Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 209/12.10.2016 Σχετικά με την ευθύνη για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δημιουργηθεί από εταιρείες

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 209/12.10.2016 Σχετικά με την ευθύνη για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δημιουργηθεί από εταιρείες

Αθήνα, 12 -10- 2016
Αριθ. Πρωτ.:209

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Π. Παναγιωτακοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516475
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ·:Υπουργείο Οικονομικών
Α.Τ.Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Λεωχάρους 2, 105 62 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ευθύνη για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δημιουργηθεί από εταιρείες.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή Γεώργιο Αμυρά, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Από τον έλεγχο που διενεργείται κεντρικά από τις υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής με κύρια χαρακτηριστικά τη δημιουργία μεγάλων οφειλών από νομικά πρόσωπα που στερούνται περιουσιακών στοιχείων τόσο τα ίδια, όσο και οι υπεύθυνοι αυτών (νόμιμοι εκπρόσωποι , διαχειριστές, κ.λ.π.). Πολλά μάλιστα από αυτά τα νομικά πρόσωπα εμφανίζουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων στις ΑΠΔ που υποβάλλουν, οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται και λαμβάνουν παροχές ασθενείας και συντάξεις, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα είσπραξης των εισφορών από τον ασφαλιστικό φορέα. Οι συνηθέστερες πρακτικές που χρησιμοποιούνται από εταιρείες για την αποφυγή των συνεπειών από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης είναι:

1. Σε κεφαλαιουχικές εταιρείες:
• Ανάληψη θέσεων ευθύνης (π.χ. διευθύνοντες σύμβουλοι ΑΕ, διαχειριστές ΕΠΕ) από
πρόσωπα τα οποία δεν έχουν στην πραγματικότητα καμία σχέση με την εταιρεία, όπως:
α) Υπερήλικα άτομα, χωρίς οικονομική επιφάνεια κυρίως μικροσυνταξιούχοι, ενίοτε συγγενικά με τον επιχειρηματία πρόσωπα.
β) Οικονομικοί μετανάστες/αλλοδαποί, που δεν έχουν καμία οικονομική επιφάνεια και σε πολλές περιπτώσεις, δηλώνουν ως διεύθυνση κατοικίας την έδρα της εταιρείας,
γ) Κάτοικοι εξωτερικού χωρίς περιουσία και χωρίς υποχρέωση φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα,
δ) Υπάλληλοι της επιχείρησης, των οποίων η εμπειρία/προϋπηρεσία δεν δικαιολογεί την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης,
ε) Άτομα πολύ νεαρής ηλικίας, που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν συγγενική σχέση με τον επιχειρηματία.

2. Σε προσωπικές εταιρείες:
• Συμμετοχή ως ομόρρυθμου μέλους αλλοδαπής εταιρείας χωρίς δραστηριότητα ή περιουσία στην Ελλάδα, η οποία συνήθως έχει εκπρόσωπο αλλοδαπό ή κάτοικο εξωτερικού.
• Συμμετοχή ως ομόρρυθμου μέλους κεφαλαιουχικής εταιρείας χωρίς περιουσία, με νόμιμο εκπρόσωπο επίσης χωρίς περιουσία.

Επίσης, έχουν εντοπισθεί περιπτώσεις σύστασης εικονικών επιχειρήσεων, χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, με εικονικούς νομίμους εκπροσώπους που εμφανίζουν απασχόληση προσωπικού, το οποίο στην πραγματικότητα απασχολείται για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές κυρίως δραστηριοποιούνται σε τομείς φύλαξης, καθαρισμού, εστίασης, κέντρων διασκέδασης, ξενοδοχείων κ.α. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία που πραγματικά απασχολεί το προσωπικό εμφανίζεται χωρίς οφειλή και πολλές φορές είναι και αναπόγραφη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λαμβάνει και ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ το προσωπικό ασφαλίζεται από την εικονική επιχείρηση που υποβάλλει ΑΠΔ και δεν καταβάλλει εισφορές.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι επιχειρήσεις συστήνονται και κινούνται εντός του πλαισίου που έχει θεσπισθεί για την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ο εντοπισμός τους είναι δυσχερής και απαιτεί ισχυρό και οργανωμένο ελεγκτικό μηχανισμό. Επειδή, το ζήτημα είναι πραγματικό και η περιπτωσιολογία είναι εκτενής, η αντιμετώπιση εκ μέρους των υπηρεσιών ποικίλλει κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα:
- Σε περιπτώσεις ενδείξεων μεγάλης εισφοροδιαφυγής με χρήση μεθόδων που, εκτός από τα αδικήματα του ΑΝ 86/1967, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι στοιχειοθετούν το αδίκημα της απάτης, υποβάλλονται αναφορές στη Οικονομική Αστυνομία και στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να υποβληθεί αναφορά στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
- Όταν παράλληλα διαπιστώνονται παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου των εταιρειών που συνιστούν λόγο λύσεως, υποβάλλονται σχετικές αναφορές στις αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Περιφερειών.
- Στο σύνολο των περιπτώσεων, επιδιώκεται από τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ η αποτροπή της δημιουργίας νέων οφειλών, τόσο με την άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων, όσο και με την αναστολή της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου κατά την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α'66) και την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για την άμεση διενέργεια ελέγχων.

Ήδη το Υπουργείο εξετάζει ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης του ζητήματος των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven