Αριθμ. απόφ. 225/2/25.10.2016 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 158/4/5.6.2015 (B 328) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π όπως ισχύει

Αριθμ. απόφ. 225/2/25.10.2016 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 158/4/5.6.2015 (B 328) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π όπως ισχύει

Αριθμ. απόφ. 225/2/25.10.2016

(ΦΕΚ Β' 3528/1-11-2016)

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α 253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α 89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α 107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α 220), όπως ισχύει, και ιδίως την παράγραφο 5 του άρθρου 54 του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει.

β) Τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

γ) Τη με αριθμό 2/63389/0004/22.7.2016 (ΥΟΔΔ 397) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).», σε συνδυασμό με τις με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 (ΥΟΔΔ 843) και 2/36411/0004/28.5.2015 (ΥΟΔΔ 385), με θέμα «Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όμοιες αποφάσεις.

δ) Τη με αριθμό 010010/4.11.2011 (Β 2503) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Χορήγηση άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα 35.000 Παιγνιομηχανήματα του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011 (Α' 180)», όπως ισχύει.

ε) Τη με αριθμό 143/2/6.2.2015 (B 328) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT».

στ) Τη με αριθμό 158/4/5.6.2015 (B 328) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 143/2/6.2.2015 (Β 328) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύει, με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT» όπως ισχύει.

ζ) Τη με αριθμό 115/3/11.7.2014 (B 2042) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT», όπως ισχύει.

η) Τη με αριθμό 115/4Α/11.7.2014 (Β 2045) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων», όπως ισχύει.

θ) Τη με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β 3162) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων».

ι) Τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύει, με τίτλο Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων.

ια) Τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που άπτονται των θεμάτων προώθησης του υπεύθυνου παιχνιδιού.

ιβ) Τις βέλτιστες πρακτικές επί των διαδικασιών και του πλαισίου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, σε διεθνές επίπεδο.

ιγ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

ιδ) Την από 21 Οκτωβρίου 2016 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

ιε) Τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 158/4/5.6.2015 (Β 328) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι παρακάτω φράσεις ή λέξεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:

Άδεια είναι η άδεια που χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. με την με αριθμό 010010/4-11-2011 (B' 2503) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τα 35.000 Παιγνιομηχανήματα του άρθρου 39 του Ν.4002/2011 (Α' 180), όπως ισχύει.

Αμιγής Χώρος είναι το κατάστημα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας αναφορικά και με τις χρήσεις γης, όπως αυτές εξειδικεύονται κατά περίπτωση.

Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) είναι ο λόγος των Συνολικών Μονάδων Κέρδους προς τις Συνολικές Μονάδες Πίστωσης, που έχουν παιχθεί στο ίδιο Παίγνιο, ο οποίος εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%).

Ατομική Κάρτα Παίκτη (ΑΚΠ) είναι η κάρτα της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Ν.4002/2011 (Α' 180), όπως ισχύει.

Αυτοαποκλειόμενος Παίκτης είναι το πρόσωπο της περίπτωσης (ιστ) του άρθρου 25 του Ν.4002/2011 (Α' 180), όπως ισχύει.

Βάση Δεδομένων Παικτών είναι η βάση δεδομένων, στην οποία αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα για την έκδοση της ΑΚΠ στοιχεία του Παίκτη, τα στοιχεία που αφορούν στην Παικτική Συμπεριφορά, καθώς επίσης και όλες οι σχετικές οικονομικές δοσοληψίες του Παίκτη.

Βασική Μνήμη είναι η ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό και την αποθήκευση αποκλειστικά του προγράμματος λογισμικού του Τυχερού Παιγνίου.

Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (ΓΤΑ) είναι η γεννήτρια αριθμών, η οποία αποτελείται από λογισμικό ή/και υλισμικό και η οποία είναι εγκατεστημένη είτε στο ΕΕΣΠ είτε σε κάθε Παιγνιομηχάνημα και παράγει τυχαίους συνδυασμούς με σκοπό τη δημιουργία αποτελέσματος για κάθε Τυχερό Παίγνιο.

Γνωστοποίηση είναι η γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. της πρόθεσης του Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και του Παραχωρησιούχου να μεταβάλλει ορισμένα στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Ημερομηνία Γνωστοποίησης είναι η ημερομηνία καταχώρισης των σχετικών εγγράφων στο κεντρικό πρωτόκολλο της Ε.Ε.Ε.Π. Η μεταβολή που γνωστοποιείται, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία Γνωστοποίησης και εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει αντίθετη άποψη.

Δίκτυο Επικοινωνιών είναι το σύνολο του αναγκαίου υλισμικού, του λογισμικού και των δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, των Παιγνιομηχανημάτων με το ΚΠΣ μέσω των ΕΣΠ.

Εμπορική Επικοινωνία είναι κάθε μορφή επικοινωνίας για την, άμεση ή έμμεση, προώθηση υπηρεσιών τυχερών παιγνίων ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων που παρέχουν σύμφωνα με το νόμο τις υπηρεσίες αυτές.

Εξυπηρετητής Συστήματος Παιγνίων (ΕΣΠ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλισμικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους και που απαιτείται για την κεντρική οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, παρακολούθηση, καταγραφή, έλεγχο και διαχείριση των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, που διεξάγονται από αυτούς.

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη είναι ο μοναδικός λογαριασμός που τηρείται για κάθε Παίκτη από το Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους για τη συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα Παίγνια. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει, ανάμεσα στα άλλα, τα χρηματικά ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από Παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς επίσης και το υπόλοιπο των διαθέσιμων χρηματικών ποσών του Παίκτη.

Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily Loss) είναι το χρηματικό ποσό που ορίζεται από τον Παίκτη ως το ανώτατο ποσό που μπορεί αυτός να απολέσει εντός μίας ημερολογιακής ημέρας και ορίζεται ως η διαφορά που προκύπτει εάν από τις καταθέσεις (cash-in) αφαιρεθούν τα κέρδη (credits won) που πραγματοποιήθηκαν εντός της αυτής ημερολογιακής ημέρας.

Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση, με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα διεξαγωγής και ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλισμικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και το οποίο απαιτείται για την κεντρική οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, παρακολούθηση, καταγραφή, διαχείριση και τον έλεγχο των Παιγνίων που διεξάγονται σε Παιγνιομηχανήματα, μέσω ΕΣΠ.

Κύκλος Παιγνίου (Game Cycle) είναι μία πλήρης ακολουθία γεγονότων, η οποία λαμβάνει χώρα επί της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος, από την έναρξη του Παιγνίου, κατόπιν επιλογής του Παίκτη, μέχρι την τελική μεταφορά μονάδων πίστωσης στον αντίστοιχο μετρητή ή την απώλεια όλων των μονάδων πίστωσης που στοιχηματίστηκαν στην ακολουθία αυτή.

Λογιστικό Σύστημα είναι το μέρος του ΚΠΣ, το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα λογιστικά δεδομένα που προέρχονται από τους ΕΣΠ, τα Παιγνιομηχανήματα, καθώς επίσης και άλλα συστήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τα δεδομένα αυτά, με σκοπό την ανίχνευση και διαχείρισή τους.

Μητρώο είναι το σύνολο των στοιχείων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. για τα Παίγνια, τα Παιγνιομηχανήματα, τα Καταστήματα, καθώς επίσης και τους Κατασκευαστές, τους Εισαγωγείς και τους Τεχνικούς.

Μονάδα Πίστωσης είναι η λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό που απαιτείται για τη συμμετοχή του Παίκτη στο Παίγνιο.

Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας (ID) Βασικής Μνήμης είναι ο κωδικός ή η ονομασία του προγράμματος/λογισμικού κάθε Παιγνίου, ο οποίος:

α. προσδιορίζει επακριβώς το μοναδικό περιεχόμενο και τις δυνατότητες του προγράμματος/λογισμικού του Παιγνίου,

β. εμπεριέχεται στη Βασική Μνήμη του Παιγνίου, και

γ. περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση του Παιγνίου από ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης.

Οργανισμός Πιστοποίησης είναι το αναγνωρισμένο από την Ε.Ε.Ε.Π. ανεξάρτητο εξειδικευμένο εργαστήριο ή οργανισμός πιστοποίησης που διαθέτει διαπίστευση σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή/ και διεθνή πρότυπα από την Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης. Η διαπίστευση πρέπει να καλύπτει το πεδίο των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Κανονισμού.

Όριο Δαπανών Παικτικής Συνεδρίας (Session Loss) είναι το χρηματικό ποσό που ορίζεται από τον παίκτη ως το ανώτατο ποσό που μπορεί να απoλέσει από την έναρξη έως τη λύση μιας Παικτικής Συνεδρίας και ορίζεται ως η διαφορά που προκύπτει εάν από τις καταθέσεις (cash-in) αφαιρεθούν τα κέρδη (credits won) που πραγματοποιήθηκαν εντός της αυτής Παικτικής Συνεδρίας.

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει Ατομική Κάρτα Παίκτη και συμμετέχει στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.

Παικτική Συμπεριφορά είναι το σύνολο των στοιχείων που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένας Παίκτης συμμετέχει στα Παίγνια, όπως, ενδεικτικά, τα Καταστήματα που επισκέπτεται, τα Παιγνιομηχανήματα που επιλέγει, τα Παίγνια στα οποία συμμετέχει, τα χρηματικά ποσά που παίζει, το χρόνο (ημέρες και ώρες) που συνηθίζει να παίζει. Τα στοιχεία της Παικτικής Συμπεριφοράς αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων Παικτών, είναι διαθέσιμα στον Παίκτη κατόπιν αίτησής του, στο Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους και εποπτεύονται από το Σύστημα Ελέγχου Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο Παίκτης εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη σε Παιγνιομηχάνημα, μέχρι τη στιγμή που την εξάγει από αυτό.

Παραχωρησιούχος είναι το πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί, από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, έναντι ανταλλάγματος και κατά τις διαδικασίες και προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 του Ν.4002/2011 (Α' 180) όπως ισχύει, το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ορισμένου αριθμού Παιγνιομηχανημάτων.

Πιστοποιημένο Κατάστημα ή Κατάστημα είναι ο χώρος διεξαγωγής Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα τύπου Video Lottery Terminal (VLT), που έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.

Πιστοποιημένο Παίγνιο ή Παίγνιο είναι το παίγνιο που διεξάγεται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT), και το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.

Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα ή Παιγνιομηχάνημα είναι το ηλεκτρονικό μηχάνημα τύπου Video Lottery Terminal (VLT), που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή Παιγνίων και έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.

Πιστοποιημένος Εισαγωγέας ή Εισαγωγέας είναι το πρόσωπο, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και διαθέτει, με οποιονδήποτε τρόπο, Παίγνια ή/ και Παιγνιομηχανήματα τρίτων χωρών στην ενιαία αγορά, και το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.

Πιστοποιημένος Κατασκευαστής ή Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο που κατασκευάζει και διοχετεύει στην αγορά Παίγνιο ή/και Παιγνιομηχάνημα, τα οποία φέρουν την επωνυμία ή/και το εμπορικό σήμα του, και το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.

Πιστοποιημένος Τεχνικός ή Τεχνικός είναι το πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με την παραγωγή ή/και εγκατάσταση, επισκευή, αναβάθμιση ή/ και συντήρηση Παιγνίων ή/και Παιγνιομηχανημάτων, και το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.

Πιστοποίηση είναι η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. της συνδρομής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων προϋποθέσεων και η εγγραφή στα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να συγκροτείται, λειτουργεί και ελέγχεται η διεξαγωγή Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) είναι το σύνολο του υλισμικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργείται από την Ε.Ε.Ε.Π. για την άσκηση συνεχούς εποπτείας και ελέγχου της διεξαγωγής Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε. από την Ε.Ε.Ε.Π., ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. απομακρυσμένη πρόσβαση στο Κ.Π.Σ., στο πλαίσιο άσκησης των εποπτικών και ελεγκτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.

Προπληρωμένη Κάρτα είναι η κάρτα, η οποία εμπεριέχει τη χρηματική αξία που αναγράφεται στο σώμα της ή/και πιστώνεται με μονάδες χρήματος.

Σύμβαση Προσχώρησης είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Παίκτη και του Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και του Παραχωρησιούχου.

Συνάρτηση Αθροίσματος Ελέγχου (Checksum) είναι ο αριθμός που είναι ίσος με το άθροισμα των εντολών ενός προγράμματος λογισμικού σε μία μνήμη. Δύο προγράμματα με ταυτόσημο περιεχόμενο έχουν τον ίδιο αριθμό Checksum. Ο έλεγχος του αριθμού Checksum μιας μνήμης αποσκοπεί στην επαλήθευση του αναλλοίωτου της μνήμης αυτής.

Συνδεδεμένες Εταιρείες είναι οι εταιρείες της περίπτωσης ιγ) του άρθρου 25 του Ν.4002/2011 (Α' 180), όπως ισχύει.

Συνολικές μονάδες κέρδους (creditswon) είναι το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι Παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριμένο Παίγνιο.

Συνολικές μονάδες πίστωσης (creditsplayed) είναι το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι Παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο Παίγνιο.

Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών είναι το σύστημα που εκδίδει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται την Ατομική Κάρτα Παίκτη.

Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων είναι το μέρος εκείνο του ΕΣΠ, που εξυπηρετεί τη διαχείριση και τον έλεγχο της άρτιας λειτουργίας του λογισμικού των Παιγνίων και των Jackpot. Εμπεριέχει το σύστημα αποθήκευσης των Πιστοποιημένων Παιγνίων και διαχειρίζεται τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διανομή των Παιγνίων σε κάθε Παιγνιομηχάνημα.

Σύστημα Διαχείρισης Παικτών είναι το σύνολο του λογισμικού και του εξοπλισμού που εγκαθίστανται στον Φορέα Εκμετάλλευσης και σε κάθε Παραχωρησιούχο, με σκοπό τη διαχείριση της Βάσης Δεδομένων Παικτών.

Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας είναι το μέρος εκείνο του ΚΠΣ, το οποίο διαχειρίζεται τις επικοινωνιακές λειτουργίες με τα Παιγνιομηχανήματα και τους ΕΣΠ.

Σύστημα Ελέγχου Υπεύθυνου Παιχνιδιού είναι το μέρος εκείνο του ΚΠΣ που, μεταξύ άλλων, επιβάλλει τους περιορισμούς που θέτουν οι κανόνες του Υπεύθυνου Παιχνιδιού κατά την Παικτική Συνεδρία, παρακολουθεί όλες τις Παικτικές Συνεδρίες στα Παιγνιομηχανήματα και καταγράφει τη δραστηριότητά τους στη Βάση Δεδομένων Παικτών.

Σύστημα Ελέγχου είναι το μέρος εκείνο του ΚΠΣ, το οποίο ελέγχει σε πραγματικό χρόνο και αποθηκεύει τις λειτουργίες συστήματος και τα δεδομένα που διαμοιράζονται μεταξύ των ΕΕΣΠ και του ΚΠΣ.

Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων (Databackup and recovery system) είναι το μέρος εκείνο του ΕΣΠ και του ΚΠΣ, το οποίο διασφαλίζει την ανάκαμψη του συστήματος σε περίπτωση καταστροφής, την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, την αποκατάσταση της λειτουργίας και τη δημιουργία αντιγράφων του συνόλου των δεδομένων του ΕΣΠ και του ΚΠΣ.

Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. για το λογισμικό, το υλικό, τα δίκτυα, τα συστήματα και τον λοιπό εξοπλισμό διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

Τυχερό Παίγνιο είναι το παίγνιο που χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από τις κείμενες διατάξεις.

Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gaming) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων και οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στους Παίκτες από τη συμμετοχή σε Τυχερά Παίγνια.

Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους για την τήρηση των διατάξεων του Ν.4002/2011 (Α' 180) και του Κανονισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 45.

Φορέας Εκμετάλλευσης είναι το νομικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει την Άδεια Εκμετάλλευσης Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, και το οποίο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4002/2011 (α' 180) και της με αριθμό 010010/4-11-2011 (B' 2503) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε.

Υπεργολαβία είναι η σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου με Υπεργολάβο.

Υπεργολάβος είναι το πρόσωπο με το οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή ο Παραχωρησιούχος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας για την προμήθεια, εγκατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση ή υποστήριξη των πληροφορικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούνται ή με άλλο τρόπο σχετίζονται με τη διεξαγωγή και λειτουργία Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Jackpot είναι το χρηματικό έπαθλο σταθερής ή προοδευτικά αυξανόμενης αξίας που απονέμεται στους Παίκτες και το οποίο συγκεντρώνεται με κατάθεση μονάδων πίστωσης από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους Παραχωρησιούχους ή/και με παρακράτηση μονάδων πίστωσης από ένα ή/και περισσότερα Παίγνια σε ένα ή/και περισσότερα Παιγνιομηχανήματα σε ένα ή/ και περισσότερα Καταστήματα, τα οποία συμμετέχουν στην λειτουργία του Jackpot, σύμφωνα με τους όρους που εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Ε.Ε.Ε.Π. και τον Υπουργό Οικονομικών.

Jackpot Συστήματος (System/Mystery Activated Jackpot) είναι το Jackpot που αποδίδεται από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη, ο οποίος θα οδηγήσει τον προοδευτικό μετρητή του Jackpot να φτάσει ή και να ξεπεράσει την «κρυφή τιμή» (mystery value) μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου ορίου του Jackpot, η οποία έχει δημιουργηθεί μέσω πιστοποιημένης ΓΤΑ.

Άρθρο 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


2.1. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στα Παίγνια που διενεργούνται, αποκλειστικά και μόνο, μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

2.2. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεση ή/και ο συσχετισμός της Παικτικής Συμπεριφοράς με τα προσωπικά στοιχεία των Παικτών από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους Παραχωρησιούχους, για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας, πλην της εφαρμογής τυχόν προγραμμάτων πιστότητας σύμφωνα με τους κανόνες Εμπορικής Επικοινωνίας που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π.

2.3. Πρόσβαση στην Παικτική Συμπεριφορά έχουν αποκλειστικά και μόνον ο Παίκτης, η Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν.4002/2011 (Α' 180) όπως ισχύει, καθώς επίσης και το ειδικά ορισμένο και εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό του Φορέα Εκμετάλλευσης ή των Παραχωρησιούχων, το οποίο γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π.

2.4. Δεν επιτρέπεται στον Φορέα Εκμετάλλευσης η σύνδεση ή/και ο συσχετισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, των προσωπικών στοιχείων των Παικτών με την Παικτική Συμπεριφορά τους, παρά μόνο για σκοπούς συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και για ελεγκτικούς σκοπούς όπως, ιδίως, ο αποκλεισμός της πρόσβασης στα Παίγνια ανηλίκων ατόμων και των ατόμων ηλικίας κάτω των 21 ετών, η ταύτιση των Παικτών με πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η χορήγηση στοιχείων στον Παίκτη κατόπιν αίτησής του, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη και η έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης κερδών σύμφωνα με το άρθρο 14. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. όλα τα αναγκαία μέτρα, τα οποία προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της διάταξης αυτής.

2.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις κείμενες νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές διατάξεις, καθώς επίσης και ότι, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, αποκλείονται τα ανήλικα άτομα και τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και ασφάλεια, καθώς επίσης και η διαφάνεια των συναλλαγών.

2.6. Η Πιστοποίηση Καταστήματος αφορά την καταλληλότητα του χώρου διεξαγωγής Παιγνίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι και οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης Καταστήματος έχουν την ευθύνη για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των Καταστημάτων.

2.7. Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, σύστημα ή/και εξοπλισμός, που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους για τη διεξαγωγή, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας Παιγνίων, τοποθετείται στον χώρο που προσδιορίζεται από την Πιστοποίησή του, εφόσον απαιτείται. Ως χώρος τοποθέτησης μπορεί να προσδιορίζεται από την Πιστοποίηση ένα Πιστοποιημένο Κατάστημα ή ένα διαμέρισμα κτιρίου ή ένα κτίριο. Κάθε μετακίνηση από τον χώρο αυτόν, για οποιονδήποτε λόγο, πραγματοποιείται μετά από γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα και με τη διαδικασία που αυτή ορίζει. Τυχόν μετακίνηση που συντελείται χωρίς τη γνωστοποίηση αυτή, οδηγεί στην αυτόματη απώλεια της Πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος, του συστήματος ή/και του εξοπλισμού που μετακινήθηκε. Μετακίνηση εντός των προσδιορισμένων από την Πιστοποίηση χώρων και Καταστημάτων επιτρέπεται χωρίς να υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης της Ε.Ε.Ε.Π. Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα που αποσύρεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 35.6 του Κανονισμού και τίθεται σε μία από τις καταστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή, καταγράφεται και ελέγχεται από την Ε.Ε.Ε.Π. Η κατοχή, χρήση και διάθεση Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος που έχει αποσυρθεί, χωρίς να έχει τεθεί σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 35.6 του Κανονισμού, απαγορεύεται.

2.8. Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι δυνατόν να χορηγεί τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό Πιστοποιήσεις σε μηχανήματα, στοιχεία εξοπλισμού, εφαρμογές λογισμικού ή συστήματα (στο εξής «Προϊόντα») που παράγονται ή/και πωλούνται νόμιμα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία, ή παράγονται νόμιμα σε κράτος-μέλος της ΕΖΕΣ, συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εφόσον προσφέρουν ισοδύναμο βαθμό προστασίας με αυτόν που προσδιορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον Κανονισμό. Στην παραπάνω περίπτωση, η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί το δικαίωμα της εκ των προτέρων επιτήρησης, πριν την κυκλοφορία των παραπάνω Προϊόντων στην ελληνική αγορά. Προς εφαρμογή της επιτήρησης, ο αιτούμενος την Πιστοποίηση πρέπει να παράσχει στην Ε.Ε.Ε.Π. όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα, όπως, ιδίως, πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς άλλες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς επίσης και αντίγραφα των προδιαγραφών αυτών, επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου να τεκμηριώνεται το ισοδύναμο του βαθμού προστασίας. Η διαδικασία επιβεβαίωσης του ισοδυνάμου βαθμού προστασίας μπορεί να γίνεται από Οργανισμούς Πιστοποίησης, με επιβάρυνση των αιτούμενων την πιστοποίηση.

2.9. Εάν το προς Πιστοποίηση προϊόν διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο εξειδικευμένο εργαστήριο ή οργανισμό πιστοποίησης, που δεν διαθέτει διαπίστευση στο πεδίο των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Κανονισμού, τότε το προς Πιστοποίηση Προϊόν αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου.

2.10. Τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό έγγραφα διακινούνται, κατ' αρχήν, σε έντυπη μορφή. Εναλλακτικά, για τις διαδικασίες αδειοδότησης και Πιστοποίησης που προβλέπονται στον Κανονισμό, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εφαρμόζει ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης.

2.11. Τα χρηματικά ποσά των αναφερόμενων στον Κανονισμό τελών και παράβολων ορίζονται με απόφαση του κατά τον νόμο αρμοδίου οργάνου.

2.12. Σε περίπτωση απαγόρευσης της Εκμετάλλευσης ή άρσης της Πιστοποίησης Κατασκευαστών, Εισαγωγέων, Παιγνίων, Παιγνιομηχανημάτων, Καταστημάτων ή Τεχνικών, καθώς επίσης και στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο, τέλη και παράβολα που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό, δεν επιστρέφονται.

2.13. Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση της, δικαιούται να εξακριβώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Κανονισμού.

Άρθρο 3
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


3.1. Οι ανήλικοι, τα άτομα ηλικίας 18 έως 21 ετών και οι Αυτοαποκλειόμενοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε χώρους όπου διεξάγονται Τυχερά Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα. Στα Καταστήματα τύπου ΣΤ' η απαγόρευση των ως άνω αποκλειόμενων προσώπων ισχύει για την πρόσβαση στο διακριτό χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

3.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι και οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης, υποχρεούνται να απαγορεύουν στα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1 την είσοδο και την παραμονή στους χώρους αυτούς και να αναρτούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των Καταστημάτων, σχετική σήμανση απαγόρευσης.

3.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται:

3.3.1. Να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των παραγράφων 6.3 και 6.4 και του άρθρου 41 του Κανονισμού.

3.3.2. Να διαθέτουν σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα:

α. Οδηγό Παιγνίου για κάθε Πιστοποιημένο Τυχερό Παίγνιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Κανονισμού.

β. Ενημερωτικά έντυπα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, όπως τηλεφωνικές γραμμές υπηρεσίες υποστήριξης, τη διαδικασία αυτοαποκλεισμού κ.λπ.

3.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή βοήθειας (helpline) για θέματα που άπτονται της υπεύθυνης διεξαγωγής των Πιστοποιημένων Τυχερών Παιγνίων και την υποστήριξη των Παικτών και, ιδίως, των ευάλωτων στα Παίγνια αυτά ατόμων.

3.5. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, με απόφασή της, να επιβάλλει στον Φορέα Εκμετάλλευσης και στους Παραχωρησιούχους, προληπτικά, περιοριστικά και διορθωτικά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων στα Τυχερά Παίγνια ατόμων.

Άρθρο 4
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


4.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. που ρυθμίζουν θέματα Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

4.2. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν χρησιμοποιηθεί για την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας χωρίς τη συναίνεση του Παίκτη.

4.3. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό.

Άρθρο 5
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΙΚΤΗ


5.1. Για τη συμμετοχή σε Παίγνια που διεξάγονται με Παιγνιομηχανήματα απαιτείται η έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

5.2 Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης, σε όλα τα Πιστοποιημένα Καταστήματα του Φορέα Εκμετάλλευσης και των Παραχωρησιούχων, καθώς επίσης και σε εγγράφως εξουσιοδοτημένα από τον Φορέα Εκμετάλλευσης σημεία, που διαθέτουν ανάλογα εκπαιδευμένο προσωπικό και υποδομή επικοινωνίας με το ΚΠΣ.

5.3. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη σε άτομα ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών και στους Αυτοαποκλειόμενους Παίκτες. Για κάθε Παίκτη εκδίδεται μία μόνο Ατομική Κάρτα.

5.4. Τα στοιχεία των Αυτοαποκλειόμενων Παικτών και των Παικτών, στους οποίους, κατόπιν αίτησής τους ή σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., έχουν τεθεί πρόσθετοι περιορισμοί, καταχωρούνται στο Κ.Π.Σ. και είναι διαθέσιμα στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσω του Π.Σ.Ε.Ε.

5.5. Η Ατομική Κάρτα Παίκτη πρέπει:

5.5.1. Να επιτρέπει, άμεσα ή έμμεσα, την αναγνώρισή της από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα με την εισαγωγή της σε οποιοδήποτε Παιγνιομηχάνημα.

5.5.2. Να εμπεριέχει αποθηκευμένα μόνον τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την άμεση ή έμμεση αναγνώρισή της από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα, μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτοποίηση του Παίκτη. Η δομή των δεδομένων στη μνήμη της Ατομικής Κάρτας Παίκτη γνωστοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π.

5.5.3. Να προστατεύεται από προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (Personal Identification Number - PIN), ο οποίος πρέπει να καταχωρηθεί από τον Παίκτη πριν από την έναρξη της συμμετοχής σε Παίγνιο.

5.5.4. Να αναγράφονται ευκρινώς, στην κύρια όψη της, τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης Παικτών και υποστήριξης σε θέματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

5.5.5. Να διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

5.6. Το Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών που εφαρμόζει ο Φορέας Εκμετάλλευσης πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν ο Οργανισμός Πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

5.7. Οι ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και οι μη Αυτοαποκλειόμενοι μπορούν να αιτηθούν την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη, προσκομίζοντας, σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Κατάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5.8. Οι όροι έκδοσης, διαχείρισης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη όπως περιγράφονται στον Κανονισμό, εμπεριέχονται στη Σύμβαση Προσχώρησης και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

5.8.1. Τις προϋποθέσεις και τους όρους έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

5.8.2. Τη διαδικασία έκδοσης και ακύρωσης της Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

5.8.3. Τη διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολής ατομικών στοιχείων.

5.8.4. Τον τρόπο και τους περιορισμούς χρήσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

5.8.5. Τις διαδικασίες αντικατάστασης Ατομικής Κάρτας Παίκτη σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

5.8.6. Τις προϋποθέσεις μονομερούς απενεργοποίησης Ατομικής Κάρτας Παίκτη από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

5.8.7. Τη χρήση ατομικών στοιχείων και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5.8.8. Τις τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

5.9. Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται μετά τη σύναψη της Σύμβασης Προσχώρησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω:

5.9.1. Συμπληρώνεται σχετική αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον αιτούντα και τον υπεύθυνο του σημείου έκδοσης, ο οποίος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρίστηκαν και των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση. Η αίτηση υπέχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης στο Φορέα Εκμετάλλευσης και την Ε.Ε.Ε.Π.

5.9.2. Τα στοιχεία του αιτούντος καταχωρούνται από τον υπεύθυνο του σημείου έκδοσης στη Βάση Δεδομένων Παικτών, η οποία συνδέεται με το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ).

5.9.3. Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα ατομικά στοιχεία του αιτούντος:

α. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.

β. Ημερομηνία γέννησης.

γ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.

δ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.

ε. Διεύθυνση αποστολής της Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

στ. Τυχόν περιορισμούς που επιλέγει ο Παίκτης μεταξύ των επιλογών που υποστηρίζονται από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα.

5.9.4. Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

5.9.5. Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5.3.

5.9.6. Απόρριψη αιτήματος έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη γίνεται αιτιολογημένα και εγγράφως από τον Φορέα Εκμετάλλευσης. Τυχόν αντιρρήσεις του παίκτη για την απόρριψη του αιτήματος υποβάλλονται εγγράφως στον Φορέα Εκμετάλλευσης. Οι αντιρρήσεις του παίκτη, καθώς επίσης και οι ενέργειες του Φορέα Εκμετάλλευσης για την αντιμετώπισή τους, κοινοποιούνται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

5.9.7. Η αποστολή της Ατομικής Κάρτας Παίκτη πραγματοποιείται με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του Παίκτη ή στη διεύθυνση που δήλωσε στην αίτηση έκδοσης.

5.9.8. Η έκδοση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη και η παράδοσή της προσωπικά στον Παίκτη, μπορεί να γίνει και αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης στο εξουσιοδοτημένο σημείο, εφόσον αυτό διαθέτει τον κατάλληλο προς τούτο εξοπλισμό.

5.10. Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν φυλάσσονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης σε ηλεκτρονική μορφή για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

5.11. Η Ατομική Κάρτα Παίκτη ακυρώνεται υποχρεωτικά κατόπιν σχετικής αίτησης του Παίκτη.

5.12. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι η άρση του Αυτοαποκλεισμού Παίκτη επιτρέπεται μόνον μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που τέθηκε. Ο Παίκτης μπορεί να θέτει περιορισμούς, ως προς τη δαπάνη και το χρόνο συμμετοχής του στο Παίγνιο, σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι οι επιμέρους περιοριστικοί όροι που έχουν τεθεί από τον Παίκτη ισχύουν για το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν.

5.13. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να απαγορεύει την έκδοση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη ή να δίνει εντολή ανάκλησής της, όταν το πρόσωπο που αιτείται την έκδοσή της ή ο Παίκτης:

α) έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς επίσης και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής,

β) έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

5.14. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ακυρώσει αμέσως την Ατομική Κάρτα Παίκτη, μετά από σχετική δήλωση του Παίκτη για κλοπή, απώλεια ή καταστροφή της ή μετά από απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΙ

Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

6.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις διοργάνωσης και διεξαγωγής Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, τους όρους της Άδειας, τις διατάξεις του Κανονισμού, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς επίσης και κάθε σχετική οδηγία και κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας.

6.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υπέχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Άδεια και για το τμήμα της Εκ-μετάλλευσης που έχει παραχωρηθεί στους Παραχωρησιούχους και οφείλει να λαμβάνει επαρκείς εγγυήσεις από αυτούς.

6.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει ιδιαίτερα:

6.3.1. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα Πιστοποιημένα Καταστήματα ατόμων που δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και των Αυτοαποκλειόμενων.

6.3.2. Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Παιγνίων, να εξασφαλίζει την εφαρμογή των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και την τήρηση των περιορισμών του άρθρου 41 του Κανονισμού.

6.3.3. Να εκμεταλλεύεται μόνο Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, μέσω των οποίων διεξάγονται Πιστοποιημένα Παίγνια, και τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν αποκλειστικά σε Πιστοποιημένα Καταστήματα.

6.3.4. Να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να αποκλείεται η συνομολόγηση στοιχημάτων μεταξύ των Παικτών ή/και τρίτων που βασίζονται στην πρόβλεψη του αποτελέσματος των Παιγνίων.

6.3.5. Να διασφαλίζει ότι τα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και Παίγνια δεν έχουν διαφοροποιηθεί, αλλοιωθεί, προγραμματιστεί εκ νέου ή με άλλο τρόπο υποστεί τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου ή χαρακτηριστικού τους, από εκείνα που λήφθηκαν υπόψη προκειμένου το Παιγνιομηχάνημα ή το Παίγνιο να λάβει την Πιστοποίηση.

6.3.6. Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην των Πιστοποιημένων Τεχνικών, δεν έχει πρόσβαση στα σημεία ρύθμισης των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων ή στο λογισμικό των Πιστοποιημένων Παιγνίων.

6.3.7. Στην περίπτωση που διαπιστώσει:

α. οποιαδήποτε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου στις ρυθμίσεις ενός Παιγνιομηχανήματος ή Παιγνίου,

β. δυσλειτουργία ενός Παιγνιομηχανήματος, η οποία δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή των Παιγνίων σύμφωνα με τον Κανονισμό,

γ. φθορές που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την ασφαλή λειτουργία ενός Παιγνιομηχανήματος, να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του και να γνωστοποιήσει στην Ε.Ε.Ε.Π. τα γεγονότα αυτά, τα μέτρα αντιμετώπισής τους και τα αποτελέσματα αυτών.

6.3.8. Να γνωστοποιήσει αμέσως το συμβάν στην Ε.Ε.Ε.Π. και να θέσει το Παιγνιομηχάνημα εκτός λειτουργίας, στην περίπτωση που διαπιστώσει απόσπαση, αλλοίωση, παραποίηση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου 15. Για τη χορήγηση νέου σήματος, απαιτείται υποβολή στην Ε.Ε.Ε.Π. αιτιολογημένης αίτησης επανέκδοσης.

6.3.9. Να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε το προσωπικό που εμπλέκεται με τη διεξαγωγή των Παιγνίων να ενημερώνεται σχετικά με τις κείμενες διατάξεις, τον Κανονισμό, καθώς επίσης και τα μέτρα και τις διαδικασίες του Φορέα Εκμετάλλευσης, με τις οποίες εξειδικεύονται τα παραπάνω και να μεριμνά για τη συμμετοχή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης στο σχετικό αντικείμενο.

6.3.10. Να εξασφαλίζει ότι παρέχεται στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. πλήρης και απρόσκοπτη πρόσβαση, με ηλεκτρονικό τρόπο ή/και με φυσική παρουσία, στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα, στους Εξυπηρετητές Συστήματος Παιγνίων, στα Δίκτυα Επικοινωνιών, καθώς επίσης και στα Παιγνιομηχανήματα, Παίγνια και Καταστήματα, τόσο αυτού όσο και των Παραχωρησιούχων.

6.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να εκπαιδεύει τους Υπεύθυνους Εκμετάλλευσης και τους εργαζόμενους στα Καταστήματα, ώστε να είναι σε θέση:

6.4.1. Να ενημερώνουν τους Παίκτες για την υπεύθυνη διεξαγωγή των Παιγνίων και να παρέχουν σε αυτούς πληροφορίες για την παροχή βοήθειας σχετικά με τον εθισμό στα Παίγνια.

6.4.2. Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή στα Παίγνια ή/και την πρόσβαση στο Κατάστημα σε όσους παρουσιάζουν ενδείξεις ότι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν συμπτώματα υπνηλίας και γενικά όταν είναι προφανές ότι η γενική τους κατάσταση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διεξαγωγή Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

6.4.3. Να είναι σε θέση να χειρίζονται με διακριτικότητα και ευαισθησία μη αποδεκτή συμπεριφορά Παίκτη.

6.4.4. Να ενημερώνουν τους Παίκτες και κάθε ενδιαφερόμενο για τη δυνατότητα αποκλεισμού ή θέσπισης περιορισμών συμμετοχής στα Παίγνια.

6.4.5. Να συνδράμουν τους Παίκτες ή/και εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν φαινόμενα εθισμού στα Παίγνια.

6.4.6. Να τηρούν αρχείο συμβάντων στο Κατάστημα, στο οποίο καταγράφονται γεγονότα για τα οποία χρειάστηκε επί τόπου αντιμετώπιση, καθώς επίσης και ο τρόπος χειρισμού που εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα αυτού.

6.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Παικτών, τα οποία απαγορεύεται να δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο. Προς τούτο, ενημερώνει και δεσμεύει δεόντως όλους όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και λαμβάνει κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.

6.6. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θέτει ως συμβατικό όρο την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, τις σχετικές κανονιστικές δια-τάξεις, την Άδεια, τον Κανονισμό και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., από τους Παραχωρησιούχους, τους Πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., τους Υπεργολάβους και το εμπλεκόμενο προσωπικό.

6.7. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει άμεσα την Ε.Ε.Ε.Π., σε κάθε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας που ρυθμίζει την αγορά των Παιγνίων, από τους Παραχωρησιούχους, τους Υπεύθυνους Εκμετάλλευσης, τους Υπεργολάβους και το εμπλεκόμενο προσωπικό, και ιδιαιτέρως, των διατάξεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της απάτης και του εγκλήματος, στην προστασία των ανηλίκων, στην προστασία του καταναλωτή και στην αποτροπή του εθισμού στα Παίγνια.

6.8. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/ και τη διαχείριση του Φορέα Εκμετάλλευσης δεν πρέπει να έχουν:

α) καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς επίσης και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής,

β) καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

Άρθρο 7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ


7.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, σε Παραχωρησιούχους το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης Παιγνιομηχανημάτων, σε αριθμό και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Οι Παραχωρησιούχοι απαγορεύεται να παραχωρούν περαιτέρω, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το ως άνω δικαίωμα εκμετάλλευσης Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

7.2. Αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων κατατίθενται στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή τους.

7.3. Οι Παραχωρησιούχοι απαγορεύεται να είναι Συνδεδεμένες Εταιρείες.

7.4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/ και τη διαχείριση των Παραχωρησιούχων δεν πρέπει να έχουν:

α) καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής,

β) καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

7.5. Οι Παραχωρησιούχοι εγκαθιστούν τα Παιγνιομηχανήματα σε Πιστοποιημένα Καταστήματα τύπου B' και Ε', όπως προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ι του Κανονισμού, και έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τα Παιγνιομηχανήματα που θα χρησιμοποιούν και τα Παίγνια που θα προσφέρουν, από τον κατάλογο των εγκεκριμένων από την Ε.Ε.Ε.Π. Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων που θέτει στη διάθεσή τους ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονομικών.

7.6. Οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τις σχετικές με τη διοργάνωση και διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα διατάξεις, τους όρους της σύμβασης παραχώρησης, τις διατάξεις του Κανονισμού, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς επίσης και κάθε σχετική οδηγία και απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παραχώρησης.

7.7. Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 και 6.7 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν και για τους Παραχωρησιούχους.

Άρθρο 8 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

8.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να εποπτεύουν τις δραστηριότητες κάθε Υπεργολάβου τους και είναι πλήρως και απολύτως υπεύθυνοι για τις πράξεις και τις παραλείψεις αυτού, σχετικά με τη διεξαγωγή των Παιγνίων.

8.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι τηρούν αρχείο συμβάσεων Υπεργολαβίας, το οποίο περιλαμβάνει πίνακα με τα στοιχεία του Υπεργολάβου, την περιγραφή του αντικειμένου της Υπεργολαβίας, κα-θώς επίσης και τον χρόνο έναρξης και λήξης της, και θέτουν αυτά στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π. με τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Άρθρο 9
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

9.1. Η συμμετοχή στα Παίγνια επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή από τον Παίκτη, σε έντυπη μορφή, η Σύμβαση Προσχώρησης και έχει εκδοθεί η Ατομική Κάρτα Παίκτη. Σε κάθε περίπτωση η Σύμβαση Προσχώρησης πρέπει να είναι διαθέσιμη στον Παίκτη και μέσω του Παιγνιομηχανήματος, εφόσον η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται ηλεκτρονικά.

9.2. Η Σύμβαση Προσχώρησης συνάπτεται μία φορά και περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα Παίγνια, τους όρους έκδοσης, διαχείρισης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη, τους κανόνες συμπεριφοράς στα Καταστήματα, τον τρόπο απόδοσης των κερδών και τους όρους, τις προϋποθέσεις και την κατά περίπτωση προθεσμία υποβολής καταγγελιών ή αναφορών από τους Παίκτες. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά τον χρόνο διατήρησης των κατά περίπτωση αρχείων, πληροφοριών και δεδομένων, απαραίτητων για τη διερεύνηση της καταγγελίας ή αναφοράς.

9.3. Ο Παίκτης προβαίνει στην αποδοχή των όρων τυχόν τροποποιήσεων της Σύμβασης Προσχώρησης είτε εγγράφως, είτε με την αποδοχή τους με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Παιγνιομηχανήματος.

9.4. Η Σύμβαση Προσχώρησης, καθώς επίσης και οποιασδήποτε τροποποίησή της, υποβάλλονται προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π.

9.5. Τα στοιχεία αποδοχής της Σύμβασης Προσχώρησης τηρούνται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους σε ηλεκτρονική μορφή για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Άρθρο 10
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ


10.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) των Παιγνίων, σύμφωνα με την Πιστοποίησή τους και τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

10.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν ότι το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδος που επιλέγεται κάθε φορά από τις σχετικές ρυθμίσεις ενός Παιγνίου ή ενός θέματος Παιγνίου, εφαρμόζεται σε όλα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, στα οποία προσφέρεται το συγκεκριμένο Παίγνιο ή θέμα Παιγνίου, εντός του ίδιου Καταστήματος.

Άρθρο 11
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


11.1. Ο Παίκτης, για τη συμμετοχή του στα Παίγνια, πρέπει απαραίτητα να εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη στο Παιγνιομηχάνημα, προκειμένου η Κάρτα του να ελεγχθεί και να αναγνωρισθεί.

11.2. Ο Παίκτης συμμετέχει στο Παίγνιο που θα επιλέξει, με τα παρακάτω μέσα:

11.2.1. Χρήση μετρητών.

11.2.2. Χρήση κουπονιού με Μονάδες Πίστωσης (Voucher).

11.2.3. Χρήση Προπληρωμένης Κάρτας.

11.2.4. Επανεπένδυση μονάδων πίστωσης.

11.3. Απαγορεύεται η παροχή στον Παίκτη κάθε είδους πίστωσης, ή/και έκπτωσης στο κόστος συμμετοχής στα Παίγνια, περιλαμβανομένων οποιασδήποτε μορφής δώρων και λοιπών κινήτρων, μέσω των οποίων επιδιώκεται η προσέλκυσή του στη διεξαγωγή Παιγνίων ή/και η αύξηση του χρηματικού ποσού συμμετοχής του. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται η παροχή δωρεάν συμμετοχών, ως μέρος των κερδών, ή/και η χρήση εκ-πτώσεων ή άλλων κινήτρων στο πλαίσιο προγραμμάτων πιστότητας (loyalty programmes).

11.4. Ο Παίκτης ορίζει υποχρεωτικά για τη συμμετοχή του στο Παίγνιο, κατά την έναρξη της πρώτης μετά την εγγραφή του Παικτικής Συνεδρίας, Ημερήσιο Όριο Δαπανών (daily loss) και Όριο Δαπανών Παικτικής Συνεδρίας (session loss).

11.5. Το Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily loss) ανά Παίκτη ισχύει από ώρα 00:00:01 έως ώρα 00:00:00 της αυτής ημερολογιακής ημέρας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου Παιγνίου, ως αποτέλεσμα του οποίου η ημερήσια δαπάνη του Παίκτη υπερβαίνει το Ημερήσιο Όριο Δαπανών, ο Παίκτης αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη διεξαγωγή Παιγνίων μέχρι ώρα 00:00:00 της ίδιας ημερολογιακής ημέρας. Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημερολογιακής ημέρας, ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα να θέσει Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily loss) ή να μειώσει το Ημερήσιο Όριο Δαπανών (Daily loss) που έχει θέσει. Η μείωση του Ημερήσιου Ορίου Δαπανών (Daily loss) εφαρμόζεται και ισχύει άμεσα. Τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των παραπάνω ορίων δαπανών για τη συμμετοχή σε Παίγνια σε καμία περίπτωση δεν μεταφέρονται σε επόμενη ημερολογιακή ημέρα.

11.6. Ανεξάρτητα από το οριζόμενο Ημερήσιο Όριο Δαπανών, σύμφωνα με την παράγραφο 11.4, ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να διακόπτουν την Παικτική Συνεδρία αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου Παιγνίου, με τον οποίο ο Παίκτης υπερβαίνει το Όριο Δαπανών Παικτικής Συνεδρίας.

11.7. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ειδοποιεί τον Παίκτη, με μήνυμα που προβάλλεται στην κύρια οθόνη, για τόσο χρόνο ώστε να γίνεται αντιληπτό ως παρεμβολή στη διεξαγωγή του Παιγνίου και να προσλαμβάνεται επαρκώς από τον Παίκτη, αμέσως μόλις αυτός υπερβεί ποσοστό 80%, του εκάστοτε ορίου των παραγράφων 5.12, 11.4 και 11.8. Με το μήνυμα ο Παίκτης προειδοποιείται ότι:

α) έχει υπερβεί το παραπάνω ποσοστό,

β) μόλις καλυφθεί το 100% του κατά περίπτωση ορίου θα διακοπεί υποχρεωτικά η Παικτική Συνεδρία και

γ) μπορεί να προβεί στη μείωση των ορίων δαπανών του από το ειδικό μενού επιλογών του Παιγνιομηχανήματος.

11.8. Ο Παίκτης ορίζει υποχρεωτικά, κατά την έναρξη της πρώτης μετά την εγγραφή του Παικτικής Συνεδρίας τον συνολικό μέγιστο χρόνο συμμετοχής του στα Παίγνια σε επίπεδο ημέρας (από ώρα 00:00:01 έως ώρα 00:00:00 της αυτής ημερολογιακής ημέρας), δυνάμενος μεταγενέστερα να ορίζει συνολικό μέγιστο χρόνο συμμετοχής στα Παίγνια σε επίπεδο ημέρας, εβδομάδας (από ημέρα Κυριακή έως ημέρα Σάββατο) ή/και ημερολογιακού μήνα (από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα) σύμφωνα με την παράγραφο 5.12 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο συνολικός χρόνος συμμετοχής του Παίκτη υπερβεί ένα από τα παραπάνω χρονικά όρια και αφού ολοκληρωθεί ο τελευταίος Κύκλος Παιγνίου στη διάρκεια του οποίου ολοκληρώθηκε ο μέγιστος χρόνος συμμετοχής που όρισε ο Παίκτης, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή/και οι Παραχωρησιούχοι αποκλείουν τον Παίκτη από τη συμμετοχή στα Παίγνια για το χρονικό διάστημα που καλύπτει ο περιορισμός που τέθηκε από τον Παίκτη. Τυχόν υπολειπόμενος των ορίων χρόνος συμμετοχής, δεν μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο (ημέρα, εβδομάδα ή μήνα). Η μείωση του χρονικού ορίου που κατά περίπτωση έχει τεθεί εφαρμόζεται και ισχύει άμεσα.

11.9. Ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα είτε να αυτοαποκλειστεί, είτε να θέσει περιορισμούς στην Παικτική Συμπεριφορά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

11.9.1. Καλώντας το κέντρο εξυπηρέτησης του Φορέα Εκμετάλλευσης και έπειτα από έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

11.9.2. Συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο στα Πιστοποιημένα Καταστήματα και έπειτα από έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

11.9.3. Επισκεπτόμενος το σχετικό περιβάλλον «Ατομικό περιβάλλον εργασίας χρήστη» του Παιγνιομηχανήματος με τα προσωπικά του δεδομένα, εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα.

11.10. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι καταχωρούν αμέσως στη Βάση Δεδομένων Παικτών, τα στοιχεία των Αυτοαποκλειόμενων Παικτών και των Παικτών που έχουν θέσει περιορισμούς στην Παικτική Συμπεριφορά, καθώς επίσης και τα δεδομένα που περιγράφουν τον Αυτοαποκλεισμό ή τον περιορισμό.

11.11. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι παρέχουν σε κάθε Παίκτη Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, στον οποίο τηρούνται η ημερομηνία, η ώρα, το Παιγνιομηχάνημα, το χρηματικό ποσό κάθε Παικτικής Συνεδρίας, τα κέρδη που προέκυψαν, το τρέχον υπόλοιπο των διαθέσιμων χρηματικών ποσών του Παίκτη, καθώς επίσης και τα όρια και οι περιορισμοί που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

11.12. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι παρέχουν σε κάθε Παίκτη μέσω του σχετικού περιβάλλοντος «Ατομικό περιβάλλον εργασίας χρήστη» του Παιγνιομηχανήματος την τεχνική δυνατότητα, με το πάτημα ενός κουμπιού (day stop), να διακόπτει την Παικτική Συνεδρία και να αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη διεξαγωγή Παιγνίων μέχρι ώρα 00:00:00 της ίδιας ημερολογιακής ημέρας.

Άρθρο 12
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ


12.1. Η συμμετοχή στα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα μπορεί να γίνεται και με τη χρήση Προπληρωμένης Κάρτας.

12.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι ορίζουν τους αποδεκτούς τύπους Προπληρωμένης Κάρτας, με τους οποίους μπορεί να συμμετάσχει ένας Παίκτης στα Παίγνια που διεξάγονται στα Παιγνιομηχανήματα που έκαστος εκμεταλλεύεται.

Άρθρο 13
ΚΕΡΔΗ ΠΑΙΚΤΩΝ

13.1. Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το αποτέλεσμα κάθε Κύκλου Παιγνίου, προστίθενται ως μονάδες πίστωσης στο διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου αυτού. Οι μονάδες πίστωσης για την έναρξη κάθε Κύκλου Παιγνίου, αφαιρούνται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη κατά την εκκίνηση του Κύκλου αυτού.

13.2. Με την ολοκλήρωση κάθε Παικτικής Συνεδρίας, τα τυχόν κέρδη αποδίδονται άμεσα στον Παίκτη, είτε με πίστωση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, είτε με την έκδοση από το Παιγνιομηχάνημα ειδικής απόδειξης προς εξαργύρωση, είτε σε μετρητά, αφού πρώτα παρακρατηθεί προς απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο το χρηματικό ποσό του αναλογούντος φόρου. Η ακριβής διαδικασία απόδοσης των κερδών στους Παίκτες ορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους στη Σύμβαση Προσχώρησης.

13.3. Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη είναι ανά πάσα στιγμή εξαργυρώσιμο. Απαγορεύεται η δέσμευση χρηματικού ποσού για τη συμμετοχή σε επόμενο Κύκλο Παιγνίου, καθώς επίσης και η μη καταβολή χρηματικού ποσού κερδών, επειδή αυτό είναι χαμηλότερο από ορισμένο ύψος.

Άρθρο 14
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ


Βεβαίωση κερδών χορηγείται στους Παίκτες σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 129/2/7-11-2014(B' 3162) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ

Άρθρο 15
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ


15.1. Η συμμετοχή στο Παίγνιο είναι αποτέλεσμα ελεύθερης και ανεξάρτητης προσωπικής επιλογής και πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gaming). Οι Παίκτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικές με τους κανόνες διεξαγωγής των Παιγνίων, τις πιθανότητες κέρδους σε κάθε ένα από αυτά, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με το που μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια σε περίπτωση εθισμού. Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται υποχρεωτικά από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους στα Πιστοποιημένα Καταστήματα, στους διαδικτυακούς τους τόπους, καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

15.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι παρέχουν πληροφορίες στον Παίκτη σχετικά με:

15.2.1. Τη συμμετοχή του στα Παίγνια, με τρόπο ώστε να παίρνει αποφάσεις, έχοντας πλήρη γνώση των κανόνων διεξαγωγής των Παιγνίων που επιλέγει να συμμετέχει.

15.2.2. Τους κινδύνους που ενδεχομένως διατρέχει από την υπερβολική έκθεσή του στα τυχερά παίγνια, όπως η απώλεια χρημάτων και ο εθισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Παιγνιομηχάνημα πρέπει να προβάλλει στην κύρια οθόνη του:

α. μηνύματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gaming), με τέτοιον τρόπο και για τόσο χρόνο, ώστε να γίνονται αντιληπτά ως παρεμβολή στη διεξαγωγή του Παιγνίου και να προσλαμβάνονται επαρκώς από τον Παίκτη, καθώς και

β. το τρέχον αποτέλεσμα (κέρδη ή απώλειες) από την Παικτική Συνεδρία και το χρόνο συμμετοχής της Παικτικής Συνεδρίας, εφόσον παρέχεται ήδη τεχνικώς η σχετική δυνατότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή/και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν την παραπάνω λειτουργικότητα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού.

15.2.3. Τις υπάρχουσες δομές που παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στους εθισμένους Παίκτες και στις οικογένειές τους.

15.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι, το πάσης φύσεως προσωπικό τους, τα μέλη των οργάνων διοίκησής τους, καθώς επίσης και όποιος εκμεταλλεύεται και λειτουργεί Παιγνιομηχανήματα διεξαγωγής Παιγνίων και το προσωπικό του, απαγορεύεται να μετέχουν στα Παίγνια που διεξάγουν οι ίδιοι ή εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή τους.

15.4. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να συμμετέχει στα Παίγνια μέσω παρένθετων προσώπων.

15.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης συλλέγει διεθνείς πρακτικές σχετικά με τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών για το υπεύθυνο παιχνίδι και την προστασία των ευάλωτων ομάδων και θα τις αξιολογεί σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς και την καταπολέμηση των παράνομα διεξαγόμενων παιγνίων. Προς το σκοπό αυτό, εισηγείται προς την Ε.Ε.Ε.Π., ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κατ' έτος, σχετικά μέτρα και διαδικασίες.

15.6. Η Ε.Ε.Ε.Π. συλλέγει και αξιολογεί τα δεδομένα της Παικτικής Συμπεριφοράς, ιδιαίτερα αυτά που συνδέονται με τον αυτοπεριορισμό των ευάλωτων ομάδων, καθώς και παρεμβαίνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε περιστατικά που αξιολογεί ως ακραία.

Άρθρο 16 ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΟΥ

16.1. Για κάθε Παίγνιο, εκδίδεται και κυκλοφορεί σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους Παραχωρησιούχους, ο Οδηγός Παιγνίου.

16.2. Σε κάθε Οδηγό Παιγνίου αναγράφονται υποχρεωτικά:

16.2.1. Η Εμπορική ονομασία του Παιγνίου.

16.2.2. Κάθε ζήτημα σε σχέση με τη συμμετοχή των Παικτών και, ιδίως, την κατώτατη ηλικία των ατόμων στα οποία επιτρέπεται η συμμετοχή στα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα.

16.2.3. Οι μορφές με τις οποίες το Παίγνιο μπορεί να διεξαχθεί, τα Αποδιδόμενα Ποσοστά Κέρδους (pay-out), τα σύμβολα, οι αριθμοί και οποιεσδήποτε άλλες απεικονίσεις χρησιμοποιούνται.

16.2.4. Πληροφορίες για τα χορηγούμενα κέρδη, όπως ενδεικτικά το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους, τους συνδυασμούς των συμβόλων, των αριθμών και άλλων απεικονίσεων, με την επίτευξη των οποίων ο Παίκτης αποκομίζει συγκεκριμένο κέρδος ή δωρεάν παιχνίδια.

16.2.5. Πληροφορίες για την ισχύουσα φορολογία επί των κερδών.

12.6.6. Η επωνυμία και η διεύθυνση του Φορέα Εκ-μετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου που διεξάγει το Παίγνιο, καθώς επίσης και ιστότοπός τους.

16.2.7. Ο τηλεφωνικός αριθμός, χωρίς χρέωση, για την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών υποστήριξης, καθώς επίσης και για την υποβολή καταγγελιών.

16.2.8. Η πληροφορία ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι και τα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα, πιστοποιούνται, εποπτεύονται και ελέγχονται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας με την Αρχή.

