Αριθ. πρωτ.: 115125/2.11.2016 Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 39, του 4264/2014, όπως ισχύει

Αριθ. πρωτ.: 115125/2.11.2016 Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 39, του 4264/2014, όπως ισχύει

Αθήνα,02/11/2016
Αρ. Πρωτ.: 115125
Σχετ.: Κ1-1773

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Γενική Διεύθυνση Αγοράς
Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων
Τμήμα Γ' Λειτουργίας Εμπορίου

Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες: Θ.Ιατροπούλου
Τηλ: 210 3843516

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 39, του 4264/2014, όπως ισχύει.


Σχετ: 1. H υπαριθμ.πρωτ.113848/31.10.2016 Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών» (ΚΑΔ 80128)

2.Η υπαριθμ.πρωτ.72561/8.7.2016 εγκύκλιός μας Αναφερόμενοι στο ανωτέρω θέμα σημειώνουμε τα εξής:

1. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση (ανωτέρω 1 σχετικό), με την οποία παρατείνεται η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών έως την 11η-01-2017, ενώ μέχρι τότε οι άδειες είναι σε ισχύ, βρίσκεται στη διαδικασία δημοσίευσης στο ΦΕΚ και για λόγους έγκαιρης ενημέρωσης αποστέλλεται συνημμένα.

Τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας και τα Περιφερειακά Συμβούλια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, οφείλουν να προβούν στην έκδοση των αποφάσεων που ορίζονται στην παρ.2, του άρθρου 39, του ν.4264/2014, όπως ισχύει, τουλάχιστον δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, ήτοι μέχρι την 11 η-11-2016. 

Στην περίπτωση, που οι ως άνω φορείς έχουν ήδη προβεί στην έκδοση των εν λόγω αποφάσεων, παρακαλούνται όπως με δημόσια ανακοίνωσή τους επικαιροποιήσουν τις ημερομηνίες προσέλευσης των ενδιαφερόμενων και της κατάθεσης των δικαιολογητικών. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ανανεώνουν τις επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών που είχαν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και τα Δημοτικά Συμβούλια τις άδειες των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, που έχουν τη μόνιμη κατοικία στο Δήμο τους. Η μη ύπαρξη των φακέλων των ενδιαφερόμενων στο Δήμο μόνιμης κατοικίας τους, δεν αποτελεί λόγο μη ανανέωσης των σχετικών αδειών, η οποία μπορεί να γίνει με την προσκόμιση της άδειά τους και την κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου αυτής, το οποίο θα αρχειοθετείται μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους και θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους βεβαίωση κατάθεσής τους.

Την εν λόγω βεβαίωση, οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών θα πρέπει να την φέρουν στους χώρους δραστηριοποίησής τους.

Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν προβούν στην ανανέωση των αδειών τους, ως ανωτέρω, το αίτημα ανανέωσης απορρίπτεται. Συνεπώς δεν θα μπορούν να δραστηριοποιούνται μετά την 12η-01-2017, ενώ μετά την ίδια ημερομηνία, η μη επίδειξη στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα άδειας σε ισχύ, ήτοι με ένδειξη της ανανέωσής της, θα θεωρείται ως μη κατοχή άδειας.

2. Με την υπαριθμ.πρωτ.72561/8.7.2016 εγκύκλιό μας(ανωτέρω 2 σχετικό, επισυνάπτεται εκ νέου),είχαμε αναφερθεί αναλυτικά στις προπαρασκευαστικές ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών χορήγησης αδειών υπαιθρίου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων και των λαϊκών αγορών.

Ειδικότερα, ως προς τους αδειούχους που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, θέμα το οποίο αφορά η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, οι Δήμοι μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων και οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς τους αντίστοιχα, οφείλουν κατά την διαδικασία ανανέωσης αδειών ως ανωτέρω, να προβαίνουν στην καταγραφή των υφιστάμενων αδειών σε έντυπη μορφή, στην περίπτωση που η ηλεκτρονική καταγραφή δεν έχει τύχει εφαρμογής στο Δήμο τους ή στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (άρθρο 35 του ν.4264/2014, όπως ισχύει).

Η εν λόγω καταγραφή, θα διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές, αλλά ιδιαίτερα τους ενδιαφερόμενους, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα όταν εκκινήσει η καταγραφή στην βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Όπως αναφέρεται στην υπαριθμ.πρωτ.72561/8.7.2016 εγκύκλιό μας, κατά την εν λόγω διαδικασία απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση των δικαιούχων και συνεπώς και στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή τους.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven