Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1154883 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1154883 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1154883 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες : Αγγελική Καρανικόλα
Τηλέφωνο : 210 69 87 513
Fax : 210 69 87 506
e-mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου.


Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (εφεξής κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ,) αφετέρου.

Η αναφερόμενη Συμφωνία καθώς και η Απόφαση (ΕΕ) 2016/1623 του Συμβουλίου της 01.06.2016 σχετικά με την υπογραφή εξ΄ονόματος της ΕΕ και την προσωρινή εφαρμογή της, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 250/16.09.2016).

Τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ είναι τα εξής: η Δημοκρατία της Μποτσουάνας, το Βασίλειο του Λεσόθο, η Δημοκρατία της Μοζαμβίκης, η Δημοκρατία της Ναμίμπιας, η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής και το Βασίλειο της Σουαζιλάνδης.

Σύμφωνα με Ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (L 274/11.10.2016) η εν λόγω συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από την 10η Οκτωβρίου 2016 μεταξύ της ΕΕ και της Μποτσουάνας, του Λεσόθο, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Σουαζιλάνδης, με εξαίρεση το άρθρο 12, παράγραφος 4 της συμφωνίας αυτής. Επιπρόσθετα, στη σχετική Ανακοίνωση ορίζεται ότι από τις 10 Οκτωβρίου 2016 για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας, Ναμίμπιας και Σουαζιλάνδης, το πρωτόκολλο 1 της κοινοποιούμενης συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας των «προϊόντων καταγωγής» θα αντικαταστήσει τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ (Πρωτόκολλο Καταγωγής) του Καν (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) [Κοινοποίηση με την αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1138601 ΕΞ2016/23.09.2016 ΔΥΟ], όπως προβλεπόταν στο άρθρο 5 του Καν (ΕΕ) 2016/1076.

Αναφορικά με τη Μοζαμβίκη επισημαίνεται ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία επικύρωσης της προαναφερόμενης συμφωνίας, με αποτέλεσμα η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ ΕΕ-Μοζαμβίκης να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Με την κοινοποιούμενη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης καθιερώνεται αμφοτεροβαρές προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, η ΕΕ παρέχει 100% ελεύθερη πρόσβαση από δασμούς στην αγορά της για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας, Λεσόθο, Ναμίμπιας, Σουαζιλάνδης και Μοζαμβίκης (όταν τεθεί σε εφαρμογή για το εν λόγω κράτος) με εξαίρεση τα όπλα και τα πολεμοφόδια καθώς και πλήρη ή μερική κατάργηση των δασμών σε ποσοστό 98,7% των εισαγωγών για τα προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής. Αντίστοιχα, τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μειώνουν ή απαλείφουν τους δασμούς για το 86% περίπου των εισαγωγών τους από την ΕΕ, έχοντας δικαίωμα να διατηρήσουν τους δασμούς για ορισμένα ευαίσθητα στο διεθνή ανταγωνισμό προϊόντα. Με την εν λόγω συμφωνία υιοθετούνται ευέλικτοι κανόνες καταγωγής και διευρυμένες δυνατότητες σώρευσης προκειμένου τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να μπορούν να επωφελούνται από τους μειωμένους δασμούς της ΕΕ ενώ δίνεται και η δυνατότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διεισδύσουν στις αναδυόμενες αγορές της Αφρικής και να ενισχύσουν τους εμπορικούς τους δεσμούς με τα συμβαλλόμενα μέρη-κράτη της Αφρικής.

Λόγω του μεγάλου μεγέθους της εν λόγω συμφωνίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας κοινοποιούμε το πρωτόκολλο καταγωγής που περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο 1, το πλήρες κείμενο της οποίας μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε: http://eur-lex.europa.eu/.

Β. Επί της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, επισημαίνονται κυρίως τα κατωτέρω:

Ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (άρθρο 20)
Με την κοινοποιούμενη συμφωνία ιδρύεται ζώνη ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τη γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT 1994) και ιδίως το άρθρο XXIV.