16.2.9. Η πληροφορία ότι ο Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος στους ιστότοπους του Φορέα Εκμετάλλευσης και των Παραχωρησιούχων, όπως και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.

16.3. Οι Οδηγοί Παιγνίων διατίθενται σε εμφανές σημείο των Πιστοποιημένων Καταστημάτων και καθίστανται προσιτοί με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

16.4. Σε περίπτωση που κάποιες πληροφορίες ή στοιχεία για τα προσφερόμενα Παίγνια δεν έχουν συμπεριληφθεί στους Οδηγούς Παιγνίων ή αυτοί περιέχουν λάθη, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή/και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να γνωστοποιούν στο κοινό τα ορθά και πλήρη στοιχεία αμελλητί.

Άρθρο 17
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


17.1. Κάθε πληροφορία που εμφανίζεται στην οθόνη των Παιγνιομηχανημάτων πρέπει να αναγράφεται με τέτοιο μέγεθος γραμμάτων και να παραμένει για τόσο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί ο Παίκτης άνετα να τη διαβάζει. Οι πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες, ανά πάσα στιγμή, στον Παίκτη μέσω της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος, είναι οι εξής:

17.1.1. Η εμπορική ονομασία του Παιγνίου, στο οποίο συμμετέχει ο Παίκτης.

17.1.2. Το χρηματικό ποσό που, κάθε φορά, επιλέγει ο Παίκτης για να συμμετάσχει στο Παίγνιο.

17.1.3. Το αποτέλεσμα του τελευταίου Κύκλου Παιγνίου, τη στιγμή που αυτός ολοκληρώθηκε (π.χ. φύλλα τράπουλας, συνδυασμοί από σύμβολα, απεικονίσεις κ.λπ.), έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή ο Παίκτης εγκαταλείψει το Παίγνιο ή ζητήσει εξαργύρωση ή εξόφληση.

17.1.4. Το χρηματικό ποσό κέρδους από τον τελευταίο Κύκλο Παιγνίου, έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή ο Παίκτης εγκαταλείψει το Παίγνιο ή ζητήσει εξαργύρωση ή εξόφληση.

17.1.5. Οι επιλογές του Παίκτη που ίσχυσαν κατά τον τελευταίο Κύκλο Παιγνίου, έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή αλλάξει το χρηματικό ποσό συμμετοχής.

17.1.6. Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη.

17.2. Σε κάθε Κατάστημα, που διεξάγεται Jackpot ή συμμετέχει σε Jackpot Ευρείας Περιοχής, πρέπει να υπάρχουν ειδικές οθόνες πληροφόρησης, επαρκείς για την ενημέρωση των Παικτών, ανεξάρτητες ή ως μέρος των Παιγνιομηχανημάτων. Οι οθόνες αυτές, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας Jackpot, είναι συνδεδεμένες με τον ΕΣΠ, και παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

17.2.1. Την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

17.2.2. Την ονομασία της λειτουργίας Jackpot.

17.2.3. Το χρηματικό ποσό του Jackpot, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από τον υπολογισμό του από το ΕΣΠ.

17.2.4. Το γεγονός της απονομής του Jackpot, όταν αυτό συμβεί, με τρόπο αντιληπτό από τους Παίκτες. Σε κάθε απονομή πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Το ακριβές χρηματικό ποσό που απονέμεται.

β. Ο κωδικός του Παιγνιομηχανήματος στο οποίο απονέμεται.

γ. Η ονομασία και ο κωδικός του Καταστήματος στο οποίο απονέμεται.

δ. Η ημερομηνία και ώρα της απονομής.

17.3. Η απονομή του Jackpot συνοδεύεται από διακριτό ηχητικό σήμα και η διάρκεια εμφάνισης των στοιχείων της απονομής επί της οθόνης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τριάντα (30) δευτερόλεπτα.

17.4. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας Jackpot για τεχνικούς ή άλλους λόγους, η οθόνη πρέπει να εμφανίζει σχετικό μήνυμα (π.χ. «Προσωρινή διακοπή Jackpot»), μέχρι την επαναφορά αυτής.

Άρθρο 18
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ


Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν ότι κάθε πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή, που παρέχεται προς το καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες είναι αληθής, ακριβής και κατανοητή και δεν περιέχει ή δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν παραπλανητικά.

Άρθρο 19
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις διασφάλισης της προσπελασιμότητας των Καταστημάτων από άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Άρθρο 20
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ


Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν ότι οι ίδιοι, οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης των Πιστοποιημένων Καταστημάτων, καθώς επίσης και όσοι διατηρούν με αυτούς σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι συμμετέχουν στα Παίγνια ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χάσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη συμμετοχή τους αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των συγκεκριμένων προσώπων. Η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τέτοιες πληροφορίες παρέχονται στην Ε.Ε.Ε.Π. ή όπου αλλού επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 21
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ


Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν ένα αποτελεσματικό και επαρκές σύστημα επεξεργασίας καταγγελιών του καταναλωτικού κοινού και των Παικτών και να τηρούν αρχείο των καταγγελιών αυτών, προσβάσιμο άμεσα από την Ε.Ε.Ε.Π. στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Άρθρο 22
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ


22.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π., στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει, τα ακόλουθα:

22.1.1. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου του έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τη λειτουργία των Παιγνίων, στην οποία θα περιλαμβάνονται σε ποσοτική και ποιοτική μορφή:

α. Οι μορφές και τα μέσα της Εμπορικής Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε και οι αντίστοιχες δαπάνες.

β. Στοιχεία που αφορούν την καταγραφή καταγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων ή ερωτημάτων του κοινού, των αντίστοιχων ενεργειών και του χρόνου αντιμετώπισής τους.

γ. Στοιχεία που αφορούν διακοπές λειτουργίας, δυσλειτουργίες ή βλάβες πληροφορικών συστημάτων, Παιγνιομηχανημάτων, εφαρμογών λογισμικού, δομών, διαδικασιών και των αντίστοιχων ενεργειών και του χρόνου αντιμετώπισής τους.

δ. Τυχόν μελέτες, έρευνες ή αναφορές που αφορούν την αγορά των Παιγνίων, τις προτιμήσεις και συμπεριφορές του καταναλωτικού κοινού, τη διεξαγωγή Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα και τη λειτουργία τους.

22.1.2. Πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, στις εγκαταστάσεις τους, στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Καταστημάτων, καθώς επίσης και σε κάθε σύστημα που συνδέεται με τη διεξαγωγή, την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, των εξουσιοδοτημένων από την Ε.Ε.Ε.Π. οργάνων, διασφαλίζοντας τη χορήγηση όλων των ζητούμενων στοιχείων.

Άρθρο 23
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ


23.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να τηρούν ηλεκτρονικά αρχεία για όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές τους που σχετίζονται με τη διοργάνωση, διεξαγωγή και διαχείριση των Παιγνίων. Τα αρχεία τηρούνται για δέκα (10) έτη- τουλάχιστον, σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

23.1.1. Να είναι ευδιάκριτες τυχόν προσθήκες, διορθώσεις ή άλλες τροποποιήσεις, καθώς επίσης και το περιεχόμενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις.

23.1.2. Να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. άμεση και εύκολη πρόσβαση στα αρχεία αυτά, μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) ή/και κατά τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

23.2. Ορισμένα αρχεία μπορούν να τηρούνται σε έντυπη μορφή, κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος του Φορέα Εκμετάλλευσης ή Παραχωρησιούχου που εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. Για την τήρηση των αρχείων αυτών ισχύουν τα κριτήρια των υποπαραγράφων 23.1.1 και
23.1.2.

23.3. Ως χρόνος έναρξης της περιόδου τήρησης των αρχείων, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του Κανονισμού, ορίζεται η επόμενη της ημέρας δημιουργίας της προς αρχειοθέτηση πληροφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΥΛΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 24
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


24.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εγκαθιστά Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ), μέσω του οποίου πραγματοποιείται η οργάνωση, η λειτουργία, η διεξαγωγή, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαχείριση, σε κεντρικό επίπεδο, των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Με το ΚΠΣ πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, φερέγγυα και αξιόπιστη διεξαγωγή όλων των μορφών Παιγνίων.

24.2. Το ΚΠΣ είναι δικτυακά συνδεδεμένο με το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), ώστε να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. η δυνατότητα:

24.2.1. Πρόσβασης σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και, γενικότερα, σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος αυτού.

24.2.2. Άντλησης από κάθε ΕΣΠ οποιωνδήποτε στοιχείων διοργάνωσης, διεξαγωγής, λειτουργίας και διαχείρισης των Παιγνιομηχανημάτων, των Παιγνίων και των Καταστημάτων (όπως ενδεικτικά, στοιχείων οικονομικών, εμπορικών, στατιστικών, ασφάλειας), σε αναλυτικό και συγκεντρωτικό επίπεδο, κατά περίπτωση.

24.2.3. Διαπίστωσης, ανά πάσα στιγμή, της άρτιας λειτουργίας όλων των μερών του και των υποσυστημάτων του.

24.3. Η διασφάλιση διαρκούς πρόσβασης, στο ΚΠΣ από το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), είναι αποκλειστική ευθύνη του Φορέα Εκμετάλλευσης.

24.4. Το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) λειτουργεί και ανταποκρίνεται απολύτως στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων και καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών μεταξύ του ΚΠΣ και των ΕΣΠ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του ΚΠΣ γίνεται με κατάλληλα εργαλεία, ώστε να εντοπίζονται άμεσα οποιεσδήποτε αλλαγές στη συνήθη λειτουργία του ΚΠΣ, δυσλειτουργίες και έκτακτες καταστάσεις.

24.5. Το ΚΠΣ περιλαμβάνει τουλάχιστον:

24.5.1. Σύστημα Ελέγχου,

24.5.2. Λογιστικό Σύστημα,

24.5.3. Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας, και

24.5.4. Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων.

24.6. Το ΚΠΣ εκτελεί, τουλάχιστον, τις εξής λειτουργίες:

24.6.1. Την οικονομική παρακολούθηση κάθε Καταστήματος, κάθε Παιγνιομηχανήματος και κάθε μορφής Παιγνίου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται τόσο σε επίπεδο Παιγνίου και Παιγνιομηχανήματος, όσο και σε επίπεδο Παίκτη, ώστε να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή των κανόνων Υπεύθυνου Παιχνιδιού, καθώς επίσης και η παρακολούθηση και ο έλεγχος τυχόν περιορισμών που θέτει ο Παίκτης ή αυτοαποκλεισμού των Παικτών.

24.6.2. Τη συλλογή και παροχή όλων των δεδομένων που απαιτεί η Ε.Ε.Ε.Π. με την, κατά περίπτωση ζητούμενη ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση για όλα τα Παίγνια, Παιγνιομηχανήματα και Καταστήματα.

24.6.3. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των Παιγνιομηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα στα Πιστοποιημένα Καταστήματα και οποιουδήποτε εξοπλισμού, απαιτείται για τη λειτουργία τους και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, φερέγγυας, και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των μορφών Παιγνίων.

24.6.4. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του Δικτύου Επικοινωνιών, μέσω πρωτοκόλλων που παρέχουν αξιόπιστες και ασφαλείς επικοινωνίες με τα Παιγνιομηχανήματα.

24.6.5. Τη διάγνωση και τον εντοπισμό προβλημάτων υλισμικού και λογισμικού.

24.6.6. Τη συνεχή παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των μερών του ΕΣΠ.

24.6.7. Την εφαρμογή διαδικασιών αποκλεισμού σε περιπτώσεις, που ενδέχεται να υπάρχουν δυσλειτουργίες ή προσπάθεια αλλοίωσης σε οποιαδήποτε από τα μέρη του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων.

24.6.8. Την ενημέρωσή του σε πραγματικό χρόνο, σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας, παραβίασης ή προσπάθειας αλλοίωσης σε οποιαδήποτε από τα μέρη του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των διαδικασιών αποκλεισμού.

24.6.9. Την εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών, επαλήθευσης της ακεραιότητας του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε κάθε υποσύστημα, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού των Παιγνίων που είναι εγκατεστημένα σε κάθε Παιγνιομηχάνημα.

24.6.10. Την εξασφάλιση λειτουργιών αναζήτησης, οι οποίες παρέχουν σε πραγματικό ή σε εύλογο χρόνο, που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας, πληροφορίες σχετικές με:

α. Το βαθμό στον οποίο κάθε μέρος του συστήματος είναι συνδεδεμένο με το ΚΠΣ.

β Τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής του τελευταίου ελέγχου ακεραιότητας των μερών του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων.

γ. Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος και ενημέρωση για την ανάγκη διεξαγωγής εργασιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε μέρη ή στο σύνολο των μερών του ΚΠΣ.

δ. Τα διαθέσιμα Παίγνια ανά Κατάστημα και ανά Παιγνιομηχάνημα.

ε. Τους φόρους και τα σχετικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των κερδών του Φορέα Εκμετάλλευσης και του Παραχωρησιούχου, που προκύπτουν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, ανά Κατάστημα, Παιγνιομηχάνημα και Παίγνιο, όσο και στο σύνολο. Οι λειτουργίες αναζήτησης της παρακράτησης των φόρων προς απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο επί των κερδών των Παικτών, εφαρμόζονται ανά Παικτική Συνεδρία.

24.6.11. Τον έλεγχο έκδοσης μίας μόνο Ατομικής Κάρτας ανά Παίκτη και τη διασφάλιση της μη συμμετοχής σε οποιοδήποτε Παίγνιο χωρίς τη χρήση της.

24.6.12. Τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων λειτουργιών Jackpot, προοδευτικών ή συστήματος, στα Παιγνιομηχανήματα και τα Παίγνια σε ένα ή περισσότερα Πιστοποιημένα Καταστήματα.

24.6.13. Τη δυνατότητα τερματισμού αλλά και επανα-φοράς της λειτουργίας όλων των μερών των ΕΣΠ, καθώς επίσης και την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων Παιγνίων στο ΚΠΣ ή στα Παιγνιομηχα-νήματα.

24.7. Το ΚΠΣ πρέπει να διαθέτει λογική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως:

24.7.1. Ο έλεγχος της πρόσβασης στα διάφορα προ-γράμματα του λογισμικού του, στα αποθηκευμένα στοι-χεία, στα αρχεία και δεδομένα του και, γενικότερα, σε όλες τις λειτουργικότητες του.

24.7.2. Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του.

24.7.3. Η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στοιχείων στα αρχεία του, καθώς επίσης και όλων των αντλούμενων στοιχείων από το ΠΣΕΕ.

24.8. Το ΚΠΣ πρέπει να διαχειρίζεται πληροφορίες που αφορούν:

24.8.1. Την Παικτική Συνεδρία αναλυτικά και συγκε-ντρωτικά, καθώς επίσης και τα τυχόν κέρδη που προ-κύπτουν από αυτήν.

24.8.2. Τα χρηματικά ποσά που συλλέχθηκαν, οι φόροι- και τα σχετικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των κερδών του Φορέα Εκμετάλλευσης και του Παραχωρησιούχου και τα κέρδη που αποδόθηκαν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση από κάθε Παιγνιομηχάνημα (με εμφάνιση των υποσυνόλων ανά παιχνίδι), από κάθε Κατάστημα, από κάθε ενεργό Τυχερό Παίγνιο και από το σύνολο του Κεντρικού Πληροφορικού Συστήματος. Οι πληροφορίες που αφορούν στους φόρους επί των κερδών των Παικτών που παρακρατήθηκαν διαχειρίζονται ανά Παικτική Συνεδρία.

24.8.3. Συνδέσεις και αποσυνδέσεις κάθε μέρους των ΕΣΠ.

24.8.4. Απόπειρες πρόσβασης (εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες), καθώς επίσης και τα στοιχεία όσων είχαν πρόσβαση σε κάθε ένα από τα μέρη των ΕΣΠ.

24.8.5. Βλάβες και εργασίες προληπτικής και διορθω-τικής συντήρησης σε κάθε ένα από τα μέρη των ΕΣΠ.

24.8.6. Εργασίες που έγιναν στο λογισμικό του κάθε μέρους των ΕΣΠ.

24.9. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες φυλάσσονται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε επεξεργάσιμη μορφή.

24.10. Οποιαδήποτε προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του ΚΠΣ γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. και συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα, καθώς επίσης και αναλυτική αναφορά με τα μέρη του ΚΠΣ τα οποία αναβαθμίζονται και τα προσδοκώμενα οφέλη ή λειτουργίες που απορρέουν από την αναβάθμιση αυτή.

24.11. Η φυσική έδρα των Συστημάτων Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων πρέ-πει να βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είναι εγκατεστημένο το ΚΠΣ.

24.12. Το ΚΠΣ διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονι-σμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίη-σης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το ΚΠΣ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

Άρθρο 25
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


25.1. Η διεξαγωγή κάθε Παιγνίου μέσω Παιγνιομηχανημάτων προϋποθέτει την εγκατάσταση από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους ενός ή περισσοτέρων Εξυπηρετητών Συστήματος Παιγνίων (ΕΣΠ). Κάθε ΕΣΠ, περιλαμβάνει τουλάχιστον:

25.1.1. Παιγνιομηχανήματα.

25.1.2. Δίκτυο Επικοινωνιών για την επικοινωνία των Παιγνιομηχανημάτων με το ΚΠΣ μέσω του ΕΣΠ σε πραγματικό χρόνο.

25.1.3. Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων.

25.1.4. Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων.

25.1.5. Σύστημα Διαχείρισης Παικτών.

25.2. Κάθε ΕΣΠ διασφαλίζει τουλάχιστον τις ακόλουθες βασικές, λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες:

25.2.1. Την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ όλων των μερών του συστήματος (Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων, Σύστημα Διαχείρισης Παικτών, Δίκτυο Επικοινωνιών, Παιγνιομηχανήματα, κ.λπ.) και την υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας τους. Όλα τα μέρη του ΕΣΠ συγχρονίζονται από μια πηγή, η οποία για τον χρονισμό της χρησιμοποιεί την παγκόσμια ώρα (UTC).

25.2.2. Τη σωστή λειτουργία των Πιστοποιημένων Παιγνίων.

25.2.3. Την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ασφάλειας και της ακεραιότητας του συνόλου των συνιστωσών του ΕΣΠ και την επισήμανση οποιασδήποτε παραβίασης ασφάλειας (όπως μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα θύρας Παιγνιομηχανήματος ή κερματοδέκτη, αλλοίωση μετρητή κ.λπ.) σε επίπεδο Παιγνιομηχανήμα- τος, Δικτύου Επικοινωνίας κ.λπ.

25.2.4. Τον έλεγχο της πρόσβασης στα διάφορα προγράμματα του λογισμικού του, στα αποθηκευμένα στοι-χεία, στα αρχεία του και, γενικότερα, σε όλες τις λειτουρ- γικότητές του.

25.2.5. Την ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στα αρχεία του στοιχείων.

