Χρηστικό εγχειρίδιο φορολόγησης για το φορολογικό έτος 2016 με πρακτικά παραδείγματα Τι ισχύει για τη φορολόγηση φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητα, επιχ. και αγροτική δραστηριότητα, μερίσματα, προκαταβολή φόρου κ

Χρηστικό εγχειρίδιο φορολόγησης για το φορολογικό έτος 2016 με πρακτικά παραδείγματα Τι ισχύει για τη φορολόγηση φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητα, επιχ. και αγροτική δραστηριότητα, μερίσματα, προκαταβολή φόρου κ


Η επιστημονική ομάδα του κόμβου ετοίμασε για τους συναδέλφους συνδρομητές, ένα χρηστικό εγχειρίδιο με ό,τι ισχύει για το φορολογικό έτος 2016 σχετικά με τη φορολόγηση των φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από ακίνητη περιουσία, από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, από μερίσματα, ακόμη και για την προκαταβολή φόρου και την εισφορά αλληλεγγύης. Το εν λόγω εγχειρίδιο είναι εμπλουτισμένο και με πρακτικά παραδείγματα έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές οι σχετικές διατάξεις και να επιλυθούν οι περισσότερες απορίες.

Σημειώνουμε ότι το παρόν χρηστικό εγχειρίδιο θα εμπλουτίζεται με νέο υλικό όταν παρίσταται ανάγκη. Ευελπιστούμε να φανεί χρήσιμο στους συναδέλφους.


Περιεχόμενα:
1) Φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων, για εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα.
2) Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
3) Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών.
4) Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από ακίνητα φυσικών προσώπων.
5) Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
6) Συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης φόρου μερισμάτων για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
7) Προκαταβολή φόρου.
8) Συνοπτικά οι φορολογικοί συντελεστές και ποσοστά προκαταβολής φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
9) Εισφορά αλληλεγγύης.


1) Φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων, για εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα.

Α) Με τον ν.4387/2016 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 του άρθρου 112 του νόμου αυτού, αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 και πλέον υπάρχει μία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα.
Η κλίμακα είναι η ακόλουθη:

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

20.000,00

22%

4.400,00

20.000,00

 4.400,00

10.000,00

29%

2.900,00

30.000,00

 7.300,00

10.000,00

37%

3.700,00

40.000,00

11.000,00

Υπερβάλλον

45%

 

 

 

 

 

 

 

 
ή

Εισόδημα φυσικών προσώπων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα (ευρώ)

Συντελεστής

0,00 -   20.000,00

22%

20.000,01 -   30.000,00

29%

30.000,01 -   40.000,00

37%

40.000,01 -  

45%

 

 

 

 
Η ανωτέρω κλίμακα ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά (παρ. 11 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016). Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου (22%) μειώνεται κατά 50% (11%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
 

Β) Μείωση φόρου εισοδήματος (δεν ισχύει για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα).
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του ν. 4172/2013 και πλέον εισήχθη διαφορετική έκπτωση φόρου η οποία συνδέεται και με τον αριθμό των τέκνων. Η μείωση του φόρου βάσει του νέου άρθρου 16, αφορά μόνο τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

Βάσει των νέων διατάξεων, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ιδίου άρθρου 112.

Σημείωση:
Με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε., τα αφορολόγητα όρια διαμορφώνονται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα του φορολογούμενου ως εξής:

Εξαρτώμενα τέκνα

Αφορολόγητο εισόδημα

0

8.636,36

1

8.863,65€

2

9.090,91

3 ή περισσότερα

9.545,46€

Τα εξαρτώμενα τέκνα του φορολογούμενου ορίζονται από το άρθρο 11 του ν.4172/2013. Σχετικά με την παρακράτηση του φόρου με βάση τη νέα κλίμακα, αυτή αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4389/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 27.5.2016 και δεν τίθεται θέμα αναδρομικής παρακράτησής τους (σχετική η ΠΟΛ.1064/30.5.2016).
 

Γ) Παραδείγματα

Παράδειγμα 1ο:

Φορολογούμενος χωρίς εξαρτώμενα τέκνα αποκτά εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ποσού 13.500,00€ και από σύνταξη ποσού 8.500,00€. Ο φόρος που θα προκύψει για αυτόν θα υπολογιστεί βάσει των παρακάτω:

 

Επεξηγήσεις

Εισόδημα από επιχ. δραστηριότητα

13.500,00

 

Εισόδημα από σύνταξη

8.500,00

 

Σύνολο εισοδήματος

22.000,00

13.500 + 8.500

Φόρος βάσει κλίμακας

4.980,00

4.400 (20.000 Χ 22%) + 580 (2.000 Χ 29%)

Εξαρτώμενα τέκνα φορολογούμενου

0

 

Εισόδημα στο οποίο δικαιούται μείωση βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

8.500,00

εισόδημα από σύνταξη

Μέγιστη δικαιούμενη μείωση φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

1.900,00

για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα

Τελικό ποσό μείωσης φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

1.870,00

για το εισόδημα έως 20.000,00€ (σύνταξη) περιορισμός στο φόρο που αναλογεί και συγκεκριμένα εδώ στα 1.870,00€ (8.500 Χ 22)

Σύνολο φόρου για όλο το εισόδημα

3.110,00

4.980 - 1.870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 2ο:

Φορολογούμενος με ένα εξαρτώμενο τέκνο αποκτά εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ποσού 5.500,00€ και από μισθωτή εργασία ποσού 22.500,00€. Ο φόρος που θα προκύψει για αυτόν θα υπολογιστεί βάσει των παρακάτω:
 

 

Επεξηγήσεις

Εισόδημα από επιχ. δραστηριότητα

5.500,00

 

Εισόδημα από μισθωτές εργασίες

22.500,00

 

Σύνολο εισοδήματος

28.000,00

5.500 + 22.500

Φόρος βάσει κλίμακας

6.720,00

4.400 (20.000 Χ 22%) + 2.320 (8.000 Χ 29%)

Εξαρτώμενα τέκνα φορολογούμενου

1

 

Εισόδημα στο οποίο δικαιούται μείωση βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

22.500,00

εισόδημα από μισθωτές εργασίες

Μέγιστη δικαιούμενη μείωση φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

1.950,00

για φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο

Τελικό ποσό μείωσης φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

1.925,00

για εισόδημα από μισθωτές πάνω από 20.000,00€ περιορισμός του ποσού της μείωσης κατά 10 € ανά 1000 € εισοδήματος και συγκεκριμένα εδώ, περιορισμός μείωσης για το ποσό των 2.500€ (22.500 - 20.000) κατά 25,00€ (10/1000 Χ 2.500 = 25) με αποτέλεσμα η τελική μείωση να διαμορφώνεται σε 1.925,00€ (1.950 - 25)

Σύνολο φόρου για όλο το εισόδημα

4.795,00

6.720 - 1.925

Σημείωση: Στα παραπάνω παραδείγματα δεν έχουν υπολογιστεί τυχόν παρακράτηση φόρου μισθωτών εργασιών, προκαταβολή φόρου για τον φόρο που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, κ.λπ.


2) Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Α) Με την παρ. 6 του άρθ. 112 του ν.4387/2016 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013. Συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη και τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται πλέον με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αυτοτελώς, χωρίς δηλαδή τα εισοδήματα αυτά να αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία και συντάξεις (που φορολογούνται αθροιστικά) και παράλληλα έχει και εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η κλίμακα του άρθρου 15 εφαρμόζεται αυτοτελώς για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και ξεχωριστά για το άθροισμα των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα, μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Β) Μείωση φόρου εισοδήματος.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του ν. 4172/2013 και πλέον εισήχθη διαφορετική έκπτωση φόρου η οποία συνδέεται με τον αριθμό των τέκνων. Η μείωση του φόρου βάσει του νέου άρθρου 16 εκτός από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, υπολογίζεται και όσους έχουν εισοδήματα από ατομική αγροτική επιχείρηση.
Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.4389/2016 που πρόσθεσαν νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 και τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1107/2016 διευκρινίστηκε ότι, η μείωση του φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται:

α) στους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία1, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα (βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 του ν.3874/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν.4389/2016) και,

β) σε όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, η μείωση υπολογίζεται μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτός που το αποκτά χαρακτηρίζεται ως κατ' επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και του ποσοστού συμμετοχής του εισοδήματός του από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Εφόσον, μαζί με το παραπάνω εισόδημα αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα υπολογίζεται αναλογικά μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (βάσει της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.4389/2014, που πρόσθεσε νέα εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4172/2013).

Στις παραπάνω περιπτώσεις δηλαδή, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Για φορολογητέο εισόδημα των παραπάνω περιπτώσεων το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

Η κλίμακα είναι η ακόλουθη:
 

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

20.000,00

22%

4.400,00

20.000,00

  4.400,00

10.000,00

29%

2.900,00

30.000,00

  7.300,00

10.000,00

37%

3.700,00

40.000,00

11.000,00

Υπερβάλλον

45%

 

 

 

 

 

 

 

ή

 

Εισόδημα φυσικών προσώπων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (ευρώ)

Συντελεστής

0,00 -   20.000,00

22%

20.000,01 -   30.000,00

29%

30.000,01 -   40.000,00

37%

40.000,01 -  

45%

 

 

 

 

 Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016.

Παρατίθεται χρηστικός πίνακας με όλες τις περιπτώσεις τρόπου φορολόγησης και δικαιώματος έκπτωσης φόρου του άρθρου 16 που δικαιούνται οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα:

Σημείωση: Βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4389/2016 και ισχύει) ορίζονται οι προϋποθέσεις για τον καθορισμό του κατ΄επαγγέλματος αγρότη. Κατά την άποψή μας το γεγονός ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν τηρούν λογιστικά βιβλία δεν αποτελεί λόγο για το μη χαρακτηρισμό τους (εφόσον φυσικά πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις) ως κατ΄ επάγγελμα αγρότες.

Γ) Παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο:
Φορολογούμενος (κατ' επάγγελμα αγρότης) με ένα εξαρτώμενο τέκνο αποκτά εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (που δεν υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.) ποσού 7.000,00€ και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ποσού 15.000,00€. Ο φόρος που θα προκύψει για αυτόν, θα υπολογιστεί βάσει των παρακάτω:
 

 

Επεξηγήσεις

Εισόδημα από επιχ. δραστηριότητα

7.000,00

 

Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα

15.000,00

 

Σύνολο εισοδήματος

22.000,00

7.000 + 15.000

Φόρος για το εισόδημα από επιχ. δραστηριότητα βάσει κλίμακας

1.540,00

7.000 Χ 22%

Φόρος για το εισόδημα από αγροτική  δραστηριότητα βάσει κλίμακας (αυτοτελώς)

3.300,00

15.000 Χ 22%

Σύνολο φόρου για όλα τα εισοδήματα

4.840,00

1.540 + 3.300 (αντί ποσού 4.980,00€ αν φορολογούταν με την κλίμακα στο άθροισμα όλων των εισοδημάτων του)

Εξαρτώμενα τέκνα φορολογούμενου

1

 

Εισόδημα στο οποίο δικαιούται μείωση βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

15.000,00

εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα

Μέγιστη δικαιούμενη μείωση φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

1.950,00

για φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο

Τελικό ποσό μείωσης φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

1.950,00

για το αγροτικό εισόδημα και έως 20.000,00€ υπάρχει περιορισμός στο φόρο που αναλογεί, που στο παράδειγμα αυτό δεν ισχύει καθώς αυτός (αναλογούν) είναι μεγαλύτερος από την μέγιστη μείωση (15.000 Χ 22% = 3.300)

Σύνολο φόρου για όλο το εισόδημα

2.890,00

4.840 - 1.950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Παράδειγμα 2ο:

Φορολογούμενος (κατ' επάγγελμα αγρότης) με δύο εξαρτώμενα τέκνα αποκτά εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (που δεν υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.) ποσού 6.000,00€, από μισθωτές εργασίες ποσού 2.000,00€ και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ποσού 11.000,00€. Ο φόρος που θα προκύψει για αυτόν, θα υπολογιστεί βάσει των παρακάτω:

 

 

Επεξηγήσεις

Εισόδημα από επιχ. δραστηριότητα

6.000,00

 

Εισόδημα από μισθωτές εργασίες

2.000,00

 

Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα

11.000,00

 

Σύνολο εισοδήματος

19.000,00

6.000 + 2.000 + 11.000

Φόρος για τα εισοδήματα από επιχ. δραστηριότητα και μισθωτές εργασίες βάσει κλίμακας

1.760,00

6.000 + 2.000 = 8.000 Χ 22%

Φόρος για το εισόδημα από αγροτική  δραστηριότητα βάσει κλίμακας (αυτοτελώς)

2.420,00

11.000 Χ 22%

Σύνολο φόρου για όλα τα εισοδήματα

4.180,00

1.760 + 2.420

Εξαρτώμενα τέκνα φορολογούμενου

2

 

