Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1156696 ΕΞ 2016/31.10.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, με τίτλο Επιχειρησιακή Επιτροπή Διευκόλυνσης του Εμπορίου και καθορισμός ειδικότερων λεπτομερειών για τη λειτουργία της

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1156696 ΕΞ 2016/31.10.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, με τίτλο Επιχειρησιακή Επιτροπή Διευκόλυνσης του Εμπορίου και καθορισμός ειδικότερων λεπτομερειών για τη λειτουργία της

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1156696 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax: 210-3230829
e-mail: ypoik.syllogika.fs@1988.syzefxis.gov.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)
ΔΙΕΤΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124
Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, με τίτλο Επιχειρησιακή Επιτροπή Διευκόλυνσης του Εμπορίου και καθορισμός ειδικότερων λεπτομερειών για τη λειτουργία της.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 3 της υπ' αρ. Υ 154/30.6.2016 (Β'1991) απόφασης του Πρωθυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου».

β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/88 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014.

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ε) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύει.

ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

θ) Του π.δ.73/2015 Β116)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθ. 1/14-7-2016 Απόφαση της Επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου και τη σχετική εισήγηση του Προέδρου της, Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3. Το έγγραφα, περί ορισμού εκπροσώπων, αριθ.:

α) 11096/1-8-2016, του Προέδρου του Δ.Σ. του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

β) 4195/5-8-2016, του Προέδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.).

γ) 1404/2016/9-8-2016 και 2040/19-10-2016 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

δ) 52964/1519/Φ.2/9-8-2016, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

και

ε) 1.1.1./944/28.9.2016. του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.).

4. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περί ορισμού εκπροσώπων, από:

α) 18/7/2016, του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού.

β) 21/7/2016, της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

γ) 21/7/2016, του Προέδρου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

δ) 22/7/ 2016, της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας.

ε) 22/7/2016, της Γραμματείας της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

στ) 1/8/2016, της Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και ζ) 4/8/2016, της Γραμματείας του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

η) 24/10/2016 του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Τις δέκα (10) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των εκπροσώπων ιδιωτικών φορέων, που συμμετέχουν ως μέλη στην Επιχειρησιακή Επιτροπή Διευκόλυνσης του Εμπορίου, περί μη αξίωσης αποζημίωσης από την συμμετοχή τους σε αυτήν.

6. Την ανάγκη άμεσης προώθησης και εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Σύσταση και συγκρότηση Επιχειρησιακής Επιτροπής


Α. Συνιστούμε, στο Υπουργείο Οικονομικών, την Επιχειρησιακή Επιτροπή Διευκόλυνσης του Εμπορίου, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. Υ154/30-6-2016 (Β'1991) απόφασης του Πρωθυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τον προγραμματισμό των εργασιών, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων υλοποίησης του Οδικού Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Επιχειρησιακή Επιτροπή και ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη αυτής, ως ακολούθως:

1) Ειρήνη Γιαλούρη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως Συντονίστρια, με αναπληρώτρια την Στυλιανή Μπαντέκα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

2) Βασιλική Μανωλοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, ως μέλος, με αναπληρωτή του Νικόλαο - Αντώνιο Γιανναγά, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.

3) Κωνσταντίνο Καϊόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Πυργιώτη, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.

4) Μαρίνα Κολυβοδιάκου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λασκαρίδη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

5) Καλυτώ Φριστοδούλου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

6) Δημήτριο Πανταζή, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.

7) Σωτήριο Μητρόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Μάτη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

8) Κωνσταντίνα Γεωργαντάκη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαριγώ Τσιρώνη, υπάλληλο με βαθμό Β' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση .

9) Ελένη Πατούχα, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Ανδρεοπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

10) Δέσποινα Ανδριώτη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.

11) Ελένη Μπαζιάνου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Μέστρου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

12) Μαρία Βουρνού, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Γκόνη, υπάλληλο με βαθμό Β' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

13) Στυλιανή Δροσοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Πίκλα, υπάλληλο με βαθμό Γ' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

14) Δημήτριο Τσαγκαλάκη, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την
Δέσποινα Τσετσέκου, υπάλληλο με βαθμό Α' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση .

15) Χάρις Νασσοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων, ως μέλος με αναπληρώτρια την Αγγελική Χρονά, υπάλληλο με βαθμό Β', που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

16) Μαρία Τζαφάλια, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ανδρεόπουλο, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

17) Νικόλαο Τσαγκάρη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή το Γεώργιο Λυρίδη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

18) Φρανκ Καπετανάκη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου, με αναπληρώτρια την Ελένη Γεωργοπούλου Μπανιά, υπάλληλο του ίδιου βαθμού και κλάδου που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

19) Βασιλική Γεωργακοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Απόστολο Μακρυκώστα, υπάλληλο με βαθμό Γ' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Γενική Γραμματεία.

20) Βασίλειο Ευαγγελίδη, Αστυνόμο Β', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως μέλος, με αναπληρωτή το Γεώργιο Μπεζιργιάννη, Υπαστυνόμο Α', που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

21) Ουρανία Παπαγεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών της Διεύθυνσης Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων (ΣΕΕΚ) της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΔΔΟΕΠ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Γεωργόπουλο, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Πνευματικών Δικαιωμάτων στον Τομέα του Εμπορίου και Διευκόλυνσης Εμπορίου της Διεύθυνσης Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου (ΠΔΕ) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

22) Ελένη Μανωλέσου, αρχαιολόγο, Προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας
Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Άννα Λέκκα, αρχαιολόγο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

23) Γεωργία Κωνσταντακοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΤΕ Γεωτεχνικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δασικού Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Καλομοίρα Αγαπητού, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικού, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

24) Ασπασία Γκουρβέλου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αλίκη Καραγιάννη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

25) Ιωάννη Γρημανέλλη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Κατσικάτσου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στη ίδια Διεύθυνση.

26) Ελένη Αθανασοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Γιαννιού, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Εισαγωγών-Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Τροφίμων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του ίδιου Υπουργείου.

27) Χρυσούλα Παπαδημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού, Προϊσταμένη Δ/νσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος

28) Δρακούλη Κούβαρη, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ., που υπηρετεί στο Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αναστασία Γεωργιάδου, Υποπλοίαρχο Λ.Σ., που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

29) Μαρία Αντωνίου, Υποπλοίαρχο Λ.Σ.(Τ), που υπηρετεί στο Τμήμα Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας και Επιθεώρησης Πλοίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Στυλιανό Σαραντόπουλο, Υποπλοίαρχο Λ.Σ.(Τ), που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

30) Ιωάννα Γληγόρη, υπάλληλο με βαθμό 10ο, του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δανιέλλα Καρασσάι, υπάλληλο με βαθμό 9ο του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

31) Σταύρο Κέπεντζη, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Γκιόκα, τεχνική σύμβουλο στον ίδιο Οργανισμό.

32) Ευαγγελία Χαντζή, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Ζωή Καραμπουρμπούνη, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων του ίδιου Οργανισμού.

33) Κωνσταντίνο Πασαδαίο, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχων Επιχειρήσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ντεμίρη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

34) Πανωραία Σιδέρη, Προϊσταμένη του Τομέα Λειτουργικών Διαδικασιών και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διεθνούς Ταχυδρομείου της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ζουμαδάκη, Προϊστάμενο του Τμήματος Λειτουργικών Διαδικασιών της ίδιας Διεύθυνσης.

35) Χρήστο Πιτερό, Τμηματάρχη Πληροφορικής των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γεωρβασίλη, επίσης, Τμηματάρχη Πληροφορικής της ίδιας εταιρείας.

36) Ιγνάτιο Μιχαηλάρη, Τμηματάρχη Πληροφορικής των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Μπαφέ, επίσης, Τμηματάρχη Πληροφορικής της ίδιας εταιρείας.