Κανόνες καταγωγής (άρθρο 22)
Οι δασμολογικές προτιμήσεις που προβλέπονται στην κοινοποιούμενη συμφωνία εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που πληρούν τους κανόνες καταγωγής, όπως αυτοί ορίζονται στο Πρωτόκολλο 1 (σελ. 1924-2069).
Δασμοί της ΕΕ επί των προϊόντων καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (άρθρο 24)

Τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας, Λεσόθο, Μοζαμβίκης (όταν τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία), Ναμίμπιας και Σουαζιλάνδης κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ απολαμβάνουν αδασμολόγητη και χωρίς δασμολογικές ποσοστώσεις μεταχείριση, όπως προβλέπεται για τις χώρες αυτές στο Παράρτημα Ι (σελ. 62-1233).

Τα προϊόντα καταγωγής Νότιας Αφρικής κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ απολαμβάνουν την προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη χώρα στο Παράρτημα Ι (σελ. 62-1233).
Δασμοί των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ επί των προϊόντων καταγωγής ΕΕ (άρθρο 25)

Τα προϊόντα καταγωγής ΕΕ κατά την εισαγωγή τους στα κράτη της Τελωνειακής Ένωσης της Νότιας Αφρικής (SACU-Southern African Customs Union που αποτελείται από τη Μποτσουάνα, Λεσόθο, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Σουαζιλάνδη) απολαμβάνουν την προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ (σελ. 1234-1773).

Τα προϊόντα καταγωγής ΕΕ κατά την εισαγωγή τους στη Μοζαμβίκη (από την ημερομηνία έναρξης προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας για το εν λόγω κράτος) απολαμβάνουν την προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙΙ (σελ. 1774-1916).

Ειδικές διατάξεις για τη διοικητική συνεργασία (άρθρο 30) Τα μέρη συμφωνούν ότι η διοικητική συνεργασία είναι απαραίτητη για την εφαρμογή και τον έλεγχο της προτιμησιακής μεταχείρισης και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν τις παρατυπίες και την απάτη σε τελωνειακά και συναφή θέματα. Στο συγκεκριμένο άρθρο προσδιορίζεται τι νοείται ως αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η δυνατότητα σε ένα μέρος να προβεί σε προσωρινή αναστολή μιας συγκεκριμένης προτιμησιακής μεταχείρισης για κάποιο προϊόν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο εν λόγω άρθρο.

Σχέσεις με τη συμφωνία ΣΕΑΣ (άρθρο 111) Στο πρωτόκολλο 4 (σελ.2109) καθορίζονται αναλυτικά οι σχέσεις της κοινοποιούμενης συμφωνίας με τη Συμφωνία Εμπορίου Ανάπτυξης και Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής (ΣΕΑΣ). Ουσιαστικά, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΕΕ-Νότιας Αφρικής και ειδικότερα σε ότι αφορά στην προτιμησιακή μεταχείριση και στην καταγωγή των εμπορευμάτων διέπονται πλέον από τις διατάξεις της κοινοποιούμενης συμφωνίας. Η εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων της ΣΕΑΣ (κοινοποίηση με την αριθ. Β.2992/1174/18.02.2000 ΔΥΟ και οι τροποποιήσεις αυτής) αναστέλλεται όσο η κοινοποιούμενη συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά και καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης συμφωνίας.

Γ. Επί του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής της ως άνω συμφωνίας (Πρωτόκολλο 1) επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Ορισμός της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» - Γενικές απαιτήσεις (άρθρο 2)

Θεωρούνται προϊόντα καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
- Τα προϊόντα που παράγονται εξ’ ολοκλήρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την έννοια του άρθρου 7 (Εξ’ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής και
- τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου σ’ αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στην ΕΕ επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 8 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής.