Εισόδημα στο οποίο δικαιούται μείωση βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

13.000,00

άθροισμα εισοδημάτων αγροτικής δραστηριότητας και μισθωτών εργασιών

Μέγιστη δικαιούμενη μείωση φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

2.000,00

για φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα

Τελικό ποσό μείωσης φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

2.000,00

για το άθροισμα του αγροτικού εισοδήματος και μισθωτών εργασιών και έως 20.000,00€ υπάρχει περιορισμός στο φόρο που αναλογεί, που στο παράδειγμα αυτό δεν ισχύει καθώς αυτός (αναλογούν) είναι μεγαλύτερος από την μέγιστη μείωση (13.000 Χ 22% = 2.860)

Σύνολο φόρου για όλο το εισόδημα

2.180,00

4.180 - 2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παράδειγμα 3ο:
Φορολογούμενος με δύο εξαρτώμενα τέκνα αποκτά εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (που υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.) ποσού 8.000,00€, από μισθωτές εργασίες ποσού 4.000,00€ και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ποσού 8.000,00€. Ο φόρος που θα προκύψει για αυτόν, θα υπολογιστεί βάσει των παρακάτω:
 

 

Επεξηγήσεις

Εισόδημα από επιχ. δραστηριότητα

8.000,00

 

Εισόδημα από μισθωτές εργασίες

4.000,00

 

Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα

8.000,00

 

Σύνολο εισοδήματος

20.000,00

8.000 + 4.000 + 8.000

Φόρος για τα εισοδήματα από επιχ. δραστηριότητα και μισθωτές εργασίες βάσει κλίμακας

2.640,00

8.000 + 4.000 = 12.000 Χ 22%

Φόρος για το εισόδημα από αγροτική  δραστηριότητα βάσει κλίμακας (αυτοτελώς)

1.760,00

8.000 Χ 22%

Σύνολο φόρου για όλα τα εισοδήματα

4.400,00

2.640 + 1.760

Εξαρτώμενα τέκνα φορολογούμενου

2

 

Εισόδημα στο οποίο δικαιούται μείωση βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

12.000,00

άθροισμα εισοδημάτων αγροτικής δραστηριότητας και μισθωτών εργασιών

Μέγιστη δικαιούμενη μείωση φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

2.000,00

για φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα

Τελικό ποσό μείωσης φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

2.000,00

για το άθροισμα του αγροτικού εισοδήματος και μισθωτών εργασιών και έως 20.000,00€ υπάρχει περιορισμός στο φόρο που αναλογεί, που στο παράδειγμα αυτό δεν ισχύει καθώς αυτός (αναλογούν) είναι μεγαλύτερος από την μέγιστη μείωση (12.000 Χ 22% = 2.640)

Σύνολο φόρου για όλο το εισόδημα

2.400,00

4.400 - 2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παράδειγμα 4ο:
Φορολογούμενος με δύο εξαρτώμενα τέκνα αποκτά εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (που υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.) ποσού 5.000,00€, από μισθωτές εργασίες ποσού 17.000,00€ και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ποσού 12.000,00€. Ο φόρος που θα προκύψει για αυτόν, θα υπολογιστεί βάσει των παρακάτω:
 

 

Επεξηγήσεις

Εισόδημα από επιχ. δραστηριότητα

5.000,00

 

Εισόδημα από μισθωτές εργασίες

17.000,00

 

Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα

12.000,00

 

Σύνολο εισοδήματος

34.000,00

5.000 + 17.000 + 12.000

Φόρος για τα εισοδήματα από επιχ. δραστηριότητα και μισθωτές εργασίες βάσει κλίμακας

4.980,00

4.400 (20.000 Χ 22%) + 580 (2.000 Χ 29%) [σύνολο εισοδήματος των δύο αυτών κατηγοριών 22.000,00€]

Φόρος για το εισόδημα από αγροτική  δραστηριότητα βάσει κλίμακας (αυτοτελώς)

2.640,00

12.000 Χ 22%

Σύνολο φόρου για όλα τα εισοδήματα

7.620,00

4.980 + 2.640

Εξαρτώμενα τέκνα φορολογούμενου

2

 

Εισόδημα στο οποίο δικαιούται μείωση βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

29.000,00

άθροισμα εισοδημάτων αγροτικής δραστηριότητας και μισθωτών εργασιών

Μέγιστη δικαιούμενη μείωση φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

2.000,00

για φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα

Τελικό ποσό μείωσης φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

1.910,00

για άθροισμα εισοδημάτων από αγροτική δραστηριότητα και μισθωτές εργασίες πάνω από 20.000,00€ περιορισμός του ποσού της μείωσης κατά 10 € ανά 1000 € εισοδήματος και συγκεκριμένα εδώ, περιορισμός μείωσης για το ποσό των 9.000€ (29.000 - 20.000) κατά 90,00€ (10 / 1000 Χ 9.000 = 90) με αποτέλεσμα η τελική μείωση να διαμορφώνεται σε 1.910,00€ (2.000 - 90)

Σύνολο φόρου για όλο το εισόδημα

5.710,00

7.620 - 1.910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παράδειγμα 5ο:
Φορολογούμενος (όχι κατ' επάγγελμα αγρότης) με τρία εξαρτώμενα τέκνα αποκτά εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα (που δεν υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.) ποσού 12.000,00€, από μισθωτές εργασίες ποσού 9.000,00€ και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ποσού 3.000,00€. Ο φόρος που θα προκύψει για αυτόν, θα υπολογιστεί βάσει των παρακάτω:
 

 

Επεξηγήσεις

Εισόδημα από επιχ. δραστηριότητα

12.000,00

 

Εισόδημα από μισθωτές εργασίες

9.000,00

 

Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα

3.000,00

 

Σύνολο εισοδήματος

24.000,00

12.000 + 9.000 + 3.000

Φόρος για τα εισοδήματα από επιχ. δραστηριότητα και μισθωτές εργασίες βάσει κλίμακας

4.690,00

4.400 (20.000 Χ 22%) + 290 (1.000 Χ 29%) [σύνολο εισοδήματος των δύο αυτών κατηγοριών 21.000,00€]

Φόρος για το εισόδημα από αγροτική  δραστηριότητα βάσει κλίμακας (αυτοτελώς)

660,00

3.000 Χ 22%

Σύνολο φόρου για όλα τα εισοδήματα

5.350,00

4.690 + 660

Εξαρτώμενα τέκνα φορολογούμενου

3

 

Εισόδημα στο οποίο δικαιούται μείωση βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

9.000,00

μόνο στο εισόδημα από μισθωτές εργασίες καθώς δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότης και η επιχειρηματική του δραστηριότητα δεν υπάγεται στον Ο.Γ.Α.

Μέγιστη δικαιούμενη μείωση φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

2.100,00

για φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα

Τελικό ποσό μείωσης φόρου βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

1.980,00

για εισόδημα από μισθωτές εργασίες έως 20.000,00€ υπάρχει περιορισμός στο φόρο που αναλογεί και συγκεκριμένα εδώ στα 1.980,00€ (9.000 Χ 22%)

Σύνολο φόρου για όλο το εισόδημα

3.370,00

5.350 - 1.980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Στα παραπάνω παραδείγματα δεν έχουν υπολογιστεί τυχόν παρακράτηση φόρου μισθωτών εργασιών, προκαταβολή φόρου για τον φόρο που προκύπτει από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα, ειδική εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ.


3) Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών2.

Με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κάθε πηγή και αιτία, που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών2 φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

 

 

Φορολογικός συντελεστής

Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών

13%

 

 


Όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1059/2015, στους αγροτικούς συνεταιρισμούς περιλαμβάνονται ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, κεντρικές συνεταιριστικές ενώσεις, καθώς και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.
 

4) Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από ακίνητα φυσικών προσώπων.


Με την παράγραφο 7 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του ν.4172/2013 που αφορά στους συντελεστές που εφαρμόζονται για τη φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία. Η κλίμακα αυτή είναι η ακόλουθη:
 

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

12.000,00

15%

1.800,00

12.000,00

1.800,00

23.000,00

35%

8.050,00

35.000,00

9.850,00

Υπερβάλλον

45%

   

 

 

 

 
ή

Εισόδημα από ακίνητα φυσικών προσώπων (ευρώ) 

Συντελεστής

0,00 -   12.000,00

15%

12.000,01 -   35.000,00

35%

35.000,01 -  

45%

 

 

 

 Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθ. 112 του ν.4387/2016.

