Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α)/78417/ 2016 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νέων Φαρμάκων

Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α)/78417/ 2016 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νέων Φαρμάκων

Αθήνα, 31 - 10 - 2016
Αριθμ. Πρωτ.: Γ5(α)/78417
Σχ.: 75319

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10187 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161414-1107
FAX : 2105227360
e-mail : farmaka@moh.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νέων Φαρμάκων.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:
α.Του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
γ. Του Ν. 3918/2011 ( ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
δ.Του Ν. 4052/2012 ( ΦΕΚ 41/Α/2012) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης…….οικονομίας» και άλλες διατάξεις»
ε.Του Ν.4334/2015 (ΦΕΚ80/Α/2015) « Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)»
στ.Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/Α/15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»
ζ.Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015 ( ΦΕΚ 129/Α/15)
η. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
θ. Του Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α'173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι.Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116/23-09-2015), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2.Την με αριθμ. Πρωτ. Γ5/οικ. 28408/15.4.2016 ( ΦΕΚ 1102/Β/16) Υπουργική Απόφαση « Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων»,

3.Την με αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015/29.9.2015 ( ΦΕΚ2115/Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών
«Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου».

4.Την με αριθμ. Πρωτ. ΔΥ3/ΓΠ.97606/30-7-2010 Υπουργική απόφαση με θέμα «Προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας φαρμακείου στις ιδιωτικές κλινικές»

5.Την με αριθμ. πρωτ. Α1β/ΓΠ.25980/29-4-15 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας «Συγκρότηση Ενδεκαμελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη με Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)οικ/ 56930/25.7.2016, Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διορθωτικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (Ανατιμολόγηση)».

7.Το υπ’ αρ. 3 Πρακτικό των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων της 5ης και 6ης Σεπτεμβρίου 2016.

8.Το με αριθμ. Πρωτ. 74058/10-10-2016 και 75099/12-10-2016, έγγραφα του ΕΟΦ «Αποστολή Τελικών Προτεινόμενων Τιμών Νέων Φαρμάκων», με συνημμένο το αρχείο Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων με ενσωματωμένες τις αποφάσεις της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

9.Το με αριθμ. Πρωτ. Β2β/Γ.Π.οικ.78902/20-10-2016, έγγραφο της Γεν Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΥ, σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη που θα προκύψει από την ένταξη νέων φαρμάκων στο Δελτίο Τιμών, σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν επιβαρύνει πρόσθετα ούτε τον Προϋπολογισμό του Κράτους ούτε των προαναφερόμενων Ν.Π.Δ.Δ., καθότι ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) στην υπέρβαση της φαρμακευτικής τους δαπάνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1


Την έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας.

Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση.

Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,89% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και ισχύει από την ανάρτησή του.

Οι ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου τιμών θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr, της Δ/νσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πηγή: Taxheaven