Κ.Υ.Α. αριθ. 185706/1923/ 2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 54 Β/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του

Κ.Υ.Α. αριθ. 185706/1923/ 2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 54 Β/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του

Αριθ. 185706/1923

(ΦΕΚ Β' 3599/04-11-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

2. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων .... Μετονομασία .... του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ....

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α'/3.9.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

5. Το Π.δ. 100/2014 (Α' 168) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

6. Την υπ' αριθ. 105755/14.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2222/Β/15.10.2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρου Χαρίτση», όπως ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.07.2006 "περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999'; όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου "περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.

10. Την υπ' αριθ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001).

11. Την υπ' αριθ. Ε (2007) 5442/5.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ' αριθ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονίας - Θράκης', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπ' αριθ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ' αριθ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ' αριθ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττικής", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α' 50/10.4.1997) περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

17. Τον Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α' 133/28-06-2006) περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997», όπως ισχύει.

18. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α'/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 3, 14 και το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

19. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει.

20. Την υπ' αριθ. 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 (ΦΕΚ 2733/Β/31.08.2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ' αριθ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/ 4.8.2008) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (ΦΕΚ 1577/Β/6.8.2008) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν».

21. Το Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/17.02.2011) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), ως καθολικού διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.», που συστήθηκε με το Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

22. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19.5.2008) "Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις", όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4-6-2010) "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής" και ειδικότερα το άρθρο 10Α.

23. Το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/09.11.2015): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 "Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ", όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 "Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

24. Το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α'/25.7.1997) «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 «Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όπως και το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

25. Την υπ' αριθ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015)    κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β')».

26. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

27. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

28. Την υπ'αριθ. 31654/ΕΥΟΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ1262/ Β/6.8.2010) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ" και άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

29. Την υπ' αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

30. Την υπ' αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β' 540/ 27.3.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

31. Την απόφαση της Επιτροπής C(2015) 2771/ 30.04.2015 όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης C(2013) 1573 για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (2007-2013).

32. Την υπ' αριθ. 47692/05.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3245/10.10.2016)    υπουργική απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2016».

33. Το πρακτικό της από 18/4/2016 συνεδρίασης της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ' Οίκον».

34. Το υπ' αριθ. 6133/1860/Α2/20-10-2016 έγγραφο προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ορθή επανάληψη 31/10/2016).

35. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1.2 «Σύντομη περιγραφή - Διάρκεια Προγράμματος» του Οδηγού του Προγράμματος, αντικαθίστανται ως εξής:
«α) καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 31.12.2016».

Β. Τα εδάφια δύο έως πέντε της παραγράφου 1.3 «Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος και περιφερειακή κατανομή» του Οδηγού του Προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 427,3 εκ. €.
Η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού των 427,3 εκ. € στο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ' Οίκον», που αφορά κυρίως επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο), και στο «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά μη επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορήγηση κεφαλαίου και κόστος επιθεωρήσεων), είναι 101 εκ € και 326,3 εκ. €, αντίστοιχα. Στον προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης» περιλαμβάνονται πόροι ύψους 19,1 εκ. € από τα έσοδα διάθεσης δικαιωμάτων εμπορίας αερίων θερμοκηπίου, που διατίθενται στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 47692/05.10.2016 (Β' 3245).
Ο ενδεικτικός επιμερισμός του προϋπολογισμού του προγράμματος ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Άξονα Προτεραιότητας, από τους πόρους της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013, παρουσιάζεται στο Παράρτημα XIII. Για τον επιμερισμό λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ' οίκον», καθώς και το πλήθος κτηρίων και νοικοκυριών των Περιφερειών. Οι πόροι των 19,1 εκ. € κατανέμονται ανά Περιφέρεια με βάση τη ζήτηση στο Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και η τελική κατανομή παρουσιάζεται στο Παράρτημα XVI.».

Γ. Προστίθεται νέο Παράρτημα "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI Επιμερισμός ανά Περιφέρεια 19,1 εκ. € από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2016" ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI
Επιμερισμός ανά Περιφέρεια 19,1 εκ. € από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2016

Περιφέρεια

Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης Νοικοκυριών και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

1.715.000 €

ΗΠΕΙΡΟΥ

1.866.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4.320.000 €

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.656.000 €

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1.035.000

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

625.000 €

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

238.000 €

ΚΡΗΤΗΣ

759.000 €

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.808.000

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

596.000 €

ΑΤΤΙΚΗΣ

2.932.000 €

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

245.000 €

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.305.000

ΣΥΝΟΛΟ

19.100.000


»

Δ. Στο κεφάλαιο 4 «Επιλέξιμος Προϋπολογισμός - Κίνητρα - Δανειακή Σύμβαση», περίπτωση α, υποπεριπτώσεις i), ii), iii) η λέξη «θερμαινόμενης» διαγράφεται.

Ε. Τα εδάφια από τον υπέρτιτλο «Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 01.01.2016» έως τον υπέρτιτλο «Για το σύνολο των αιτήσεων ισχύουν τα κάτωθι:» της παραγράφου 7.1 «Εκταμίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη Υλοποίησης Έργου - Έκδοση παραστατικών» αντικαθίσταται ως εξής:
«Εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.
Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 15/12/2016, υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. Δεν επιτρέπεται καμία παράταση της ανωτέρω προθεσμίας. Η μη υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας - των σαράντα πέντε (45) ημερών ή της καταληκτικής ημερομηνίας 15/12/2016, όποια επέλθει πρώτη - συνεπάγεται αυτοδίκαια την υπαναχώρηση του Ωφελούμενου και ο Δικαιούχος προβαίνει στην αντικατάσταση του βάσει του πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων Ωφελουμένων, τροποποιώντας την οικεία απόφαση υπαγωγής.
Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο συνεπάγεται αποδοχή των όρων της απόφασης υπαγωγής.
Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης συνεπάγεται τη δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής που αντιστοιχεί στο ύψος του δανείου. Η εκταμίευση του συνόλου του δανείου γίνεται εντός 2 εβδομάδων από την αντίστοιχη εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων και το αργότερο έως 31/12/2016. Η εντολή του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων γνωστοποιείται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και όχι μετά την 15/12/2016.
Για τις περιπτώσεις που η γνωστοποίηση της υπαγωγής γίνει μετά την 31/10/2016 ορίζεται ρητά ότι α) η προθεσμία υπογραφής της δανειακής σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 15/12/2016 και β) η γνωστοποίηση της εντολής του ωφελούμενου για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει την 15/12/2016».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 54/26.01.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣΠηγή: Taxheaven