Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1154905 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ αριθμ. 2/60419/2016 ΚΥΑ ΦΕΚ 2340Β'/ 28.07.2016 Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας, που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δη

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1154905 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ αριθμ. 2/60419/2016 ΚΥΑ ΦΕΚ 2340Β'/ 28.07.2016 Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας, που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δη

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1154905 ΕΞ 2016
Σχετ. έγγρ. : Φ18
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήματα : Α', Β', Γ', Δ'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ.Κώδικας : 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Στυμφαλιάδου
Τηλέφωνο : 210 - 3635963, 3635044 3614716
FAX    : 210 3635077

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ αριθμ. 2/60419/2016 ΚΥΑ ΦΕΚ 2340Β'/28.07.2016 Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας, που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α'270/24.12.2014) και παροχή σχετικών οδηγιών στα θέματα αρμοδιότητάς μας.

Σχετ. : α) το Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1163812 ΕΞ 16.12.2015 έγγραφο κοινοποίησης της 2/71260/2015 ΚΥΑ για τις ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΥΑ Χίου,
β) το Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1038864 ΕΞ 03.03.2016 έγγραφο κοινοποίησης των υπ αριθμ. 2/11285 ΚΥΑ και 2/11285α ΚΥΑ για τις ανεξόφλητες οφειλές των Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς και Λάρισας
γ) το Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1068460 ΕΞ 27.04.2016 έγγραφο κοινοποίησης της 2/25811α/16.03.2016 ΚΥΑ ΦΕΚ 919Β705.04.2016 για τις ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΥΑ Εορδαίας 
δ) το Δ.ΕΙΣΠΡ. Α1154797 ΕΞ 2016 έγγραφο κοινοποίησης της 2/60419/2016 ΚΥΑ ΦΕΚ2340Β'/28.07.2016 για τις ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΥΑ Ηρακλείου
με οδηγίες επί του θεσμικού πλαισίου αρμοδιότητάς μας

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση την υπ' αριθμ. εκδοθείσα 2/60419/2016 ΚΥΑ ΦΕΚ 2340Β728.07.2016 του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Γ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 80 ν.4316/2014.

Υπενθυμίζεται ότι, με τις ως άνω διατάξεις ρυθμίζονται εκ νέου, με ειδικό τρόπο, οι ανεξόφλητες οφειλές των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και βεβαιώθηκαν στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.. Οι σχετικές οφειλές δύναται να εξοφληθούν από κάθε είδους έσοδα των Δ.Ε.Υ.Α.. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, οι ως άνω οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 και μέχρι δημοσίευσης του νόμου 4316/2014 (24.12.2014), απαλλάσσονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Για την υλοποίηση των οριζομένων στις σχετικές διατάξεις απαιτείται η έκδοση κοινών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανά ΔΕΥΑ, με τις οποίες θα καθορίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα.

Κατά τα λοιπά, στα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, ισχύει η εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1163812 ΕΞ 16.12.2015 με την οποία κοινοποιήθηκε στις Δ.Ο.Υ. η ΚΥΑ 2/71260/2015 για τις ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΥΑ Χίου.

Η Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ20η) στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται να ενημερώνει άμεσα την Υπηρεσία μας για την έκδοση των σχετικών με το θέμα κοινών υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου να ενημερώνονται οι Δ.Ο.Υ. της χώρας ώστε, να ενεργούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.Ο Αναπλ. Γενικός Δ/ντής Φορολογικής
Ευ. ΣαΐτηςΠηγή: Taxheaven