ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 419/25.10.2016 Απoδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 419/25.10.2016 Απoδοχή αιτήματος για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου

Καλλιθέα, 25-10-2016
Αριθμός απόφασης: 419

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ.: 17671, Καλλιθέα
Τηλ.: 213 1604 522
FAX: 213 1604 524

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ 1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής».

4. Την από «..............» και με αριθμό πρωτοκόλλου «............../..............», κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ. Βόλου, ενδικοφανή προσφυγή, με τα συνημμένα αυτής, της «............................» του «............................», με Α.Φ.Μ. «..........................................», με την οποία συνυποβάλλεται
αίτημα αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της υπ' αρ. «............................» οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βόλου, με τα συνημμένα αυτής

5. Την από «............................» Έκθεση Απόψεων της Δ.Ο.Υ. Βόλου.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την από «............................» και με αριθμό πρωτοκόλλου «................/..........» αίτησή της, η «..........................................» του «............................», με Α.Φ.Μ. «............................», κάτοικος Σκιάθου, οδός «............................» αρ. «..............», ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της ανωτέρω πράξης της Δ.Ο.Υ. Βόλου, ποσού 5.821,02 ευρώ, ήτοι ποσού 2.910,51 Ευρώ (50% x 5.821,02).

Επί της κρινόμενης αίτησης, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου, «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι' αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής. Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014, παράγραφος Γ': «....2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.............. 3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο ...».

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, η αιτούσα την αναστολή ισχυρίζεται ότι τα εισοδήματά της, τα οποία από το οικ. έτος 2010 έως και σήμερα, ήταν ελάχιστα έως και μηδενικά και η εν γένει περιουσιακή της κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωσή της και της ως άνω αίτηση της αναστολής της, σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για την καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού της προσβαλλόμενης πράξης. Συνεπώς, εάν δεν χορηγηθεί στην αιτούσα η αιτούμενη αναστολή και υποχρεωθεί στην καταβολή του ως άνω ποσού θα αποστερηθεί άπαντα τα μέσα βιοπορισμού της και θα επιβαρυνθεί η ήδη κλονισμένη υγεία της, καθώς λόγω των οικονομικών και οικογενειακών προβλημάτων που αντιμετώπισε τα τελευταία έτη παρουσίασε σοβαρή αγχώδη διαταραχή και ταχυκαρδία, για την ίαση των οποίων της χορηγείται φαρμακευτική αγωγή και συνεπεία των ανωτέρω θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

Προς απόδειξη των ισχυρισμών της, η αιτούσα προσκομίζει:

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι τα περιουσιακά της στοιχεία και τα εισοδήματά της από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο ή τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή της κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησής αναστολής της είναι όπως περιγράφονται στην ως άνω από «............................» ενδικοφανή προσφυγή της με συνυποβαλλόμενο αίτημα αναστολής καταβολής.

2. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 και φορολογικού έτους 2014 και των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικά σημειώματα) της αιτούσας οικονομικού έτους 2014 και φορολογικών ετών 2014 και 2015.

3. Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) για ακίνητα που υπήρχαν την 1η Ιανουαρίου 2015 και την 1η Ιανουαρίου 2016 και των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της αιτούσας ετών 2015 και 2016.

4. Φωτοαντίγραφα δελτίου ανεργίας και αποδεικτικού ανανέωσης αυτού έως και την « » 2016.

5. Φωτοαντίγραφο της από «..............» προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδίκη Βόλου «..............»

6. Φωτοαντίγραφο του από «............................» Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού Προσώπου.

7. Φωτοαντίγραφο της υπ' αριθμόν «............................/..............» έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Βόλου « ».

8. Φωτοαντίγραφο της υπ' αριθμόν «............................/..............» Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, η οποία επικυρώνει την από «............................» έγγραφη συμφωνία της αιτούσας και του πρώην συζύγου της ως προς τη λύση του μεταξύ τους γάμου

9. Φωτοαντίγραφο της από «............................» βεβαίωσης διακοπής εργασιών της αιτούσας από την Δ.Ο.Υ. «............................»

10. Φωτοαντίγραφα ιατρικών βεβαιώσεων της ιατρού «..........................................», όπου φαίνεται ότι η αιτούσα πάσχει από αγχώδη διαταραχή και ταχυκαρδία.

Από τα ανωτέρω προσκομισθέντα στοιχεία, καθώς και από όσα λεπτομερώς αναφέρει στην αίτηση αναστολής της, για την αλήθεια και ακρίβεια των οποίων βεβαιώνει στην ως άνω υπεύθυνη δήλωσή της, προκύπτουν τα εξής :

1. Η αιτούσα είναι διαζευγμένη και δεν έχει τέκνα. Από τις «,...-....»2014 έως τις «..............» Μαΐου του τρέχοντος οικονομικού έτους ήταν άνεργη, χωρίς να λαμβάνει επίδομα ανεργίας και από την «...........» Μαΐου 2016 έως και την «..............» Σεπτεμβρίου 2016 εργαζόταν σε εποχιακή εργασία ορισμένου χρόνου στη «............................» Σκιάθου, από την οποία ελάμβανε μηνιαίο μισθό 586,08 Ευρώ. Συνεπώς, κατά το τρέχον οικονομικό έτος το εισόδημά της ανέρχεται στο ποσό 2.930,40 Ευρώ.

2. Τα έσοδά αυτής κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ήταν μηδενικά.

3. Τα έσοδα της κατά το φορολογικό έτος 2014 ήταν μηδενικά, κατά το οικονομικό έτος 2014 ανέρχονταν στο ποσό των 5.500 Ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2013 ανέρχονταν στο ποσό των 4.125,65 Ευρώ, το οικονομικό έτος 2012 ανέρχονταν στο ποσό των 2.779,58 Ευρώ, το οικονομικό έτος 2011 ανέρχονταν στο ποσό 2.836,51 Ευρώ και το οικονομικό έτος 2010 ήταν μηδενικά.

3. Η αιτούσα από τις «..............»-2012 έως τις «..............»-2014, ημερομηνία κατά την οποία διέκοψε την δραστηριότητα της κάτωθι επιχείρησης, ήταν ιδιοκτήτρια κέντρου « » στην Σκιάθο.

4. Έχει οφειλές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ύψους 52.415,08 Ευρώ, για την ρύθμιση των οποίων η αιτούσα έχει υποβάλει την με αριθμό κατάθεσης «............................/..............» αίτηση υπαγωγής της στον Ν. 3869/2010, η οποία θα συζητηθεί την «...-..............»-2018 και επί της οποίας έχει εκδοθεί η από «..............» προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδική Βόλου.

5. Η αιτούσα έχει την πλήρη κυριότητα μίας μονοκατοικίας, η οποία βρίσκεται στη Σκιάθο Αττικής, επί της οδού «............................» αρ. «..............», έτους κατασκευής «............................» και επιφάνειας κυρίων χώρων «..............» τ.μ., η οποία αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία αυτής και η αντικειμενική αξία της οποίας ανέρχεται σε 42.704,14 Ευρώ. Ωστόσο, το ως άνω ακίνητο είναι βεβαρημένο με την με αριθμό καταχώρισης «............................/..............» προσημείωση υποθήκης για ποσό ύψους 61.000 Ευρώ και με την με αριθμό καταχώρισης «........../.....................» προσωρινή διαταγή μη εκποίησης του εν λόγω ακινήτου με την από «............................» Πράξη του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατόπιν αιτήσεως της τραπεζικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «..........................................».

Περαιτέρω, στο ως άνω ακίνητο έχει επιβληθεί και αναγκαστική κατάσχεση για οφειλή προς τη Δ.Ο.Υ. Σκιάθου του αποβιώσαντος πατέρα της αιτούσας ύψους 1.174,11 Ευρώ, η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί έως και σήμερα. Επιπλέον, η αιτούσα έχει την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 84,375 % ενός αγροτεμαχίου επιφάνειας «..............» τ.μ. με ελιές, το οποίο περιέχει ένα παλιό κτίσμα (καλύβι) έτους κατασκευής «..............» και επιφάνειας «..............» τ.μ. με αντικειμενική αξία 1.888,82 Ευρώ. Για το ως άνω ακίνητο έχει εγγραφεί η με αριθμό καταχώρισης «............../..............» προσωρινή διαταγή μη εκποίησής του, με Πράξη του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατόπιν αιτήσεως της τραπεζικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «..........................................».

Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται ο οικονομικός κλονισμός της επιχείρησης του αιτούντος ή η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 208/2000). Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ.Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή, από τα ανωτέρω έγγραφα, τα οποία προσκόμισε η αιτούσα και από όσα επικαλείται στο υπό εξέταση αίτημα αναστολής της, προκύπτει εναργώς ότι η καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης ευρίσκεται εκτός των οικονομικών της δυνατοτήτων, καθώς τα εισοδήματά της είναι ελάχιστα και η μικρή ακίνητη περιουσία της, συνεπεία των όσων αναλυτικά αναφέραμε ανωτέρω, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο (π.χ. μίσθωση, υπεγγυότητα για λήψη δανείου προς εξόφληση των οφειλών της, εκποίηση κλπ) για την κάλυψη των οικονομικών της υποχρεώσεων. Επομένως, η ως άνω καταβολή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα μέσα βιοπορισμού της αιτούσας και ως εκ τούτου χωρίς να της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη. Συνεπώς, δικαιολογείται η χορήγηση της ως άνω αναστολής.

Αποφασίζουμε

Την απoδοχή του αιτήματος της «..........................................» του «..............», με Α.Φ.Μ. «............................» για την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της υπ' αριθμόν «............../..............» οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βόλου, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Υπηρεσίας μας επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της.


Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣΠηγή: Taxheaven