Παράδειγμα:
Φορολογούμενος με δύο εξαρτώμενα τέκνα αποκτά εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ποσού 22.000,00€ και από ακίνητη περιουσία ποσού 14.000,00€. Ο φόρος που θα προκύψει για αυτόν, θα υπολογιστεί βάσει των παρακάτω:
 

 

Επεξηγήσεις

Εισόδημα από επιχ. δραστηριότητα

22.000,00

 

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

14.000,00

 

Σύνολο εισοδήματος

36.000,00

22.000 + 14.000

Φόρος για το εισόδημα από επιχ. δραστηριότητα βάσει κλίμακας

4.980,00

4.400,00 (20.000 Χ 22%) + 580 (2.000 Χ 29%)

Φόρος για το εισόδημα από ακίνητη περιουσία βάσει κλίμακας

2.500,00

1.800 (12.000 Χ 15%) + 700 (2.000 Χ 35%)

Εξαρτώμενα τέκνα φορολογούμενου

2

 

Εισόδημα στο οποίο δικαιούται μείωση βάσει εξαρτ. τέκνων (άρθρου 16)

0

δεν δικαιούται μείωση για τα παραπάνω εισοδήματα

Σύνολο φόρου για όλο το εισόδημα

7.480,00

4.980 + 2.500

Σημείωση: Στο παραπάνω παράδειγμα δεν έχουν υπολογιστεί προκαταβολή φόρου για τον φόρο που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα, ειδική εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ.


5) Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 βάσει της οποίας, από 01.01.2016 αυξάνεται ο συντελεστής φόρου από 26% σε 29% στα παρακάτω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες:

-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
-Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
-Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
 

Φορολογικό έτος που ξεκινά από 

Φορολογικός συντελεστής

01.01.2016

29%

 

 


6) Συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης φόρου μερισμάτων για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

-Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
-Τράπεζες
-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.)
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

 

Φορολογικό έτος που ξεκινά από

 

Συντελεστής

φόρου σε όλα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

παρακράτησης φόρου μερισμάτων σε περίπτωση διανομής κερδών

01.01.2016

29%

10%

01.01.2017

29%

15%

 

 

 

 
-Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

 

 

Φορολογικός συντελεστής

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα με διπλογραφικά βιβλία

29%

 

 Επισήμανση:
Με την παρ. 7 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 και αυξήθηκε ο συντελεστής φορολόγησης αλλά και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου των μερισμάτων από 10% σε 15% για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2017 και μετά. Δηλαδή ισχύει για τα κέρδη που θα αποκτηθούν στο φορολογικό έτος 2017 (διανομή κερδών του φορολογικού έτους 2016 που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα μέσα στο φορολογικό έτος 2017).

Για την μεταβολή αυτή δόθηκαν επίσης οι ακόλουθες οδηγίες με την ΠΟΛ 1068/2016 «ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 και της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν.4389/2016»
Τα μερίσματα που διανέμονται μέσα στο τρέχον έτος 2016 εξακολουθούν να υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, ενώ τα μερίσματα που θα διανεμηθούν το επόμενο φορολογικό έτος, ήτοι μέσα στο έτος 2017, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%.
Σε περίπτωση που διανέμονται προμερίσματα από Α.Ε. ή πραγματοποιούνται προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. μέσα στο φορολογικό έτος 2016, η απόφαση διανομής των οποίων τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2017, παρακρατείται φόρος με τον αυξημένο συντελεστή (15%).
Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για τις προσωρινές απολήψεις κερδών προσωπικών εταιρειών, κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικών κερδοσκοπικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών, καθώς και κοινοπραξιών, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθόσον χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη (πίστωση ή καταβολή), με βάση την ΠΟΛ.1223/8.10.2015 εγκύκλιο και επομένως, για τα εν λόγω κέρδη παρακρατείται φόρος με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο της απόληψης (ήτοι, για απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2016 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 10%).


7) Προκαταβολή φόρου

Αλλαγές στην προκαταβολή φόρου επήλθαν με τον ν.4336/2015 και για τα φορολογικά έτη από το 2015 και μετά. Με το νόμο αυτό από 1.1.2016 η προκαταβολή φόρου για όλες τις επιχειρήσεις βεβαιώνεται με ποσοστό 100%.
 

Α/Α

Προκαταβολή φόρου για

Φορολογικά έτη που αρχίζουν την 1.1.2016

1

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

100%

2

Τράπεζες

100%

3

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)

100%

4

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

100%

5

Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

100%

6

Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς

100%

7

Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών

100%

8

Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)

100%

9

Φυσικά πρόσωπα ατομική, αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

100%

10

Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

100%

 

 

 

 

 

 

 
Μειώσεις, μειωμένοι συντελεστές, εξαιρέσεις κ.λπ. που ισχύουν σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71 του ν.4172/2013.