Αντίστοιχα, θεωρούνται προϊόντα καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ:
- Τα προϊόντα που παράγονται εξ’ ολοκλήρου σε κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, κατά την έννοια του άρθρου 7 (Εξ’ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής και
- τα προϊόντα που παράγονται σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ και στα οποία έχουν ενσωματωθεί ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου σ’ αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στο εν λόγω κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, κατά την έννοια του άρθρου 8 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής.
Διμερής σώρευση (άρθρο 3)

Η διμερής σώρευση εφαρμόζεται μεταξύ δυο συμβαλλομένων μερών, στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ της ΕΕ και κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Ειδικότερα, στις παραγράφους 2 και 3 (σώρευση με καταγόμενες ύλες) ορίζεται ότι:
- Οι ύλες καταγωγής ΕΕ, κατά την έννοια του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στο εν λόγω κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, με την προϋπόθεση ότι οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής και - οι ύλες καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, κατά την έννοια του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής ΕΕ, όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στην ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής, και το προϊόν εξάγεται στο ίδιο κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Επιπρόσθετα, στις παραγράφους 4 και 5 του εν λόγω άρθρου, προβλέπεται και σώρευση των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων μεταξύ των δυο μερών. Ειδικότερα, ορίζεται ότι:
- Η επεξεργασία και η μεταποίηση που διενεργούνται στην ΕΕ θεωρείται ότι διενεργούνται σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όταν οι ύλες υποβάλλονται στο συγκεκριμένο κράτος σε μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση που υπερβαίνει τις ανεπαρκείς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής και
- η επεξεργασία και η μεταποίηση που πραγματοποιούνται σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ όταν οι ύλες υποβάλλονται στην ΕΕ σε μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση που υπερβαίνει τις ανεπαρκείς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής και το προϊόν εξάγεται στο ίδιο κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Διαγώνια σώρευση (άρθρο 4)

Με το παρόν άρθρο δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής διαγώνιας και πλήρους σώρευσης μεταξύ των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, της ΕΕ, των άλλων κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ και των ΥΧΕ (Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη).

Η διαγώνια σώρευση εφαρμόζεται μεταξύ περισσότερων από δυο χωρών που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία του προϊόντος, το οποίο αποκτά την προτιμησιακή καταγωγή της χώρας όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών. Η διαγώνια σώρευση προϋποθέτει οι επεξεργασίες/μεταποιήσεις να διενεργούνται επί καταγόμενων υλών.

Ειδικότερα ορίζεται ότι:
- Οι ύλες καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, ΕΕ, άλλων κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ ή ΥΧΕ, θεωρούνται ύλες καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όταν οι ύλες αυτές ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στο συγκεκριμένο κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, με την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το κράτος είναι περάν των ανεπαρκών (άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής).
- Οι ύλες καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, άλλων κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ ή ΥΧΕ θεωρούνται ύλες καταγωγής ΕΕ, όταν οι ύλες αυτές είναι ενσωματωμένες σε προϊόν που παράγεται στην ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ είναι περάν των ανεπαρκών (άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής).
- Για τους σκοπούς των ανωτέρω παραγράφων, η καταγωγή των υλών που κατάγονται από την ΕΕ ή από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ καθορίζεται βάσει των κανόνων καταγωγής του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 αυτού (Διαδικασία πληροφόρησης για τους σκοπούς της σώρευσης). Η καταγωγή των υλών άλλων κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ ή ΥΧΕ προσδιορίζεται βάσει των κανόνων καταγωγής που περιλαμβάνονται στις προτιμησιακές συμφωνίες της ΕΕ με τις εν λόγω χώρες και εδάφη και σύμφωνα με το άρθρο 30 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου.

Η πλήρης σώρευση επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να διενεργούν επεξεργασίες ή μεταποιήσεις σε μη καταγόμενες ύλες στην ευρύτερη περιοχή που διαμορφώνεται από τα κράτη αυτά. Το σύνολο των επεξεργασιών που διενεργούνται στη συγκεκριμένη ευρύτερη περιοχή λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά προκειμένου να προσδιορισθεί εάν πληρούται ο κανόνας καταγωγής για το τελικό προϊόν. Ειδικότερα, ορίζεται ότι:
- Η επεξεργασία και η μεταποίηση που πραγματοποιούνται σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, στην ΕΕ, σε άλλα κράτη ΣΟΕΣ της ΑΚΕ ή στις ΥΧΕ θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όταν οι ύλες υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση, που υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς (άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου).
- Η επεξεργασία και η μεταποίηση που πραγματοποιούνται σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, σε άλλα κράτη ΣΟΕΣ της ΑΚΕ ή στις ΥΧΕ θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ, όταν οι ύλες υποβάλλονται στην ΕΕ σε περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση, που υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς εργασίες (άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου).

Στις παραγράφους 9 και 10 του εν λόγω άρθρου περιγράφονται οι προϋποθέσεις που απαιτείται να ικανοποιούνται προκειμένου να εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη σώρευση. Οι εν λόγω προϋποθέσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των μερών που συμμετέχουν στη σώρευση μέσω της σύναψης συμφωνιών ή διακανονισμών διοικητικής συνεργασίας που εγγυώνται τη συμμόρφωση με τους προβλεπόμενους όρους για τη σώρευση, καθώς και στις σχετικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης αυτών των συμφωνιών/διακανονισμών.

Στις παραγράφους 11 έως και 14 καθορίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες αναφορικά με την έναρξη της ημερομηνίας εφαρμογής της προβλεπόμενης σώρευσης καθώς και οι υποχρεώσεις των μερών για την δημοσίευση των σχετικών ημερομηνιών σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες έκαστου μέρους. Τέλος, στις παραγράφους 15 έως 18 περιγράφονται οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις από τη σώρευση.

Σώρευση σε σχέση με ύλες που υπόκεινται σε δασμολογική απαλλαγή ΜΕΚ στην ΕΕ (άρθρο 5)

Βάσει του εν λόγω άρθρου επιτρέπεται η διενέργεια σώρευσης σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ με μη καταγόμενες ύλες οι οποίες μπορούν να εισάγονται στην ΕΕ χωρίς δασμούς, κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών δασμών του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους (ΜΕΚ), σύμφωνα με το κοινό δασμολόγιο. Οι ύλες αυτές δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, αρκεί οι επεξεργασίες να είναι πέραν των ανεπαρκών, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου.

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR 1 (στη θέση 7) ή οι δηλώσεις καταγωγής, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
“Application of Article 5(1) of Protocol 1 of the EU-SADC EPA”.

Η σώρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ύλες: α) που κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς όταν κατάγονται από χώρα που υπόκεινται στους εν λόγω δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να προσδιοριστεί η χώρα καταγωγής στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι μη προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής της ΕΕ και β) που ταξινομούνται στις διακρίσεις του ΕΣ, οι οποίες στο κοινό δασμολόγιο της ΕΕ περιλαμβάνουν οκταψήφιους κωδικούς που δεν είναι απαλλαγμένοι από δασμούς, κατ΄εφαρμογή των συμβατικών δασμών του μάλλον ευνοούμενου κράτους της ΕΕ.

Σώρευση σε σχέση με ύλες καταγωγής άλλων χωρών που απολαμβάνουν προτιμησιακή πρόσβαση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις στην ΕΕ (άρθρο 6) Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής σώρευσης σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ με ύλες καταγωγής χωρών και εδαφών που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες (όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1α και 1β) του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων και απολαμβάνουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς τελωνειακούς δασμούς και ποσοστώσεις. Οι ύλες θα πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασίες και μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής. Οι ύλες που εξαιρούνται από τη σώρευση αυτή ορίζονται στην παράγραφο 1.2.

Επιπρόσθετα, κατόπιν αιτήματος κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, είναι δυνατή η εφαρμογή σώρευσης με ύλες καταγωγής χωρών και εδαφών που έχουν συμφωνίες/ ρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς τελωνειακούς δασμούς και ποσοστώσεις. Οι ύλες αυτές δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες η μεταποιήσεις, αρκεί αυτές να είναι πέραν των ανεπαρκών (άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου). Εξαιρέσεις και λοιπές προϋποθέσεις για περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν άρθρο.

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR 1 (στη θέση 7) ή οι δηλώσεις καταγωγής που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 θα πρέπει να φέρουν τις σχετικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 αυτού.

