Αριθμ. 134627/5835/23.12.2015 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλε

Αριθμ. 134627/5835/23.12.2015 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλε

Αριθμ. 134627/5835

(ΦΕΚ Β' 2872/29-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση....» (Α' 136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 (παρ. 1ζ) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α' 70) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

4. Τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα Ν.δ. 86/1969 (Α' 7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (Α' 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ' αριθμ. Υ6/27-01-2015 (Β' 204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

9. Την υπ' αριθμ. Υ31/09-10-2015 (Β' 2183) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη».

10. Την υπ' αριθμ. Υ6/25-09-2015 (Β' 2109) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα».

11. Την υπ' αριθμ. Υ14/03-10-2015 (Β' 2144) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» (EEL 295 της 12-11-2010) και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδονται σε εφαρμογή του:
α) Τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 363/2012 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2012 «σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά», όπως ισχύει.
β) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 607/2012 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2012 «περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς παρακολούθησης όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά», όπως ισχύει.

13. Την υπ' αριθμ. 224784/3669/05-12-2011 (Β' 2998) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του υπ' αριθμ. 995/2010 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L295/ 12-11-2010)».

14. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 167).

15. Το Ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Κ.Ε.Δ.Ε.), καθώς και το Π.δ. 16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.), όπως ισχύουν.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού τακτικού προϋπολογισμού.

17. Την αριθμ. 56294/18-12-2015 εισήγηση ΓΔΟΥ του φορέα,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές και θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα και διαδικασίες με σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 295/23/12-11-2010), καθώς και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 363/2012 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2012 «σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 607/2012 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2012 «περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς παρακολούθησης όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά», που έχουν δημοσιευθεί αντίστοιχα στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 115/12/27-4-2012 και EEL 177/16/7-7-2012), ώστε μέσω της διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής και συντονισμένης εφαρμογής των ανωτέρω Κανονισμών, από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους εμπόρους και τους οργανισμούς παρακολούθησης, να συμβάλλει η χώρα μας στην πα-ρεμπόδιση και την καταπολέμηση του εμπορίου της παράνομα υλοτομημένης ξυλείας.

Άρθρο 2 Αρμόδιες Αρχές

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του εν λόγω κανονισμού) και των Κανονισμών (ΕΚ) που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση ή σε εφαρμογή του, όπως του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 363/2012 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 607/2012, καθώς και των διατάξεων της παρούσας απόφασης, ορίζονται:

1. η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ορίζεται ως η Αρμόδια Κεντρική Αρχή («Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας»). Η εν λόγω Διεύθυνση, δια του Τμήματος Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES, καθίσταται υπεύθυνη και έχει ρόλο συντονιστή, για την συνολική και ενιαία εφαρμογή από όλες τις συναρμόδιες αρχές και φορείς, των ανωτέρω Κανονισμών και της παρούσας απόφασης και ειδικότερα:

α) για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων των ως άνω Κανονισμών και της παρούσας απόφασης, καθώς και για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων, Τυχόν άλλων εμπλεκόμενων φορέων του Δημόσιου τομέα και των αρμόδιων Περιφερειακών Αρχών της παραγράφου 2,

β) για την παροχή οδηγιών τεχνικής υποστήριξης προς τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές,

γ) για τη διασφάλιση της αναγκαίας συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, με τις διοικητικές αρχές τρίτων χωρών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 (σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του εν λόγω κανονισμού),

δ) για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σοβαρές αδυναμίες που τυχόν εντοπίζονται μέσω των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1, καθώς και για τους τύπους των κυρώσεων που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 (σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του εν λόγω κανονισμού),

ε) για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί σχετικά με τις κυρώσεις, καθώς και κάθε μεταγενέστερης τροποποίησης τους (σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010),

στ) για την κατάρτιση, τήρηση και επικαιροποίηση των, κατά περίπτωση, Εθνικών Καταλόγων και Μητρώων που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης,