8) Συνοπτικά οι φορολογικοί συντελεστές και ποσοστά προκαταβολής φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
 

Α/Α

Φυσικά και νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες

Φορολογικό έτος 2016

Συντελεστής φόρου

Ποσοστό προκαταβολής

1

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

29%

100%

2

Τράπεζες

29%

100%

3

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)

29%

100%

4

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

29%

100%

5

Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

29%

100%

6

Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς

29%

100%

7

Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών

29%

100%

8

Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)

29%

100%

9

Επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων

Κλίμακα 22 - 45%

100%

10

Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Κλίμακα 22 - 45%

100%

11

Αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών

13%

100%

12

Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

29%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9) Εισφορά αλληλεγγύης


Αλλαγή στην επιβαλλόμενη εισφορά αλληλεγγύης από 1.1.2016 έγινε με την παρ. 9 του άρθρου 112 του ν.4387/16 που πρόσθεσε νέο άρθρο 43Α στον Κ.Φ.Ε..


Άρθρο 43Α Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα.

1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.

2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρούνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε' της παρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 14. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήματά του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα: 
 

Εισόδημα (ευρώ) 

Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης

0,00 -   12.000,00

0%

12.000,01 -   20.000,00

2,2%

20.000,01 -   30.000,00

5,0%

30.000,01 -   40.000,00

6,5%

40.000,01 -   65.000,00

7,5%

65.000,01 - 220.000,00

9,0%

220.000,01 -

10,0%

 

 

 

 

 

 
ή

 

Εισόδημα

Συντελεστής

Σύνολο εισοδήματος

Σύνολο εισφοράς αλληλεγγύης

0-12.000,00


0,00%

0,00

0,00

12.000,01-20.000,00


2,20%

20.000,00

176,00

20.000,01-30.000,00


5,00%

30.000,00

676,00

30.000,01-40.000,00


6,50%

40.000,00

1.326,00

40.000,01-65.000,00


7,50%

65.000,00

3.201,00

65.000,01-220.000,00


9,00%

220.000,00

17.151,00

υπερβάλλον


10,00%

 

 

Υποσημειώσεις

1 Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4389/2016 και ισχύει) ορίζονται τα παρακάτω:

«α) Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και
αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) Επαγγελματίας αγρότης θεωρείται και το απασχολούμενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια) ενήλικο φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά:
βα) Είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται με μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.
ββ) Προμηθεύεται ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή μισθωτής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους καύσιμα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία έτη και
βγ) Είναι ασφαλισμένος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα.

γ) Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι:
γα) Κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης.
γβ) Μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή
γγ) Μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδατοκαλλιέργεια.

δ) Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ζ' της παραγράφου αυτής. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.

ε) Μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από τον κλάδο της αγροτικής οικονομίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων και στη δασική παραγωγή. Ειδικά για το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ο ως άνω ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήματος.

ζ) Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

η) Αρχηγός αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης γ' και οικονομικά υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων νομικών προσώπων αρχηγός νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος.»


2 Όσον αφορά τους αγροτικούς συνεταιρισμούς στο άρθρο 1 του ν.4384/2016 ορίζονται τα παρακάτω:

«1. Αγροτικός Συνεταιρισμός, στο εξής ΑΣ, είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια και την αλληλεγγύη των μελών της, τη συλλογική οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μίας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισμοί οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις αυτών, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Ο ΑΣ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών του στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού του.
3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, o ΑΣ μπορεί να συνιστά νομικά πρόσωπα, να συμπράττει με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, με νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής ή και διεπαγγελματικής συνεργασίας. O ΑΣ μπορεί, επίσης, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του εμπορικού δικαίου και του αστικού κώδικα.»

Όσον αφορά τις ομάδες παραγωγών στο άρθρο 37 του ν.4384/2016 ορίζονται τα παρακάτω:

«1. Οι ομάδες παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν ομάδες στους τομείς της γεωργίας που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.
2. Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, οι οποίες συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.
3. Οι οργανώσεις και οι ομάδες παραγωγών που είναι σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου λειτουργούν με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται ανά τομέα κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
4. Οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών και αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.»

 

Πηγή: Taxheaven