Αριθ. 2290/26.9.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τ

Αριθ. 2290/26.9.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τ

Αριθ. 2290

(ΦΕΚ Β' 3480/27-10-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6α του Ν. 2408/1996 (Α'104) «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις»,
β) των άρθρων 7, 10, 11 και 12 του Ν. 4320/2015 (Α' 29) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
γ) του Π.δ. 101/2014 (Α' 168) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του Π.δ. 71/2015 (Α' 114) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»,
ε) της υπ' αριθ. Υ30/2015 (Β' 2183) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο»,
στ) των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
ζ) του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
θ) της υποπαραγράφου 5.3 της παραγράφου Γ' του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης» (Α' 94).

2) Την υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 (Β' 539) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

4) Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς και ειδικότερα το Στόχο 31 «Ενίσχυση των μηχανισμών για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων».

5) Το υπ' αριθ. πρωτ. ΓΕΕ ΕΜΠ 3/31-3-2016 έγγραφο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε, στην Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ομάδα Εργασίας, για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:
1. Ιωάννη Κάρκαλη, Αντεπίτροπο Επικρατείας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ως Πρόεδρο και Συντονιστή.
2. Νικολίτσα Ράπτη, Ειδικό Επιθεωρητή Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ως μέλος.
3. Ειρήνη Κουμπαρούλη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως μέλος.
4. Κρυσταλλία Τσιρώνη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως μέλος.
5. Χάιδω Βελιούρη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και Αμοιβαίας συνδρομής της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ως μέλος.
6. Ευτυχία Ταμβίσκου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.
7. Όλγα Τσιάρα, ειδικό συνεργάτη στο Νομικό Τμήμα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως μέλος.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος, Κρυσταλλία Τσιρώνη με αναπληρώτρια αυτής το μέλος Ειρήνη Κουμπαρούλη.

Δ. Το έργο της Ομάδας Εργασίας προσδιορίζεται, ενδεικτικά, ως ακολούθως:
1) Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
2) Διατύπωση προτάσεων:
α. βελτίωσης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα (Ο.Ο.Σ.Α., Συμβούλιο της Ευρώπης, Ηνωμένα Έθνη, διεθνείς καλές πρακτικές), μέσω ενίσχυσης της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων (πάγωμα, κατάσχεση, δήμευση κ.λπ.) και μέσω διερεύνησης της δυνατότητας ενεχυριασμού των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, με τη συγκατάθεση του κατόχου του τραπεζικού λογαριασμού προκειμένου να ανταποκριθεί στις οικονομικές οφειλές προς το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών οφειλών,
β. ανάπτυξης και εφαρμογής κοινής και συντονισμένης προσέγγισης για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων για τις διάφορες υπηρεσίες,
γ. ενίσχυσης του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων μέσω της δημιουργίας ενός φορέα διαχείρισης δεσμευμένων και κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων,
δ. ενίσχυσης της υποχρέωσης των διωκτικών και δικαστικών αρχών να αναφέρουν τα δεσμευμένα, κατασχεμένα και δημευμένα περιουσιακά στοιχεία στο αρμόδιο τμήμα του ΣΔΟΕ.

Ε. Η συνεργασία του Συντονιστή και των μελών της Ομάδας μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.

ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας στα πλαίσια του έργου της, δύναται να συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως Φορέων και Οργάνων, που σχετίζονται με το έργο αυτής, οι οποίες οφείλουν να της παρέχουν οποιαδήποτε συνδρομή τους ζητηθεί.

Ζ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση σε κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της, οπότε θα παραδώσει το πόρισμα της στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης αρμόδιο για θέματα Διαφθοράς καθώς και στον Υπουργό Οικονομικών.

Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύνανται να παρίστανται άλλα πρόσωπα, τα οποία, λόγω αρμοδιότητας, εμπειρίας ή εξειδίκευσης, μπορούν να συνδράμουν στο έργο της Ομάδας Εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven