Αριθ. πρωτ.: 2/79802/0004/ 2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα φορολογικού, οικονομικού ενδιαφέροντος, διαφθοράς και λαθρεμπορίου με το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βόρ

Αριθ. πρωτ.: 2/79802/0004/ 2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα φορολογικού, οικονομικού ενδιαφέροντος, διαφθοράς και λαθρεμπορίου με το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βόρ

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/79802/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες :Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο :210-33.38.283
fax :210-33.38.202
e-mail:m.matzoraki@glk.gr
 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα φορολογικού, οικονομικού ενδιαφέροντος, διαφθοράς και λαθρεμπορίου με το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)
β) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει
γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει
δ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει

2. Το αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 01345 ΕΞ2016 ΕΜΠ/4.10.2016 έγγραφο από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3. α) Το από 24.8.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας
β) Το από 12.8.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
γ) Το από 11.8.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
δ) Το από 10.8.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ε) Το από 28.9.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών

4. Την ανάγκη συνέχισης και συντονισμού των προγραμμάτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα φορολογικών ελέγχων, οικονομικού εγκλήματος, καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου, με το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για τη συνέχιση και το συντονισμό των προγραμμάτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα φορολογικών ελέγχων, οικονομικού εγκλήματος, καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου και σε συναφή με αυτά θέματα με το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Β. I. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Κωνσταντίνα Καλαφατάκη του Παύλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Γ', που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως Συντονίστρια, με αναπληρωτή της τον Παναγιώτη Ντούνια του Δημητρίου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο

2. Κωνσταντίνα Ευδαίμων του Νικολάου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Β', που υπηρετεί στη Δ2-Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., με αναπληρωτή της το Νικόλαο Γιακουμέλο του Διονυσίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στην Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς της ίδιας Ειδικής Γραμματείας

3. Γεώργιο Αραμπατζάκη του Σταύρου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Β', που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με αναπληρωτή του το Χαρίδημο Σγουρό του Αντωνίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Β', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης

4. Χαρά Τριανταφυλλίδου του Ιωάννη, υπάλληλο που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με αναπληρωτή της το Χρήστο Κούρτη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, με βαθμό Γ', που υπηρετεί στην ίδια Γενική Γραμματεία

5. Ηλιάνα Αναγνώστου του Γρηγορίου, Αστυνόμο Β' με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Ιακωβίδη του Ματθαίου, Υπαστυνόμο Α'

6.    Πέτρο Ζενέλη του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Β', που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, με αναπληρωτή του το Χρήστο Τσίτσικα του Ευθυμίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, με βαθμό Β', που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.

Χρέη γραμματέα θα ασκεί το μέλος που θα οριστεί από τη Συντονίστρια.

ΙΙ. Έργο της ομάδας εργασίας είναι η συνέχιση και ο συντονισμός των προγραμμάτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα φορολογικών ελέγχων, οικονομικού εγκλήματος, καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου και σε συναφή με αυτά θέματα με το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Στις συνεδριάσεις δύνανται να παρίστανται και άλλα πρόσωπα, τα οποία λόγω αρμοδιότητας, εμπειρίας ή εξειδίκευσης μπορούν να συνδράμουν στο έργο της Ομάδας.

ΙΙΙ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, η δε διάρκειά της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου

Πηγή: Taxheaven