Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2014 ΕΞ 30.9.2016 Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2014 ΕΞ 30.9.2016 Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)

Αθήνα, 30.09.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2014 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2014/2016

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σας επισυνάπτω την αντίστοιχη κατάσταση σε περίπτωση που μπορεί να βοηθήσει στην απάντησή σας επί πραγματικού. Η ερώτησή μου είναι πώς ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων προκειμένου να είναι ορθή η Κ.Α.Χ. και να συνάδει με την πραγματικότητα. Στην κατάσταση που σας επισύναψα δεν αναφέρεται στα ποσά το τέλος επιτηδεύματος το οποίο είναι 1000€. Η ερώτηση μου είναι εάν θα πρέπει να το εντάξουμε το τέλος επιτηδεύματος σε κάποιο κονδύλι όπως

Έξοδα και ζημίες, εάν θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιο νέο κονδύλι που πιθανών να μου προτείνατε και εάν αυτό είναι σωστό γιατί ενώ περιμένουμε ότι θα βεβαιωθεί αφού υποβάλλουμε την δήλωση όταν συντάσσουμε τις Κ.Α.Χ. ,δηλαδή μέχρι την υποβολή της δήλωσης δεν έχει βεβαιωθεί αυτό το τέλος, ή εάν εν τέλει πρέπει να δημιουργήσουμε δύο ξεχωριστές καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστική και φορολογική βάση όπου αυτό το τέλος θα είναι μόνιμη διαφορά αλλά έτσι θα συνάδει με την πραγματικότητα γιατί στην ουσία οι εταίροι δεν θα μοιραστούν το αποτέλεσμα μετά φόρου ανάλογα με το ποσοστό τους που είναι 10.036,42€ αλλά θα κληθούν αντίστοιχα να πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος δηλαδή μείον 1.000€ στο σύνολο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει της αρχής του δουλευμένου, το τέλος επιτηδεύματος είναι έξοδο της χρήσεως που αφορά (κλειόμενη χρήση) και όχι της χρήσεως στην οποία πληρώνεται.

Συνεπώς αναγνωρίζεται και βαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα και ζημίες».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πηγή: Taxheaven