ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 362/14.10.2016 Αίτηση αναστολής καταβολής αμφισβητούμενων ποσών

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 362/14.10.2016 Αίτηση αναστολής καταβολής αμφισβητούμενων ποσών

Καλλιθέα, 14-10-2016
Αριθμός απόφασης: 362
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα
Τηλ.: 213 1604 522
FAX: 213 1604 524

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής».

4. Την από «    » και με αριθμό πρωτοκόλλου «    », κατατεθείσα στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ενδικοφανή προσφυγή, με τα συνημμένα αυτής, της «    » του «    », με Α.Φ.Μ. «    », με την οποία συνυποβάλλεται αίτημα αναστολής καταβολής του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των: α) υπ' αριθμόν «    »,  «    », «    », «    », «    », «    », «    », «    », «    », «    », «    », «    » και «    /    » Πράξεων Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικ. ετών 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα, β) υπ' αριθμόν «    » και «    /    » Πράξεων Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Έκτακτης Εισφοράς Φυσικών Προσώπων οικ. ετών 2008 και 2010 αντίστοιχα γ) υπ' αριθμόν «    », «    » και «    /    » Πράξεων Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων οικ. ετών 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα, δ) υπ' αριθμόν «    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    » και «    /    » Πράξεων Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Προστίμου Κ.Β.Σ. χρήσεων 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011 αντίστοιχα, ε) υπ' αριθμόν «    » και «    /    » Πράξεων Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. χρήσεων 2010 και 2011 αντίστοιχα και στ) από «    » Εκθέσεως Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, Εκθέσεως Ελέγχου Κ.Β.Σ., Εκθέσεως Μερικού Ελέγχου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όλων του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), με τα συνημμένα αυτής

5. Την από «    » Έκθεση Απόψεων του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την από «    » και με αριθμό πρωτοκόλλου «    /    » αίτησή της, η «    » του «    », με Α.Φ.Μ. «    », κάτοικος «    », οδός «    » αρ. «    », ζητά την αναστολή καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού των ανωτέρω πράξεων του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., συνολικού ποσού 1.230.665,71 ευρώ, ήτοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, ποσοστού 50% αυτού, ποσού 615.332,855 Ευρώ (50% x 1.230.665,71).

Επί της κρινόμενης αίτησης, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου, «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι' αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής. Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014, παράγραφος Γ': «....2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο     3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο . ».

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, η αιτούσα την αναστολή ισχυρίζεται ότι η περιουσιακή της κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωσή της δεν επαρκεί για την καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού των προσβαλλόμενων πράξεων. Περαιτέρω, η αιτούσα επισημαίνει ότι, εάν δεν της χορηγηθεί η αιτούμενη αναστολή και υποχρεωθεί στην καταβολή του ως άνω ποσού θα εκμηδενιστούν οι αποταμιεύσεις της και θα επισπευθούν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του μεγαλύτερου μέρους της ακίνητης περιουσίας της, όπως αυτή αποτυπώνεται στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., γεγονότα τα οποία, λόγω της ηλικίας της (... ετών) και της έλλειψης άλλων εισοδημάτων, πέραν των ως άνω αποταμιεύσεων της, θα της στερήσουν τα βασικά μέσα βιοπορισμού της και θα της προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη.

Προς απόδειξη των ισχυρισμών της, η αιτούσα προσκομίζει :
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι υποβάλλει τη δήλωση περιουσιακής της κατάστασης και ότι όλα τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία είναι αληθή.
2. Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης της αιτούσας.
3. Φωτοαντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό σημείωμα) της αιτούσας φορολογικού έτους 2015.
4. Φωτοαντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της αιτούσας.

Από τα ανωτέρω προσκομισθέντα στοιχεία, καθώς και από στοιχεία που προσκομίστηκαν από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., προκύπτουν τα εξής :

1. Τα έσοδά της αιτούσας κατά το τρέχον οικονομικό έτος ανέρχονται στο ποσό των 15.100 € και προέρχονται από ακίνητα (12000 €), από τόκους καταθέσεων (100 €) και από επιχειρηματική δραστηριότητά (3000 €).

2. Τα έσοδά αυτής κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ανέρχονται στο ποσό των 37.884,39 € και προέρχονται από ακίνητα (24.196,50 €), από τόκους και μερίσματα (6.729,79 €), από επιχειρηματική δραστηριότητα (4.427,31 €) και από μισθωτή εργασία (2.530,79 €).

3. Η αιτούσα διαθέτει ακίνητη περιουσία, η αντικειμενική αξία της οποίας ανέρχεται σε 1.203,438,50. Ειδικότερα έχει την πλήρη κυριότητα μίας μεζονέτας, η οποία βρίσκεται στη «    », επί της οδού «    », επιφάνειας κυρίων χώρων «    » τ.μ. και βοηθητικών χώρων «    » τ.μ. και «    » («    ») οριζόντιων ιδιοκτησιών, οι οποίες βρίσκονται στην «    » (τρεις εξ αυτών), στο «    », στην «    », στη «    » (5 εξ αυτών) και στα «    » (8 εξ αυτών) επιφάνειας κυρίων χώρων «    » τ.μ., «    » τ.μ. «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ., «    » τ.μ. και «    » τ.μ. αντίστοιχα. Επιπλέον, έχει την πλήρη κυριότητα τριών αγροτεμαχίων που βρίσκονται, δύο από αυτά, στα «    » και το τελευταίο στο «    » και έχουν επιφάνεια «    » τ.μ., «    » τ.μ. και «    » τ.μ. αντίστοιχα, η εκτιμώμενη αξία των οποίων, κατά δήλωση της αιτούσας, ανέρχεται σε 10.000, 3.000 και 1.000 Ευρώ, ήτοι συνολικά στο ποσό των 14.000 ευρώ.

4. Η αιτούσα τηρεί μία θυρίδα στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «    », στην οποία περιέχονται, κατά δήλωση της λίρες και οικογενειακά κειμήλια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται από αυτήν η συνολική αξία των πραγμάτων, τα οποία βρίσκονται στην ως άνω θυρίδα.

5. Η αιτούσα κατέχει «    » μετοχές της τραπεζικής ανώνυμης εταιρείας «    » και «    » μετοχές της εταιρείας με την επωνυμία «    ».

6. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα της αιτούσας, από στοιχεία που παρείχε το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. στην Υπηρεσία μας, για τα οικ. έτη 2003 έως 2016 ανέρχεται, στο ποσό των 965.532,04 Ευρώ, ενώ το οικ. έτος «    » δήλωσε στους κωδικούς «    » και «    » (ήτοι ως ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή εισαγωγή χρηματικών ποσών αλλοδαπής, δάνεια και δωρεές) ποσό 160.747 Ευρώ.

7. Είναι κάτοχος καταθέσεων σε 8 λογαριασμούς της «    » ύψους 443.394,96 ευρώ, εκ των οποίων ωστόσο οι 7 λογαριασμοί, το ποσό καταθέσεων των οποίων ανέρχεται σε 430.253,76 ευρώ είναι δεσμευμένοι για οφειλές της αιτούσας στο Δημόσιο.

8. Είναι κάτοχος ενός Ι.Χ. έτους κυκλοφορίας 1998 και με αριθμό κυκλοφορίας «    », του οποίου η εκτιμώμενη αγοραία αξία ανέρχεται σε 1.500 Ευρώ.

Επειδή, περαιτέρω, κατά πάγια νομολογία, η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται ο οικονομικός κλονισμός της επιχείρησης του αιτούντος ή η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 208/2000). Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ.Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή, για την τεκμηρίωση της επικαλούμενης από τον αιτούντα ανεπανόρθωτης βλάβης, δεν αρκεί η επίκληση υποθετικής ή ενδεχόμενης βλάβης, αλλά απαιτείται η επίκληση πρόκλησης ισχυρού κλονισμού του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων.

Επειδή, δεδομένου της σημαντικότατης κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας, η οποία υπερβαίνει το σύνολο του αμφισβητούμενου ποσού και του γεγονότος ότι, μεταξύ άλλων, έχει εισοδήματα και από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο ισχυρισμός της περί πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης, λόγω μείωσης των αποταμιεύσεών της και της επίσπευσης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του μεγαλύτερου μέρους της ακίνητης περιουσίας της, όπως αυτή αποτυπώνεται στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., έτους 2016, και της οποίας η αντικειμενική αξία ανέρχεται στο ποσό του 1.203.438,50 € είναι οπωσδήποτε απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ότι η μη χορήγηση αναστολής καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, ήτοι ποσού 615.332,855 Ευρώ, θα οδηγήσει σε αποστέρηση των μέσων βιοπορισμού της αιτούσας.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, από τα ως άνω στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η αιτούσα διαθέτει επαρκή κινητή και ακίνητη περιουσία, όπως ανωτέρω αναλυτικά αναφέραμε, η οποία υπερβαίνει αρκετά το σύνολο του αμφισβητούμενου ποσού των προσβαλλόμενων πράξεων και μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως (π.χ. μίσθωση, υπεγγυότητα για λήψη δανείου προς εξόφληση των οφειλών της, εκποίηση κλπ) για την κάλυψη των οικονομικών της υποχρεώσεων.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη του αιτήματος της «    » του «    », με Α.Φ.Μ. «    » για την αναστολή καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού των: α) υπ' αριθμόν «    », «    », «    », «    », «    », «    », «    », «    », «    », «    », «    », «    » και «    /    » Πράξεων Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικ. ετών 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα, β) υπ' αριθμόν «    » και «    /    » Πράξεων Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Έκτακτης Εισφοράς Φυσικών Προσώπων οικ. ετών 2008 και 2010 αντίστοιχα γ) υπ' αριθμόν «    », «    » και «    /    » Πράξεων Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων οικ. ετών 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα, δ) υπ' αριθμόν «....», «....», «    », «    », «    », «    », «    », «    » και «    /    » Πράξεων Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Προστίμου Κ.Β.Σ. χρήσεων 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011 αντίστοιχα, ε) υπ' αριθμόν «    » και «    /    » Πράξεων Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. χρήσεων 2010 και 2011 αντίστοιχα και στ) από «    » Εκθέσεως Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, Εκθέσεως Ελέγχου Κ.Β.Σ.,  Εκθέσεως Μερικού Ελέγχου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όλων του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).


Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο   
Η Υπάλληλος του ΤμήματοςΠηγή: Taxheaven