Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α05/1105/39/ 2016 Τροποποίηση της διαδικασίας ανακεφαλαίωσης χρόνων ασφάλισης του Συστήματος Μηχανογραφικών Μέσων (Σ.Μ.Μ.) περιόδων απασχόλησης 1/1/1989 - 31/12/2001

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α05/1105/39/ 2016 Τροποποίηση της διαδικασίας ανακεφαλαίωσης χρόνων ασφάλισης του Συστήματος Μηχανογραφικών Μέσων (Σ.Μ.Μ.) περιόδων απασχόλησης 1/1/1989 - 31/12/2001

Αθήνα, 31/10/2016
Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/39
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ και ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240-241
FAX: 210 52 23 228
E - mail: asfika@otenet.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 8
102 41 - Αθήνα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της διαδικασίας ανακεφαλαίωσης χρόνων ασφάλισης του Συστήματος Μηχανογραφικών Μέσων (Σ.Μ.Μ.) περιόδων απασχόλησης 1/1/1989 - 31/12/2001.


Λαμβάνοντας υπόψη αφενός ερωτήματα που μας έχουν τεθεί και αφετέρου την ανάγκη εξορθολογισμού και απλοποίησης γραφειοκρατικών διαδικασιών, με στόχο τον περιορισμό του διοικητικού και λειτουργικού κόστους των υπηρεσιών μας, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί η διαδικασία ανακεφαλαίωσης χρόνων ασφάλισης του Σ.Μ.Μ. (εγκ. 33/1989) για περιόδους απασχόλησης από 1/1/1989 - 31/12/2001 (δηλ. για τις περιόδους όπου το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ήταν αποκλειστικά αρμόδιο για την εκτύπωση των Ατομικών Δελτίων Εισφορών-Α.Δ.Ε.).

Συγκεκριμένα, από τη λήψη του παρόντος η ανακεφαλαίωση χρόνων ασφάλισης του Σ.Μ.Μ. περιόδων απασχόλησης 1/1/1989 - 31/12/2001 θα πραγματοποιείται απευθείας από το Απόσπασμα Λογαριασμό Ασφαλισμένου Η.ΔΙ.Κ.Α., χωρίς να εξετάζεται εάν υφίστανται ή όχι τα αντίστοιχα Α.Δ.Ε..

Χρόνοι ασφάλισης του Σ.Μ.Μ. εντοπίζονται στο Απόσπασμα Λογαριασμό Ασφαλισμένου Η.ΔΙ.Κ.Α. από την ένδειξη «ΠΗΓΗ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΜΜ - ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Α.Δ.Ε.».

Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπηρεσίες απονομών συντάξεων ή ανακεφαλαίωσης δεν θα πρέπει πλέον να ζητούν από την Διεύθυνση Εκμετάλλευσης την οίκοθεν επανέκδοση τυχόν απολεσθέντων Α.Δ.Ε. μισθολογικών περιόδων 1/1/1989 - 31/12/2001. 

Ως προς την ανακεφαλαίωση χρόνων ασφάλισης του Σ.Μ.Μ. μέχρι 31/12/1988 (δηλ. για τις μισθολογικές περιόδους όπου τα Α.Δ.Ε. εκτυπώνονταν από τους αντίστοιχους εργοδότες) δεν επέρχονται αλλαγές στην τηρούμενη διαδικασία (θα εξακολουθήσει να γίνεται βάσει των υφιστάμενων Α.Δ.Ε., ενώ σε περίπτωση απώλειάς τους, βάσει χειρόγραφων δελτίων ή βεβαιώσεων εργοδότη επικυρωμένων από την οικεία υπηρεσία Εσόδων - εγκ. 33/1989, Κεφ. 5).

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω τροποποίηση στη διαδικασία ανακεφαλαίωσης δεν αναιρεί την δυνατότητα των αρμόδιων οργάνων του Ιδρύματος (απονομών συντάξεων, ανακεφαλαίωσης κ.λ.π.), στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, να ζητούν τη διενέργεια ελέγχου σε κάθε περίπτωση που το κρίνουν αναγκαίο.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven