοχή ευθύνης των οποίων υπάγονται οι κατωτέρω αναφερόμενες οργανικές μονάδες:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven