ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 365/17.10.2016 Αίτηση αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού της πράξεως διοικητικού προσδιορισμού Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 365/17.10.2016 Αίτηση αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού της πράξεως διοικητικού προσδιορισμού Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

Καλλιθέα, 17/10/2016
Αριθμός απόφασης: 365

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604570
ΦΑΞ    : 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178/29.8.2014).
γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/9.1.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου     /28-09-2016, κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ Παλλήνης, ενδικοφανή προσφυγή και το ταυτάριθμο αίτημα αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της     (ΑΦΜ     ), κατά της με αρ. ειδοποίησης     /28-08-2016 πράξεως διοικητικού προσδιορισμού Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2016 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ποσού 268,02 ευρώ.

5. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου     /28-09-2016, αίτησή της, η     (ΑΦΜ     ), ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξεως διοικητικού προσδιορισμού Ε.Ν.Φ.Ι.Α. της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, βάσει της οποίας του καταλογίστηκε το ποσό των 268,02 ευρώ.

Επί της κρινόμενης αίτησης, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με το εδ.α' της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)». Επειδή, όμως, σύμφωνα με το εδ. β' της παραγράφου 3 του ιδίου άνω άρθρου και νόμου: «Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση».

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου, «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3......

Επειδή εν προκειμένω, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεν χωρεί παραδεκτώς αίτημα αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της επίμαχης πράξεως διοικητικού προσδιορισμού Ε.Ν.Φ.Ι.Α., δεδομένου ότι, η εν λόγω πράξη έχει εκδοθεί με βάση στοιχεία, τα οποία o ίδιος η ίδια η αιτούσα παρείχε με την με αριθμό καταχ    δήλωσή της, του φορολογικού έτους 2016 και ως εκ τούτου η υπό κρίση αίτηση αναστολής πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη του αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού της πράξεως διοικητικού προσδιορισμού Ε.Ν.Φ.Ι.Α. της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης για το φορολογικό έτος 2016.Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣΠηγή: Taxheaven