Στην παράγραφο 7 αναφέρονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της προαναφερόμενης σώρευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο σώρευση για τις χώρες ή εδάφη που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Εξ΄ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα (άρθρο 7)

Στο άρθρο 7 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής, απαριθμούνται τα προϊόντα που θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου παραγόμενα στην ΕΕ ή σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα (άρθρο 8) Τα προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου, για την εφαρμογή του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής, θεωρούνται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση όταν πληρούνται οι όροι που περιλαμβάνονται στους Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ ή του Παραρτήματος ΙΙ Α) του εν λόγω πρωτοκόλλου (σελ. 1959-2049).

Οι όροι αυτοί δηλώνουν για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες, προκειμένου τα παραγόμενα προϊόντα να αποκτήσουν το χαρακτήρα καταγωγής. Όταν για το ίδιο προϊόν περιλαμβάνεται κανόνας καταγωγής τόσο στο Παράρτημα ΙΙ όσο και στο Παράρτημα ΙΙ Α), οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ποιον από τους υφιστάμενους κανόνες θα επιλέξουν.

Επισημαίνεται ότι εάν ένα προϊόν που έχει αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής, πληρώντας τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους Πίνακες των Παραρτημάτων ΙΙ ή ΙΙ Α) για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς το ενσωματωθέν προϊόν και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του.

Παρά τα ανωτέρω, είναι δυνατή για την κατασκευή ενός προϊόντος η χρησιμοποίηση μη καταγόμενων υλών με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (κανόνας γενικής ανοχής).

Ωστόσο επισημαίνονται τα ακόλουθα:
- Όταν ο προβλεπόμενος κανόνας καταγωγής είναι κανόνας ποσοστού δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση του ποσοστού αυτού μέσω του κανόνα γενικής ανοχής.
- Ο κανόνας γενικής ανοχής 15% δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος (Τμήμα XI: Υφαντικές Ύλες και Τεχνουργήματα από αυτές τις Ύλες).

Οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής για τις ανεπαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση (άρθρο 9) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 9, οι επεξεργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού, δεν προσδίδουν καταγωγή στα προϊόντα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 8 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής (περί επαρκώς επεξεργασμένων ή μεταποιημένων προϊόντων).

Κανόνας μη αλλοίωσης (άρθρο 15)
Ο κανόνας της μη αλλοίωσης (non alteration rule) που θεσπίζεται με το παρόν άρθρο είναι απλούστερος και πιο ελαστικός σε σχέση με τον κανόνα της απευθείας μεταφοράς που ισχύει στον Καν (ΕE) 2016/1076 για τα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας των κρατών ΑΚΕ καθώς και στην πλειοψηφία των προτιμησιακών συμφωνιών που έχει συνάψει η ΕΕ με τρίτες χώρες.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα προϊόντα που εκτελωνίζονται για εγχώρια χρήση σε ένα μέρος πρέπει να είναι τα ίδια με τα προϊόντα που εξάγονται από το άλλο μέρος από το οποίο θεωρείται ότι κατάγονται. Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί αλλοίωση ή μεταποίηση με οποιονδήποτε τρόπο ούτε να έχουν αποτελέσει αντικείμενο εργασιών άλλων από αυτές που είναι αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

Η αποθήκευση προϊόντων ή φορτίων αποστολής επιτρέπεται εφόσον παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη χώρα διαμετακόμισης. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται και η κατάτμηση του φορτίου αποστολής εφόσον πραγματοποιείται από τον εξαγωγέα ή υπ’ εύθυνη του και με την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη χώρα κατάτμησης της αποστολής.

Οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου θεωρείται κατ΄αρχήν ότι τηρούνται. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν από το διασαφιστή να αποδείξει ότι τηρείται ο κανόνας μόνο στις περιπτώσεις που έχουν λόγο να πιστεύουν το αντίθετο. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεταφοράς, όπως φορτωτικές ή πραγματικά ή απτά αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των συσκευασιών ή κάθε αποδεικτικό στοιχείο που συνδέεται με τα ίδια τα εμπορεύματα.

