Αριθμ. Δ9/οικ. 47400/12404/ 2016 Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Ε.Φ.Κ.Α., καθορισμός αρμοδιοτήτων και διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων στο ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α.

Αριθμ. Δ9/οικ. 47400/12404/ 2016 Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Ε.Φ.Κ.Α., καθορισμός αρμοδιοτήτων και διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων στο ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α.

Αριθμ. Δ9/οικ. 47400/12404

(ΦΕΚ Β' 3514/01-11-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 58 του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.» (Α' 85).
β) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29).
γ) του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 116).
δ) Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/87-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β' 2169).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α. γιατί, οι Συμβουλευτικές Επιτροπές λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους,

αποφασίζουμε:

Συγκροτούνται στον Ε.Φ.Κ.Α., Συμβουλευτικές Επιτροπές (ΣΕ) σε εφαρμογή του άρθρου 58 του Ν.4387/2016, ως εξής:

1. Συμβουλευτική Επιτροπή Μισθωτών Ιδιωτικού Τομέα αποτελούμενη από:
α. Τέσσερις (4) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους.
β. Δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών που προτείνονται από το ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ και τον ΣΕΤΕ, με τους αναπληρωτές τους.
γ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α' βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

2. Συμβουλευτική Επιτροπή Μισθωτών Δημοσίου Τομέα αποτελούμενη από:
α. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από την ΑΔΕΔΥ, με τους αναπληρωτές τους.
β. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από την ΠΟΕ ΟΤΑ, με τους αναπληρωτές τους
γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από τον Ιερό Σύνδεσμο Κλήρου Ελλάδος(ΙΣΚΕ), με την αναπληρωτή του.
δ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α' βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.
Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

3. Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας, αποτελούμενη από:
α. Τέσσερις (4) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τις Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ) με τους αναπληρωτές τους.
β. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α' βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.
Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

4. Συμβουλευτική Επιτροπή Ναυτικών αποτελούμενη από:
α. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων - θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού, Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού (Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ), Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων Εμπορικού Ναυτικού (Ο ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ), με τους αναπληρωτές τους.
β. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται από τις Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας με τον αναπληρωτή του.
γ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α' βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.
Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

5. Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσιογράφων και εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποτελούμενη από:
α. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και MME, Ομοσπονδία Εφημεριδοπωλών Ελλάδας, Ένωση Εφημεριδοπωλών Αθηνών, Ένωση Εφημεριδοπωλών Πειραιά,
Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών, Ένωση Τεχνικών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων, Μισθωτών Γραφικών Τεχνών - Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων, Ένωση Προσωπικού Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Ελλάδος, Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου με τους αναπληρωτές τους.
β. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται από τις Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου και Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας με τον αναπληρωτή του.
γ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α' βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.
Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

6. Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων του Ε.Φ.Κ.Α., αποτελούμενη από:
α. Έναν (1) εκπρόσωπο, που προτείνεται από το TEE, με τον αναπληρωτή του.
β. Έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Σ ΑΤΕ, την ΠΕΣΕΔΕ, την ΠΕΔΜΕΔΕ, την ΠΕΔΜΗΕΔΕ και την ΕΜΔΥΔΑΣ με τον αναπληρωτή του.
γ. Έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με τον αναπληρωτή του.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων με τον αναπληρωτή τους.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο των Δικηγόρων, που προτείνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του.
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο, που προτείνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων και από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος με τον αναπληρωτή του.
ζ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α' βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.
Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α, γ και ε μέλη.

7. Συμβουλευτική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών αποτελούμενη από:
α. Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ, τη ΓΣΕΑΕ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων και την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος με τους αναπληρωτές τους
β. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α' βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.
Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

8. Συμβουλευτική Επιτροπή Αγροτών αποτελούμενη από:
α. Τέσσερις (4) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από την ΠΑΣΕΓΕΣ με τους αναπληρωτές τους.
β. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α' βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.
Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

9. Στις συνεδριάσεις των Σ.Ε. μετέχουν ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος, ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων και Διευθύνσεων του Ε.Φ.Κ.Α..

10. Οι εκπρόσωποι - μέλη των Συμβουλευτικών Επιτροπών με τους αναπληρωτές τους επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από πίνακες που περιέχουν διπλάσιο αριθμό εκπροσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των σχετικών προτάσεων, ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προβαίνει στο ορισμό των εκπροσώπων κατά την κρίση του, από τα οικεία Ν.Π.Δ.Δ. και τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των ασφαλισμένων και των εργοδοτών. Επίσης σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ανωτέρω οργανώσεις λυθεί, τεθεί υπό εκκαθάριση ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, ο Υπουργός καλεί την κατά την κρίση του, αντίστοιχη οργάνωση ασφαλισμένων ή εργοδοτών να ορίσει εκπροσώπους.

11. O Πρόεδρος, και τα μέλη των Σ.Ε. με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τετραετή θητεία. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Προέδρου και των μελών των Επιτροπών, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.

12. Χρέη εισηγητού ασκούν ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος, οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων και Διευθύνσεων του Ε.Φ.Κ.Α., ο Πρόεδρος της Σ.Ε. ή μέλος αυτής, εφόσον οριστεί από τη Σ.Ε. ή τον Πρόεδρο αυτής.

13. Χρέη γραμματέα εκάστης Σ.Ε. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου της Σ.Ε. και έγκριση από το Διοικητή του Ε.Φ.Κ. Α.
Ο γραμματέας της Σ.Ε. επιλαμβάνεται της τήρησης των πρακτικών, συντάσσει και αποστέλλει με εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις στα μέλη αυτής.

14. Μέλος της Σ.Ε., που απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από τη Σ.Ε. αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση της ΣΕ..

15. Για τη λειτουργία των Σ.Ε. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

16. Οι συμβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν στην έδρα του Ε.Φ.Κ.Α., ή όπου αλλού οριστεί με απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α..

17. Αρμοδιότητες των συμβουλευτικών επιτροπών είναι:
α. Η συνδρομή προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της δράσης και τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α..
β. Η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Φ.Κ. Α. και για κάθε θέμα που αφορά τα έσοδα και τις παροχές του Φορέα.
γ. Η επεξεργασία και η εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. για την τροποποίηση των διατάξεων του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α..
δ. Η ανάδειξη εκπροσώπων των ασφαλισμένων στο Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..

18. Η διαδικασία ανάδειξης των δύο εκπροσώπων των ασφαλισμένων με τους αναπληρωτές τους στο ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α. ορίζεται ως εξής:

Εντός 10 ημερών από τη συγκρότηση των Σ.Ε. ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απευθύνει πρόσκληση προς αυτές για την υπόδειξη δύο εκπροσώπων τους με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι θα ορισθούν μέλη του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..

Οι υπό στοιχεία 1,2 και 6 Συμβουλευτικές Επιτροπές επιλέγουν και προτείνουν δύο (2) μέλη τους με τους αναπληρωτές τους ενώ οι λοιπές Επιτροπές αντιστοίχως ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή αυτού.

Ο Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. καλεί τους Προέδρους των ΣΕ., οι οποίοι εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία από τον πίνακα προτεινομένων από κάθε Σ.Ε. δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανακοινώνεται στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος προβαίνει στο ορισμό των δύο (2) μελών του ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α. μετά των αναπληρωτών τους. Σε περίπτωση που εντός μηνός από τη συγκρότηση των Σ.Ε. Δεν έχει υποβληθεί στον Υπουργό το αποτέλεσμα της ανάδειξης, ο Υπουργός επιλέγει κατά την κρίση τα δύο (2) μέλη του ΔΣ, με τους αναπληρωτές τους, από τους οκτώ (8) Προέδρους των ΣΕ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17/10/2016

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven