Αριθ. πρωτ.: ΔΤΕΑΕ/οικ. 116378/436/Φ.Γ.Θ./4.11.2016 Πιστοποίηση προσόντων/δεξιοτήτων

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΕΑΕ/οικ. 116378/436/Φ.Γ.Θ./4.11.2016 Πιστοποίηση προσόντων/δεξιοτήτων

Αθήνα, 4-11-2016
Α.Π. ΔΤΕΑΕ/οικ. 116378/436/Φ.Γ.Θ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ και
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τμήμα Γ'

Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας: 10200 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Χρόνη
Τηλέφωνο: 210-3893820
E-mail: xroniv@ggb.gr

ΘΕΜΑ: «Πιστοποίηση προσόντων/δεξιοτήτων»

Σχετ.: α) Ο νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) Tα Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012), Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/2012), Π.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/2012), Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α/2012), Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α/2013) και Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α/2013).

γ) Το υπ' αριθμ. 122/2014 π.δ. σχετικά με τον «Καθορισμό προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ... παροχή τεχνικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ 196/Α/2014).

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 3384/936/Α2/27.6.2016 Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» καθώς και δημοσιεύματα του Τύπου (π.χ. το από 19.6.15 άρθρο του προέδρου του ΕΒΕΠ) εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η νόμιμη άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας διέπεται από τα οριζόμενα στο νόμο 3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του, δηλαδή τα Π.Δ. 112/2012, Π.Δ. 113/2012, Π.Δ. 114/2012, Π.Δ. 115/2012, Π.Δ. 1/2013 και Π.Δ. 108/2013.

Το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την κατοχή άδειας (συμπεριλαμβανομένης της άδειας υπό μορφή βεβαίωσης αναγγελίας) για τη νόμιμη άσκηση των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η εν λόγω άδεια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από πιστοποιητικά προσόντων/δεξιοτήτων.

Ας σημειωθεί ότι η προϋπηρεσία που απαιτείται για την απόκτηση των εν λόγω αδειών δύναται να αντικατασταθεί σε ποσοστό έως και εικοσιπέντε τοις εκατό (25 %), μέσω παρακολούθησης ενός ή περισσοτέρων ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, που πληρούν τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις του γ) σχετικού π.δ.


Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου
Α. ΜουρτσιάδηςΠηγή: Taxheaven