Αποστολή ζάχαρης (άρθρο 17)
Με το παρόν άρθρο επιτρέπεται η μεταφορά μέσω θάλασσας, μεταξύ των εδαφών των συμβαλλομένων μερών, ζάχαρης διαφορετικής καταγωγής, χωρίς να φυλάσσεται η ζάχαρη σε χωριστές αποθήκες. Η διάταξη αφορά την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών που προορίζεται για περαιτέρω εξευγενισμό, των διακρίσεων 1701 12, 1701 13 και 1701 14 του ΕΣ. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ποσότητες της ζάχαρης που θα μπορούσαν να θεωρηθούν καταγόμενες είναι ίδιες με τις ποσότητες που θα είχαν δηλωθεί για εισαγωγή εάν η ζάχαρη φυλασσόταν σε ξεχωριστές αποθήκες.
Επισημαίνεται ότι μόνο ζάχαρη καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορεί να επωφεληθεί από προτιμησιακή μεταχείριση αφού έχει φορτωθεί σε αποθήκη με μη καταγόμενη ζάχαρη. Ζάχαρη καταγωγής άλλου κράτους που δικαιούται προτιμησιακής μεταχείρισης, προκειμένου να επωφεληθεί από αυτή δεν θα πρέπει να φορτωθεί στην ίδια αποθήκη εκτός και αν παρόμοια διάταξη με αυτή του συγκεκριμένου άρθρου περιέχεται στη σχετική προτιμησιακή συμφωνία.

Αποδεικτικά καταγωγής (άρθρα 19-29)
Τα προϊόντα καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ και τα προϊόντα καταγωγής ΕΕ κατά την εισαγωγή τους σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ προκειμένου να επωφεληθούν από το ευεργέτημα της προτιμησιακής μεταχείρισης πρέπει να συνοδεύονται από:
- Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ (σελ.2050-2054) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής, ή
- δήλωση του εξαγωγέα επί του τιμολογίου, του δελτίου παράδοσης ή άλλου εμπορικού εγγράφου (εφεξής «Δήλωση Καταγωγής») που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο Παράρτημα IV (σελ.2055-2057) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής.

Η Δήλωση Καταγωγής μπορεί να συνταχθεί είτε από εγκεκριμένο εξαγωγέα (άρθρο 25 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής) είτε από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν καταγόμενα προϊόντα η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 6.000.

Τα αποδεικτικά καταγωγής ισχύουν για δέκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR 1 ή από την ημερομηνία σύνταξης των Δηλώσεων Καταγωγής στη χώρα εξαγωγής και εντός αυτής της προθεσμίας πρέπει να κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 26 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την αποδοχή των αποδεικτικών καταγωγής σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής.

Τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού καταγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, δηλώνονται ότι πληρούν τους όρους του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής και δεν υπάρχει στις τελωνειακές αρχές καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Προκειμένου περί ταχυδρομικών αποστολών, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις τελωνείου (CN22/CN23) ή σε φύλλο χαρτιού που προσαρτάται στις δηλώσεις αυτές. Η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στην περίπτωση μικροδεμάτων ή τα 1.200 ευρώ στην περίπτωση προϊόντων που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιωτών.

Διαδικασία πληροφόρησης για σκοπούς της σώρευσης (άρθρο 30) Όταν εφαρμόζεται σώρευση με καταγόμενες ύλες (άρθρο 3, παράγραφοι 2 και 3 και άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 3 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής) η απόδειξη της καταγωγής των υλών των που προέρχονται από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, από την ΕΕ, από άλλο κράτος ΣΟΕΣ της ΑΚΕ ή από ΥΧΕ, παρέχεται με πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1, δήλωση καταγωγής ή δήλωση προμηθευτή, βάσει του υποδείγματος στο Παράρτημα V Α του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής (Δήλωση προμηθευτή για τα προϊόντα με προτιμησιακό χαρακτήρα καταγωγής- σελ. 2058). Όταν εφαρμόζεται η σώρευση με χώρες του ΣΓΠ (άρθρο 6, παράγραφος 1) η απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής παρέχεται με την υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής FORM A ή βεβαίωσης καταγωγής.