ζ) για την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ. 1 της παρούσας απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του εν λόγω κανονισμού),

2. Οι Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ορίζονται ως αρμόδιες περιφερειακές αρχές («Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές Κανονισμού Ξυλείας»):

α) για τον έλεγχο των στοιχείων και των πληροφοριών, που τηρούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης, σχετικά με την προμήθεια ξυλείας και προϊόντων αυτής στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 3 και 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 607/2012,

β) για τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς, των Οργανισμών Παρακολούθησης, Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων και την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας απόφασης,

γ) για την δημιουργία Περιφερειακών Καταλόγων των Οργανισμών Παρακολούθησης, καθώς και Περιφερειακών Μητρώων των Φορέων Εκμετάλλευσης και των Εμπόρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης,

δ) για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την παρακολούθηση της τήρησης των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 995/2010 και στο άρθρο 4 του Εκτελεστικού Κανονισμού 607/2012, για τα συστήματα δέουσας επιμέλειας, ε) για την υποβολή εκθέσεων στην αρμόδια Κεντρική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή των Κανονισμών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.

Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση όπου υφίσταται Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, με αποτέλεσμα αυτή να είναι ταυτόχρονα και Φορέας Εκμετάλλευσης, ορίζεται ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή η οικεία Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

Άρθρο 3
Σύσταση Τεχνικής Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας (ΤΔΟΕ)


1. Για την πραγματοποίηση του συντονιστικού έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται Τεχνική Διυπουργική Ομάδα Εργασίας (ΤΔΟΕ), που αποτελείται από έξι (6) εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, μετά των αναπληρωτών τους, ως εξής: το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2 εκπρόσωποι (από την Αρμόδια Κεντρική Αρχή), από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 2 εκπρόσωποι (1 εκπρόσωπος από τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και 1 εκπρόσωπος από τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 1 εκπρόσωπος (από τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) και από το Υπουργείο Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 1 εκπρόσωπος. Εφόσον η ΤΔΟΕ κρίνει αναγκαίο, μπορεί να καλέσει για συμμετοχή τους και εμπειρογνώμονες άλλων κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων ή φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων τους μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο της. Στην ΤΔΟΕ προεδρεύει ο ένας από τους εκάστοτε εκπρόσωπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα μέλη της ΤΔΟΕ με τους αναπληρωτές τους προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν και ορίζονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα μέλη της ΤΔΟΕ και ορίζεται ο Γραμματέας της και ο αναπληρωτής του, προερχόμενοι από τους Διοικητικούς Υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Η ΤΔΟΕ συγκαλείται σε τακτά διαστήματα -και όχι πέραν του εξαμήνου- με μέριμνα της Αρμόδιας Κεντρικής Αρχής και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο.

3. Έργο της ΤΔΟΕ είναι:

α) η συστηματική παρακολούθηση και η γνωμοδότηση επί θεμάτων της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 995/2010 και των σχετικών με αυτόν Κανονισμών,

β) η επεξεργασία και αξιολόγηση των προτεινόμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρων αναθεώρησης των ανωτέρω Κανονισμών και η διαμόρφωση εθνικών θέσεων,

γ) η διαμόρφωση προτάσεων για τον καλύτερο σχεδιασμό και για τη λήψη μέτρων εφαρμογής των εν λόγω Κανονισμών και της παρούσας,

δ) η διατύπωση προτάσεων σε θέματα διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας με άλλα Κράτη μέλη καθώς και με τρίτες χώρες,

ε) η διατύπωση γνώμης για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ' αυτήν από την αρμόδια Κεντρική Αρχή, σχετικά με την εφαρμογή των Κανονισμών και της παρούσας απόφασης.

4. Η ΤΔΟΕ για τη διευκόλυνση του έργου της μπορεί να ζητά πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες.

5. Η ΤΔΟΕ θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Η συμμετοχή των μελών είναι μη αμειβόμενη.

