Αρ. πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ. 42563/ 2016 Διάθεση Ψυχιατρικών και Νευρολογικών φαρµάκων σε δικαιούχους του Ν. 4368/2016

Αρ. πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ. 42563/ 2016 Διάθεση Ψυχιατρικών και Νευρολογικών φαρµάκων σε δικαιούχους του Ν. 4368/2016

Μαρούσι, 1η Νοεµβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ∆Β4Α/οικ. 42563

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr
Γενική ∆/νση: Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας
∆/νση: Φαρµάκου
Τµήµα σχεδιασµού και παρακολούθησης χορήγησης φαρµάκων

Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου
Τηλ.:2108110674
Τηλεοµοιότυπος: 2108110544
Ταχ. ∆/νση: Απ. Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
E-mail: d6.t1@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Ψυχιατρικών και Νευρολογικών φαρµάκων σε δικαιούχους του Ν. 4368/2016»


Σχετικά: έγγραφο Α3γ/Γ.Π.οικ.75165/10.10.2016 του Υπουργείου Υγείας (Α∆Α: 65Ξ9465ΦΥΟ-2Λ2).

Όπως είναι γνωστό, από 1ης Αυγούστου 2016 τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρµακα διατίθενται στους δικαιούχους του Ν. 4368/2016 που δικαιούνται µηδενική συµµετοχή στο κόστος φαρµακευτικής αγωγής από τα φαρµακεία των δηµοσίων νοσοκοµείων (Νοσοκοµεία ΕΣΥ και Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία). Με την ανωτέρω σχετική απόφαση οι εν λόγω ασθενείς θα µπορούν να προµηθεύονται τα ψυχιατρικά και νευρολογικά σκευάσµατα που απαιτούνται, εκτός από τα φαρµακεία των νοσοκοµείων, και από τα ιδιωτικά φαρµακεία τα οποία είναι συµβεβληµένα µε τον ΕΟΠΥΥ. Η ανωτέρω ρύθµιση τίθεται άµεσα σε εφαρµογή καθώς θα προσαρµοσθεί αντίστοιχα η εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ.Καθηγητής Πανεπιστηµίου ΠειραιώςΠηγή: Taxheaven