ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 363/14.10.2016 Αίτηση αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 363/14.10.2016 Αίτηση αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)

Καλλιθέα, 14-10-2016
Αριθμός απόφασης: 363

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604570
ΦΑΞ    : 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170)
β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178/29.8.2014).
γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης «    » και με αριθμό πρωτοκόλλου «    » κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ Αιγίου, ενδικοφανή προσφυγή, με την οποία συνυποβάλλεται αίτημα αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού του «    » του «    » (ΑΦΜ «    »), κατά της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) της Δ.Ο.Υ. Αιγίου έτους 2016 ποσού 634,71 Ευρώ.

5. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την από «    » και με αριθμό πρωτοκόλλου «    /    » αίτησή του ο «    » του «    » (ΑΦΜ «    »), κάτοικος Ελληνικού, επί της οδού «    » αρ. «    », ζητά την αναστολή καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) της Δ.Ο.Υ. Αιγίου έτους 2016 , βάσει της οποίας του καταλογίστηκε το ποσό των 634,71 ευρώ, ήτοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού 50% αυτού, ποσού 317,355 Ευρώ (50% x 634,71). Η ως άνω πράξη εκδόθηκε κατόπιν υποβολής από τον αιτούντα της δήλωσης ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε9).

Επί της κρινόμενης αίτησης, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων των αιτημάτων αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με το εδ.α' της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου, «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, όμως, σύμφωνα με το εδ. β' της παραγράφου 3 του ιδίου άνω άρθρου και νόμου: «Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση».

Επειδή εν προκειμένω, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεν χωρεί παραδεκτώς αίτημα αναστολής της καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της επίμαχης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, δεδομένου ότι η εν λόγω πράξη έχει εκδοθεί με βάση στοιχεία, τα οποία ο ίδιος ο αιτών παρείχε με την υποβληθείσα δήλωση ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε9) έτους 2016 και παρέλκει η εξέταση οποιουδήποτε προβαλλόμενου ισχυρισμού.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη του αιτήματος του «    » του «    », με Α.Φ.Μ. «    » για την αναστολή καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) της Δ.Ο.Υ. Αιγίου έτους 2016, κατόπιν υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ακινήτων (Ε9).

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης ΔιαφορώνΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο   
Η Υπάλληλος του ΤμήματοςΠηγή: Taxheaven