6. Τα πρακτικά κάθε συνάντησης υποβάλλονται στην Αρμόδια Κεντρική Αρχή.

Άρθρο 4 Αναγνώριση και Ανάκληση Αναγνώρισης Οργανισμών Παρακολούθησης

Η Αρμόδια Κεντρική Αρχή οφείλει:

1. να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διαδικασία αναγνώρισης μιας οντότητας ως Οργανισμού Παρακολούθησης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 2, 3 και 4 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ή για τυχόν ανάκληση της ανωτέρω αναγνώρισης, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 363/2012,

2. να ενημερώνει τις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές και τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σχετικά με τον επίσημο ενημερωμένο κάθε φορά, κατάλογο των αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανισμών παρακολούθησης για τη χώρα, ο οποίος δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

Άρθρο 5 Διενέργεια Ελέγχων

1. Οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές διενεργούν ελέγχους σε Οργανισμούς Παρακολούθησης, σε Φορείς Εκμετάλλευσης και σε Εμπόρους. Ειδικότερα:

α) Σε Οργανισμούς Παρακολούθησης οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο έτη.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας Οργανισμός Παρακολούθησης δεν εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Καν (ΕΕ) 995/2010, οι Αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Κεντρική Αρχή, η οποία ακολούθως ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.

β) Σε Φορείς Εκμετάλλευσης οι έλεγχοι διενεργούνται είτε βάσει περιοδικά αναθεωρούμενου προγράμματος και με γνώμονα τον κίνδυνο, είτε εκτάκτως βάσει σχετικών πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

β.1) Μετά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, οι αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές μπορούν να ενημερώνουν τον Φορέα Εκμετάλλευσης για τις αναγκαίες εκ μέρους του διορθωτικές ενέργειες. Ανάλογα με τη φύση των ελλείψεων που διαπιστώνονται, οι εν λόγω αρχές μπορούν να λαμβάνουν τα προσωρινά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, με την επιφύλαξη επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσης.

γ) Σε Εμπόρους οι έλεγχοι διενεργούνται είτε βάσει περιοδικά αναθεωρούμενου προγράμματος και με γνώμονα τον κίνδυνο, είτε εκτάκτως βάσει σχετικών πληροφοριών, και αποσκοπούν στην διαπίστωση της τήρησης των εκ μέρους τους υποχρεώσεων διατήρησης πληροφοριών για την ιχνηλασιμότητα της ξυλείας και των προϊόντων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

γ.1) Οι Έμποροι οφείλουν να παρέχουν, εφόσον τους ζητηθεί, όλες τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και τα σχετική αποδεικτικά έγγραφα αυτών.

2. Οι Αρμόδιες Αρχές δύνανται να ζητούν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο των ελέγχων συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Ξυλείας, των Φορέων Εκμετάλλευσης, των Οργανισμών Παρακολούθησης, και των Εμπόρων.

Άρθρο 6
Σύσταση Περιφερειακών Συνεργείων Ελέγχου


1. Με σκοπό την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 5 παράγραφος 1, εδάφιο α της παρούσας, δύναται με αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μετά από εισήγηση των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να συστήνονται ένα ή περισσότερα τριμελή συνεργεία ελέγχου που συγκροτούνται: από δύο Δασολόγους ή Δασοπόνους της αρμόδιας Περιφερειακής Αρχής, μετά του αναπληρωτή τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται επικεφαλής του συνεργείου και από ένα υπάλληλο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, μετά του αναπληρωτή του.
Ο επικεφαλής του συνεργείου ελέγχου είναι υπεύθυνος για την υποβολή των σχετικών από τους διενεργούμενους ελέγχους διαπιστώσεων στην αρμόδια περιφερειακή αρχή, η οποία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μεριμνά, εκτός των άλλων, για την υποβολή έκθεσης για τα αποτελέσματα των ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφες 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

2. Με όμοιες αποφάσεις δύναται επίσης να συστήνονται τριμελή συνεργεία ελέγχου με σκοπό την αποτελεσματική διεξαγωγή των ελέγχων του άρθρου 5 παράγραφος 1, εδάφια β και γ της παρούσας.

3. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από την Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή, μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την διεξαγωγή των ως άνω ελέγχων.

Άρθρο 7 Εθνικοί κατάλογοι και Μητρώα

1. Η Αρμόδια Κεντρική Αρχή καταρτίζει, τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα:

α) «Εθνικό Κατάλογο των Οργανισμών Παρακολούθησης», βάσει του εκάστοτε δημοσιευμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 καταλόγου των οργανισμών παρακολούθησης,

β) «Εθνικό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης», βάσει των εκάστοτε κοινοποιούμενων σε αυτήν, προερχομένων από τα περιφερειακά Μητρώα φορέων εκμετάλλευσης, στοιχείων των περιφερειακών αρχών,

γ) «Εθνικό Μητρώο Εμπόρων», βάσει των εκάστοτε κοινοποιούμενων σε αυτήν, προερχομένων από τα περιφερειακά Μητρώα εμπόρων, στοιχείων των περιφερειακών αρχών,

δ) «Εθνικό Μητρώο Ελέγχων των Οργανισμών Παρακολούθησης», βάσει των εκάστοτε κοινοποιούμενων σε αυτήν, προερχομένων από τα περιφερειακά Μητρώα ελέγχων των οργανισμών παρακολούθησης, στοιχείων των περιφερειακών αρχών,

ε) «Εθνικό Μητρώο Ελέγχων των Φορέων Εκμετάλλευσης», βάσει των εκάστοτε κοινοποιούμενων σε αυτήν, προερχομένων από τα περιφερειακά Μητρώα ελέγχων των φορέων εκμετάλλευσης, στοιχείων των περιφερειακών αρχών (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του εν λόγω κανονισμού),

2. Κάθε μια από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές του άρθρου 2 παράγραφος 2 της παρούσας, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας της, καταρτίζει, τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα:

α) «Περιφερειακό Κατάλογο των Οργανισμών Παρακολούθησης», βάσει του εθνικού κατάλογο των οργανισμών παρακολούθησης της παραγράφου 1, εδάφιο α του παρόντος άρθρου.

β) «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης».

γ) «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων».

δ) «Περιφερειακό Μητρώο Ελέγχων των Οργανισμών Παρακολούθησης».

ε) «Περιφερειακό Μητρώο Ελέγχων των Φορέων Εκμετάλλευσης» (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του εν λόγω κανονισμού).

3. Υπόχρεοι εγγραφής στο Μητρώο του εδαφίου β της ανωτέρω παραγράφου είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

4. Υπόχρεοι εγγραφής στο Μητρώο του εδαφίου γ της ανωτέρω παραγράφου είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

5. Στο Μητρώο του εδαφίου δ της ανωτέρω παραγράφου, καταχωρούνται οι έλεγχοι που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές σε οργανισμούς παρακολούθησης που λειτουργούν στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους σε εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

6. Στο Μητρώο του εδαφίου ε της ανωτέρω παραγράφου, καταχωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, οι έλεγχοι που διενεργούνται σε εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, αναφέροντας τη φύση και τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και κάθε ανακοίνωση διορθωτικών ενεργειών που κοινοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 5 του ως άνω κανονισμού.

7. Οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές του άρθρου 2 παράγραφος 2 της παρούσας, συνεργάζονται με την Κεντρική Αρμόδια Αρχή για την εκ μέρους της τήρηση των υποχρεώσεων της αναφορικά με τα εθνικά Μητρώα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

8. Κάθε υπόχρεος, κατά την ανωτέρω παράγραφο 3, εγγραφής στο Μητρώο του εδαφίου β της ανωτέρω παραγράφου 2, καθώς και κάθε υπόχρεος, κατά την ανωτέρω παράγραφο 4, εγγραφής στο Μητρώο του εδαφίου γ της ανωτέρω παραγράφου 2, οφείλει, εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, γα υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια περιφερειακή αρχή όπου έχει την έδρα του προκειμένου αυτή να τον εγγράψει στο κατά περίπτωση Μητρώο.