25.2.6. Την ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα όλων των στοιχείων που ανταλλάσσονται (αποστολή και λήψη δεδομένων) με το ΚΠΣ.

25.2.7. Τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων Jackpot όλων ή ορισμένων Παιγνιομηχανημάτων και Παιγνίων, στο ίδιο ή σε περισσότερα Καταστήματα.

25.2.8. Τη δυνατότητα ταυτοποίησης Παιγνιομηχανημάτων και του λογισμικού τους και των εγκατεστημένων Παιγνίων, με τη χρήση τεχνικών ψηφιακής υπογραφής (seed and signature).

25.3. Εφόσον ο ΕΣΠ υποστηρίζει λειτουργία επικύρωσης εκτυπωμένων από το Παιγνιομηχάνημα ειδικών αποδείξεων, που χρησιμοποιούνται για την εξαργύρω-ση πιστωτικών μονάδων, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ειδικότερα, το σύστημα επικύρωσης ειδικών αποδείξεων, πρέπει:

25.3.1. Να διαθέτει αλγόριθμο δημιουργίας αριθμών ή φύτρων επικύρωσης για τις εξαργυρώσιμες ειδικές αποδείξεις.

25.3.2. Να αποθηκεύει σε μία βάση δεδομένων όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις ειδικές αποδείξεις (αριθμό επικύρωσης, ημερομηνία και ώρα έκδοσης, χρηματική αξία, κατάσταση της ειδικής απόδειξης, ημερομηνία και ώρα λήξης της, ταυτότητα Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, από το οποίο έχει προέλθει κ.λπ.), που αντλούνται από το σύστημα βάσει του χρησιμοποιούμενου ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

25.3.3. Να διασφαλίζει την ορθή εξαργύρωση της ειδικής απόδειξης, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας.

25.4. Για κάθε εγκατάσταση ΕΣΠ του Φορέα Εκμετάλλευσης ή των Παραχωρησιούχων ενημερώνεται η Ε.Ε.Ε.Π. για το ακριβές χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης. Οι τεχνικές προδιαγραφές παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. πλήρη εικόνα του τρόπου λει-τουργίας όλων των μερών του ΕΣΠ, σε επίπεδο λογι-σμικού, υλισμικού και λοιπού εξοπλισμού, τις τεχνικές με τις οποίες εξασφαλίζεται η σύνδεση με τα Παιγνιο-μηχανήματα, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΠ και η πρόσβαση σε αυτό. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο ακριβές χρονοδιάγραμμα και στις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης για την εγκατάσταση του ΕΣΠ γνωστοποιούνται άμεσα στην Ε.Ε.Ε.Π.

25.5. Το σύνολο των παραμέτρων του ΕΣΠ, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας και διεξαγωγής των Παιγνίων στα Παιγνιομηχανήματα, το αντίστοιχο Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) ανά Παίγνιο, την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας και πρόσβασης στα Παιγνιομηχανήματα, καθώς επίσης και τη συνολική λειτουργία του ΕΣΠ, αποστέλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να ελέγχει την εφαρμογή του νόμου και του Κανονισμού. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραμέτρους του ΕΣΠ γνωστοποιούνται άμεσα στην Ε.Ε.Ε.Π.

25.6. Η λειτουργία κάθε ΕΣΠ ανταποκρίνεται απολύτως στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων και να καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών μεταξύ του ΕΣΠ, των Καταστημάτων, καθώς επίσης και των Παιγνιομηχανημάτων. Η Ε.Ε.Ε.Π. πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να μπορεί να διαπιστώνει την άρτια λειτουργία όλων των μερών του συνόλου των ΕΣΠ. Η παρακολού-θηση της λειτουργίας κάθε ΕΣΠ γίνεται μέσα από ειδικά διαμορφωμένες οθόνες και κατάλληλα σχεδιασμένες αναφορές, ώστε να εντοπίζεται άμεσα κάθε αλλαγή στη συνήθη λειτουργία του ΕΣΠ, δυσλειτουργίες και έκτακτες καταστάσεις.

25.7. Οποιαδήποτε προγραμματισμένη ή έκτακτη ανα-βάθμιση, τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του ΕΣΠ, γνωστοποιείται εγγράφως στην Ε.Ε.Ε.Π. και συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα, αναλυτική αναφορά με τα μέρη του ΕΣΠ τα οποία αναβαθμίζονται και τα προσδοκώμενα οφέλη ή λειτουργίες που απορρέουν από την αναβάθμιση αυτή.

25.8. Η φυσική έδρα των Συστημάτων Ανάκτησης Δεδομένων και Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είναι εγκαταστημένος ο ΕΣΠ.

25.9. Ο ΕΣΠ πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε ο ΕΣΠ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

Άρθρο 26
ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


26.1. Το Δίκτυο Επικοινωνιών συνδέει το ΚΠΣ, μέσω των ΕΣΠ, με όλα τα Παιγνιομηχανήματα ενός Καταστήματος. Κάθε Δίκτυο Επικοινωνιών παρέχει πλήρη ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται:

26.1.1. Η αξιόπιστη, ακριβής και πιστή μετάδοση, μεταξύ των ΕΣΠ και των Παιγνιομηχανημάτων, όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ομαλή λειτουργία των Παιγνίων.

26.1.2. Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του συνολικού συστήματος.

26.1.3. Η προστασία του απορρήτου και των δεδομένων που μεταδίδονται.

26.1.4. Η αυθεντικότητα του αποστολέα και του παραλήπτη. Δεν πρέπει να είναι δυνατή καμία επικοινωνία μεταξύ ενός ΕΣΠ και των Παιγνιομηχανημάτων οποιου-δήποτε μη σχετιζόμενου και μη εξουσιοδοτημένου ηλε-κτρονικού υπολογιστή.

26.2. Γενικότερα για την ομαλή, φερέγγυα, αξιόπιστη και ασφαλή διεξαγωγή των Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων πρέπει:

26.2.1. Να διασφαλίζεται η ακριβής και πιστή μετάδοση, μέσω του Δικτύου Επικοινωνιών, των πάσης φύσεως δεδομένων (π.χ. οικονομικών, εμπορικών, ασφάλειας, κ.λπ.), καθώς επίσης και η μη παραποίηση ή αλλοίωση αυτών.

26.2.2. Όλες οι συνιστώσες και ο αναγκαίος εξοπλισμός του Δικτύου Επικοινωνιών να ικανοποιούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που εφαρμόζεται για Παίγνια και Παιγνιομηχανήματα.

26.2.3. Να διασφαλίζεται η συνέχιση της σύνδεσης, περιλαμβάνοντας ακόμη και τη χρήση του Συστήματος Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Επαναφοράς Δεδομένων.

26.2.4. Το δίκτυο υπολογιστών του Συστήματος Δια-χείρισης Παιγνίων να διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά συμβατά με τη σημερινή τεχνολογία ευρυζωνικότητας και να επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στις υπάρ-χουσες διασυνδέσεις μέσω δικτύων VPN (Virtual Private Networks).

26.2.5. Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που αφορούν στις επικοινωνίες μεταξύ όλων των μερών του συστήματος να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των διαλόγων με τη χρήση κρυπτογραφικών αλγόριθμων, με εξαίρεση τα μέρη που βρίσκονται τοποθετημένα στο ίδιο κέντρο δεδομένων (για παράδειγμα εξυπηρετητές στην ίδια ή σε διπλανές βάσεις ή στο ίδιο ή σε διπλανά ικριώματα).

26.3 Το Δίκτυο Επικοινωνιών πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προ-διαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι δια-πιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το Δίκτυο Επικοινωνιών αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

Άρθρο 27
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


27.1 Τα Παίγνια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην δημιουργούν ψευδείς προσδοκίες για αυξημένες πιθανότητες κέρδους ή να δίνουν, με οποιοδήποτε τρόπο, στρεβλή εικόνα γεγονότων και συμβάντων. Η πιθανότητα της εμφάνισης κάθε γεγονότος (π.χ. μοίρασμα φύλλων από μία τράπουλα) πρέπει να είναι η ίδια με τη πιθανότητα του γεγονότος αυτού σε κανονικές συνθήκες (real life situation).

27.2. Οι τιμές που παράγονται από τη Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (ΓΤΑ) και απεικονίζονται με κάποια συ-γκεκριμένη μορφή (π.χ. φύλλο τράπουλας, μπάλα κ.λπ.) χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τους κα-νόνες του Παιγνίου.

27.3. Η ΓΤΑ διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε η ΓΤΑ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
JACKPOT

Άρθρο 28
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ JACKPOT


28.1. Η λειτουργία Jackpot, διακρίνεται:

28.1.1. Ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησής της, σε Jackpot Παιγνίων (Game activated Jackpot) και Jackpot Συστήματος (System/mystery activated Jackpot).

28.1.2. Ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής της, σε Jackpot Καταστήματος (Venue Jackpot) και Jackpot Ευρείας Περιοχής (Multi Venue Jackpot).

28.1.3. Ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού του διατι-θέμενου χρηματικού ποσού, σε σταθερό Jackpot ή προοδευτικά δημιουργούμενο Jackpot (progressive Jackpot).

28.2. Η διεξαγωγή Jackpot Καταστήματος επιτρέπεται μετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., ενώ η διεξαγωγή Jackpot Ευρείας Περιοχής με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π.

28.3. Το Jackpot Παιγνίων αποδίδεται μέσω του Συ-στήματος Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη, που πετυχαίνει πρώτος, σε ένα από τα Παίγνια που συμμετέχουν στο Jackpot, το ανώτατο βραβείο (top prize) του πίνακα απόδοσης κερδών του συγκεκριμένου Παιγνίου. Στην περίπτωση αυτή ο Παίκτης κερδίζει τόσο το ανώτατο βραβείο του Παιγνίου, όσο και το χρηματικό ποσό του Jackpot.

28.4. Το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από το Παιγνιομηχάνημα που πέτυχε το ανώτατο βραβείο και στη συνέχεια, αποδίδει σε αυτό το χρηματικό ποσό του Jackpot, ενημερώνοντας ταυτόχρονα όλες τις οθόνες πληροφόρησης Jackpot στο Κατάστημα ή τα Καταστήματα που συμμετέχουν. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός Παιγνιομηχα-νήματα επιτύχουν το ανώτατο βραβείο Παιγνίου και ως εκ τούτου, το Jackpot, πριν από την ολοκλήρωση από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων της επεξεργασίας των στοιχείων και της απονομής του Jackpot σε ένα Παιγνιο-μηχάνημα, το χρηματικό αυτό ποσό διαμοιράζεται εξίσου στα Παιγνιομηχανήματα αυτά. Ο χρόνος διαχείρισης απονομής του χρηματικού ποσού και ενημέρωσης των οθονών δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) δευτερολέπτων. Τα Παίγνια που συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία Jackpot πρέπει να έχουν το ίδιο μαθηματικό προφίλ και την ίδια πιθανότητα μέγιστου κέρδους (top prize), που οδηγεί και στην απονομή του Jackpot.

28.5. Το Jackpot Καταστήματος διεξάγεται με βάση κα-νόνες και διαδικασίες που αποτυπώνονται στους όρους διεξαγωγής του και απονέμεται στους Παίκτες, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης του. Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας του Καταστήματος όπου διεξάγεται το Jackpot με το ΕΣΠ, μπορεί να επιτρέπεται η συνέχιση της διεξαγωγής του Jackpot για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης.

28.6. Το μέγιστο Jackpot Καταστήματος δεν δύναται να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

28.7. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή Jackpot, τα οποία δεν ελέγχονται από το ΚΠΣ του Φορέα Εκμετάλλευσης και δεν συνδέονται με το ΕΣΠ του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου.

28.8. Τα κριτήρια για την κατανομή των χρηματικών ποσών, που προορίζονται για κάθε Jackpot, ορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων και συμπεριλαμ-βάνονται στο θεωρητικά υπολογισμένο Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) του Παιγνίου. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να προσδιορίζεται το ποσοστό συμμετοχής των χρηματικών ποσών που προορίζονται για κάθε Jackpot.

Άρθρο 29
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT


29.1. Οποιαδήποτε λειτουργία Jackpot, για να μπορεί να διεξαχθεί, πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγρα-φές, καθώς επίσης και κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

29.2. Για κάθε Παίγνιο που διεξάγεται μέσω Παιγνιομηχανημάτων και συμμετέχει σε Jackpot, πιστοποιούνται αναλυτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

29.2.1. Αρίθμηση Jackpot πολλαπλών επιπέδων.

29.2.2. Λεπτομέρειες, για τον σχεδιασμό του Jackpot ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησής του.

29.2.3. Κανονισμοί σχετικά με την επίτευξη νίκης σε κάθε Jackpot.

29.2.4. Χρηματικό ποσό επανεκκίνησης επόμενου Jackpot.

29.2.5. Μέγιστο χρηματικό ποσό Jackpot.

29.2.6. Ποσοστό συμμετοχής στην προοδευτική αύξη-ση του χρηματικού ποσού Jackpot.

29.2.7. Τρόπος διαχείρισης των χρηματικών ποσών που συγκεντρώνονται μετά την συμπλήρωση του μέγι-στου χρηματικού ποσού του Jackpot, ώστε να διοχετευ-τούν σε δεξαμενές συγκέντρωσης χρηματικών ποσών Jackpot (Jackpot pools).

29.2.8. Αναμενόμενα επίπεδα τιμών ενεργοποίησης/ προώθησης.

29.2.9. Δευτερεύοντα ποσοστά που διοχετεύονται σε δεξαμενές συγκέντρωσης χρηματικών ποσών Jackpot (Jackpot pools).

29.2.10. Μέθοδοι εκκαθάρισης.

29.3. Η λειτουργία Jackpot Καταστήματος και η λει-τουργία Jackpot Ευρείας Περιοχής πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

29.3.1. Το χρηματικό ποσό του Jackpot μπορεί να είναι είτε ένα σταθερό χρηματικό ποσό είτε να αυξάνεται προοδευτικά, ανάλογα με τα χρηματικά ποσά που παίζονται και προσφέρεται σε περισσότερα από ένα Παιγνιομηχανήματα του ίδιου ή περισσότερων Καταστημάτων. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη λειτουργία Jackpot πολλαπλών επιπέδων κερδών.

29.3.2. Κάθε Παιγνιομηχάνημα που συμμετέχει σε Jackpot πρέπει να προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησι-ούχους. Η πληροφορία αυτή είναι άμεσα προσβάσιμη σε οποιοδήποτε έλεγχο από την Ε.Ε.Ε.Π.

29.3.3. Ο προοδευτικός μετρητής της λειτουργίας Jackpot πρέπει να εμφανίζει το συνολικό χρηματικό ποσό εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από τη στιγμή ανανέωσης του χρηματικού ποσού στο ΚΠΣ ή τον ΕΣΠ. Σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένος ρυθμός ανα-νέωσης του προοδευτικού μετρητή, πρέπει να εμφανίζει το συνολικό χρηματικό ποσό μόλις λαμβάνει ενημέρωση από το ΚΠΣ ή τον ΕΣΠ.

29.3.4. Η μέθοδος, με την οποία οι τιμές των παραμέ-τρων της λειτουργίας Jackpot δημιουργούνται ή τροπο-ποιούνται, πρέπει να είναι ασφαλής. Το Jackpot παρα-κολουθείται και ελέγχεται από το ΚΠΣ, αλλά μπορεί να ελέγχεται από κάθε κατάλληλο σύστημα που συνδέεται με το ΚΠΣ, είναι πιστοποιημένο για αυτό το σκοπό, και το οποίο μεταξύ άλλων:

α. Ελέγχει όλες τις επικοινωνίες.

β. Υπολογίζει τις τιμές των προοδευτικών κερδών.

γ. Εμφανίζει κατάλληλα τις τιμές αυτών των κερδών μαζί με τους σχετικούς προοδευτικούς μετρητές.

29.3.5. Κάθε Κατάστημα που συμμετέχει στη λειτουρ-γία Jackpot πρέπει να διαθέτει την ειδική οθόνη πληρο-φόρησης της παραγράφου 17.2 του Κανονισμού.

29.3.6. Σε κάθε περίπτωση προοδευτικά δημιουρ-γούμενου Jackpot (progressive Jackpot), το εκάστοτε διαμορφωμένο ύψος (αξία) του Jackpot διατηρείται σε εφεδρεία, προκειμένου να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο προς απόδοση στους Παίκτες.

29.3.7. Μετά από Γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους, μπορεί να καταργείται διεξαγόμενο Jackpot προοδευ-τικής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, το εκάστοτε χρηματικό ποσό προσαύξησης, πέραν του χρηματικού ποσού εκκίνησης, μεταφέρεται και προστίθεται σε επό-μενο ή σε άλλο τρέχον προοδευτικό Jackpot.

29.3.8. Μετά από Γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους, μπορεί να μειώνεται το εκάστοτε διαμορφωμένο ύψος (αξία) του Jackpot προοδευτικής λειτουργίας. Στην περί-πτωση αυτή η αξία σε μετρητά, κατά την οποία μειώνεται το συνολικό ύψος (αξία) του Jackpot, προστίθεται σε επόμενο ή σε άλλο τρέχον προοδευτικό Jackpot.

29.3.9. Τυχόν μέρος της αξίας του Jackpot που δεν αποδίδεται στον Παίκτη λόγω υπέρβασης του μέγιστου ορίου του Jackpot σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 28.6, μεταφέρεται και προστίθεται στο αμέσως επόμενο ή σε άλλο τρέχον προοδευτικό Jackpot σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 29.3.7 και 29.3.8.

Άρθρο 30
ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT


30.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησι-ούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση έγκρισης διε-ξαγωγής Jackpot, που συνοδεύεται από τα στοιχεία και τις πληροφορίες των άρθρων 28 και 29 του Κανονισμού, καθώς επίσης και πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης.

30.2. Η διεξαγωγή Jackpot Καταστήματος εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης σε αυτή. Σε πε-ρίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση της διεξαγωγής του.

30.3. Η εισήγηση για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 28.2 απόφασης του Υπουργού Οικο-νομικών για την έγκριση διεξαγωγής Jackpot Ευρείας Περιοχής, υποβάλλεται από την Ε.Ε.Ε.Π., το αργότερο εντός τριάντα (30)ημερών από την υποβολή της σχετι-κής αίτησης.

30.4. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, οποτεδήποτε, να απαγορεύει ή ανακαλεί λειτουργία Jackpot, η οποία δεν έχει λάβει έγκριση διεξαγωγής ή διαπιστωθεί ότι διεξάγεται με τρόπο που αντίκειται στους όρους της έγκρισης, στις κείμενες διατάξεις ή στον Κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 31
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


31.1. Κάθε Παίγνιο που διεξάγεται μέσω Πιστοποιη-μένων Παιγνιομηχανημάτων, είναι Πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π.

31.2. Η Πιστοποίηση χορηγείται μετά από αίτηση του Πιστοποιημένου Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα ή του Φο-ρέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου.

31.3. Η Ε.Ε.Ε.Π. τηρεί Μητρώο των Παιγνίων που βρί-σκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 32
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


32.1. Προκειμένου ένα παίγνιο να πιστοποιηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα παρα-κάτω:

32.1.1. Ο Κατασκευαστής ή/και ο Εισαγωγέας του είναι Πιστοποιημένοι από την Ε.Ε.Ε.Π. και είναι καταχωρημένοι στο αντίστοιχο Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Κανονισμού.

32.1.2. Το παίγνιο αποτελεί εφαρμογή λογισμικού που εγκαθίσταται σε ηλεκτρονικά υποστηρικτικά μέσα, η οποία συμμορφώνεται προς τις Τεχνικές Προδιαγρα-φές και τον Κανονισμό.

32.1.3. Ο τρόπος υπολογισμού του κέρδους είναι ανε-ξάρτητος από το ιστορικό του Παιγνιομηχανήματος, στο οποίο θα διεξάγεται το παίγνιο και βασίζεται αποκλει-στικά στα δεδομένα της Γεννήτριας Τυχαίων Αριθμών, σε συνδυασμό με τη στρατηγική του Παίκτη, εφόσον η χρήση της στρατηγικής αυτής απαιτείται ή επιτρέπεται από το παίγνιο να έχει επιπτώσεις στην έκβασή του.

32.1.4. Το αποτέλεσμα των τυχαίων γεγονότων του παιγνίου δεν επηρεάζεται, ελέγχεται ή σχετίζεται με οτιδήποτε άλλο, εκτός από τις αριθμητικές τιμές που παράγονται από πιστοποιημένη Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών, σε σχέση με τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα απόδοσης κερδών και τους ισχύοντες κανόνες του παιγνίου.

32.1.5. Το λογισμικό του παιγνίου είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδίδει κατά μέσο όρο, σε ένα στατιστικά σημαντικό αριθμό συμμετοχών, του-λάχιστον το, κατά τον θεωρητικό υπολογισμό, Αποδιδό-μενο Ποσοστό Κέρδους (payout), όπως αυτό ορίζεται στην αίτηση για την πιστοποίησή του από την Ε.Ε.Ε.Π. Το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) δεν είναι μι-κρότερο από 80% για κάθε παίγνιο. Αυτή η παράμετρος ελέγχεται μόλις οι Κύκλοι Παιγνίου φτάσουν τον αριθμό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), και κατόπιν αυτού, ανά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) Κύκλους Παιγνίων, με βάση τα αποτελέσματα του συστήματος ελέγχου του ΚΠΣ ή του ΠΣΕΕ.

32.1.6. Το ελάχιστο και το μέγιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής στα Παίγνια, όπως ισχύουν, αναπροσαρ-μόζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. Τα χρηματικά ποσά με τα οποία μπορεί να συμμετέχει ο Παίκτης στο παίγνιο πρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη κάθε Παιγνιομηχα-νήματος.

32.1.7. Η έναρξη νέου Κύκλου Παιγνίου δεν είναι δυ-νατή πριν την παρέλευση, τουλάχιστον τριών (03) δευ-τερολέπτων από την έναρξη του προηγούμενου Κύκλου.

32.1.8. Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους του παιγνίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά Κύκλο Παιγνίου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας όλων των πρόσθετων επιβραβεύσεων του παιγνίου, που επιτρέπεται να παρέχονται, εξαιρουμένης τυχόν απονομής Jackpot, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.

32.1.9. Τα σύμβολα ή οποιεσδήποτε άλλες απεικονί-σεις χρησιμοποιούνται στο παίγνιο δεν πρέπει να προ-σβάλλουν τα χρηστά ήθη, τα εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα.

32.1.10. Το παίγνιο διαθέτει ρύθμιση ώστε, πριν την έναρξη του εκάστοτε πρώτου Κύκλου Παιγνίου, να προ-βάλλεται στην οθόνη ο αριθμός Πιστοποίησής του από την Ε.Ε.Ε.Π., για τόσο χρόνο και με τέτοια συχνότητα, ώστε να καθίσταται ευχερής η ενημέρωση του Παίκτη. Ο αριθμός Πιστοποίησης του Παιγνίου μπορεί να εμ-φανίζεται στην αρχική οθόνη επιλογής Παιγνίου ή σε οποιαδήποτε οθόνη του Παιγνιομηχανήματος.

32.2. Οι κανόνες διεξαγωγής του Παιγνίου, οι σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή του Παίκτη και ο πίνακας απόδοσης κερδών, παρουσιάζονται στον Παίκτη μέσα από την οθόνη ή/και μέσω οθόνης οδηγιών (help screen) σύμφωνα με τα παρακάτω:

32.2.1. Οι κανόνες διεξαγωγής του Παιγνίου, οι οδη-γίες χρήσης του Παιγνιομηχανήματος, στο οποίο αυτό παίζεται, καθώς επίσης και οι σχετικές με αυτά πληρο-φορίες, είναι οπωσδήποτε και στην ελληνική γλώσσα. Οι παραπάνω κανόνες και οδηγίες είναι σαφείς και εύκολα κατανοητές από τον Παίκτη, δεν τον παραπλανούν και του δίνουν τη δυνατότητα να ελέγξει την ακρίβεια των αποδιδόμενων κερδών.

32.2.2. Ο πίνακας απόδοσης κερδών κάθε Παιγνίου παρουσιάζεται είτε σε συνάρτηση με το χρηματικό ποσό συμμετοχής, είτε επεξηγεί με εύκολο και κατανοητό τρόπο τον υπολογισμό των κερδών σε σχέση με το εκάστοτε χρηματικό ποσό συμμετοχής. Όλα τα χρηματικά ποσά απεικονίζονται σε ευρώ και λεπτά (με τη μορφοποίηση X€ ή €Χ, 0, xx€ ή €0, xx ή 0.xx€ ή €0.xx). Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους αναγράφεται ευκρινώς.

32.2.3. Στο κείμενο οδηγιών (help text) αναφέρεται ρητά ο τρόπος υπολογισμού στην περίπτωση που τα κέρδη είναι αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού με το συνο-λικό χρηματικό ποσό συμμετοχής.

32.2.4. Η μορφή εμφάνισης των ημερομηνιών είναι σύμφωνη με την πρακτική που ακολουθείται στην Ελ-λάδα (ημέρα, μήνας, έτος).

Άρθρο 33
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


33.1. Πιστοποίηση Παιγνίου χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση περιλαμβάνει:

33.1.1. Τα στοιχεία του αιτούντος.

33.1.2. Τη μοναδική εμπορική ονομασία του προς πι-στοποίηση παιγνίου (ονομασία και αριθμός έκδοσης).

33.2. Η αίτηση συνοδεύεται από:

33.2.1. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

33.2.2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπο-βάλλει την αίτηση ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνο-νται στην αίτηση, καθώς επίσης και εκείνα που τη συνο-δεύουν, είναι αληθή.

33.2.3. Αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, το οποίο έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το προς Πιστοποίηση Παίγνιο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2.8 και 2.9.

33.2.4. Δύο (2) πρωτότυπα του παιγνίου σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο. Ως κατάλληλο ψηφιακό μέσο νοείται κάθε μέσο το οποίο παρέχει την ευχέρεια ελέγχου συμμόρφωσης του παιγνίου προς τον Κανονισμό. Τα πρωτότυπα του παιγνίου δεν πρέπει να μπορούν να επανεγγραφούν ή να υποστούν οποιαδήποτε επέμβαση ή μετατροπή.

33.2.5. Δύο (2) πρωτότυπα της Βασικής Μνήμης που εμπεριέχει στο πρόγραμμά της το μοναδικό κωδικό της (ID), το λογισμικό του παιγνίου και, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, τη Συνάρτηση Αθροίσματος Ελέγχου (Checksum) του λογισμικού του παιγνίου ή/και τους αλγόριθμους κατακερματισμού (MD5, SHA-1 κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται για την κρυπτογράφηση, αυθεντι- κοποίηση και επαλήθευση του λογισμικού αυτού.

33.2.6. Τα ζητούμενα από τις υποπαραγράφους 33.2.4 και 33.2.5 στοιχεία, φέρουν βεβαίωση του Οργανισμού Πιστοποίησης, από την οποία προκύπτει ότι ταυτίζονται με εκείνα που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό συμ-μόρφωσης ή/και λήφθηκαν υπόψη προκειμένου αυτό να εκδοθεί.

33.3. Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί την Πιστοποίηση Παιγνίου, η οποία ισχύει από την ημερομηνία καταβολής του εφάπαξ τέλους Πιστοποίησης της παραγράφου 34.1.2.

33.4. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης πιστοποίη-σης παιγνίου, το οποίο αποτελείται από περισσότερα του ενός παίγνια (multi game), το παίγνιο αυτό πιστοποιείται ως σύνολο, το δε εφάπαξ τέλος της υποπαραγράφου 34.1.2, καταβάλλεται για κάθε ένα από τα παίγνια που το συναποτελούν.

33.5. Νέα έκδοση Πιστοποιημένου Παιγνίου ή προ-σθήκες και μετατροπές στο υφιστάμενο θεωρούνται νέο παίγνιο, το οποίο πρέπει να πιστοποιηθεί κατά τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός. Στην υποχρέωση αυτή περιλαμβάνονται και τα παίγνια εκείνα, τα οποία αποτελούν συστατικά μέρη Παιγνίων τύπου multi games που έχουν ήδη λάβει Πιστοποίηση ως σύνολο και για τα οποία υπάρχει η πρόβλεψη να διατίθενται στην αγορά ως αυτόνομα Παίγνια.

Άρθρο 34
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


34.1. Για την Πιστοποίηση Παιγνίου καταβάλλονται:

34.1.1. Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

34.1.2. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης Παιγνίου.

34.2. Η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παράβολων περιγράφεται στην παράγραφο 56.2 του Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Άρθρο 35
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


35.1. Κάθε Παιγνιομηχάνημα που είναι εγκατεστημένο σε Πιστοποιημένο Κατάστημα, πρέπει να είναι Πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π.

35.2. Η Πιστοποίηση χορηγείται μετά από αίτηση του Κατασκευαστή, του Εισαγωγέα, του Φορέα Εκμετάλλευ-σης ή του Παραχωρησιούχου.

35.3. Για κάθε Παιγνιομηχάνημα, η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί το σήμα νόμιμης λειτουργίας του άρθρου 37.

35.4. Σε κάθε Παιγνιομηχάνημα επιτρέπεται η εγκατάσταση, αποκλειστικά και μόνο, Πιστοποιημένων Παιγνίων.

35.5. Αποσύνδεση Παιγνιομηχανήματος που βρίσκεται σε λειτουργία με σκοπό τη μετακίνηση του από Κατάστημα σε άλλο Κατάστημα, γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. αμελλητί.

35.6. Αποσύνδεση Παιγνιομηχανήματος που τίθεται σε μια εκ των καταστάσεων που περιγράφονται ακο-λούθως, γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. αμελλητί. Δυνατές καταστάσεις σε περίπτωση μη εμπορικής λειτουργίας είναι οι ακόλουθες:

α. Κατάσταση επισκευής, όταν Παιγνιομηχάνημα που βρίσκεται σε λειτουργία μετακινείται σε χώρο επισκευής.

β. Κατάσταση αποθήκευσης, όταν Παιγνιομηχάνημα που βρίσκεται σε λειτουργία μετακινείται σε χώρο αποθήκευσης.

γ. Κατάσταση απόσυρσης για διάλυση ή ανακύκλωση, όταν το Παιγνιομηχάνημα μετακινείται σε χώρο διάλυσης.

δ. Κατάσταση απόσυρσης για έξοδο από την Ελληνική Επικράτεια, όταν ακολουθείται διαδικασία εξόδου του Παιγνιομηχανήματος από τη χώρα.

ε. Κατάσταση εκπαιδευτικής χρήσης, όταν το Παιγνιο-μηχάνημα μετακινείται σε χώρο εκπαίδευσης, ή

στ. Κατάσταση διενέργειας δοκιμών, όταν το Παιγνιο-μηχάνημα μετακινείται σε χώρο πραγματοποίησης δο-κιμών.

35.7. Για την επαναφορά του Παιγνιομηχανήματος στην προηγούμενη κατάσταση ή τη θέση αυτού σε άλλη κατάσταση σύμφωνα με τα παραπάνω και την ολοκλή-ρωση της διαδικασίας στις περιπτώσεις των παραγρά-φων 35.5 και 35.6, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν Παραχωρησιούχος, γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. αμελλητί.

35.8. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί με απόφασή της να ρυθμίζει και να εξειδικεύει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 35.5 και 35.6, καθώς επίσης και να επιβάλλει διαδικασία έγκρισης ή/και ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης.

35.9. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή ο Παραχωρησιούχος, κατά περίπτωση, διατηρούν το Παιγνιομηχάνημα στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει περιέλθει κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στις παραγράφους 35.5, 35.6 και 35.7 του Κανονισμού.

35.10 Για κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα τηρείται βιβλίο, στο οποίο καταγράφονται όλες οι προσβάσεις σε αυτό. Στην έννοια της πρόσβασης του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές που γίνονται μέσω του Δικτύου Επικοινωνιών. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται, από τον Τεχνικό που είχε την πρόσβαση, τα στοιχεία του, η ημέρα, η ώρα, ο λόγος, το αποτέλεσμα της πρόσβασης, καθώς επίσης και δήλωσή του ότι η συγκεκριμένη πρόσβαση δεν επέφερε αλλαγή που επηρεάζει τη σήμανση CE του Παιγνιομηχανήματος ή την πιστοποίηση της συμμόρφωσης αυτού προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Άρθρο 36
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


36.1. Ένα παιγνιομηχάνημα, για να λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

36.2. Προκειμένου να χορηγηθεί Πιστοποίηση σε ένα παιγνιομηχάνημα, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

36.2.1. Ο Κατασκευαστής ή/και ο Εισαγωγέας του να είναι Πιστοποιημένοι από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Κανονισμού.

36.2.2. Το παιγνιομηχάνημα έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό.

36.2.3. Το παιγνιομηχάνημα να φέρει σήμανση CE ή αντίστοιχη στην περίπτωση που έχει κατασκευαστεί ή διατεθεί σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή στην Τουρκία, για τα προϊόντα των οποίων εφαρμόζεται ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό τις προϋποθέσεις της ερμηνευτικής ανακοίνωσης (2003/C 265/02) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

36.2.4. Το παιγνιομηχάνημα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση και επικοινωνία του σε πραγματικό χρόνο, με τον ΕΣΠ, με τη χρήση αξιόπιστου και ασφαλούς πρωτοκόλλου επι-κοινωνίας.

36.2.5. Να μην εκθέτει τον Παίκτη σε οποιονδήποτε φυσικό κίνδυνο.

36.2.6. Να φέρει στιβαρό και υδατοστεγές, μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα, υψηλής αντοχής και ασφάλειας. Εντός αυτού πρέπει να υπάρχουν ασφαλή διαμερίσμα-τα, εντός των οποίων τοποθετούνται οι κρισιμότερες συνιστώσες του παιγνιομηχανήματος, όπως είναι το ηλεκτρονικό λογικό τμήμα του κ.λπ. Η πρόσβαση στο εσωτερικό των ασφαλών αυτών διαμερισμάτων πρέπει να είναι δυνατή μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

36.2.7. Να φέρει τοποθετημένη από τον Κατασκευα-στή, πινακίδα σε εμφανή θέση στο εξωτερικό περίβλημα, στην οποία αναγράφονται κατ' ελάχιστον, ο Κατασκευαστής, ο τύπος, το μοντέλο και ο μοναδικός σειριακός αριθμός του παιγνιομηχανήματος.

36.2.8. Χωρίς την είσοδο της Ατομικής Κάρτας Παίκτη στο παιγνιομηχάνημα δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή Παιγνίου σε αυτό.

36.2.9. Να φέρει έναν ή περισσότερους από τους ακό-λουθους μηχανισμούς εισαγωγής μονάδων πίστωσης:

α. Κερματοδέκτη ή/και χαρτονομισματοδέκτη υψηλής ασφάλειας, με δυνατότητα εντοπισμού και απόρριψης μη αποδεκτών ή/και πλαστών κερμάτων και χαρτονο-μισμάτων. Τα κουτιά κερμάτων ή/και χαρτονομισμάτων πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και ασφάλειας.

β. Προπληρωμένη Κάρτα. Η ανάγνωση των στοιχείων της Προπληρωμένης Κάρτας και της Ατομικής Κάρτας Παίκτη πραγματοποιείται με παράλληλη, ανεξάρτητη επαλήθευση των στοιχείων που περιλαμβάνει.

γ. Προεκτυπωμένο κουπόνι με γραμμωτό κώδικα που περιέχει Μονάδες Πίστωσης, ελεγχόμενο από τον ΕΣΠ.

δ. Μονάδες Πίστωσης που χρεώνονται στον Ηλεκτρο-νικό Λογαριασμό Παίκτη.

36.2.10. Να φέρει ενσωματωμένο εκτυπωτή για την εκτύπωση αποδείξεων στην ελληνική γλώσσα, με δυ-νατότητα εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα, εκτός εάν πα-ρέχεται στον Παίκτη εναλλακτική μέθοδος είσπραξης κερδών, όπως ένα λογιστικό σύστημα χωρίς μετρητά, για την εφαρμογή της οποίας δεν απαιτείται η ύπαρξη εκτυπωτή.

36.2.11. Να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής και δια-χείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων λειτουργιών Jackpot όλων ή ορισμένων Παιγνιομηχανημάτων και Παιγνίων, σε ένα ή περισσότερα Καταστήματα, όπου αυτές οι λειτουργίες διεξάγονται.

36.2.12. Πλην της θύρας σύνδεσής του με το Δίκτυο Επικοινωνιών, να μην φέρει χειροκίνητο ή ηλεκτρονικό, ενσύρματο ή ασύρματο, μέσο και κανένα απολύτως εσωτερικό ή εξωτερικό εξάρτημα ή συσκευή, μέσω των οποίων να είναι δυνατή οποιαδήποτε παρέμβαση στην ομαλή λειτουργία των Παιγνίων, στο λογισμικό διεξαγωγής τους, στις πιθανότητες αποτελεσμάτων, στα επίπεδα και στα ποσοστά των κερδών, στην ηλεκτρονική Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών κ.λπ., ή οποιαδήποτε αλλοίωση, παραποίηση ή διαγραφή των αποθηκευμένων στο Παιγνιομηχάνημα στοιχείων.

36.2.13. Φέρει ειδική ασφαλή θύρα σε κάθε άνοιγμα της οποίας προκαλείται αυτόματα άμεση διακοπή της κανονικής λειτουργίας του και σήμα ειδοποίησης του προσωπικού του Καταστήματος. Παράλληλα διαθέτει δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής και εξασφαλίζει πως κατά τη διάρκεια της διακοπής είναι δυνατή μόνο η δοκιμαστική λειτουργία του.

36.2.14. Φέρει κατάλληλο εξοπλισμό που διασφαλίζει πλήρως:

α. Την ομαλή, αξιόπιστη, φερέγγυα, ασφαλής και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Παιγνίων.

β. Την τυχαιότητα και μη προβλεψιμότητα των κερδών.

γ. Την τήρηση των ποσοστών κερδών που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό ή/και τις σχετικές εγκρίσεις της Ε.Ε.Ε.Π.

δ. Την υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του παιγνιομηχανήματος και των Παιγνίων.

ε. Την ακεραιότητα του λογισμικού, των αποθη-κευμένων στοιχείων και όλων των λειτουργικοτήτων (functionalities) του παιγνιομηχανήματος και των Παι-γνίων.

ζ. Την κεντρική παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διαχείρισή του από τον ΕΣΠ.

36.2.15. Φέρει αξιόπιστο, λειτουργικό, ασφαλές και κατάλληλο για τη διεξαγωγή ποικίλων μορφών Παιγνίων λογισμικό.

36.2.16. Φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλούς μέτρησης, καταγραφής και αποθήκευσης διάφορων στοιχείων σχετικά με τις διεξαγόμενες μορφές Παιγνί-ων (π.χ. οικονομικών στοιχείων, δεδομένων ασφάλειας κ.λπ.), καθώς επίσης και της μετάδοσης αυτών, άμεσα ή έμμεσα, στο ΚΠΣ, στον ΕΣΠ, και στο ΠΣΕΕ.

36.2.17. Έχει τη δυνατότητα διάγνωσης και εντοπισμού βλαβών, προβλημάτων και δυσλειτουργιών.

Άρθρο 37
ΣΗΜΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


37.1. Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα φέρει σήμα νόμιμης λειτουργίας, στο οποίο αναγράφεται κατ' ελάχιστον, το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π., ο κωδικός Πιστο-ποίησης του Παιγνιομηχανήματος και ο μοναδικός σει-ριακός αριθμός που αυτό φέρει από τον Κατασκευαστή του. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται η μορφή και ο τύπος του σήματος, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα στοιχεία του περιεχομένου.

37.2. Το παραπάνω σήμα παράγεται και εκτυπώνεται, με ευθύνη και έξοδα του Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και του Παραχωρησιούχου. Το Παιγνιομηχάνημα λειτουργεί νόμιμα μόνο εφόσον το σήμα νόμιμης λειτουργίας είναι ενσωματωμένο σε αυτό και δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις.

Άρθρο 38
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


38.1. Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π. κατόπιν σχετικής αίτησης. Η αίτηση πε-ριλαμβάνει:

38.1.1. Τα στοιχεία του αιτούντος.

38.1.2. Τον κωδικό αριθμό Πιστοποίησης του Κατα-σκευαστή ή/και του Εισαγωγέα του Παιγνιομηχανήματος που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.

38.1.3. Την εμπορική ονομασία και το μοντέλο του προς πιστοποίηση παιγνιομηχανήματος.

38.1.4. Τον μοναδικό σειριακό αριθμό (serial number) που αυτό φέρει από τον Κατασκευαστή του.

38.2. Η αίτηση συνοδεύεται από:

38.2.1. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

38.2.2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπο-βάλλει την αίτηση ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται ότι: όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς επίσης και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή και ότι το παιγνιομηχάνημα, για το οποίο ζητείται η πιστοποίηση, δεν έχει υποστεί επεμβάσεις και μετατροπές που επηρεάζουν τη δήλωση συμμόρφωσης CE.

38.2.3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προ-βλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/ 1999 (Α 45), όπως ισχύει:

α. Της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

β. Του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του συγκεκρι-μένου τύπου του παιγνιομηχανήματος προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, το οποίο έχει εκδο-θεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προ-διαγραφές άλλων χωρών ή ο οργανισμός πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι δια-πιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλων χωρών, τότε το προς πιστοποίηση παιγνιομηχάνημα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα-γράφων 2.8 και 2.9.

38.3. Η Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος ισχύει από την ημερομηνία καταβολής του εφάπαξ τέλους Πιστο-ποίησης της υποπαραγράφου 39.1.2.

38.4. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν προσθήκες ή/και μετατροπές, οι οποίες αφορούν στα στοιχεία του εξοπλισμού που βρίσκονται στον χώρο στον οποίο η πρόσβαση είναι δυνατή, αποκλειστικά και μόνο, μέσω της ειδικής ασφαλούς θύρας του Παιγνιομηχανήματος, η χορηγηθείσα Πιστοποίηση παύει αυτοδίκαια να ισχύει και το παιγνιομηχάνημα δύναται να πιστοποιείται εκ νέου κατά τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός.

38.5. Εφόσον μεταβληθεί ή πρόκειται να μεταβληθεί οποιοδήποτε από τα στοιχεία της παραγράφου 38.2.3, ή τα στοιχεία του εξοπλισμού που βρίσκονται εκτός του χώρου στον οποίο η πρόσβαση είναι δυνατή, αποκλει-στικά και μόνο, μέσω της ειδικής ασφαλούς θύρας, απαιτείται, για τη συνέχιση της λειτουργίας του Παιγνιομηχανήματος ως Πιστοποιημένου, προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π. Τη σχετική αίτηση συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

Άρθρο 39
ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


39.1. Για την Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος κα-ταβάλλονται:

39.1.1. Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

39.1.2. Εφάπαξ τέλος Πιστοποίησης Παιγνιομηχανή- ματος.

39.2 Η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παράβολων περιγράφεται στην παράγραφο 56.2 του Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ


Άρθρο 40
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


40.1. Για τη διεξαγωγή Παιγνίων με Παιγνιομηχανή-ματα απαιτείται Πιστοποίηση του Καταστήματος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. μετά από αίτηση του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου.

40.2. Η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή των Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα επιτρέπεται μόνον σε Αμιγείς Χώρους. Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεω-ρούνται Αμιγείς Χώροι για την εγκατάσταση Παιγνίων, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Κανονισμό.

40.3. Οι πιστοποιήσεις των Καταστημάτων διεξαγωγής Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα διακρίνονται σε τρείς (3) κατηγορίες ως εξής:

40.3.1. Πιστοποίηση τύπου B' για τα Καταστήματα δι-εξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε Αμιγείς Χώρους.

40.3.2. Πιστοποίηση τύπου Ε' για τα Καταστήματα δι-εξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εξω-τερικού.

40.3.3. Πιστοποίηση τύπου ΣΤ' για τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15/12/2000 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δη-μοσίου και της παρ. 2α του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 (Α' 219), όπως ισχύουν.

40.4. Σε όλα τα Πιστοποιημένα Καταστήματα:

40.4.1. Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή/και να λει-τουργούν μη Πιστοποιημένα Παίγνια και Παιγνιομηχανήματα.

40.4.2. Απαγορεύεται η διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων.

40.4.3. Απαιτούνται τουλάχιστον τρία (3) τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού ανά Παιγνιομηχάνημα.

40.4.4. Εγκαθίστανται και λειτουργούν Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα μέχρι τον αριθμό που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις του νόμου.

40.4.5. Αναρτάται σε εμφανές σημείο στην είσοδο του Καταστήματος, σήμα Πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας με τον κωδικό αριθμό και τον τύπο Πιστοποίησης του Καταστήματος.

40.4.6. Αναρτώνται οι επιγραφές του άρθρου 43 του Κανονισμού.

40.5 Ένα Πιστοποιημένο Κατάστημα δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει πριν υποβληθούν στην Ε.Ε.Ε.Π. οι κωδικοί Πιστοποίησης των Παιγνιομηχανημάτων και τα στοι-χεία μοναδικής αναγνώρισης όλων των συστημάτων ή/ και του λοιπού εξοπλισμού διεξαγωγής, εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας των Παιγνίων, που θα εγκατα-σταθούν στο Κατάστημα, της υποπαραγράφου 45.3.2. Κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών γνωστοποιείται εγγράφως στην Ε.Ε.Ε.Π., πριν το αντίστοιχο Παιγνιομηχάνημα, σύστημα ή στοιχείο εξοπλισμού τεθεί σε λειτουργία.

Άρθρο 41
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


41.1. Τα Καταστήματα πρέπει να πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας, πυρασφάλειας, αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων.

41.2. Τα Καταστήματα, ανεξαρτήτως τύπου, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους ή με άλλους χώρους.

41.3. Η είσοδος/κύρια έξοδος των Καταστημάτων είναι μία και βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) μέτρων υπολογιζόμενη σε πεζή πορεία από την κύρια είσοδο των δημοτικών σχολείων, των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των οικοτροφείων, είτε αυτή βρίσκεται στο κτίριο, είτε στον περίβολο του προαυλίου.

41.4. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία Καταστήματος, όπου υπάρχει κύρια είσοδος νηπιαγωγείου, τόσο σε όλο το μήκος της πλευράς του Οικοδομικού Τετραγώ-νου, στην οποία βρίσκεται η κύρια είσοδος, όσο και στο αντίστοιχο τμήμα του απέναντι, προς την πλευρά του δρόμου, Οικοδομικού Τετραγώνου. Σε περίπτωση που το νηπιαγωγείο φέρει προσόψεις στη συμβολή δύο οδών, απαγορεύεται η λειτουργία Καταστήματος εντός του νοητού κύκλου που χαράσσεται με κέντρο τη συμβολή των οδών αυτών και ακτίνα το μήκος της μικρότερης εκ των δύο αντίστοιχων πλευρών του Οικοδομικού Τετραγώνου. Οι ανωτέρω περιορισμοί λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά.

41.5. Στους περιορισμούς των παραγράφων 41.3 και 41.4 δεν υπάγονται τα Καταστήματα τύπου ΣΤ' και τα Καταστήματα τύπου Ε'.

41.6. Το ωράριο λειτουργίας των Καταστημάτων με Παιγνιομηχανήματα Τυχερών Παιγνίων τύπου B' και ΣΤ' προσδιορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους, εντός των ορίων από 10.00 μέχρι 02.00 της επομένης ή, εάν πρόκειται για ημέρα Παρασκευή ή Σάββατο ή παραμονή επίσημης αργίας, από 10.00 μέχρι 04.00 της επομένης. Για τα Καταστήματα τύπου Ε', τα καταστήματα λειτουργούν κατά τη διάρκεια του πλου. Τα Καταστήματα τύπου Β' θα επιτρέπεται να λειτουργούν λόγω τοπικών εορτών, εποχικότητας και εθνικών αργιών επί 24ωρης βάσεως για μέγιστο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών ετησίως, ύστερα από Γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. από το Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Παραχωρησιούχους.

41.7. Τα Παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι τοπο-θετημένα με τρόπο, ώστε να μην είναι ορατά από τον εξωτερικό χώρο του Καταστήματος τύπου Β'.

41.8. Εντός των Πιστοποιημένων Καταστημάτων επι-τρέπεται η διάθεση, η πώληση ή/και η κατανάλωση αλ-κοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 15% vol.

41.9. Απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτόματων μηχα-νών ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) εντός των Καταστημά-των ή στις προσόψεις τους.

Άρθρο 42
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


42.1. Προκειμένου η Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στην Πιστο-ποίηση Καταστήματος, ο χώρος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο αυτό.

42.2. Στην περίπτωση που απαγορευθεί οριστικά από αρμόδια αρχή η λειτουργία του Καταστήματος, αίρεται και η χορηγηθείσα Πιστοποίηση Καταστήματος. Η άρση της Πιστοποίησης επέρχεται αυτοδίκαια, χωρίς άλλη δι-αδικασία ή διατύπωση, από την ημερομηνία απαγόρευ-σης της λειτουργίας του Καταστήματος.

42.3. Τα γεγονότα της παραγράφου 42.2, καθώς επί-σης και κάθε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του Καταστήματος, γνωστοποιούνται από τον Φορέα Εκμε-τάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο αμέσως στην Ε.Ε.Ε.Π.

42.4. Η Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου B' χορηγεί-ται εφόσον ο προς Πιστοποίηση χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων και λειτουργίας του Καταστή-ματος:

42.4.1. Είναι νόμιμος χώρος κύριας χρήσης και δεν συνδέεται εσωτερικά με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα.

42.4.2. Διαθέτει το ελάχιστο εμβαδόν του καθαρού χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων που ορίζεται σε τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομη-χάνημα. Καθαρός χώρος είναι το καθαρό εμβαδόν του Καταστήματος εκτός των χώρων που περιγράφονται κατωτέρω υπό παράγραφο 42.4.3.

42.4.3. Πέραν του χώρου τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων, το Κατάστημα διαθέτει τουλάχιστον:

α. μία (1) τουαλέτα ανδρών και μία (1) τουαλέτα γυναικών, με προθάλαμο,

β. χώρο υποδοχής, ταμειακών συναλλαγών και ανα-μονής κοινού, και

γ. αποθηκευτικό χώρο.

42.4.4. Δεν χορηγείται πιστοποίηση τύπου Β' σε κατα-στήματα που απέχουν από τα ήδη λειτουργούντα καζίνο απόσταση ίση ή μικρότερη των πέντε (5) χιλιομέτρων, που υπολογίζεται σε ευθεία γραμμή.

42.5. Η Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου ΣΤ' χορη-γείται εφόσον:

42.5.1. Οριοθετείται με σαφήνεια διακριτός χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων, στον οποίο η πρόσβαση γίνεται από την κύρια είσοδο του Καταστήματος.

42.5.2. Το ελάχιστο εμβαδόν του χώρου εγκατάστασης ανά Παιγνιομηχάνημα στον προς Πιστοποίηση χώρο εί-ναι τρία (3) τετραγωνικά μέτρα.

42.5.3. Το εμβαδόν του χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν συνυπολογίζεται στο ελάχι-στο εμβαδόν που απαιτείται για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα υπόλοιπα παίγνια.

42.6. Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου Ε' θαλασσο- πλοούντων πλοίων που διενεργούν πλόες εξωτερικού.

42.6.1. Στα θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εξωτερικού επιτρέπεται η δημιουργία αμιγούς χώρου διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Ο χώρος αυτός εφοδιάζεται με Πιστοποίηση τύπου Ε'.

42.6.2. Η Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Ε' χορη-γείται εφόσον:

α. Η λειτουργία του χώρου διεξαγωγής Τυχερών Παι-γνίων με Παιγνιομηχανήματα προβλέπεται στη βεβαίω-ση εγγραφής του πλοίου στο νηολόγιο.

β. Η αίθουσα αυτή είναι αποκλειστικής χρήσης και δι-ακριτή από τους λοιπούς χώρους του πλοίου.

γ. Το ελάχιστο εμβαδόν του καθαρού χώρου εγκατά-στασης ανά Παιγνιομηχάνημα ορίζεται σε τρία (3) τε-τραγωνικά μέτρα. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος για αυτό, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.

δ. Πέραν του χώρου τοποθέτησης των Παιγνιομηχα-νημάτων, το Κατάστημα διαθέτει δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα για χώρο υποδοχής, ταμειακών συναλλαγών και αναμονής κοινού. Ο χώρος του Καταστήματος δεν προσμετράται ως χώρος παραμονής επιβατών κατά την έννοια του κανονισμού ενδιαίτησης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 43
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


43.1. Σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα αναρτάται σε εμφανές σημείο της εισόδου σήμα Πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας, που αναγράφει τουλάχιστον τον κωδικό και τον τύπο Πιστοποίησης του Καταστήματος, με τη μορφή, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο που ορίζει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π. Το παραπάνω σήμα παράγεται και εκτυπώνεται, με ευθύνη και έξοδα του Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και του Παραχωρησιούχου.

43.2. Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των Καταστημάτων, αναρτάται σήμανση απαγόρευσης εισό-δου σε αυτά των ατόμων ηλικίας μικρότερης των είκοσι ενός (21) ετών και των Αυτοαποκλειόμενων, καθώς επί-σης και σήμανση προειδοποίησης για τους κινδύνους από τη συμμετοχή στα Παίγνια.

Άρθρο 44
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ


44.1. Σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα ορίζεται Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης, ο οποίος ευθύνεται, αλλη-λεγγύως και εις ολόκληρόν με τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο, για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας, του Κανονισμού και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.

44.2. Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης υποχρεούται να τηρεί και εφαρμόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις Πιστοποίησης του Καταστήματος, καθώς επίσης και κάθε σχετικής απόφασης ή οδηγίας της Ε.Ε.Ε.Π.

44.3. Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης είναι φυσικό πρό-σωπο, ηλικίας από είκοσι πέντε (25) έως εξήντα (60) ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

44.3.1. Έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρω-παϊκής Ένωσης.

44.3.2. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούρ-γημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλή-ματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, πα-ρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοι-νώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς επίσης και έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

44.3.3. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδή-ποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

44.3.4. Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκ-πληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

44.3.5. Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.

44.4. Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης οφείλει:

44.4.1. Να επιτηρεί τη χρήση των Παιγνιομηχανημάτων και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να απαγορεύεται η είσοδος στο Κατάστημα ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους ή των Αυτοαποκλειόμενων ατόμων. Στην περίπτωση των Καταστημάτων τύπου ΣΤ', να επιτηρεί τη χρήση των Παιγνιομηχανημάτων και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να απαγορεύει στα ανωτέρω αποκλειόμενα πρόσωπα την πρόσβαση στον διακριτό χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

44.4.2. Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Παιγνίων.

44.4.3. Να ενθαρρύνει τους Παίκτες να κάνουν διαλείμματα από την ενασχόλησή τους με τα Παίγνια.

44.4.4. Να διασφαλίζει ότι στο Κατάστημα είναι τοπο-θετημένα μόνο Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, στα οποία διεξάγονται μόνο Πιστοποιημένα Παίγνια.

44.4.5. Να διασφαλίζει ότι έχει αναρτηθεί και διατηρείται αναλλοίωτο το σήμα Πιστοποίησης Καταστήματος και η σήμανση του άρθρου 43. Στην περίπτωση που διαπιστώσει απόσπαση, αλλοίωση ή καταστροφή του σήματος αυτού να ειδοποιήσει αμέσως τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο, και την Ε.Ε.Ε.Π.

44.4.6. Να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του Πιστο-ποιημένου Παιγνιομηχανήματος και να ειδοποιήσει αμέσως τον Φορέα Εκμετάλλευσης και την Ε.Ε.Ε.Π., στην περίπτωση που διαπιστώσει:

α. οποιαδήποτε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προ-σώπου σε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα ή Παίγνιο,

β. δυσλειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχα-νήματος, η οποία δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή των Παι-γνίων κατά τις προβλέψεις του Κανονισμού,

γ. φθορές που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την ασφαλή λειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιο-μηχανήματος,

δ. μη ενσωμάτωση, αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστρο-φή του σήματος του άρθρου 37 ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,

44.4.7. Να παρέχει στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και στα Παίγνια που είναι τοποθε-τημένα στο Κατάστημα, στο οποίο ορίστηκε Υπεύθυνος.

Άρθρο 45
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


45.1. Για την Πιστοποίηση καταστήματος διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, υποβάλλεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.

45.2. Η αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου, τα στοιχεία του προσώπου που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εκμετάλλευ-σης, καθώς επίσης και τα στοιχεία του προσώπου που ασκεί την εκμετάλλευση του Καταστήματος τύπου ΣΤ'.

45.3. Για πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Β', η αίτηση συνοδεύεται από:

45.3.1. Δήλωση του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς επίσης και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή,

45.3.2. Πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται ο αριθ-μός των Παιγνιομηχανημάτων που θα εγκατασταθούν στο Κατάστημα καθώς επίσης και ο αριθμός ανά είδος όλων των συστημάτων ή/και του λοιπού εξοπλισμού διεξαγωγής, εποπτείας και ελέγχου των Παιγνίων, που θα εγκατασταθούν στο Κατάστημα.

45.3.3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κυριότητας ή μίσθωσης του καταστήματος. Αν πρόκειται για πολυκατοικία, ευκρινές φωτοαντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας, από τον οποίο προκύ-πτει ότι δεν απαγορεύεται η χρήση του προτεινόμενου χώρου ως κατάστημα για τη διενέργεια Παιγνίων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος ότι δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας και δεν απαγο-ρεύεται η λειτουργία του προς Πιστοποίηση χώρου ως Καταστήματος διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων.

45.3.4. Σχέδιο κάτοψης των εγκαταστάσεων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, ως εξής:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου από τον φορέα έκδοσης της οικοδομικής άδειας σχεδίου κάτο-ψης, σε ευανάγνωστη κλίμακα.

β. Σχέδιο διπλωματούχου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού της κάτοψης του Καταστήματος, επί του οποίου έχουν οριοθετηθεί με σαφήνεια οι οι διαφορετικοί χώροι του Καταστήματος καθώς και τα τετραγωνικά τους μέτρα, συμπεριλαμβανομένων του χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων, του χώρου ανδρικής και γυναικείας τουαλέτας, του χώρου υποδοχής, ταμειακών συναλλαγών και αναμονής κοινού και του αποθηκευτικού χώρου.

γ. Δήλωση διπλωματούχου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία βεβαιώνεται ότι:

γ.1 ο χώρος του Καταστήματος που αποτυπώνεται στο σχέδιο κάτοψης είναι νόμιμος και συμβατός με τη λειτουργία καταστήματος Παιγνίων,

γ.2 το καθαρό εμβαδόν των χώρων τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων του καταστήματος είναι αυτό που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις και την απόφαση αυτή,

γ.3 τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέ-πονται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία,

γ.4 η απόσταση από την κύρια είσοδο σχολείων πρω-τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οικο-τροφείων, είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις παρα-γράφους 41.3 και 41.4 (αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ακριβής απόσταση σε μέτρα), και

γ.5 η απόσταση από τα ήδη λειτουργούντα καζίνο είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) χιλιομέτρων, υπολογιζόμενη σε ευθεία γραμμή.

45.3.5. Για το άτομο που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εκ-μετάλλευσης:

α. Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλε-πόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11του Ν. 2690/ 1999 (Α 45) όπως ισχύει:

α1. Του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

α2. Τίτλου σπουδών, τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο.

α3. Πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου τουλά-χιστον Β2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.δ. 60/2010 (Α 98), στην περίπτωση που δεν διαθέτει τίτλους σπου-δών από ελληνικό σχολείο.

α4. Βεβαίωση εγγραφής νόμιμης διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.δ. 106/2007 (Α 135) όπως ισχύει για πολίτες Ε.Ε..

β. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που προορίζεται για Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνει ότι:

β1. Έχει λάβει γνώση των διατάξεων του Κανονισμού και της υποχρέωσής του να λειτουργεί το Κατάστημα σύμφωνα με αυτές.

β2. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώ-σεις ή δεν έχει υποχρέωση στράτευσης ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές

β3. Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς επίσης και έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

β4. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομο-θετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

45.3.6. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

45.4. Για Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου ΣΤ', η σχε-τική αίτηση συνοδεύεται από τη βεβαίωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. περί της νόμιμης λειτουργίας του πρακτορείου, τον πίνακα της παραγράφου 45.3.2 ανωτέρω, απεικόνιση του χώρου εγκατάστασης των VLTs, το αποδεικτικό κα-ταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου καθώς και τα δικαιολογητικά του άρθρου 45.3.5..

45.5. Για Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Ε, η σχε-τική αίτηση συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή ακριβούς αντιγράφου της έγκρισης νηολόγησης και τα δικαιολογητικά των άρθρων 45.3.1, 45.3.2, 45.3.5 και 45.3.6 ανωτέρω.

45.6. Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει απόφαση πιστοποίησης με τον αριθμό Πιστοποίησης Καταστήματος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτη-σης συνοδευόμενης από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Ε.Ε.Π. θα εκδίδει ανά εβδομάδα αποφάσεις Πιστοποίησης για κατ' ελάχιστον μέχρι και τριάντα (30) Καταστήματα τύπου Β'. Η χορηγούμενη από την Ε.Ε.Ε.Π. Πιστοποίηση Καταστήματος ισχύει από την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του Καταστήματος και τουλάχιστον μία (1) ημέρα από την έκδοσή της και για αόριστο χρόνο υπό την προϋπόθεση καταβολής του εφάπαξ τέλους πιστοποίησης της υποπαραγράφου 46.1.2.

45.7. Πριν την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του καταστήματος απαιτείται η υποβολή του τελικού πίνακα της παραγράφου 40.5.

45.8. Σε περίπτωση μετακίνησης του Καταστήματος σε νέα διεύθυνση απαιτείται εκ νέου πιστοποίηση του Καταστήματος. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αρκεί Γνωστοποίηση της μεταβολής στην Ε.Ε.Ε.Π.

45.9. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή ο Παραχωρησιούχος θα υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. πιστοποιητικό πυρασφάλειας αμελλητί με την έκδοσή του και σε κάθε περίπτωση θα μεριμνά το διάστημα αυτό να μην ξεπερνά το ένα (1) έτος.

Άρθρο 46
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


46.1. Για την Πιστοποίηση Καταστήματος καταβάλ-λονται:

46.1.1. Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

46.1.2. Για τη χορήγηση Πιστοποίησης Καταστήματος προκαταβάλλεται εφάπαξ τέλος Πιστοποίησης Κατα-στήματος. Το εφάπαξ τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σχετική ειδοποίηση της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ο αιτών ενημερώνεται ότι η αίτησή του έχει, κατ' αρχήν, ελεγχθεί και εγκριθεί. Μη καταβολή του εφάπαξ τέλους Πιστοποίησης συνεπάγεται μη χορήγηση της Πιστοποίησης.

46.1.3. Για τη νόμιμη λειτουργία του Καταστήματος καταβάλλεται ετήσιο τέλος το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής του από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους επιφέρει αυτοδίκαια την άρση της Πιστοποίησης.

46.2 Η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παράβολων περιγράφεται στην παράγραφο 56.2 του Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Άρθρο 47
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ


47.1. Κάθε Κατασκευαστής, προκειμένου να προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει και γενικά να διαθέτει οποιοδήποτε Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα που κατασκευάζει, νόμιμα, υποχρεούται να διαθέτει Πιστοποίηση Κατασκευαστή από την Ε.Ε.Ε.Π.

47.2. Ένα πρόσωπο για να λάβει Πιστοποίηση Κατα-σκευαστή από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

47.2.1. Να ασκεί κατ' επάγγελμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

47.2.2. Να διαθέτει ή να έχει νομίμως απαλλαγεί από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άδεια λειτουργίας.

47.3. Ο Πιστοποιημένος Κατασκευαστής δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π. στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά η Αρχή ορίζει.

47.4. Πιστοποίηση Κατασκευαστή χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα στοιχεία του προσώπου που την υποβάλλει.

47.5. Εάν το πρόσωπο έχει έδρα στην αλλοδαπή, ορί-ζει, με έγγραφο χορήγησης ειδικής πληρεξουσιότητας, νόμιμο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, μόνιμο κάτοικο της Ελλάδας, ο οποίος υποβάλλει την αίτηση της προ-ηγούμενης παραγράφου.

47.6. Η αίτηση συνοδεύεται από:

47.6.1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογρα-φής του, ότι:

α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,

β. το πρόσωπο δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης νομικής κατάστασης, που κωλύει τη νόμιμη άσκηση εμπορίας, και

γ. ουδέποτε στο παρελθόν του έχει αφαιρεθεί άδεια Κατασκευαστή ή πιστοποίηση Κατασκευαστή μέσων διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών σε οποιαδήποτε χώρα.

47.6.2. Κατάσταση που περιέχει ενδεικτικά, ή το μο-ναδικό εμπορικό όνομα (όνομα έκδοσης και αριθμό) Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που ο αιτών Κατα-σκευαστής παράγει.

47.6.3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τα προ-βλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α' 45), όπως ισχύει, τυχόν άλλων πιστοποι-ήσεων ή αδειών καταλληλότητας Κατασκευαστή Παιγνί-ων ή Παιγνιομηχανημάτων που διαθέτει, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, εφόσον έχουν χορηγηθεί από φορείς του εξωτερικού.

47.6.4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προ-βλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α' 45) όπως ισχύει:

α. Της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας ή τροπο-ποίησης αυτής, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ως αντικείμενο η κατασκευή Παιγνιομηχανη-μάτων ή/και Παιγνίων,

β. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, των εγγράφων (ΦΕΚ, καταστατικό, έγγραφο πληρεξουσιότητας) από τα οποία προκύπτουν οι ιδιότητες νόμιμου εκπροσώπου,

γ. Της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης του προσώπου ή του νόμιμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει πως απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας.

δ. Πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Στην περίπτωση που το πρόσωπο έχει έδρα στο εξωτερικό, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

47.6.5. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

47.7. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Κατασκευαστή στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίω-σης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προ-βλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

47.8. Μετά την εγγραφή στο Μητρώο, μπορούν να τροποποιηθούν τα παρακάτω στοιχεία με απλή γνω-στοποίηση.

47.8.1. Η έδρα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος.

47.8.2. Η απόκτηση πρόσθετων πιστοποιήσεων ή αδειών καταλληλότητας της υποπαραγράφου 47.6.3 ή/και η ανανέωση της ισχύος αυτών που έχουν ήδη υποβληθεί.

47.8.3. Η ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων της υποπαραγράφου 47.6.2.

Οι παραπάνω μεταβολές και τα στοιχεία τεκμηρίωσής τους γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π., με δήλωση του Κα-τασκευαστή εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία που επήλθαν.
Για την Πιστοποίηση Κατασκευαστή, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευα-στών, καταβάλλονται:

47.8.4. Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

47.8.5. Ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο. Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται την επομένη της σχετικής ειδοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ο αιτών ενημερώνεται ότι η αίτησή του έχει, κατ' αρχήν, ελεγχθεί και εγκριθεί. Μη καταβολή του ετήσιου τέλους συνεπάγεται μη χορήγηση της Πιστοποίησης.

47.8.6. Μετά την πρώτη καταβολή, καταβάλλεται ετή-σιο τέλος από τον Κατασκευαστή, το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την κάθε φορά κατα-βολή του. Μη καταβολή του ετήσιου τέλους, επιφέρει αυτοδίκαια την άρση της Πιστοποίησης.

47.8.7. Η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παράβολων περιγράφεται στην παράγραφο 56.2 του Κανονισμού.

Άρθρο 48
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ


48.1. Κάθε Εισαγωγέας, προκειμένου να προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει και γενικά να διαθέτει οποιοδήποτε Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα που κατασκευάζει, νόμιμα, υποχρεούται να διαθέτει Πιστοποίηση Εισαγωγέα από την Ε.Ε.Ε.Π.

48.2. Ο Εισαγωγέας για να λάβει Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με την εμπορία ή/και παροχή υπηρεσιών Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων.

48.3. Ο Πιστοποιημένος Εισαγωγέας δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά η Αρχή ορίζει.

48.4. Πιστοποίηση Εισαγωγέα χορηγείται ύστερα από αίτησή του στην Ε.Ε.Ε.Π.

48.5. Εάν το πρόσωπο έχει έδρα στην αλλοδαπή, ορί-ζει, με έγγραφο χορήγησης ειδικής πληρεξουσιότητας, νόμιμο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, ο οποίος είναι μό-νιμος κάτοικος της Ελλάδας και υποβάλλει την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου.

48.6. Η αίτηση συνοδεύεται από:

48.6.1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:

α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς επίσης και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,

β. το πρόσωπο δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης νομικής κατάστασης, που να κωλύει τη νόμιμη άσκηση εμπορίας και παροχής υπηρεσιών,

γ. ουδέποτε στο παρελθόν του έχει αφαιρεθεί άδεια Εισαγωγέα ή πιστοποίηση Εισαγωγέα μέσων διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων σε οποιαδήποτε χώρα.

48.6.2. Ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση που πε-ριέχει το μοναδικό εμπορικό όνομα (όνομα έκδοσης και αριθμό) και τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή Παιγνιο-μηχανημάτων που διαθέτει.

48.6.3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τα προ-βλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/ 1999 (Α 45), όπως ισχύει, τυχόν άλλων πιστοποιήσεων ή αδειών καταλληλότητας Εισαγωγέα Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που διαθέτει η επιχείρηση, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, εφόσον έχουν χορηγηθεί από φορείς του εξωτερικού.

48.6.4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προ-βλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/ 1999 (Α 45), όπως ισχύει:

α. Της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας ή τροποποί-ησης αυτής στη Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ως αντικείμενο η εμπορία ή παροχή υπηρεσιών Παιγνιομη-χανημάτων ή/και Παιγνίων.

β. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, των εγγράφων (ΦΕΚ, καταστατικό, έγγραφο πληρεξουσιότητας) από τα οποία προκύπτουν οι ιδιότητες του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

γ. Εγγράφων που να αποδεικνύουν ότι η αιτούσα επι-χείρηση έχει την έγκριση των αντίστοιχων Κατασκευ-αστών για να διαθέτει στην Ελλάδα τουλάχιστον των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ενδεικτική κα-τάσταση της παραγράφου 48.6.2.

δ. Πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Στην περίπτωση που ο αιτών εισαγωγέας έχει έδρα στο εξωτερικό, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

48.6.5. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

48.7. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Εισαγωγέα στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλε-πόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

48.8. Μετά την εγγραφή στο Μητρώο, μπορούν να τροποποιηθούν τα παρακάτω στοιχεία χωρίς να απαιτείται έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.:

48.8.1. Η έδρα, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αιτούντος.

48.8.2. Η απόκτηση πρόσθετων πιστοποιήσεων ή αδειών καταλληλότητας της παραγράφου 48.6.3 ή/ και η ανανέωση της ισχύος αυτών που έχουν ήδη υποβληθεί.

48.8.3. Η ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων της παραγράφου 48.6.2, είτε προσθέτοντας νέα ή αφαιρώντας παλαιότερα.

48.9. Οι παραπάνω μεταβολές και τα στοιχεία τεκμη- ρίωσής τους γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π., με δήλωση του Εισαγωγέα εντός επτά (7) ημερών από την ημερο-μηνία που επήλθαν. Για την πιστοποίηση Εισαγωγέα, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Εισαγωγέων, καταβάλλονται:

48.9.1. Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

48.9.2. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο Μητρώο. Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται την επομένη της σχετικής ειδοποίησης της Ε.Ε.Ε.Πν με την οποία ο αιτών ενημερώνεται ότι η αίτησή του έχει, κατ' αρχήν, ελεγχθεί και εγκριθεί. Μη καταβολή του ετήσιου τέλους συνεπάγεται μη χορήγηση της Πιστοποίησης.

48.9.3. Μετά την πρώτη καταβολή, καταβάλλεται ετήσιο τέλος από τον Εισαγωγέα, το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την κάθε φορά κατα-βολή του. Μη καταβολή του ετήσιου τέλους, επιφέρει αυτοδίκαια την άρση της Πιστοποίησης.

48.9.4. Η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων τελών και παράβολων περιγράφεται στην παράγραφο 56.2 του Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 49
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


49.1. Η Ε.Ε.Ε.Π. πραγματοποιεί οποτεδήποτε έλεγχο συμμόρφωσης της τήρησης των διατάξεων του Κανο-νισμού.

49.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι, το προσωπικό τους, οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης, καθώς και οι Τεχνικοί και οι Υπεργολάβοι που συνεργάζονται με τους παραπάνω, υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα όργανά της, σε στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή, με τον τρόπο και στο χρόνο που η Αρχή ορίζει.

49.3. Η Ε.Ε.Ε.Π. διεξάγει έρευνα είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας και επιβάλει κυρώσεις, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχει παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού.

49.4. Διοργάνωση και διεξαγωγή Παιγνίων κατά παρά-βαση των διατάξεων του Κανονισμού, επισύρει τις κυ-ρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 51 του παρόντος.

Άρθρο 50
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ


50.1. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτούνται εξουσι-οδοτημένα κλιμάκια ελέγχου.

50.2. Τα κλιμάκια βεβαιώνουν την παράβαση και συ-ντάσσουν σχετική έκθεση.

50.3. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, κάθε μια εξ αυτών καταγράφεται διακεκριμένα στην έκθεση της παραγράφου 50.2.

Άρθρο 51
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

51.1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού, η Ε.Ε.Ε.Π. επιβάλλει τις παρακάτω διοικη-τικές κυρώσεις:

51.1.1. Πρόστιμο. Το πρόστιμο επιβάλλεται ως κύρωση για ορισμένη βεβαιωμένη παράβαση και συντελεί στην αποτροπή της επανάληψης παρόμοιων πράξεων και παραλείψεων στο μέλλον. Το ύψος του καθοριζόμενου προστίμου πρέπει να έχει το αναγκαίο αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Το πρόστιμο που επιβάλλεται ανά παράβαση ορίζεται στο Παράρτημα του άρθρου 57 του παρόντος.

51.1.2. Προσωρινή αναστολή άσκησης ή οριστική αφαίρεση του δικαιώματος διεξαγωγής Παιγνίων ανάλογα με τη βαρύτητα ή/και τη συχνότητα της παράβασης.

51.1.3. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να αίρει προσωρινά για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστικά τις χορηγούμενες Πιστοποιήσεις.

Άρθρο 52
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ


52.1. Μετά τη βεβαίωση της παράβασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 50 του Κανονισμού, η Ε.Ε.Ε.Π. καλεί τον υπόχρεο σε παροχή εξηγήσεων και στη συνέχεια εξετάζει την υπόθεση για την επιβολή ή μη κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

52.2. Οι κάθε είδους γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κλήσεις και επιδόσεις από την Ε.Ε.Ε.Πν μπορούν να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά και, σε κάθε περίπτωση, με τρόπο που βεβαιώνεται η παραλαβή των ως άνω εγγράφων.

52.3. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων της Ε.Ε.Ε.Π. αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής.

52.4. Το πρόστιμο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογα-ριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στον υπόλογο της πράξης καταλογισμού. Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου προστίμου, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά ανα-φέρεται ως αιτιολογία το είδος του προστίμου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

52.5. Στην περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 53
ΥΠΟΤΡΟΠΗ


53.1. Υπότροπος είναι όποιος διαπράξει σε διάστη