Όταν εφαρμόζεται σώρευση επεξεργασιών/μεταποιήσεων (άρθρο 3, παράγραφοι 4 και 5 και άρθρο 4, παράγραφοι 6 και 7 του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής) η απόδειξη της επεξεργασίας ή της μεταποίησης που πραγματοποιήθηκε σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, στην ΕΕ, σε άλλο κράτος ΣΟΕΣ της ΑΚΕ ή στις ΥΧΕ παρέχεται με την υποβολή δήλωσης προμηθευτή, υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στο Παράρτημα V Β του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής (Δήλωση προμηθευτή για προϊόντα χωρίς προτιμησιακό χαρακτήρα καταγωγής - σελ. 2059).

Οι δηλώσεις προμηθευτή υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές στο κράτος εξαγωγής από το οποίο ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1.

Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τη δήλωση προμηθευτή περιγράφονται αναλυτικά στις επιμέρους παραγράφους του συγκεκριμένου άρθρου.

Ρυθμίσεις για τη διοικητική συνεργασία
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των διατάξεων των προτιμησιακών συμφωνιών και ειδικότερα αυτών που αφορούν στους κανόνες καταγωγής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των συμβαλλομένων μερών καθώς και των κρατών με τα οποία αυτά εφαρμόζουν σώρευση.

Διοικητικοί όροι για την υπαγωγή προϊόντων στην παρούσα συμφωνία (άρθρο 34)
Τα προϊόντα καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή καταγωγής ΕΕ υπάγονται κατά την τελωνειακή διασάφηση εισαγωγής στο προτιμησιακό καθεστώς της κοινοποιούμενης συμφωνίας μόνο υπό τον όρο ότι η εξαγωγή τους πραγματοποιήθηκε κατά την ημερομηνία ή μετά από την ημερομηνία συμμόρφωσης της χώρας εξαγωγής με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ήτοι την ύπαρξη των αναγκαίων συμφωνιών καθώς και των απαιτούμενων διοικητικών δομών και συστημάτων για την ορθή διαχείριση και έλεγχο της καταγωγής.

Αμοιβαία συνδρομή (άρθρο 37)
Για να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, η ΕΕ και τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των αποδεικτικών καταγωγής και των δηλώσεων προμηθευτή και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.

Επαλήθευση των αποδεικτικών καταγωγής (άρθρο 38) Ο εκ των υστέρων έλεγχος των αποδεικτικών καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά και βάσει ανάλυσης κινδύνου ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς την αυθεντικότητα, την εγκυρότητα αυτών ή την τήρηση των λοιπών όρων του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής.

Σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών εάν εντός 10 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου δεν δοθεί απάντηση ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας του αποδεικτικού καταγωγής ή της καταγωγής των προϊόντων, οι τελωνειακές αρχές που έχουν ζητήσει τον έλεγχο αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, την προτιμησιακή μεταχείριση.

Επαλήθευση των δηλώσεων προμηθευτή (άρθρο 39) Ο έλεγχος των δηλώσεων προμηθευτή πραγματοποιείται είτε δειγματοληπτικά και βάσει ανάλυσης κινδύνου είτε κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία οι δηλώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση/σύνταξη αποδεικτικού καταγωγής, έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εν λόγω εγγράφου ή την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτό.

Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση προμηθευτή μπορούν να ζητούν από τις τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο έχει καταρτισθεί η δήλωση να εκδίδουν δελτίο πληροφοριών, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα VI (σελ.2060-2062). Εναλλακτικά, οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση προμηθευτή έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τον εξαγωγέα να προσκομίζει δελτίο πληροφοριών που έχουν εκδώσει οι τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο καταρτίστηκε η δήλωση προμηθευτή.

Παρεκκλίσεις (άρθρο 43)
Η Επιτροπή τελωνείων μπορεί να εγκρίνει παρεκκλίσεις από το κοινοποιούμενο πρωτόκολλο όταν το απαιτεί η ανάπτυξη των υφιστάμενων βιομηχανιών ή η δημιουργία νέων στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο εν λόγω άρθρο. Ειδικά για τη Ναμίμπια και τη Μοζαμβίκη χορηγούνται αυτομάτως παρεκκλίσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 10 και 11 αντίστοιχα του εν λόγω άρθρου.

Δ. Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠηγή: Taxheaven