Με την ως άνω αίτηση θα πρέπει τουλάχιστον να παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία, προς συμπερίληψη τους στο αντίστοιχο μητρώο: η εμπορική ονομασία και η νομική μορφή του υπόχρεου, η ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου (αριθμός τηλεφωνικής σύνδεσης, αριθμός συσκευής τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Θα πρέπει δε αυτή να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) εφόσον η αίτηση υποβάλλεται για εγγραφή στο Μητρώο του εδαφίου β της παραγράφου 2 από:

i. φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αντίγραφο της κατά την κείμενη νομοθεσία άδειας άσκησης εμπορικής-εισαγωγικής δραστηριότητας ή Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, όπως π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο, από όπου η αρμόδια περιφερειακή αρχή μπορεί να βεβαιωθεί για την σύννομη άσκηση από τον υπόχρεο της εμπορικής-εισαγωγικής δραστηριότητας,

ii. φορέα του Ελληνικού δημοσίου, όπως δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν απαιτείται απόδειξη της νομικής του προσωπικότητας ή της νόμιμης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, εφόσον αυτή ασκείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία,

β) εφόσον η αίτηση υποβάλλεται για εγγραφή στο Μητρώο του εδαφίου γ της παραγράφου 2: αντίγραφο της κατά την κείμενη νομοθεσία άδειας άσκησης εμπορικής δραστηριότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, όπως π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο, από όπου η αρμόδια περιφερειακή αρχή μπορεί να βεβαιωθεί για την σύννομη άσκηση από τον υπόχρεο της εμπορικής δραστηριότητας.
Σε περίπτωση μη εγγραφής του στο εν λόγω Μητρώο επιβάλλονται κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσης.

9. Οι Περιφερειακές Αρχές αποστέλλουν στους υπόχρεους σχετική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο εντός διμήνου από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης και παράλληλα ενημερώνουν την αρμόδια Κεντρική Αρχή προκειμένου να ενημερωθεί το Εθνικό Μητρώο.

Άρθρο 8
Υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


1. Η Αρμόδια Κεντρική Αρχή, υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε δεύτερου έτους που έπεται της 3ης Μαρτίου 2013 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 κατά την προηγούμενη διετία.

2. Οι Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Αρμόδια Κεντρική Αρχή μέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους αναφορές σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού, τους ελέγχους που έχουν διενεργήσει, καθώς και τις τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβάλλει κατά το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 9 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010)

1. Οποιοσδήποτε Φορέας Εκμετάλλευσης ή Έμπορος ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, που διαθέτει στην αγορά παράνομα υλοτομημένη ξυλεία ή προϊόντα αυτής, σύμφωνα με τις έννοιες του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, τιμωρείται με τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 268, 287 παρ. 22, του άρθρου 288α και του άρθρου 271 του Ν.δ. 86/1969 (Α' 7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση που η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας που διατίθενται στην αγορά δεν περιλαμβάνονται στον ετήσιο πίνακα διατίμησης του άρθρου 160 παράγραφος 2 του Ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας», τότε το ύψος του προστίμου προκύπτει μέσω διαφανούς διαδικασίας εύρεσης της τρέχουσας εμπορικής τιμής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσης.

2. Οποιοσδήποτε Φορέας Εκμετάλλευσης ή Έμπορος ξυλείας αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή παρέχει σε αυτά ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία, τιμωρείται με τις ποινές της παρ. 23 του άρθρου 287 του Ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οποιοσδήποτε Φορέας Εκμετάλλευσης ή Έμπορος ξυλείας παραβαίνει η παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2 και 3, και στα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού 995/2010, τιμωρείται με πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

3.α) Κατά την επιμέτρηση των παραπάνω προστίμων λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα και η έκταση του κινδύνου της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις κατά την κείμενη νομοθεσία υποδείξεις των αρμοδίων αρχών και η τέλεση παρόμοιων παραβάσεων στο παρελθόν.

3.β) Τα πρόστιμα επιβάλλονται με, κατά περίπτωση, απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών ή της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, ύστερα από αυτοψία, έκθεση διαπίστωσης της παράβασης και σχετική εισήγηση των οικείων ελεγκτικών οργάνων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 10.

3.γ) Πριν την επιβολή των ανωτέρω προστίμων ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ή της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, δύναται ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης να απευθύνει στον παραβάτη γραπτή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 10.

3. δ) Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας για την ίδια παράβαση, το ποσό του επιβαλλόμενου αρχικού προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση τέλεσης του εν λόγω αδικήματος κατ' εξακολούθηση εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του αρχικού προστίμου τριπλασιάζεται.

4. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός Φορέα Εκμετάλλευσης ή ενός Εμπόρου στα Μητρώα του άρθρου 7 παράγραφος 2 εδάφια β και γ αντίστοιχα, ή μη υποβολής της απαιτούμενης για εγγραφή αίτησης, εντός της κατά το άρθρο 7, παράγραφος 8 της παρούσας προθεσμίας, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων (700) ευρώ, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών ή της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

5. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10
Διαδικασία γραπτής σύστασης ή επιβολής προστίμου


1. Τα ελεγκτικά όργανα που υπάγονται στη Διεύθυνση Δασών ή στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών τα οποία διαπιστώνουν τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρο 9, υποχρεούνται να υποβάλλουν, εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών ή στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείου, τις προβλεπόμενες εκθέσεις / εισηγήσεις για επιβολή προστίμου ή για τήρηση διαδικασίας γραπτής σύστασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Η απόφαση επιβολής προστίμου ή η γραπτή σύσταση εκδίδεται εντός 10 (δέκα) ημερών από την υποβολή της ανωτέρω έκθεσης/εισήγησης.

2. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ή της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείου, απευθύνει γραπτή σύσταση προς τους παραβάτες με την οποία τους χορηγείται προθεσμία συμμόρφωσης 60 ημερών ώστε να προβούν στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για την άρση της παράβασης σύμφωνα με τη φύση και τη βαρύτητα αυτής. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μία μόνο φορά, αν κριθεί ότι η αρχική δεν ήταν επαρκής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω σύσταση, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9.

Άρθρο 11
Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων


Τα διοικητικά πρόστιμα των ανωτέρω άρθρων βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττονται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και| αποδίδονται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

Άρθρο 12 Διοικητική και δικαστική προστασία

1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου της παρούσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή της.

2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.

3. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου που εδρεύει η Διεύθυνση Δασών ή Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

4. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης, και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις

Ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά πριν την 3η Μαρτίου 2013, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας.

Οι Φορείς Εκμετάλλευσης και οι Έμποροι οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης να διατηρούν αντίγραφο του βιβλίου της πλησιέστερης υπάρχουσας απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, που βρίσκονται στην κατοχή τους, σφραγισμένο σε κάθε σελίδα με σφραγίδα και ημερομηνία, έτοιμο να το θέσουν στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

3. Για τον έλεγχο της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που βρίσκονται στις αποθήκες τους και αποκτήθηκαν πριν την 3η Μαρτίου 2013, οι φορείς εκμετάλλευσης και οι Έμποροι πρέπει να προσκομίζουν στην Αρμόδια Αρχή το παραπάνω βιβλίο απογραφών και τα οικεία παραστατικά αγοράς και πώλησης των αγαθών αυτών, εφόσον τους ζητηθεί.

Άρθρο 14 Τελικές διατάξεις

Κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν, καταργείται.

Άρθρο 15

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣΠηγή: Taxheaven