Γ. Η Επιχειρησιακή Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου, στα πλαίσια του έργου της, διαβουλεύεται με εκπροσώπους των κατωτέρω επιχειρηματικών και εξαγωγικών φορέων και συνεργάζεται μαζί τους, με στόχο την τακτική επικαιροποίηση των αναγκών των εξαγωγέων και το βέλτιστο σχεδιασμό των δράσεων για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου:

1) Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
2) Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ)
3) Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
4) Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (Σ.Ε.Κ.)
5) Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
6) Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (Δ.Ν.Ε.)
7) Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών της Ελλάδας (ΟΕΤΕ)
8) Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων - Εξαγωγέων
9) Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (Σ.Ε.Π. Α.Ε.)
10) Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος
11) Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών Α.Ε.
12) Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)
13) Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT (HELLAS)

Δ.1) Γραμματέας της Επιχειρησιακής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου ορίζεται η Σταματία Παπασπύρου, υπάλληλος με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων, με αναπληρωτή τον Χρήστο Μπιλανάκο, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών.

2) Η Γραμματέας της Επιτροπής και ο αναπληρωτής αυτής, αντίστοιχα, μεριμνούν για την προετοιμασία των συνεδριάσεων αυτής, τηρούν τα πρακτικά και διανέμουν αυτά μεταξύ των μελών.

Άρθρο 2 Έργο της Επιτροπής

Έργο της Επιχειρησιακής Επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου είναι :

1) Η σύνταξη του λεπτομερούς σχεδίου δράσης (με ημερομηνίες έναρξης, λήξης, ενδιάμεσα στάδια και παραδοτέα ανά δράση) του Οδικού Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου και ο συντονισμός των δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίησή του.

2) Η σύνταξη λεπτομερούς σχεδίου δράσης (με ημερομηνίες έναρξης, λήξης, ενδιάμεσα στάδια και παραδοτέα ανά δράση) για την εφαρμογή της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε).

3) Η παρακολούθηση και η επίβλεψη και ο συντονισμός των Ομάδων Εργασίας που θα συσταθούν για την υλοποίηση των δράσεων του Οδικού Χάρτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, καθώς και η έγκριση και η αναθεώρηση των σχεδίων δράσης αυτών.

4) Η υποβολή προτάσεων προς την Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου για έγκριση και την προώθηση διαδικαστικών, οργανωτικών και νομοθετικών αλλαγών.

5) Η συνεργασία με ιδρύματα, υπηρεσίες, φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, και η διαβούλευση με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας για θέματα διευκόλυνσης του εμπορίου. Επίσης, η συνεργασία με διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα της Διευκόλυνσης του Εμπορίου (όπως, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών UNECE, εξωτερικούς συμβούλους).

6) Η διασφάλιση της εναρμόνισης ή και της ενσωμάτωσης στο σχέδιο δράσης του Οδικού Χάρτη πιθανών δράσεων άλλων φορέων με το ίδιο αντικείμενο. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις δράσεις και τα έργα των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδίως σε επίπεδο σχεδιασμού, επισημαίνει τυχόν αποκλίσεις από τις υφιστάμενες κατευθύνσεις, προτείνει διαρθρωτικές παρεμβάσεις και ενημερώνει τους οικείους φορείς για τις συνέπειες των αποκλίσεων.

7) Η παροχή ενημέρωσης, ανά τρίμηνο, με την υποβολή έκθεσης προς την Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων, επισημαίνοντας τυχόν αποκλίσεις και προτείνοντας διαρθρωτικές παρεμβάσεις, όπου θεωρεί ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Οδικού Χάρτη.

8) Η μηνιαία παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων που έχει αποφασίσει η Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου, ο εντοπισμός των σημείων που εμφανίζουν αδυναμίες και καθυστερήσεις και η υποβολή προτάσεων για την αναγκαία διαδικασία αντιμετώπισής τους, καθώς και των οργανωτικών και νομοθετικών αλλαγών που απαιτούνται, για έγκριση από την Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου κλπ.

9) Η δημοσιοποίηση όλων των βελτιώσεων που προκύπτουν από την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη με τακτικές αναρτήσεις στις ιστοσελίδες των οικείων Υπουργείων και Φορέων .

10) Η διεξαγωγή ετήσιου ανοικτού σεμιναρίου εργασίας για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την ανάδειξη περιοχών βελτίωσης και θέση νέων προτεραιοτήτων για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου με την συντονιστική επίβλεψη και υποστήριξη των οικονομικών φορέων.

11) Η κατάρτιση Εξαμηνιαίας Έκθεσης Προόδου των δράσεων του Οδικού Χάρτη για την Διευκόλυνση του Εμπορίου.

Άρθρο 3 Ομάδες Εργασίας

1) Τα μέλη της Επιχειρησιακής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου και οι εκπρόσωποι των Επιχειρηματικών και Εξαγωγικών Φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης μπορούν να ορίζονται ως μέλη σε Ομάδες Εργασίας.

2) Έργο των Ομάδων Εργασίας είναι συγκεκριμένες δράσεις του Οδικού Χάρτη βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, ορόσημα και παραδοτέα.

3) Η Συντονίστρια της Επιχειρησιακής Επιτροπής:

α) παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτής,

β) μπορεί, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του έργου, να κατανέμει τα μέλη αυτής σε Ομάδες Εργασίας και να ορίζει τους υπευθύνους αυτών,

γ) έχει την εποπτεία των εργασιών των επιμέρους Ομάδων Εργασίας, καθώς και την ευθύνη για τα εκάστοτε παραδοτέα του Έργου και δ) μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ή/και των Ομάδων Εργασίας, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 1 της παρούσας, εξειδικευμένα στελέχη ή εμπειρογνώμονες από κάθε αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο αυτής.

4) Οι Ομάδες Εργασίας θα συνεδριάζουν χωριστά και μαζί, όπως κάθε φορά θα καθορίζει η Συντονίστρια της Επιτροπής

Άρθρο 4
Συνεργασία της Επιτροπής με Φορείς και Υπηρεσίες του Δημοσίου


Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και δεδομένης της προτεραιότητας που έχει δοθεί στην υλοποίηση του Οδικού Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, όλες οι Υπηρεσίες των Υπουργείων και των Φορέων του δημόσιου τομέα οφείλουν να:

1) Διευκολύνουν το έργο των στελεχών τους τα οποία θα ορισθούν μέλη στις Ομάδες Εργασίας,

2) συνεργάζονται με την Επιχειρησιακή Επιτροπή Διευκόλυνσης του Εμπορίου για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου.

3) παρέχουν έγκαιρα και κατά απόλυτη προτεραιότητα τις αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή στο έργο της Επιχειρησιακής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου.

Άρθρο 5
Θέματα λειτουργίας της Επιχειρησιακής Επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου


1) Η Επιχειρησιακή Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου συγκαλείται από την Συντονίστρια αυτής ή, σε περίπτωση κωλύματος, από τον αναπληρωτή της και θα συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα ή/και εκτάκτως εφόσον απαιτηθεί.

2) Για τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης τα μέλη της Επιτροπής και οι οριζόμενοι στο άρθρο 1 εκπρόσωποι των επιχειρηματικών και εξαγωγικών φορέων, υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως μια εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση αυτής. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κοινοποιούνται στα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον 48ώρες πριν από την συνεδρίασή της.

3) Η Επιτροπή θα λειτουργεί εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει η Συντονίστρια αυτής.

4) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται συγχρόνως με τα τακτικά μέλη, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών και εξαγωγικών φορέων της παρ. Γ' του άρθρου 1 της παρούσας.

5) Στον Συντονιστή και στα μέλη της Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση, λόγω της συμμετοχής τους σε αυτές, ούτε έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε υπεργολαβικές συμβάσεις ή αμειβόμενες μελέτες που πιθανόν απαιτηθούν κατά τη λειτουργία των Ομάδων .

6) Για όσα θέματα λειτουργίας της Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45).

Άρθρο 6 Θητεία της Επιτροπής

Η θητεία της Επιχειρησιακής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου ακολουθεί τη θητεία της Επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου, εκτός εάν αποφασίσει άλλως η Επιτροπή αυτή.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven