Αριθμ. Γ6 4103/112034/2016 Κυκλοφορία αγροτικών μηχανημάτων

Αριθμ. Γ6 4103/112034/2016 Κυκλοφορία αγροτικών μηχανημάτων

Αριθμ. Γ6 4103/112034

(ΦΕΚ Β' 3456/26-10-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 87, 88, 90 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) «Κυρώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/12-6-2009 (ΦΕΚ 1146/Β/2009) «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων».

3. Την υπουργική απόφαση 139850/20-2-1986 (ΦΕΚ 139/Β/86) «Κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων».

4. Τη με αριθμ. Υ 26/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β'/6-10-2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη».

5. Την εξάντληση των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, όπου αυτό έχει συμβεί, για την κατηγορία των διαξονικών γεωργικών ελκυστήρων, αυτοπροωθούμενων μηχανών εκτέλεσης γεωργικών εργασιών, αγροτικών μηχανημάτων πολλαπλών και ειδικών χρήσεων, αγροτικών μηχανημάτων μεταφοράς σιτηρών και λοιπών γεωργικών προϊόντων, εκτός της κατηγορίας των μονοαξονικών γεωργικών ελκυστήρων, δασικών και της κατηγορίας των κρατικών Υπηρεσιών γεωργικών μηχανημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων - Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - και Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς - και ενόψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας προμήθειας τους από την Κεντρική Διοίκηση.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Α. Στις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου έχουν εξαντληθεί οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων, δίνεται η δυνατότητα απογραφής και κυκλοφορίας αυτών χωρίς να φέρουν τις προβλεπόμενες από την υπουργική απόφαση 139850/ 20-2-1986 (ΦΕΚ 139/Β/1986) κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, μέχρι την προμήθεια και διάθεση τους από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Β. Τα απογραφόμενα αγροτικά μηχανήματα των παραπάνω κατηγοριών υποχρεούνται να εφοδιαστούν με κρατικές πινακίδες το αργότερο δύο μήνες μετά από την παραλαβή αυτών από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και τη σχετική ειδοποίηση των κατόχων τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜAΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣΠηγή: Taxheaven