Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1158919 ΕΞ 2016 Απαλλαγή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος από τα καθήκοντά του

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1158919 ΕΞ 2016 Απαλλαγή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος από τα καθήκοντά του

Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΑΔ Γ 1158919 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Σ. Διγώνη
Τηλέφωνο:210- 33.75.194
Fax:210- 33.75.990
e-mail:d2c1@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος από τα καθήκοντα του»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4, της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 (Α'94)

3. Τις διατάξεις άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α' 33), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την αρ.1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ0ΔΔ/20.01.2016) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Την υπ'αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1002793 ΕΞ 2016/12.01.2016 Απόφαση τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Β' και Γ' του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

8. Την υπ'αριθμ. 23676/19-10-2016 αίτηση παραίτησης του Ιωάννη Κούτρα από τα καθήκοντά του ως Προϊσταμένου Τμήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

9. Α. Απαλλάσσουμε τον υπάλληλο ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ του κλάδου ΠΕ/Α Εφοριακών (Α.Μ. 264911) από τα καθήκοντά του ως Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Γ' του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), που ασκεί από 15/01/2016 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1002793 ΕΞ 2016/12.01.2016 Απόφαση τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Β' και Γ' του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Β. Η εν λόγω απόφαση έχει άμεση ισχύ από την κοινοποίηση της παρούσης ενυπόγραφα στον αναφερόμενο υπάλληλο, με την υποχρέωση αποστολής στην Υπηρεσία μας του σχετικού αποδεικτικού επίδοσης
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven