Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/26.10.2016 Πρόσβαση στην απασχόληση α) των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, β) των αιτούντων διεθνή προστασία και γ) των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρα 69 και 71 Ν.4375/2016)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/26.10.2016 Πρόσβαση στην απασχόληση α) των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, β) των αιτούντων διεθνή προστασία και γ) των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρα 69 και 71 Ν.4375/2016)

Αθήνα, 26/10/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ23/1/1487497

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και
ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΟΑΕΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
TMHMA ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου
Τηλέφωνο: 210-5285569
fax: 210-5229840
e-mail: tm_asfalishs@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27

ΘΕΜΑ: Πρόσβαση στην απασχόληση α) των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, β) των αιτούντων διεθνή προστασία και γ) των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρα 69 και 71 Ν.4375/2016)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ αρ. 51/τ. Α'/3-4-2016 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)" (L180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις των άρθρων 69 και 71 του Ν. 4375/2016 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση:

α) των αναγνωρισμένων ως «δικαιούχων διεθνούς προστασίας», δηλ. των αλλοδαπών ή ανιθαγενών που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ή τους έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2013 (Α'226), του Π.Δ. 113/2013 (Α'146), του Π.Δ. 114/2010 (Α' 195), του Π.Δ. 90/2008 (Α'152), του Π.Δ. 61/1999 (Α'63) ή του Ν. 1975/1991 (Α' 184) και τις λοιπές ισχύουσες και προϊσχύουσες διατάξεις για την αναγνώριση και το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας, και των μελών των της οικογένειάς τους.

β) των «αιτούντων διεθνή προστασία», δηλ. των αλλοδαπών ή ανιθαγενών που έχουν καταθέσει ενώπιον της αρμόδιας αρχής αίτηση με την οποία ζητούν να αναγνωριστούν ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 113/2013 και 114/2010.

γ) των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, δηλ. των αλλοδαπών ή ανιθαγενών στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 114/2010 (Α' 195), του άρθρου 8 παρ. 1 του Π.Δ. 61/1999 (Α'63), του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 1975/1991 (Α' 184) ή του άρθρου 22 του Ν. 4375/2016, και των μελών της οικογένειάς τους.

Η βασική αλλαγή που επέρχεται με τις διατάξεις 69 και 71 του Ν. 4376/2016 όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία των συγκεκριμένων πολιτών τρίτων χωρών και των μελών των οικογενειών τους είναι ότι δεν απαιτείται πλέον άδεια εργασίας.

- Για τις περιπτώσεις α) και γ) προϋπόθεση είναι η κατοχή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, αδειών διαμονής σε ισχύ.

- Για την περίπτωση β) προϋπόθεση είναι η κατοχή του απαιτούμενου «Δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία» ή «Δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» σε ισχύ, (τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου κδ' του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2013 και του στοιχείου δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 114/2010 αντίστοιχα).

Σε όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων η πρόσβαση στην απασχόληση γίνεται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ημεδαπούς.

Στον πίνακα που ακολουθεί κατηγοριοποιούνται οι δικαιούχοι και το είδος της δραστηριότητας που μπορούν να ασκήσουν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Παρακαλούμε όπως λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ

Πίνακας δικαιούχων πρόσβασης στην απασχόληση


  Δικαιούχοι Είδος δραστηριότητας που μπορεί να ασκηθεί Νομοθετική Πρόβλεψη Παρατηρήσεις
1 Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, παροχή υπηρεσιών ή έργου, εξαρτημένη εργασία Παρ. 1 άρθρο 69 Ν.4375/2016  
(πρόσφυγες & κάτοχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας)
2 Μέλη οικογένειας δικαιούχων διεθνούς προστασίας Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, παροχή υπηρεσιών ή έργου, εξαρτημένη εργασία Παρ. 3 άρθρο 69 Ν.4375/2016  
3 Μέλη οικογένειας δικαιούχων διεθνούς προστασίας που αφίχθησαν στη χώρα για οικογενειακή επανένωση Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, παροχή υπηρεσιών ή έργου, εξαρτημένη εργασία Παρ. 3 άρθρο 69 Ν.4375/2016  
4 Αλλοδαποί, οι οποίοι διαμένοντας νόμιμα στη χώρα, τέλεσαν γάμο με δικαιούχο διεθνούς προστασίας Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, παροχή υπηρεσιών ή έργου, εξαρτημένη εργασία Παρ. 3 άρθρο 69 Ν.4375/2016 Για όσο χρόνο ο γάμος εξακολουθεί να ισχύει
5 Πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους Παροχή υπηρεσιών ή έργου, εξαρτημένη εργασία Παρ. 2 άρθρο 69 Ν.4375/2016  
6 Μέλη οικογένειας κατόχων άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους Παροχή υπηρεσιών ή έργου, εξαρτημένη εργασία Παρ. 4 άρθρο 69 Ν.4375/2016  
7 Αλλοδαποί, οι οποίοι διαμένοντας νόμιμα στη χώρα, τέλεσαν γάμο με πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους Παροχή υπηρεσιών ή έργου, εξαρτημένη εργασία Παρ. 4 άρθρο 69 Ν.4375/2016 Για όσο χρόνο ο γάμος εξακολουθεί να ισχύει
8 Αιτούντες διεθνή προστασία Παροχή υπηρεσιών ή έργου, εξαρτημένη εργασία Άρθρο 71
Ν.4375/2016
Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας και εφόσον κατέχουν δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία ή δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού

Πηγή: Taxheaven