Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.2.9/ 51 /οικ.27778/ 2016 Παράταση συμβάσεων προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.2.9/ 51 /οικ.27778/ 2016 Παράταση συμβάσεων προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 51 /οικ.27778

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 213 1313257, 3264

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβάσεων προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α'/21-10-16) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 4099/2012 (Α' 250) προβλέπεται ότι:
«Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31-12-2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Στην ως άνω παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1-1-2016 και μετά».

Στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης περιλαμβάνονται όλες οι ενεργές ατομικές συμβάσεις και όσες συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, δηλ. όσες συμβάσεις έχουν λήξει μετά την 21η-7-2016.

Η παράταση των εν λόγω συμβάσεων διενεργείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου και δεν απαιτείται απόφαση κάποιου άλλου συλλογικού οργάνου π.χ Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου κλπ.

Με την εν λόγω ρύθμιση καθορίζονται οι περιπτώσεις παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού που συνεισφέρει υπό την ευρεία έννοια στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του τομέα καθαριότητας, όπως π.χ. οι οδηγοί και συνοδοί απορριμματοφόρων, οι χειριστές μηχανημάτων έργου που συνεισφέρουν στον τομέα καθαριότητας, οι απασχολούμενοι στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού και στον τομέα πρασίνου καθώς και στην καθαριότητα των κοιμητηρίων κ.λ.π., χωρίς να αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις η ονομασία της ειδικότητας που κατέχουν και ανεξαρτήτως της οργανικής μονάδας, στην οποία αυτοί είχαν τοποθετηθεί, αλλά με βάση το λειτουργικό κριτήριο της εν τοις πράγμασι συνεισφοράς τους στον τομέα αυτό και των καθηκόντων που αυτοί ασκούσαν ή ασκούν.

Βάσει των ανωτέρω και με στόχο την ορθή και ενιαία εφαρμογή του νόμου τα αρμόδια όργανα των οικείων φορέων, τα οποία έχουν πλήρη γνώση των πραγματικών δεδομένων, είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αυτοδίκαιη παράταση των εν λόγω συμβάσεων, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί από διάφορες υπηρεσίες σχετικά με τη δυνατότητα αποζημίωσης του εν λόγω απασχολούμενου προσωπικού, για όσο χρονικό διάστημα αυτό δεν προσέφερε υπηρεσίες, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η καταβολή αποδοχών συναρτάται άμεσα με την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του εργαζόμενου και κατά συνέπεια δεν οφείλονται αποδοχές για το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος δεν παρέσχε υπηρεσία.

Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό με δίμηνες συμβάσεις εργασίας οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1-1-2016 και μετά.

Η παρούσα εγκύκλιος διατίθεται και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ( Ηλ. Δ/νση www.minadmin.gov.gr. στη Διαδρομή : Προκηρύξεις - Προσωπικό - Προσλήψεις καθώς και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven