Κ.Υ.Α. αριθμ. 143587/2809/ 2016 Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών

Κ.Υ.Α. αριθμ. 143587/2809/ 2016 Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών

Αριθμ. 143587/2809

(ΦΕΚ Β' 3520/01-11-2016)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.δ. 131/1974 (ΦΕΚ Α' 320) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1409/1983 (ΦΕΚ Α' 199).
β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 113).
γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 154) που τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 38).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
ε) Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 194).

2. Το Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» με το οποίο η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. (ΦΕΚ Α' 221).

3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων ......... Ανάπτυξης και Τουρισμού» με το οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (ΦΕΚ Α' 114).

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116).

5. Την Υ31/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ Β' 2183).

6. Την Υ29/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β' 2168).

7. Το γεγονός ότι, η πίστωση στον Κ.Α.Ε. 2111: "Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα" του Κρατικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανέρχεται σε 2.200.000 €, με ποσοστό διάθεσης στο 100% της συνολικής πίστωσης (σύμφωνα με τις 000 31 000065/5-9-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).

8. Την 45436/22-9-2016 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 91149 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: ΩΤ764653Π8-ΑΙΥ).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352) (εφεξής «Κανονισμός De Minimis»), βάσει του οποίου χορηγούνται οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας.

10. Την γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Οικονομικών με Α.Π. ΚΜΚΕ00062ΕΞ2016ΕΜΠ/23-9-2016.

11. Τα σχετικά έγγραφα των βιομηχανιών επεξεργασίας ρητίνης, από τα οποία προκύπτει ότι το 2015 παρήχθησαν στα ελληνικά δάση από τους ρητινεργάτες και παραδόθηκαν στις βιομηχανίες περίπου 5.801.117 κιλά ρητίνης.

12. Την αριθμ. 9518/20-7-1995 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετική με κρατικές ενισχύσεις στην Ελλάδα για την προστασία των δασών από πυρκαγιές.

13. Το ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14. Την αριθμ. 46869/3-10-2016 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού έως 2.200.000 € σε βάρος του Κ/Π, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον ΚΑΕ 2111,

αποφασίζουμε:

Την παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2015, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1) Στόχοι: Προστασία των δασών από πυρκαγιές και καθαρισμός υπορόφου των πυρόπληκτων δασών σε ποσοστό 20% περίπου, που πραγματοποιήθηκε το έτος 2015.

2) Δικαιούχοι: Ρητινεργάτες μέλη Αγροτοδασικών Συνεταιρισμών καθώς και μεμονωμένοι ρητινεργάτες, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1 Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων και Κοινοτήτων των περιοχών του άρθρου 3 της οδηγίας 75/268/Ε.Ε. των νομών Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και Αττικής και εργάζονται σε ορεινές περιοχές.

2.2 Κατέχουν ή ασκούν το δικαίωμα της δουλείας ή ενοικιάζουν τα ρητινευόμενα δάση και αξιοποιούν έκταση πευκοδάσους στις παραπάνω περιοχές.

2.3 Έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα.

2.4 Δεν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2015.

2.5 Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπόροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδηλώθηκε πυρκαγιά επενέβησαν αμέσως, αμισθί, και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών για την καταστολή της.

3) Ύψος ενίσχυσης για τον καθαρισμό των δασών έτους 2015.

3.1 Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 0,378€ ανά κιλό ρητίνης (2.200.000€/5.801.117 κιλά ρητίνης περίπου).

3.2 Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά δικαιούχο δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό De Minimis.

4) Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων

Οι δικαιούχοι οι οποίοι θα αθετήσουν τους όρους, ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ή διώκονται για πράξεις εξαπάτησης του Δημοσίου, για εμπορία ή καλλιέργεια ναρκωτικών, κλοπή ή καταστροφή του περιβάλλοντος, αποβάλλονται από την ενίσχυση και υποχρεούνται στην επιστροφή εντόκως των ενισχύσεων που έχουν λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

5) Συνολική πίστωση του προγράμματος

Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους μέχρι 2.200.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ.Α.Ε. 2111 έτους 2016.

6) Γενικά

6.1 Εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως με απόφασή του καθορίσει κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εκτέλεση της παρούσης.

6.2 Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει από την Τράπεζα Πειραιώς της οποίας η αμοιβή ορίζεται σε 0,25% επί του συνολικού ύψους των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣΠηγή: Taxheaven